BÝR YÝÐÝT ?EHÝD UBEYDULLAH
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
BÝR YÝÐÝT ?EHÝD UBEYDULLAH
04 Mayıs 2018 Cuma 17:02
 Bu Haberi Paylaş
“Ser ver gönül, serîr-i mahabbette server ol
Meydân-ý aþka gir, cevelân et, dilâver ol.”

[Ey gönül! Cesur ol, aþk meydanýna girip yiðitçe dolaþ ve baþýný ver (ki) muhabbet tahtýnda (oturan) baþ sen olabilesin] [?air Hayalî Beð,]


Eskiden harp etmek üzere karþý karþýya gelen iki ordu topluca cenge savaþa baþlamadan önce taraflar arasýnda teke tek dövüþler olurdu. Bir savaþçý meydana çýkar, çalýmlý çalýmlý bir aþaðý bir yukarý dolaþmak suretiyle düþmanýna nara atarak cevelân eder, karþý taraftan kendisiyle vuruþacak er dilerdi.

Buna "meydan okuma" denirdi ve kendine güvenin olduðu kadar, ser vermeyi, yani baþý kesilerek öldürülmeyi göze almanýn, uðrunda savaþtýðý þeyi candan aziz bilmenin, dolayýsýyla da yiðitliðin, adanmýþlýðýn, dilâverliðin ispatý sayýlýrdý.

Bu sebeple aþk meydanýna gönülle girilir; demek ki gönüllü girilir. Meydan-ý aþka gönülle yahut gönüllü girmek, bir muhabbet davasý gütmektir bir hak davasý gütmektir ayný zamanda.

Muhabbet davasý söz ile deðil hal ile izhar edilir ve her dava gibi ispat ister, bedel ister. O bedel canla baþla ödenmelidir. Canan için can vermekten, onun uðrunda serden geçmekten kaçýnanýn muhabbeti kuru davadan ibarettir.

Muhabbetullahla yanan gönüller aþk meydanýna tereddütsüz dalar, cananý candan üstün tuttuklarýnýn niþanesi olarak dünyalýk olan her þeyden canlarýndan geçerler.

Böyle kahramanlarýn ölse de öldürülse de diðer insanlarýn gönül tahtýnda bir sultan gibi, gýptayla, hürmetle, muhabbetle yâd edilirler. Kendilerini davalarýna adamýþ bu kahramanlar geride kalan bütün gönül sahiplerini davalarý için serden geçme yiðitliðine cengâverliðine teþvik etmektedirler.

Allah’ýn davasýný Allah’ýn halis kullarýný kendine düþman kabul edip hâþâ Allah ile savaþabileceðini sanan bedbahtlar olduðu gibi bunlarýn karþýsýnda ameli niyeti gayesi sadece Allah’ýn dinini yaymak olan bu davaya adanmýþlar, meydanlara çýkýp civanmertliklerini gösterip Allah dininin düþmanlarýna adeta meydan okuyarak mücadele etmiþ ve bu uðurda canýný rabbine teslim etmiþlerdir

Ýþte ?ehit Ubeydullah’ta bu kahramanlardan biridir. Ýçinde yaþadýðýmýz toplumda cesaret ve mertlikte emsali çok az bulunan bir kahramandý. O cesareti ve mertliðiyle herþeyiyle adanmýþlýðýn timsali olarak insanlara örnek olacak bir dava aþýðýydý.

Muhabbetullah nasýl olur? Adanmýþlýk nasýl olur? Allah’ýn davasýna düþmanlýk edenlere karþý nasýl meydan okunur ?ehit Ubeydullah’a baksýnlar.

Baksýnlar da mertlik görsünler, cesaret görsünler, davanýn aþýðýný görsünler, baþ eðmemezliði ve dik durmayý görsünler, ona baksýnlar ve korkaklýða, alçaklýða, zillete nasýl meydan okuduðunu görsünler.

Üç beþ kuruþluk dünya uðruna kardeþlerini düþmanýn eline terk etmedi. Onlara sýrtýný dönmedi.

?ehit Ubeydullah’a bir baksýnlar takvanýn, itaatin, samimiyetin, aþkýn, muhabbetin, fedakârlýðýn, vefanýn, cesaret ve yiðitliðin zirvesini görsünler.

Üç beþ paçavranýn elinde oyuncak halini aldýðý bir memleketin, Ýslami deðerlerin yaþanmasýnýn ayýp gürüldüðü yadýrganýr bir hal aldýðý, gayri Ýslami olan her türlü ahlaksýzlýðýn, yalanýn, iftiranýn, edepsizliðin, namussuzluðun, zinanýn, üçkâðýtçýlýðýn, uyuþturucunun olduðu bir memlekete, hayatýnda hiç taviz vermeden Müslümanca yaþamanýn ve mücadelesinin örnekliðini görsünler.

Davanýn sahibi olmak davasýna kendini feda etmek ve þehit olma hayali olan kardeþler ona baksýnlar onun hayatýný okusunlar ve onun gibi yaþamaya gayret göstersinler. O kendini davanýn sahibi olarak görürdü Müslümanlarýn izzeti ve onuru yerlere düþmesin çiðnenmesin diye kendi bedenini çiðnenmeyi güze alan bir dava eriydi.

Asr-ý Saadet'in Hamza’sýný görmek isteyen Ubeydullah’ýn þehit olduðu o gün göstermiþ olduðu cengâverliðe baksýnlar. Nasýlda paçavra taifesine meydan okuyor, tek baþýna içlerine dalýyor ve darmadaðýn ediyordu. Ve kendi deðimiyle “kardeþim ben onlara karþý hücuma geçtiðimde onlarý bir görseydin keþke nasýlda gerisin geri kaçýyorlardý. Birbirlerinin üzerine çullanarak kaçýþlarýný bir görseydin. Birbirlerini nasýlda eziyorlardý Allah onlarýn ne kadar korkak olduklarýný bana bugün gösterdi. Bugün onlarýn istediði olmayacak ben burada oldukça Allah'ýn izniyle onlara fýrsat vermeyeceðim” diyor ve hepimizi cesaretli olmaya korkmamaya çaðýrýyordu

Varsýn korkaklar evlerinde otursunlar veya bizi yamaçlardan köprü üzerinden izlesinler. “Bizi dinleselerdi baþlarýna bunlar gelmezdi” desinler. Onlar zilleti, bizse izzeti tercih etik” diyor ve “ey Mesut rahat ol bugün onlardan korkulacak bir gün deðildir. Onlarýn korkacaðý gündür. Biz sadece Allahtan korkarýz” diye sesleniyordu.

Asr-ý Saadet'e ki kahramanlýk ve cesaret örneklerinin aynýsýný görmeyi arzuluyorlar þehit Ubeydullah'ýn hayatýna mücadelesine baksýnlar ve örnek alsýnlar.

Ýnsanlarýn bu zamanda az rastladýðý örnek þahsiyetlerden birisiydi. Davasý onun için her þeyin önündeydi önceliði her zaman davasýydý. Tek endiþesi derdi Müslüman kardeþleriydi. Davasýnýn iþini hiçbir zaman ötelememiþ "sonra yaparýz", "bakarýz" dememiþtir. Buna kimse þahit olmamýþtýr.

Ýslam davasýný yükleyen kardeþlerimiz ve onunla beraber olupta bugün hala bu mücadeleyi veren kardeþlerimiz onun hayatýný mücadelesini cesaret ve kahramanlýðýný tavizsiz oluþunu davaya ve Müslümanlara olan düþkünlüðünü sürekli hatýrda tutup anlatmalý.

Memleketimizde davamýzýn baþarýsýný ilerlemesini istiyorsak düþmanýmýza üstün gelme arzusundaysak mutlaka onun gibi olmak zorundayýz. Onu örnek almak zorundayýz çünkü bütün alanlarda çok üstün ve örnek bir þahsiyeti. Onun örnek alýrsak düþmanýmýza karþý az da olsak üstün olacaðýz hiç þüphesiz

Maalesef bu güzel dava erini dava arkadaþlarý dâhil pek çok kiþi bilmiyor tanýmýyordu. Ondaki ahlak itaat cesaret takva gibi üstün meziyetlerinden mahrum kaldýlar. Ancak onu katleden çeteler ve baðlý olduklarý parti onun özelikle dik duruþ ve cesaretini çok iyi biliyorlardý. Bundan dolayý özelikle hedef seçilmiþti.

O, kendisini hem davasýna hem biz kardeþlerine feda etti. Bizlere düþen o dilâver aziz olan þehidin bize býrakmýþ olduðu emanete ihanet etmemek dostlarýný dost düþmanlarýný da düþman olarak görmektir.

Hiç þüphesiz kahraman þehit Übeydullah biz dava kardeþlerinin gönül tahtýnda bir sultan gibi, gýptayla, hürmetle, muhabbetle anýlacak ve bizden sonra gelenlerde yâd edecektir.

Ey aziz þehit aþk meydanýna girip yiðitçe dolaþan ve canýný veren sen Bugün muhabbet tahtýnda oturan baþýmýz sensin

Allah bizi o mübarek aziz þehidin yolundan ve davasýndan ayýrmasýn. Onun gibi yaþamayý ve ölmeyi nasip etsin tekrar aziz kahraman þehidimizin þahadetinin yedinci yýlýnda kendisini rahmet ve minnetle anýyorum
 
 
  Hamza Nurdað
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (26) adet yorum eklenmiştir.
@Adýnýz Soyadýnýz
05 Mayıs 2018 Cumartesi 14:39
azizimiz ubeydullah
  YORUM DEVAMI
@ASKER
05 Mayıs 2018 Cumartesi 14:19
Hiç þüphesiz kahraman þehit ?beydullah biz dava kardeþlerinin gönül tahtýnda bir sultan gibi, gýptayla, hürmetle, muhabbetle anýlacak ve bizden sonra gelenlerde yâd edecektir.
  YORUM DEVAMI
@UFUK
05 Mayıs 2018 Cumartesi 14:09
CANDI CAN.
ALLAH ?EHADETÝNÝ M?BAREK EYLESÝN
  YORUM DEVAMI
@Adýnýz Soyadýnýz
05 Mayıs 2018 Cumartesi 14:04
þehadeti mübarek olsun
gerçekten yiðit bir insandý
  YORUM DEVAMI
@Latif
04 Mayıs 2018 Cuma 21:49
O gün Bizim sözümüz dosta tatlý, düþmana kurþundu namerde hançer, merde candý. Canýmýz dosta feda, düþmana belaydý. Dostluðumuz yüceydi ne alýnýr ne satýlýr, ölümüneydi cenk meydanýnda düþmana naralar atar, cenk meydanýndan kaçan dostlarýn unurunu muhafaza edendik
  YORUM DEVAMIEDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR