'6-7 Ekim olaylarý'nýn dördüncü yýlý
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
'6-7 Ekim olaylarý'nýn dördüncü yýlý
HDP Merkez Yürütme Kurulunun çaðrýsý üzerine 6-7 Ekim 2014'te PKK yandaþlarýnýn gerçekleþtirdiði saldýrýlarýn üzerinden dört yýl geçti.
05 Ekim 2018 Cuma 16:42
 Bu Haberi Paylaş


DÝYARBAKIR (AA) - HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun çaðrýsý üzerine 6-7 Ekim 2014'te Ayn el Arap (Kobani) bahanesiyle PKK/PYD yandaþlarýnýn gerçekleþtirdiði, iki polisin þehit olduðu ve 31 kiþinin yaþamýný yitirdiði þiddet olaylarýnýn üzerinden dört yýl geçti.

AA muhabirinin derlediði bilgilere göre, HDP Merkez Yürütme Kurulu tarafýndan 6 Ekim 2014'te yapýlan açýklamanýn ardýndan PKK/PYD yandaþlarýnýn Ayn el Arap (Kobani) bahanesiyle 35 ilde gerçekleþtirdiði þiddet olaylarýnda iki polis þehit oldu, Diyarbakýr'da yoksullara kurban eti daðýtan Yasin Börü ve üç arkadaþýnýn da aralarýnda bulunduðu 31 kiþi hayatýný kaybetti, 221 vatandaþ ile 139 polis yaralandý.

PKK yandaþlarýnýn saldýrýlarý sonucu çok sayýda ev ve iþ yeri ile okul, Kur'an kursu, kültür merkezi, müze ve yurt binasýnda hasar oluþtu, olaylar nedeniyle zarar gören esnafa devlet tarafýndan yaklaþýk 50 milyon liralýk ödenek saðlanýrken, þiddet eylemlerinin devlete maliyeti 300 milyon liranýn üzerinde oldu.

Midyat'ta þehir içi ulaþýmýnda yenileme

Çözüm Süreci'nde Doðu ve Güneydoðu'da saðlanan huzur ve güven ortamýna büyük zarar veren bu þiddet eylemleri, can ve mal kayýplarýnýn yaný sýra bölge ekonomisine, turizmine ve sosyal hayatýna da büyük darbe vurdu.

Diyarbakýr'da 12 kiþi öldü
Kentte yaþanan saldýrýlarda Yasin Börü ve arkadaþlarýnýn da arasýnda bulunduðu 12 kiþi hayatýný kaybetti, 65 vatandaþ ile aralarýnda 4. sýnýf emniyet müdürü ve komiser yardýmcýsýnýn da bulunduðu 14 güvenlik görevlisi yaralandý.


Olaylarda 144 özel bina ve iþ yeri, 16 kamu binasý, 6 av bayisi, 17 özel ve kamu bankasý, 4 okul, bir müze, 88 özel araç, 40 kamu aracý, bir parti binasý ve 36 MOBESE kamerasý zarar gördü. Gözaltýna alýnan 189 kiþiden 175'i nöbetçi mahkemeye sevk edildi, þüphelilerden 45'i tutuklandý.

Vahþice katledildiler
Yoksullarýn bayramda evlerine kurban girmesini saðlamak için çalýþan Yasin Börü ve üç arkadaþý, bir grubun silah, taþ, sopa ve kesici aletli saldýrýsýna uðramalarý sonucu sýðýndýklarý binanýn üçüncü katýnda linç edildi.


DEA? üyesi olduklarý iddiasýyla binadan atýlan gençlerin cesedine iþkence yapýldý, ayrýca 16 yaþýndaki Börü'nün üzerinden arabayla geçildi, Ahmet Dakak'ýn ise baþý taþla ezildi.

Cesetleri yakýlan ve tanýnmayacak hale gelen çocuklar, aileleri tarafýndan güçlükle teþhis edilebildi. Olaylardan þans eseri yaralý kurtulan ve arkadaþlarýnýn vahþice öldürülmesine tanýklýk ettiði için psikolojisi bozulan Yusuf Er, Diyarbakýr dýþýndaki bir hastanede tedavi gördü.

Tunceli'de 2, Mersin'de 3, Diyarbakýr'da 34, ?ýrnak'ta 13, Batman'da 4, ?anlýurfa'da 19, Bitlis'te 8, Bursa'da iki, Mardin'de 36, Muþ'ta 6, Ýstanbul'da 11, Bingöl'de iki, Hakkari'de 28, Siirt'te 13, Van'da 18, Gaziantep ve Adýyaman'da birer okulda PKK yandaþlarýnýn saldýrýlarý nedeniyle hasar meydana geldi.

Tahribata uðrayan okullar ve kamu binalarý, devletin saðladýðý imkanlarla onarýlarak kýsa sürede hizmete açýldý.

Olaylara iliþkin bin 600'ü aþkýn þüpheli hakkýnda soruþturma baþlatýlýrken, gözaltýna alýnan 894 þüpheliden 386'sý tutuklandý, 244'ü hakkýnda adli kontrol kararý verildi.

Tazminat ödendi
Diyarbakýr'da olaylarda zarar gören 73 esnafa Diyarbakýr Valiliði tarafýndan 234 bin 997 lira ödeme yapýldý.


Hayatýný kaybeden 8 kiþi için yapýlan baþvurudan 7'si çatýþmalý ortamda zarar gören, yakýnlarýný kaybeden, alýkonulduðu için iþ kaybý yaþayan vatandaþlarýn maðduriyeti, Terör ve Terörle Mücadeleden Doðan Zararlarýn Karþýlanmasý Hakkýnda Kanun kapsamýnda tazmin edilerek, komisyon tarafýndan aralarýnda Yasin Börü'nün de yer aldýðý 6 kiþinin ailesine 170 bin lirayý bulan tazminat ödendi.

Gaziantep
Gaziantep'te, 5 kiþinin hayatýný kaybettiði, 4'ü polis 42 kiþinin yaralandýðý olaylarda, aralarýnda polis merkezinin de bulunduðu 12 kamu binasý, 5 okul, 5 ev, 44 iþ yeri, 77 araca yaklaþýk 1 milyon liralýk zarar verildiði tespit edildi.


Van
Van'da 170 araç, 20 okul, 5 dini müessese, 40 kamu binasý ve 523 iþ yeri büyük hasar gördü. Baþbakanlýk tarafýndan gönderilen ödenekler zarar gören vatandaþlarýn hesaplarýna aktarýldý. Hasara uðrayan kamu binalarý, okullar, dernek binalarý ve Kur'an kurslarý da baþtan sona yenilenerek hizmete baþladý.


Hasar gören ve yakýlan 20 okul, tadilattan geçirilerek kýsa sürede eðitim öðretime açýldý.

Siirt
5 sivilin hayatýný kaybettiði, 17 sivil ile 20 emniyet mensubunun yaralandýðý Siirt'te valilik bünyesinde oluþturulan hasar tespit komisyonu raporuna göre, gözaltýna alýnan 69 kiþiden 16'sý tutuklandý.


Kamuya ait ilk ve orta dereceli 12 okul, kütüphane, halk eðitim merkezi, 4 saðlýk merkezi, bir acil saðlýk istasyonu ve erkek öðrenci yetiþtirme yurdu yakýlarak kullanýlamaz hale getirildi.

Batman
Saldýrýlarda bir kiþi hayatýný kaybetti, 56 kiþi yaralandý, güvenlik güçlerince gözaltýna alýnan 105 kiþiden 32'si tutuklandý. Olaylarda 6 kamu binasý, 15 özel banka ve ATM, iki siyasi parti binasý, 62 resmi ve özel araç, 91 iþ yeri ve 5 evde hasar meydana geldi.


Mardin
6 kiþi yaþamýný yitirdi, 29 sivil ile 22 polis yaralandý, 14 otomobil, 69 polis aracý, kaymakamlýk binalarý, emniyet binalarý, 39 okul, 6 siyasi parti ve 69 bina zarar gördü. Gözaltýna alýnan 311 kiþiden 108'i tutuklandý.


?ýrnak
30 kiþinin yaralandýðý ?ýrnak'ýn Cizre ilçesinde ateþe verilmesi sonucu tahrip olan 10 okul ile yaðmalanan 2 özel öðrenci yurdu, valilik tarafýndan kýsa sürede onarýldý.


Müze yaktýlar
Diyarbakýr'ýn Sur ilçesinde Ziya Gökalp Müzesi yakýldý. Kültür ve Turizm Bakanlýðý ile Türkiye Seyahat Acenteleri Birliði (TÜRSAB) arasýnda imzalanan protokol kapsamýndaki çalýþmalarýn ardýndan 1 milyon 800 bin lira harcanarak restore edilen müze binasý, teþhir için en son teknoloji ile donatýlmýþ þekilde Kültür ve Turizm Bakanlýðýna teslim edildi.


6-7 Ekim'in yaralarýný devlet sardý
Baþbakanlýk tarafýndan illere gönderilen ödeneklerle vatandaþlarýn ve esnafýn zararý giderildi. Olaylarda tahribata uðrayan yerler, devletin saðladýðý imkanlarla onarýldý.


Van'da 22 milyon 469 bin, Diyarbakýr'da 234 bin 997, Muþ'ta 3 milyon 550 bin, Mardin'de 5 milyon 180 bin, Batman'da 4 milyon ve Tunceli'de 618 bin lira olmak üzere olaylarýn yaþandýðý illerdeki zarar gören esnafa yaklaþýk 50 milyon lira tutarýnda ödenek aktarýldý.

Yasin Börü davasýnda 16 sanýða 5'er kez aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet
Güvenlik gerekçesiyle Diyarbakýr'dan Ankara 2. Aðýr Ceza Mahkemesine alýnan davada, Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneþ ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili 41 sanýktan 16'sý "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ile "devletin birliðini ve ülke bütünlüðünü bozmak" suçlarýndan beþer kez aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet, ikisi aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasýna çarptýrýldý.


Suça sürüklenen çocuklar A.S, A.K, F.G, M.Ý, M.D. ve Y.O. da yine ayný suçlardan 110'ar yýl hapse çarptýrýldý.

Mahkeme, 15 sanýk ile 6 suça sürüklenen çocuðu "terör örgütü propagandasý yapmak", 11 sanýðý "konut dokunulmazlýðýný ihlal etmek", bir sanýðý "Toplantý ve Gösteri Yürüyüþleri Kanununa muhalefet", bir sanýðý ise "iþ ve çalýþma hürriyetinin ihlali" ve "örgüt adýna suç iþlemek" suçlarýndan hapse çarptýrdý.

Hakkýnda yakalama kararý bulunan sanýklar Burhan Ay, Ersin Filizer ve Ýsa Özel'in dosyalarý ayrýldý.

Yasin Börü ve arkadaþlarýnýn katledilmesine iliþkin ikinci dava
Diyarbakýr'da 2 Ocak'ta firari üç sanýktan gözaltýna alýnan Ersin Filizer, tutuklandý.


Yasin Börü ve arkadaþlarýnýn öldürülmesiyle ilgili davada, dosyasý ayrýlan biri tutuklu 3 sanýðýn yargýlanmasý güvenlik gerekçesiyle nakledilen Ankara 2. Aðýr Ceza Mahkemesinde devam ediyor.

Katledilen Börü ve arkadaþlarýnýn biyografisi
Yasin Börü, 14 Nisan 1998 yýlýnda Diyarbakýr'ýn merkez Baðlar ilçesine baðlý Muradiye Mahallesinde dünyaya geldi. Ýlk ve orta öðrenimini Fatih Ýlk ve Ortaokulunda tamamladý. Börü Yeniþehir ilçesindeki Ali Gaffar Okkan Lisesi üçüncü sýnýfta eðitimini sürdürürken katledildi. Börü'nün Furkan (18), Meryem (4) ve Enes (2) isminde 3 kardeþi bulunuyor.


Riyad Güneþ, 1 Ocak 1986 yýlýnda Diyarbakýr'ýn merkez Baðlar ilçesinde dünyaya geldi. Eðitimine ilkokul ikinci sýnýfa kadar devam etti. Daha sonra okuma yazmayý dýþarýdan öðrendi. 7 yaþýndayken babasýný kaybetti. Daha sonra ailenin maddi durumunun yetersiz olmasýndan dolayý küçük yaþta çalýþmaya baþladý. Güneþ'in ?üheda (8) ve Eslem (5) isimlerinde iki çocuðu var.

Ahmet Dakak, 6 Haziran 1995 yýlýnda Diyarbakýr'ýn merkez Baðlar ilçesinde doðdu. Eðitimine ilkokul ikinci sýnýfa kadar devam etti. Mobilya dükkanýnda tamircilik yaptý. Beþ kardeþi bulunuyor.

Hasan Gökguz, 30 Nisan 1989 yýlýnda Diyarbakýr'ýn merkez Baðlar ilçesinde dünyaya geldi. Ýlk ve orta öðrenimini ilçedeki farklý okullarda tamamladý. Baðlar ilçesindeki Namýk Kemal Lisesinden mezun oldu. Esnaflýk yapýyordu. 2009 yýlýnda evlenen Gökguz iki çocuk babasýydý.
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR