99 milyon bankada unutuldu
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
99 milyon bankada unutuldu
Sosyal Güvenlik Kurumu??nun (SGK) bankaya yatýrdýðý 99 milyon liralýk gelir ve aylýk, hak sahipleri tarafýndan bankadan çekilmediði için kuruma geri döndü. SGK??nýn ödediði gelir ve aylýklarý almak için beþ yýllýk zaman aþýmý bulunuyor. Zaman aþýmý dolduktan sonra para kuruma gelir kaydediliyor.
05 Ekim 2018 Cuma 10:41
 Bu Haberi Paylaş


Vatandaþlarýn bankadan çekmeyi unuttuðu paralar, Sayýþtay’ýn hazýrladýðý 2017 yýlý Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) denetim raporunda ortaya çýktý. Habertürk'ten Ahmet Kývanç'ýn haberine göre  22 Aralýk 2017 tarihi itibarýyla, kurumun “Emekli maaþlarýndan iade edilenler” hesabýnda 99 milyon 403 bin TL bulunuyor. Bu tutarýn 45 milyon 225 bin TL’si 2011 yýlýnda, 54 milyon 177 bin lirasý da 2012 yýlýnda hak sahiplerince bankadan çekilmeyen gelir ve aylýklardan oluþuyor. Söz konusu paralar, beþ yýl süreyle ayrý bir hesapta tutulduktan sonra kuruma gelir kaydediliyor.

2013-2018 yýllarýnda bankadan çekilmeyen aylýklar da söz konusu emanet hesabýnda bekletiliyor. Ancak, bunlarda zaman aþýmý henüz dolmadýðý için emanet hesabýnda ne kadar paranýn bekletildiði bilgisine raporda yer verilmedi. Bankadan çekilmeyen tutarýn yýlda ortalama 50 milyon lirayý bulduðu kaydedildi.

BE? YIL ÝÇÝNDE ALINABÝLÝR

5510 sayýlý Sosyal Güvenlik Kanunu uyarýnca, iþ kazasý, meslek hastalýðý, vazife malûllüðü ve ölüm hallerinde baðlanmasý gereken gelir ve aylýklarýn, hak kazanýldýðý tarihten itibaren beþ yýl içinde talep edilmesi gerekiyor.

Hastalýk veya baþka bir haklý sebeple SGK’ya zamanýnda müracaat edemediðini belgeleyenler açýsýndan 5 yýllýk zaman aþýmý uygulanmýyor.

Ýþ kazasý ve meslek hastalýðý kapsamýnda ödenmesi gereken haklar ile ölüm sigortasýndan kazanýlan diðer haklar, hakkýn doðduðu tarihten itibaren beþ yýl içinde istenmezse düþüyor.

Genel saðlýk sigortalýsý ve bakmakla yükümlü olduðu kiþilerin alacaklarýndaki zaman aþýmý süresi ise hakký doðuran olayýn öðrenildiði tarihten itibaren iki yýl sonra doluyor. Raporlu olunan dönemde ödenen paralar bu kapsamda deðerlendiriliyor.

12 AYDA ÇEKÝLMEYEN AYLIK DONDURULUR

SGK’dan baðlanan gelir ve aylýklarý, paranýn yatýrýldýðý banka hesabýndan aralýksýz 12 ay boyunca çekmeyenlerin gelir ve aylýklarý donduruluyor. Bu kiþilerin hayatta olup olmadýklarý araþtýrýldýktan sonra ödemeye devam edip etmemeye karar veriliyor.

HAKLARINI BÝLMEYENLERÝN PARASI BANKADAN DÖNÜYOR

Bankadan çekilmediði için SGK’ya dönen paralarýn önemli bir kýsmý, mevzuatta zaman zaman yapýlan deðiþiklikler nedeniyle aylýk hakký doðduðu halde bu hakkýndan haberi olmayan kiþilerden kaynaklanýyor.

Örneðin bu yýl, Ekim 2008 tarihinden önce ölen sigortalýlarýn hak sahiplerine baðlanacak ölüm aylýklarýyla ilgili önemli deðiþiklikler yapýldý. Buna göre, kendi çalýþmasýndan dolayý daha önce ölüm aylýðý kesilen malûl çocuklara yeniden aylýk baðlanacak.

Kocasýndan boþandýktan 2 yýl sonra, Ekim 2008 tarihinden önce vefat eden babasýndan ölüm aylýðý baðlatýlmasý talebinde bulunan kadýna, baþvuru tarihinden itibaren deðil, boþanma tarihinden itibaren aylýk baðlanacak.

SSK veya BAÐ-KUR kapsamýndaki çocuðundan daha önce anne babaya ölüm aylýðý baðlanabilmesi için, ölen kiþinin eþi ve çocuklarýndan artan hisse bulunmasý koþulu aranýyordu. 2008’den önce vefat etmiþ kiþilerin anne babalarý için 5 Aralýk 2017 tarihinden itibaren, artan hisse koþulu aranmadan aylýk baðlanabilecek. Bu haktan yararlanmak için anne babanýn 65 yaþýný doldurmuþ olmasý gerekiyor. 65 yaþýndan küçük anne babalar için “artan hisse” koþulu aranmaya devam edecek.

Bu durumdaki hak sahiplerinin aylýk alabilmek için SGK’ya baþvurmalarý gerekiyor.

369 ÖLÜNÜN AYLIÐI KESÝLMEMÝ?

Sayýþtay’ýn raporunda ilginç bir tespite de yer verildi. Raporda, 4/a kapsamýnda (iþçi statüsünde) aylýk alan sigortalýlardan bazýlarýnýn ölüm tarihi itibarýyla aylýklarýnýn kesilmediðinin tespit edildiði belirtildi. Bu hatanýn, SGK’nýn aylýklarýn ödenmesine iliþkin sisteminin MERNÝS kayýtlarýyla karþýlaþtýrýlmasýndaki sorunlardan doðduðunun düþünüldüðü kaydedilen raporda, yapýlan incelemede 369 kiþi için ölüm tarihlerinden sonra aylýk ödemesinin devam ettiðinin görüldüðü ifade edildi. Kurumun tescil ve hizmet dökümü ekranýnda kiþinin vefat ettiði bilgisinin yer aldýðý belirtilen raporda, aslýnda söz konusu kiþilerin hayatta olmadýklarý bilgisinin kurum kayýtlarýnda mevcut olduðu vurgulandý.

SGK, Sayýþtay’ýn bu tespitine iliþkin yaptýðý savunmada, raporun hazýrlanma aþamasýnda söz konusu aylýklardan bazýlarýnýn kesildiðini, bazýlarýnýn ise rapora istinaden aylýk kesme ve borç kaydý iþlemlerinin devam ettiðini bildirdi.

PARAYI ÇEKENLERDEN TAHSÝL EDÝLECEK

Rapora göre, ölü kiþiler adýna yatýrýlan paralar, bu paralarý çeken kiþilerden tahsil edilecek. Eðer parayý çeken kiþi SGK’dan gelir veya aylýk almakta ise her ay aylýðýndan yüzde 25 oranýnda kesinti yapýlarak tahsilat iþlemi gerçekleþtirilecek. Parayý çeken hak sahipleri dýþýnda baþka bir kiþiyse, amme alacaklarý kapsamýnda tahsilat yapýlacak.

SGK, haksýz yere alýnan paralarý on yýl geriye doðru tahsil ediyor.

  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR