Baþbakan ekonomiyle ilgili alýnan kararlarý açýkladý!
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Baþbakan ekonomiyle ilgili alýnan kararlarý açýkladý!
Baþbakan Binali Yýldýrým, ?ankaya Köþkü'nde düzenlediði basýn toplantýsýnda, Ekonomi Koordinasyon Kurulunda alýnan kararlarý paylaþtý.
08 Aralık 2016 Perşembe 18:46
 Bu Haberi Paylaş


Yýldýrým, yaptýðý açýklamada, "Firmalarýn piyasada nakit ihtiyaçlarý var, nakit sýkýntýsý var. Bu nakit sýkýntýsýný rahatlatmak, iþlerini geniþletmelerini saðlamak hatta istihdamý artýrmak için hazine kefaleti getirmek suretiyle, Kredi Garanti Fonu'nun kefaletiyle 250 milyar liraya kadar bir kredi hacmi oluþturuyoruz." dedi.

Baþbakan Yýldýrým,"2017'de özel sektör yatýrýmlarýný daha da teþvik etmek, artmasýný saðlamak amacýyla imalat sanayine, yatýrým teþvik kapsamýndaki projelere artý destek vermek için, yatýrýmýn teþvik edilmesinde ciddi bir seferberlik baþlatýyoruz. 2017'de yapýlan imalata yönelik yatýrým harcamalarý için yatýrýma katký oranýný mevcudun üzerine yüzde 15 daha artýrýyoruz. Kurumlar vergisi indirimini de tam olarak uygulayacaðýz." ifadelerini kullandý.

"500 bin kiþiyi Ý?KUR'un aktif iþ gücü programýndan yararlandýracaðýz"
Ýþsizlikte hafif bir kýpýrdanma olduðunu söyleyen Yýldýrým, "Bunu dikkate alarak önümüzdeki yýlýn iþ ve istihdamýný artýrmaya, özel sektör firmalarýmýzýn maliyetlerini düþürmeye yönelik bir tedbirimiz var. Bu baðlamda 2017'de, özel sektörde toplam 500 bin vatandaþýmýzý Ý?KUR'un aktif iþ gücü programýndan yararlandýracaðýz." þeklinde konuþtu.


"Prim ödemeleri ötelenecek"
Yýldýrým, "Özel sektör iþ verenlerinin, asgari ücret desteðinden yararlanmalarýný, 'esas prim ödeme gün sayýsý'na karþý gelecek þekilde 2017 Ocak, ?ubat, Mart, üç aylýk primlerini 2017'nin Ekim, Kasým, Aralýk ayýna öteliyoruz." dedi.


Yurt içinden saðlanacak Türk malý ve hizmetlere sýfýr faiz uygulamasý
Yurt dýþý yükleniciler veya müteahhitlik hizmetlerine yönelik kullandýrýlan döviz kredilerinde, firmalarýn yurt içinden saðlayacaðý Türk malý ve hizmetlere yönelik kýsýmda sýfýr faiz uygulamasý getirdiklerini açýklayan Yýldýrým, "Yani buradan oraya yapacaðýnýz iþlerde götüreceðiniz mal ve hizmetler için ayrýca bu kredilerden faiz alýnmayacak." bilgisini verdi.


KOBÝ'lere ilk 12 ay için geri ödemesiz 3 yýl vadeli 50 bin lira kredi
Baþbakan Yýldýrým, Bilim Sanayi Bakanlýðýnýn KOBÝ'lere yönelik bir desteði olduðunu belirterek, bu destek çerçevesinde mevcut bilançolarýný esas alarak, iþletmelere ilk 12 ay için geri ödemesiz olmak üzere 3 yýl vadeli 50 bin lira kredi saðlanacaðýný açýkladý.


"Tedbirler için bütçemizde yapacaðýmýz tasarruflarý kullanacaðýz"
Yýldýrým, "Reel sektörü desteklemek için aldýðýmýz bu tedbirlerin tamamý için bütçemizde yapacaðýmýz tasarruflarý kullanacaðýz. Yani mali disiplin var olmaya devam edecek. Har vurup harman savurmayacaðýz, baþkaca bir olumsuzluða sebep olacak bir uygulamaya gitmeyeceðiz. Hesap kitap yapýldý. Milletimiz rahat etsin, iþ adamlarýmýz da bu konuda emin olabilirler." dedi.


"Vazgeçemeyeceðimiz iki alan var. Birisi adalet, birisi de güvenlik"
"Reformlarýn esasý, devletin bütün alanlardaki belirleyici rolünün, ekonomideki ve diðer alanlardaki belirleyici rolünün sýnýrlandýrýlmasý, vatandaþýn birçok alanda rahatça hareket etmesi, devletle olan iþinin azaltýlmasý...Özeti bu." diyen Yýldýrým, "Vazgeçemeyeceðimiz iki alan var. Birisi adalet, birisi de güvenlik. Bu iki alan devlette olacak ve hiçbir þekilde bu alanlarda baþka bir reform düþünülmeyecek. Kendi içlerinde hýzlý iþlemesi için gerekli tedbirleri alacaðýz." þeklinde konuþtu.


"Kamu, devlet olarak 2017'de muazzam bir tasarruf yýlý olacak"
Çok ciddi tasarruflar yapýlacaðýný ve bununla ilgili çalýþmalarýn yapýldýðýný belirten Yýldýrým, þunlarý kaydetti:


"Kamu, devlet olarak 2017'de muazzam bir tasarruf yýlý olacak. Önceliði olmayan harcamalar, iþte yeni bina alma, yeni araba alma vesaire gereksiz masraflar yapýlmayacak. Fuzuli yere seyahatler, bunlardan kaçýnacaðýz. Bir anlamda vatandaþlarýmýzdan bir þey isterken, 'haydi dövizini bozdur, ülkene, ekonomine omuz ver' derken, önce devlet kurumlarý olarak bizim elimizi taþýn altýna koymamýz lazým."

"Ýlave borçlanma yapmayacaðýz"
Baþbakan Yýldýrým, alýnan ekonomik tedbirlerin uygulanmasýyla ilgili ilave borçlanma yapýlmayacaðýnýn altýný çizerek, "Onu yaparsan zaten kýymeti yok ki. Ýlave borçlanma yapmadan karþýlýk ayýrma, bu iþin püf noktasýdýr. Bunu da saðlayacaðýz." dedi.


"Ufak tefek iniþler, çýkýþlar küresel þartlardan dolayý olabiliyor"
Alýnan tedbirlerin orta ve uzun vadeli olduðunu söyleyen Yýldýrým, þöyle konuþtu:


"Piyasalardaki dalgalanmalar þu birkaç günde iniþ trendindeydi kurlarda. Bu ufak tefek iniþler, çýkýþlar küresel þartlardan dolayý olabiliyor. Bunlar geçici þeyler, bizim tedbirlerimiz ise orta ve uzun vadeli. Bu arada tabii Merkez Bankamýzýn da eli kolu baðlý deðil. O, kendi kapsamýnda, kapasitesinde icap eden tedbirleri de her zaman alabilir."

/ AA

 
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR