Ailesi ve yakýnlarýnýn dilinden ?ehid Aytaç Baran
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Ailesi ve yakýnlarýnýn dilinden ?ehid Aytaç Baran
Diyarbakýr'da PKK'lý çetelerin silahlý saldýrýsý sonucu ?ehid edilen Yeni Ýhya-Der Baþkaný Aytaç Baran'ýn ailesi, öðrencileri ve arkadaþý Aytaç Baran'ý anlattý. Kimsenin ondan incinmediðini, herkesin ondan razý olduðunu ifade eden yakýnlarý, þehidin katillerinin bir an önce bulunup cezalandýrýlmasýný istedi
19 Haziran 2015 Cuma 23:03
 Bu Haberi Paylaş


Uðradýðý silahlý saldýrý sonucu katledilen Yeni Ýhya-Der Baþkaný Aytaç Baran'ýn ailesi, öðrencileri ve arkadaþý onu anlattý. ?ehidin örnek bir hayatý olduðunu dile getiren yakýnlarý onu tanýyan herkesin ondan memnun olduðunu dile getirdi.

Eþi Gülþen Baran'ýn dilinden:

“Onu tanýdýðýmdan beri, kendini Ýslam'a adamýþtý. Fakir ve muhtaç insanlara yardým götürürdü. Sürekli Müslüman kardeþleri için çalýþýrdý. Sürekli Kur'an yolunda çalýþýyordu. Herkes ondan razýydý. Gençler için ‘Gelecek' derdi.” ifadelerini kullandý.

“ÇOCUKLARI ÇOK SEVERDÝ”

Aytaç, kimseyi incitmezdi. Her zaman þehadet aþkýný dile getirirdi. Kendisi benden þehit olmak için dua isterdi. 6-8 Ekim olayýnda ?ehit Yasin ve arkadaþlarý þehit olduðunda çok üzülmüþtü. Hep onlarý anardý. Düþüncelere dalardý. Yasin Börü'yü çok severdi. 8 aylýk hamileyim. Doðacak çocuðumuza Yasin Börü'nün ismini koymayý istiyordu.

“ÇOCUKLARIMIN BABASININ KATÝLLERÝ DEMÝRTA? VE YANDA?LARIDIR”

Eþim çok kez takip edildiðini ve kendisine ‘Seni buralarda yaþatmayýz, buralarý terket!' gibi tehditler edildiðini söylüyordu. Çocuklarýmýn babasýnýn katilleri Demirtaþ ve yandaþlarýdýr. Bunlarý yapan HDP ve PKK yandaþlarýdýr. Baþka kim bize düþmanlýk yapar ki. Eþimin Ýslami hassasiyetleri vardý.  Çalýþmalarý ve mücadelesi vardý. Bu yüzden ön plandaydý. Yetkililere sesleniyorum, eþimin katilleri bulunsun.

Annesi Birgül Baran'ýn dilinden:

Benim Aytaç'ý büyüttüðüm gibi kimse çocuðunu büyütmedi. Çocuðum sokakta yetiþmedi, sokak yüzü görmedi. Onu güzel yetiþtirdim, eðitimini güzel saðladým. Sadece okul okudu, namazýný kýldý ve Kur'an-ý Kerim okudu. Camilerde ve derneklerde hocalýk yaptý. Kur'an-ý Kerim dersi verdi. Tertemiz bir çocuk olduðu için Allah bu mertebeyi ona nasip etti.

“CAMÝLERDE KUR'AN DERSÝ VERDÝÐÝ ÝÇÝN 5 YIL CEZAEVÝNDE YATTI”

Oðlum Allah yolunda yetiþti. Kutlu doðum programlarýnda Kur'an-ý Kerim ve ilahi okurdu. Camilerde Kur'an dersi verdiði için 5 yýl cezaevinde yattý. Cezaevinden çýktýktan sonra yine gidip ders verdi. Çocuðum öðrenci yetiþtirdi, Yasin Börü'nün de hocasýydý. Kesinlikle bir kuþu dahi incitmedi. Aytaç'ýmýn öðrencilerine sesleniyorum, onun yolunu sürdürün.

“DEMÝRTA? HÝÇ MÝ  ALLAH'TAN KORKMUYOR?”

Demirtaþ'a sesleniyorum. Sen, Kürtleri birbirine kýrdýrýyorsun. Oðlumun çocuklarýný ve gelinimi yetim býraktýn, boynu bükük býraktýn. Hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Senin bu dünyada da öbür dünyada da yerin yok. Amerika'nýn uþaðý oldun. Ermenilerle bir oldun. Hiç mi utanmadýn? Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a da sesleniyorum. Sen benim çocuðuma, Müslümanlarýn çocuklarýna sahip çýkmadýn. Bu kaný durdur. Allah'tan kork Allah'tan. Daha çok insanlar ölecekler, buna izin verme. Benim çocuðum Kur'an yolunda hayatýný kaybetti, þehit oldu.

KAYIN VALÝDESÝ SALÝHA ERDOÐAN'IN DÝLÝNDEN:

Aytaç Baran'ýn tek suçu Müslüman olmaktý. Fakir fukaraya yardým kolileri götürürdü. Kimsenin hakký yoktu onu katletmeye, çocuklarýný yetim býrakmaya. Polisler, neden Baran'ýn katillerini yakalayamýyor?

“SELAHATTÝN DEMÝRTA?'IN ANNESÝNE VE KIZINA KUR'AN DERSÝ VERDÝM”

Selahattin Demirtaþ'ýn babasý gelip bana dedi ki, ‘Allah rýzasý için hanýmým ile kýzýmla ilgilenin. Onlara bir þeyler öðretin. Bunu Demirtaþ'ýn Annesine babasýna sorabilirsiniz. Kuran-ý Kerim dersi alan Annesine sorun, bizden ne zarar görmüþtü. Ne hakký vardý Demirtaþ'ýn, damadýmý vurdurttu. Torunlarýmý yetim koydular. Torunlarýmýn katili Demirtaþ ve yandaþlarýdýr.

“DAMADIMA 20 KÝ?Ý SALDIRDI ANCAK FAÝLLER YOK ORTADA”

20 kiþi damadýma saldýrmýþ. Kameralardan bunun tespit edilerek tüm suçlularýn yakalanmasýný istiyorum. Çocuklarýný da Yasin gibi Aytaç gibi yetiþtireceðiz. Dava için ne pahasýna olursa olsun mücadele edeceðiz. Gençlerden isteðim, Yasin Börü'nün ve hocasýnýn yolundan gitmeleridir.

Aytaç Baran'ýn yakýn arkadaþý Ýbrahim Yaz'ýn dilinden: Aytaç'ta Ýslam ahlakýný görüyorduk. Doðrusu, ona çok imreniyorduk. O, bir þehadet aþýðýydý. O sadece yetimlere babalýk yaptý. Kendisi fakir bir insandý ama hep fakirlere yardým etti. Kýt kanaat geçiniyordu. Yardým daðýttýðý koliler vardý. Biz, bir gün olsun onun o kolileri evine götürdüðüne þahit olmadýk. Allah'ýn izniyle bizler onun bu kutlu mirasýna sahip çýkacaðýz ve onun yolunu sürdüreceðiz. Bu bayraðýný hiçbir zaman indirmeyeceðiz.

“HER TÜR SIKINTIDA DAÝMA EN ÖNÜMÜZDEYDÝ”

Her tür zorluklarda, her tür sýkýntýda daima en önümüzdeydi. O korkmuyordu, cesurdu. 6-8 Ekim olaylarýnda derneðin etrafýný sardýklarý zaman Aytaç kardeþimiz derneðin penceresine çýktý ve oraya toplanmýþ yaklaþýk 500 insana seslendi. Onlara, ‘Kardeþi kardeþe kýrdýrtmayýn. Kürdü Kürde kýrdýrtmayýn. Bizler de Müslümanýz, bizler de bu halkýn evladýyýz. Sizi oyuna getiriyorlar, bu fitneye ortak oluyorsunuz. Ýyi bilin, biz Müslümanýz, kimseye boyun eðmeyiz. Biz, bu savaþýn taraftarý deðiliz. Bu oyuna alet olmayýn. Bu insanlarýn analarý aðlamasýn' dedi. Aytaç aðabey bunu söylediði zaman o kalabalýktaki herkes ona alkýþ tuttu. Herkes onu alkýþladý ve geri döndüler. Ey zalimler! Siz, böyle bir iyilik adamýný, böyle bir barýþ adamýný katlettiniz. Ciðerimizi yaraladýnýz, o bizim gülümüzdü.

Öðrencilerinin dilinden:

Diyarbakýr'da uðradýðý silahlý saldýrý sonucu vahþice katledilen Yeni Ýhya-Der Baþkaný Aytaç Baran'ýn Kur'an-ý Kerim dersi verdiði öðrencileri, Baran'ýn kendilerine býraktýklarý büyük mirasa sahip çýkacaklarýný ve onun yolundan gideceklerini dile getirdiler.

“BÝZE BIRAKTIÐI EMANETE SAHÝP ÇIKACAÐIZ”

Küçük yaþlarda babasýnýn kendisini Aytaç Baran'a teslim ettiðini söyleyen Hamza Arzu, Baran'ýn kendisine hiçbir zaman kýzmadýðýný, hep þefkatli davrandýðýný söyledi. Olayý duyduðunda iþ yerinden olay yerine koþtuðunu söyleyen Arzu, “Olay yerine geldiðimde çok geç olmuþtu. Aytaç aðabey, ?ehit olmuþtu. Yýkýldým o an. Ancak kendimizi toparladýk. Biz onun öðrencileri olarak, onun yolundan devam edeceðiz. Onun sürdürdüðü davaya tutunacaðýz. Onun bize býraktýðý emanete sahip çýkacaðýz. Yolu yolumuzdur.” dedi.

“AYTAÇ BARAN ?EHÝT OLMADAN BÝZE NAMAZ KILDIRDI”

Aytaç Baran'ýn öðrencilerinden Muhammed Yusuf Aslan, Baran'ýn ?ehit olmadan önce kendilerine Kur'an-ý Kerim dersi verdiðini, daha sonra öðrencilerini alýp camiye öðle namazýný kýlmak için gittiðini belirterek,  “Namazý beraber kýldýk. Bize derneðe gitmemizi söyledi. Ardýndan o da derneðe geldi. Aradan bir saat zaman geçtikten sonra dýþarý çýktý. Ardýndan birkaç dakika sonra silah sesleri geldi. Havai fiþek sandýk. Daha sonra öðrendik ki, Aytaç hocamýz vurulmuþ. Gittiðimizde kanlar içerisinde yerdeydi. Hastaneye kaldýrýldý. Ardýndan þehadet haberi geldi. Çok üzüldük.” Dedi.

“DÜNYAMIZI YIKTILAR”

Aytaç Baran'ýn her zaman öðrencilerinin iyiliðini istediðini söyleyen Muhammed Hüseyin Avcý ise, Baran'ýn çok cömert olduðunu ve hep tebessüm ettiðini belirtti. Avcý, “Gençlere özellikle camiyi tavsiye ederdi. Camilere gidip ders vermemizi isterdi. Dinimizi öðrenmemizi isterdi. Herkes onu yaptýðý hayýrlý iþlerle tanýrdý. Yetimlerin yüzünü güldürürdü. Olayý duyduðumuzda olay yerine gittik. Kanlarýný gördük. Ardýndan þehit olduðu haberi geldi. Dünyamýz yýkýlmýþtý sanki. Karýncayý bile incitmeyecek bir adama kim kýyar?” diye sitem etti.
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (1) adet yorum eklenmiştir.
@hizbullahi
20 Haziran 2015 Cumartesi 15:56
BÝZ BU YOLUN SONUNDA CENNETLERI G?RURUZ
BA? KOYDUK DAVAMIZA SEVE SEVE ?LURUZ

BÝZ ?LUME AND I?TIK SENIN G?ZDAÐIN KÝME_?
  YORUM DEVAMI


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR