Bahçeli'den Ýstanbul yorumu: Seçimlerin yenilenmesi en mantýklý yoldur
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Bahçeli'den Ýstanbul yorumu: Seçimlerin yenilenmesi en mantýklý yoldur
Ýstanbul'da seçimin gölgelediðini iddia eden Bahçeli "Sonuçlar toplum vicdanýnda huzur bulmayacak bir anlayýþ içinde geliþirse Ýstanbul'da seçimin tekrarý çözüm olarak düþünülebilecektir" dedi. "Oylarýný en çok artýran parti MHP olmuþtur" diyen Bahçeli, seçim sistemine iliþkin ilginç önerisini ise yineledi: Sadece büyükþehir belediye baþkanýný seçelim oda ilçe belediye baþkanlarýný belirlesin.
13 Nisan 2019 Cumartesi 12:32
 Bu Haberi Paylaş
31 Mart seçim sonuçlarýna iliþkin açýklamalarda bulunan MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli "31 Mart seçimlerinin kazananý, açýk ara farkla Cumhur Ýttifaký'dýr" dedi. Bahçeli, MHP'nin oy oranlarý için de þunlarý söyledi: Oylarýný en çok artýran parti MHP olmuþtur. 3 bin 658 belediye meclis üyesi partimizden seçildi. Partimizin doðrudan oy almadýðý pek çok seçim çevresi varken oy oranýný yüzde 7,4 göstermek haksýzlýktýr, adaletsizliktir. 31 Mart'ta partilerin oy daðýlýmý en saðlýklý þekilde il genel meclisi seçimlerinde görülecektir, bu çerçevede partimizin aldýðý oy oraný yüzde 18,81'dir.

Bahçeli'nin açýklamalarý kýsaca þöyle:

"Demokratik süreçleri þaibelerle boðmak, sahadaki emeði, milletimizin erdemli seçimini sandýk baþýnda tahrip etmek, altýndan kalkýlamayacak sonuç ve sorunlara zincirleme þekilde yol açabilecektir. Demokrasi kültürümüzün yozlaþtýrýlmasýna suskun kalmamýz, delilli, ispatlý sandýk yolsuzluklarýna göz yummamýz kesinlikle düþünülemez.

31 Mart seçimlerinin kazananý, açýk ara farkla Cumhur Ýttifaký'dýr. MHP safralarý attý, kamburlardan kurtuldu. Çok þükür istikrarlý, irfanlý, iddialý ve inançlý yükseliþine devam etti.


Bizim fitnekoliklerle meþgul olacak vaktimiz yoktur. Siyasi düzenbazlarla, siyaset cambazlarýyla oyalanmaya, onlarýn seviyelerine düþmeye halimiz ve hakkýmýz olmayacaktýr. Önümüze bakacaðýz, iþimize bakacaðýz, millete hizmet yolundan ayrýlmayacaðýz.

"MHP'NÝN ALDIÐI OY ORANI YÜZDE 18, 81'DÝR"

Oylarýný en çok artýran parti MHP olmuþtur. 3 bin 658 belediye meclis üyesi partimizden seçildi. Partimizin doðrudan oy almadýðý pek çok seçim çevresi varken oy oranýný yüzde 7,4 göstermek haksýzlýktýr, adaletsizliktir. 31 Mart'ta partilerin oy daðýlýmý en saðlýklý þekilde il genel meclisi seçimlerinde görülecektir, bu çerçevede partimizin aldýðý oy oraný yüzde 18,81'dir.

Cumhur Ýttifaký'nýn akýbeti, Türkiye'nin kader çizgisi ile kesiþmiþtir. Zilletle, illetle yolu birleþenler, Türkiye'nin karþýsýnda birleþen þer ve þekavet cephesidir. Onlarýn yolu karanlýktýr, köhnedir, kötürümdür, direkt uçuruma çýkmaktadýr. HDP bütün imkanlarýyla CHP'ye çalýþmýþtýr. FETO'cular her yerde Zillet Ýttifaký'na çalýþmýþtýr."3 BÜYÜK?EHÝRDE ÇOK TEHLÝKE BÝR OYUN OYNANDI"


 

CHP'nin özellikle 11 büyükþehirde sonuç aldýðý görülüyor. Bu aslýnda nevi þahsýna münhasýr Pirus zaferidir. Kazanýnca kayýp, böyle bir þey. 3 büyükþehirde çok tehlikeli bir oyun oynandý. "Ankara Büyükþehir Belediye Baþkanlýðýna, hakkýndaki suçlamalardan henüz aklanmamýþ ve hukuken temize çýkmamýþ bir þahýs seçilmiþtir. Bize göre ilçe belediyelerindeki iradenin büyükþehir belediyesine yansýmamýþ olmasý kafa karýþtýrýcý bir pürüz, demokratik bir zafiyettir. Bunun tamir ve telafisi þarttýr. Mahalli idarelerde sistemsel onarým elzemdir.

Konuyla ilgili teklifimizi 2 Nisan'da dile getirmiþtim. Bir sistem adeletsizliðinden, bir sistem dengesizliðinden bahsetmiþtim. Ýlçelerde kazanýp, büyükþehirde kaybetmenin normal olamayacaðýný söylemiþtim. Sadece büyükþehir belediye baþkanýný seçelim oda ilçe belediye baþkanlarýný belirlesin. 

"YERELDE SÝSTEMSEL REFORM ÝHTÝYAÇTIR"

Yerel yönetimlerde yeni bir sistemsel reform ihtiyaçtýr.  2 hafta geçmesine raðmen Ýstanbul'da sonuç alýnamamýþtýr. Organize sandýk yolsuzluðu ortaya çýkmýþtýr. Mýzrak çuvala sýðmamaktýr. Ýstanbul'da þaibeler seçimi gölgelemiþtir. 31 Mart gecesi yapmýþ olduðum beyanýmla ters düþtüðümü söyleyenlerin akýllarýnda noksanlýk vardýr. 

Seçim Türkiye'de yapýlmýþtýr, seçimi yapan Türk milletidir. ABD'ye ne oluyor, Avrupa ülkeleri niye telaþlanýyor? Ýç iþlerimize karýþmakla, demokrasimiz üzerinde kuþkular uyandýrmakla nereye varmak istiyorlar?

"SEÇÝMLERÝN YENÝLENMESÝ EN MANTIKLI YOLDUR"

Organize sandýk yolsuzluðu ortaya çýkmýþtýr. Büyükçekmece ve Maltepe'de mýzrak çuvala sýðmamaktadýr. Islak imzalý ve mühürlü sandýk sayým döküm cetveli ve sandýk sonuç tutanaklarý ile YSK'ya bildirilen oylar arasýndaki fahiþ farklar, Ýstanbul'da seçimi gölgelemiþtir. Seçimlerin yenilenmesi en mantýklý yoldur. Hakedilmemiþ bir baþarý kimseye hizmet etmeyecektir. Ýstanbul'da seçim tekrarý çözüm olabilir.

Doðu ve Güneydoðu'da Kürt kökenli kardeþlerimiz HDP'yle mesafe koymuþlardýr. Hepsini tebrik ediyor, alayýný birden kucaklýyorum. Kürt kökenli kardeþlerimiz oynanan oyunlarý görmüþ, yeter artýk mesajý vermiþti.

Macron'un 24 Nisan'ý anma günü ilan etmesi utanç vericidir. Fransa ve Ýtalya'nýn sözde Ermeni soykýrýmý iddialarýný kýnýyorum. Ýsrail'de yapýlan seçimler ve Netanyahu'nun ulaþtýðý netice, bölgemiz için karanlýk senaryolarýn sertleþerek devamýna iþarettir."

BAHÇELÝ'DEN ÜLKÜLER ANITI'NA ZÝYARET

MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, Ülkücü ?ehitler Anýtý'ný ziyaret etti. Milletvekilleri, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerinin katýlýmýyla yapýlacak toplantý için Kýzýlcahamam ilçesine gelen Bahçeli, toplantý öncesi Ülkücü ?ehitler Anýtý'ný ziyaret etti.

Anýtta Kur'aný Kerim tilavetinin ardýndan dua eden Bahçeli, sonrasýnda þehit isimlerinin yazýlý olduðu alana karanfil býraktý.

Bahçeli, anýtta bulunan "Gökbörü Otaðý"nda bir süre partililerle sohbet etti, daha sonra toplantýnýn yapýlacaðý otele geçti. Toplantýda, 31 Mart'ta yapýlan yerel seçimin sonuçlarýna ve gündeme iliþkin deðerlendirmelerde bulunulacak.


 
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR