Baþbaðlar Katliamýnýn sebebi yeraltý kaynaklarý mý?
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Baþbaðlar Katliamýnýn sebebi yeraltý kaynaklarý mý?
Sivas'ta yaþanan büyük Madýmak provokasyonunun hemen ardýnda yaþanan Baþbaðlar katliamýnýn görünenin dýþýnda sebepleri olduðunu belirten bölge halký, gündeme gelen yeraltý kaynaklarý hakkýndaki iddialarýn araþtýrýlmasýnýn çok önemli olduðunu söyledi.
23 Temmuz 2015 Perşembe 15:30
 Bu Haberi Paylaş


Sivas'ta yaþanan büyük Madýmak provokasyonunun hemen ardýnda vahþi bir katliamýn yaþandýðý Erzincan'ýn Kemaliye ilçesi Baþbaðlar köyünde katliam sonrasý yaþanan geliþmeler 5 Temmuz 1993 yýlýnda Baþbaðlar'da meydana gelen olayýn altýnda bölgedeki zengin yer altý kaynaklarý olduðu þüphesini gündeme getirdi.

Erzincan'ýn Kemaliye ilçesine baðlý Baþbaðlar köyünde Doktor Baran Kod adlý Müslüm Durgut'un talimatý ile PKK'nin gerçekleþtirdiði katliam öncesi ve sonrasý geliþmeler ise katliamýn nedenlerinin o kadar da sýradan bir terör olayý olmadýðýný ortaya koyuyor.

Gerçekleþtirilen katliamýn sebebinin Sivas Madýmak Otelinde yaþanan provokasyon olduðu yýllar yýlý dillendirilmiþ, PKK'nin iþlediði vahþi katliamýn failleri bile yýllar yýlý Madýmak provokasyonu üzerinden aklanmaya çalýþýlmýþ ve gündemden düþürülmeye çalýþýlmýþtý.

Ancak aradan geçen uzun zaman dilimi ve bölgede vuku bulan geliþmeler, taþeron PKK'ya iþletilen bu vahþi katliamýn asýl sebebinin o bölgelerde bulunan zengin yer altý kaynaklarý olduðu ihtimalini güçlendirdi.

Özellikle katliamdan sonra büyük maden þirketlerinin gelerek bölgede maden arama çalýþlarýna baþlamalarýnýn da bu ihtimali kuvvetlendirdiðini belirten bölge halký ve kanaat önderleri, bölgede yaþayan halka hem katliamdan önce hem de katliamdan sonra köyü boþaltmalarý yönünden tehditler geldiðini dile getirdiler.

Köy  halkýna sürekli olarak köyleri boþaltmalarý yönünde baský kurulduðunu ve katliam sonrasý köylerin boþaltýlmasý için ciddi bir politikanýn yürütüldüðünü belirten bölge halký bu duruma önceleri bir anlam veremediklerini, ancak daha sonra bölgeye gelen büyük þirketleri yaptýklarý maden arama çalýþmalarýna þahit oldukça köyleri üzerinde çok ciddi oyunlarýn oynandýðýna kanaat getirdiklerini dile getirdiler.

 “Baþbaðlar Katliamý yer altý madenleri için yapýlmýþ olabilir”

Malatya'nýn Arapgir ilçesine yakýn olmasý hasebiyle bölgede yaþanan geliþmeleri takip ettiðini belirten Malatya Arapgir ilçe Belediye Baþkaný Haluk Cömertoðlu, katliamýn gerçekleþtirilmesinin sebebinin bölgede bulunan zengin yer altý madenlerinin olma ihtimalinin yüksek olduðunu söyledi.

Olaydan 5 yýl sonra bölgeye yakýn olan Erzincan'ýn Ýliç ilçesinde altýn çýkarýlmaya baþlandýðýný belirten Baþkan Cömertoðlu sözlerine þöyle devam etti:

“Bu ihtimal mutlaka sorgulanmalý. Bir üst akýl burayý boþaltmak istiyor ki bölge halký üzerinde sürekli olarak bir göç ettirme baskýsý var. Baþbaðlar da yaþanan katliam olayý da iþin tuzu biberi oldu. Ardýndan yabancý þirketlerin gelip o bölgelerde iþletme kurmalarý ve maden arama çalýþmalarý yürütmeleri araþtýrýlmasý gereken bir konu. ?u anda bölgeye yakýn yerlerde altýn çýkarýlýyor. Ýliç'te altýn çýkaran þirket Ovacýk ilçesinde 1 milyon dolarlýk baþka bir þantiye kurdu. Bu durumlar tesadüf deðil. Yer altý maden rezervleri yüksek olan bir bölge buralarý.”

Bölge insanýnýn tüm baskýlara raðmen bu köyleri boþaltmamasý gerektiðini belirten Baþkan Cömertoðlu,  halkýn bunu tek baþýna baþarmasýnýn mümkün olmadýðýný söyleyerek bu noktada ciddi bir kamu desteðinin gerektiðinin altýný çizdi.

 “Eðer bu ifade gerçek ise davanýn seyri deðiþebilir”

Baþbaðlar Katliamý maðdurlarýnýn avukatlýðýný yapan Av. Cüneyt Toraman ise bu iddianýn çok ciddi olduðunu ve üzerine gidilmesi gerektiðini söyledi.

Katliamdan sonra, köylülerin sürgün edilmek istendiðini ve bu yönde kendilerine çok ciddi baskýlar uygulandýðýný belirten Av. Toraman, katliam sonrasý halkýn kendisine,  olaydan birkaç yýl sonra yabancý ülkeden büyük maden þirketlerinin gelerek bölgede maden aramasý yaptýklarýný, maden aranan yerlerin arasýnda Baþbaðlar'a yakýn bazý bölgelerinde olduðunu söylediklerini dile getirdi.

Av. Toraman, “Bu katliamýn altýnda acaba o bölgede bulunan büyük maden rezervleri mi yatýyor?  Halka uygulanan baský, halkýn o bölgeleri boþaltmasý ve bu yabancý ülke þirketlerinin gelip rahatça buralardan maden çýkarabilmeleri için mi? Bu çok ciddi bir mevzu. Eðer gerçek bu ise, bu durumda davanýn seyri farklý yönlere gidecektir. Bu durumda iþin içinde sadece Türkiye'deki terör örgütleri deðil, uluslararasý büyük þirketlerin de dâhil olmasý söz konusu.” ifadelerini kullandý.

“Katliamdan 15 gün önce sol örgütler köye gelerek halký tehdit etti”

Dava süresince baþýndan bu yana bu ayrýntýyý hiç düþünmediklerini hatta akýllarýna bile getirmediklerini vurgulayan Av. Toraman, ancak katliam sonrasý yaþanan geliþmelerin iþlenen katliamýn bölgedeki zengin maden kaynaklarý için yapýldýðý öngörüsünün aðýr bastýðýný vurguladý.

Av. Toraman sözlerini þöyle sürdürdü:” Avukat olarak davaya baktýðýmýz o dönemlerde bölgedeki Müslüman halka yönelik sergilenen baskýlarý 28 ?ubat öncesi hazýrlýk dönemi olarak düþünmüþtük. Ama iþin içinde böylesi bir ihtimalin olabileceðini ekonomik boyutun olacaðý ihtimali aklýmýza gelmiyordu. “

Dava dosyasýnda yer alan bir gerçeðe de deðinen Av. Toraman, katliamdan 15 gün önce sol örgütlerin köye gelerek bölgede bulunan köylerdeki insanlarý topladýklarýný ve toplantýlar düzenleyerek halký tehdit ettiði bilgisinin olduðunu söyledi.

Bu detayýn bile kendi baþýna olayýn Madýmak ile alakasýnýn olmadýðýnýn bir kanýtý olduðunu belirten Av. Toraman, “Çünkü Madýmak olayýndan 3 gün sonra bu olay gerçekleþiyor. Olayýn intikam olmasý çok zayýf. Yani Sivas olayýndan çok önce baþlamýþ bu hazýrlýklar.” ifadelerini kullandý.  

“ÝLKHA olayýn üstüne gitmeli”

Ýlke Haber Ajansý'nýn önemli bir ayrýntýyý yakaladýðýný ve olayýn üstüne gitmesinin iyi olacaðýný belirten Av. Toraman “ÝLKHA'dan isteðim bu iþin üstüne gitmesi. Çünkü bunun üstüne giderseniz, bu beyanlarýn bile yeterli olduðunu düþünüyorum. Eðer bunlarý gündeme getirirseniz, daha sonra ayrýntýlý bilgi gelebileceðini kanaatindeyim. “ dedi.

“Katliamdan sonra evler ateþe verildi”

Konu ile ilgili olarak deðerlendirmelerde bulunan Baþbaðlar Güzelleþtirme Kalkýndýrma Derneði Yönetim Kurulu  Baþkaný M. Ali Dikkaya, ise bölgede katliam sonrasý yaþanan peþkeþe dikkat çekti.

Bölgede maden aramak için bu katliamýn gerçekleþtirilmiþ olabileceði ihtimalinin hiç te yabana atýlmayacak bir iddia olduðunu ve katliamla beraber bu duruma adeta zemin hazýrlandýðýný belirten Dikkaya, “Katliamdan sonra evler ateþe verildi ve bu evler daha sonra yanan iþ makineleri ile yýkýlarak dümdüz edildi. Yýllarca bu evler için hiçbir þey yapýlmadý, kanuni hiçbir giriþimde bulunulmadý. Bunun da tek sebebi bizim o yöreyi terk etmemiz içindi.” ifadelerini kullandý.  

“Bu süreç bölgenin peþkeþ çekilmesi için baþlatýlmýþ bir süreçti“

Bölge üzerinde geçmiþten bu yana gizli emellerin olduðunu ve bu niyetlerin zaman zaman su yüzüne çýktýðýný belirten Dikkaya, 1987 yýlýnda bir yazýnýn geldiðini ve gönderilen yazýda köylülere; bölgenin kalkýndýrýlmasýnýn mümkün olmadýðýndan dolayý Muðla, Aydýn, Mersin, Antalya gibi illerde 2B arazilerine yerleþtirilmelerinin düþünüldüðü belirtilerek kendilerinden buna yönelik dilekçe alýndýðýný belirtti.

Dikkaya, “Olaydan sonra devlet yetkililerine 1987 yýlýnda bize imzalatýlan belgeler doðrultusunda daha önce belirtilen 2B arazilerine yerleþtirilmemiz için talepte bulundu. Bu talebimizle ilgili 1994 yýlýnda Doðru Yol Partisi Mersin Milletvekili Feride Arýcý köyümüze gelerek yasa kapsamýnda bizi Mersin'e götürmek için çalýþma yürütecekleri sözünü verdi. Daha sonra anladýk ki bu iþin içinde de bir oyalama vardý. Ve bu süreç o bölgenin peþkeþ çekilmesi için baþlatýlmýþ bir süreçti.“ þeklinde konuþtu.

Bölgede çok sayýda maden yataðýnýn olduðuna dikkat Çeken Dikkaya, Baþbaðlar'ýn hemen yanýndaki daðda linyit madeni olduðunu ve köyde ciddi bir rezerv olduðunun ortaya çýktýðýný söyledi.

Konu ile ilgili olarak deðerlendirmelerde bulunan Baþbaðlar Derneði eski Baþkaný ?erif Gül ise, katliamdan sonra kendilerine köyü terk etmeleri yönünde yoðun bir baský yapýldýðýný belirtti.

Katliam sonrasý bölgede yapýlan madencilik çalýþmalarý ve çalýþmalarýyla ön plana çýkan Anagold madenciliðin faaliyetleri:

Kent merkezine 110 kilometre uzaklýkta bulunan ve 2 bin 200 nüfuslu Ýliç Ýlçesine 8 kilometre uzaklýktaki Anagold Madencilik tarafýndan iþletilen Çöpler Maden Ýþletmesi maden arama projelerine baþladýðý 1999 yýlýnýn ardýndan tüm jeolojik ve ekonomik çalýþmalarý 2007 yýlýnda tamamladýktan sonra yatýrým kararý aldý.

2008 yýlýnda ÇED, GSM ve Orman izinlerinin alýnmasý ile birlikte faaliyete baþlayan iþletmede 22 Aralýk 2010 günü ilk altýn dökümü gerçekleþtirildi.

Maden sahasý içerisinde kalan 230 nüfuslu Çöpler Köyü tüm binalarý ve müþtemilatý ile maden sýnýrlarýnýn 1,5 kilometre dýþýna Karasu Nehri'nin yakýnýndaki Gembaþý mevkisine köy halkýnýn ve köy tüzel kiþiliðinin rýzasý ile taþýndý.

Köylülere iki katlý olmak üzere 33 konut yapan þirket, bunun yanýnda imamevi ve camide inþa etti. ?imdiye kadar 21 ton altýn üretimi yapýlan Çöpler maden sahasýnda, 30 ton üzerinde altýn üretimi yapýlmasý hedefleniyor.

Anagold Madencilik A.?, Çukurdere Madencilik San. Ve Tic.Ltd.?ti. adýyla 2000 yýlýnda Ankara'da kuruldu.

?irket ilk olarak merkezi ABD'nin Denver þehrinde bulunan ve Kanada borsasýnda iþlem gören Anatolia Minerals Development Limited'in Türkiye'de faaliyet gösteren bir alt þirketi olarak madencilik alanýnda çalýþmaya baþladý.

2011'de Anatolia Minerals Development ile Avustralya Menkul Kýymetler Borsasýna kayýtlý Avustralya'nýn en büyük üçüncü altýn üreticisi konumunda olan Avoca Resources Limited'in birleþmesi sonucunda ise Alacer Gold Corporation kuruldu.

Alacer Gold, Türkiye'de sahip olduðu varlýk portföyü ile orta ölçekli bir uluslararasý altýn üreticisi ve arama þirketidir. ?irket, saðlam geliþtirme ve arama projeleri ile desteklenen ve sürdürülebilir bir iþletme niteliði taþýyan Çöpler Maden Ýþletmesine sahiptir.

Anagold Madencilik, Alacer Gold ve Lidya Madencilik'in ortak bir kuruluþu olarak Türkiye'deki maden faaliyetlerini yürütmektedir.

Yapýlan araþtýrmalar ise Anagold Madencilik gibi maden için bölgede çok sayýda þirketin yatýrým yaptýðý belirtiliyor. Bunlarýn çoðunu da yabancý þirketler oluþturmakta.

/ Ömer Adýgüzel - ÝLKHA
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR