'6-7 Ekim saldýrýlarýný azmettirenler hâlen yargý önüne çýkarýlmadýlar'
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
'6-7 Ekim saldýrýlarýný azmettirenler hâlen yargý önüne çýkarýlmadýlar'
6-7 Ekim katliamýnýn yýl dönümü nedeniyle deðerlendirmelerde bulunan ?ehitler Kervaný Platformu Baþkaný ?mer ?elik, saldýrýyý azmettirenlerin, azmettirici olarak birinci derecede fail olarak yakalanmasý gerektiðini söyledi.
03 Ekim 2017 Salı 12:47
 Bu Haberi Paylaş


HDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ'ýn çaðrýsýyla meydana gelen 6-7 Ekim saldýrýlarýn üzerinden 3 yýl geçti. Saldýrýlarda Diyarbakýr'da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti daðýtýrken PKK/HDP'liler tarafýndan Yasin Börü, Riyad Güneþ, Hasan Gökgöz, Hüseyin Dakak ile yaralýlara yardým eden Cumali Güneþ ve saldýrýlarda Köy-Der'de bulunan Turan Yavaþ þehit edilmiþti.

Saldýrýlarýn 3'üncü yýl dönümünde deðerlendirmelerde bulunan ?ehitler Kervaný Platformu Baþkaný Ömer Çelik, saldýrýyý azmettiren milletvekilleri ve Diyarbakýr HDP Eski Ýl Baþkaný Zübeyde Zümrüt'ün azmettirici olarak birinci derecede fail olarak yakalanmasý gerektiðini söyledi.

?ehitler Kervaný Platformu Baþkaný Çelik, gençlerin ?ehit Yasin Börü ve arkadaþlarýnýn hayatýnda ebedi saadeti teminat alma yolunu görebileceðini belirtti.

Saldýrýda þehit edilenler için anma programý yapacaklarýný ifade eden ?ehitler Kervaný Platformu Baþkaný Çelik, anma programýna katýlým çaðrýsý yaptý.

Katliamýn tarihe kara leke olarak geçtiðine iþaret eden Çelik, "Bu vahþi olayý takip eden kamuoyu bu olayý yakýndan bilir. Bundan 3 sene önce 6-7 Ekim olaylarýnda kurban eti daðýtmaya giden kardeþlerimiz, gençlerimiz PKK yandaþlarý tarafýndan Kobani olaylarý bahane edilerek vahþi bir þekilde katledildi. Bu saldýrýlar üzerinden 3 yýl geçti. Bu saldýrýlarý yapanlarýn bir kýsmý aðýr cezalar aldýlar fakat biz saldýrýlarý yapanlarýn hepsinin ceza almadýðýna inanýyoruz. Hâlâ dýþarýda bu saldýrýlarýn faillerinin olduðuna inanýyoruz. Dolayýsýyla bu Türkiye tarihine geçecek kara bir lekedir. Türkiye tarihinde sürekli akýlda tutulmasý ve bir daha böyle olaylarýn yaþanmamasý için sürekli hatýrda tutulup ders alýnmasý gereken acý bir olaydýr." dedi.

"Delilleri istenilen düzeyde ve þekilde mahkemeye sunmadýlar"

Saldýrýnýn azmettiricilerinin yargýlanmadýðýna dikkat çeken Çelik, "Faillerin bir kýsmý yakalanmadý. O zaman avukatlar da gazeteciler de bunu dile getirdi. Diyarbakýr'daki emniyette, FETÖ yapýlanmasý içerisinde olan polisler delilleri karartýlar, delilleri istenilen düzeyde ve þekilde mahkemeye sunmadýlar.  Ayrýca bu saldýrýyý azmettiren milletvekilleri ve Diyarbakýr HDP Eski Ýl Baþkaný Zübeyde Zümrüt'ün azmettirici olarak birinci derecede fail olarak yakalanmasý gerekirdi. Bunlarýn sorgulanmasý ve mahkemeye çýkarýlmasý gerekirdi. Bütün kamuoyunun çaðrýsýna raðmen, gazetecilerin, avukatlarýn, hatta maktullerin ailelerinin þikâyetlerine raðmen bir türlü mahkeme bunlarý hesaba çaðýrmadý."ifadelerini kullandý.

"Ebedi saadete ulaþmanýn yolunun da þehadet olduðuna inanýyoruz"

Yasin Börü ve arkadaþlarýnýn gençler tarafýndan örnek alýnmasý gerektiðine vurgu yapan Çelik sözlerine þöyle devam etti:

"Müslüman olarak bizim Hz. Âdem'den günümüze kadar her dönemde kendimize örnek alacak önderlerimiz, liderlerimiz, Allah'ýn gönderdiði peygamberler ile o peygamberlere iman edip halisane, muhlisane bir þekilde Allah'ýn davasýna gönülden baðlý olup þehit olan gençler ve o peygamberlerin ashaplarý vardýr. Bu günümüze kadar devam ediyor. Günümüzde de insanlýða fayda vermek için, kurban eti daðýtmak için, hatta insanlarýn kapýsýný çalýp onlara Allah davasýný anlatmak gayesinde olan bu gençlerimizin vahþice katledilmeleri þehit edilmeleri onlarýn yolunda yürümek isteyen gençlere birer örnek olmasý lazým. Bizim en büyük idealimiz Allah'ýn rýzasýný kazanýp ebedi saadete ulaþmaktýr. Ebedi saadete ulaþmanýn yolunun da þehadet olduðuna inanýyoruz. Ýþte gençlerimiz eðer ebedi saadetlerini teminat altýna almak istiyorlarsa þehit Yasin ve arkadaþlarýnýn hayatýna baksýnlar, þehadet nazarýnda onlarýn akýbetinden kendilerine ders alsýnlar."

"Emperyalist güçler Ýslam coðrafyasýndaki gençlik üzerine hesap yaparlar"

Emperyalistlerin Müslüman gençliði hedef aldýðýna vurgu yapan Çelik, "Bütün emperyalist güçler, þer güçler, küfür güçler Ýslam coðrafyasýndaki gençlik üzerine hesap yaparlar. Çünkü onlar kötü, pis ve hain emellerini yaþlý insanlar üzerinden yapamazlar. Hem yaþlý insanlarýn kandýrýlmasý zor, hem de güç olarak onlarýn kullanýlmasý zordur. Fakat Rabbini, peygamberini, Ýslam'ý tanýmamýþ, kitap okumamýþ, ilgilenilmemiþ, bilinçlenmemiþ her gençlik ehli küfür için, þer odaklarý için potansiyel birer kullaným aracýdýrlar. Onun için gençlerimize sesleniyoruz; nerede yaþadýðýnýzýn farkýna varýn, nasýl yaþadýðýnýzýn farkýna varýn, kendinize bir hedef çizin, bir gayeniz olsun, bir amacýnýz olsun, Allah'ý tanýyýn, peygamberi ve Ýslam'ý tanýyýn, emperyalistleri tanýyýn sizin üzerinizde oynanan oyunlarý bilin diyoruz. Eðer bilirlerse emperyalistlerin bütün oyunlarý boþa çýkar. Biz de buradan gençliðimize diyoruz ki; bilinçlenin, þuurlanýn, Allah ve Resulünü tanýdýðýnýz ölçüde emperyalistler sizin üzerinizde hesap yapamazlar." þeklinde deðerlendirmede bulundu.

Önümüzdeki günlerde de Yasin Börü ve arkadaþlarýný anma etkinliði düzenleyeceklerini ifade eden Çelik, "Kesin olmamakla birlikte inþallah bu pazar günü þehitlerin anýlmasý ile ilgili '6-8 Ekim'e götüren süreç' sebep, sonuç ve neticeler ile ilgili bir konferans ya da panel vermeyi düþünüyoruz. Ýnþallah tarihi kesinleþtiðinde, gerekli izinler alýndýðýnda kamuoyu ile paylaþacaðýz." diye konuþtu.


32 bin okulda 4 bin 200 ton kuru üzüm daðýtýlacak

32 bin okulda 4 bin 200 ton kuru üzüm daðýtýlacak  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR