Batýnýn Pkk eliyle baþlattýðý bu savaþ bizim deðil
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Batýnýn Pkk eliyle baþlattýðý bu savaþ bizim deðil
11 Eylül 2015 Cuma 22:39
 Bu Haberi Paylaş


MEHMET ÖZCAN / ANALÝZ

30 yýlda 50 bine varan insan ölümleri bir anda durmuþtu. Ne asker, ne de Pkk'li cenazesi gelmiyordu ve artýk analar aðlamýyordu. Gözyaþý ve kan býçak gibi kesilmiþti. Çatýþmasýzlýk süreci baþlamýþtý, Çözüm olacaktý. Ama yanlýþ aktörle yola girilmiþti. Devlet, 30 yýldýr katlettiklerinin yarýsýnýn Kürt olduðuna bakmaksýzýn sanki Kürtlerin temsilcisiymiþ gibi Pkk'yle masaya oturdu. Fikir babasý þimdiki Cumhurbaþkaný Erdoðan'dý. Niyeti halisaneydi, gerçekten bu akan kanýn durmasýydý gönlünden geçen. Sonuçta bir Müslüman olarak o da çok çekmiþti cumhuriyetin despotik uygulamalarýndan ve 28 ?ubat'ýn Ýslam düþmaný zihniyete sahip paþa/medya uþaklarýndan…

Ancak þeffaf olmayan bir yol haritasýyla ve ehil olmayan menfaatperest iliþkilere sahip dirayetsiz kiþiliklerin Ankara'dan sürdürdüðü süreç, bölgenin baðrýndan feryatlarla uyarýlmalarýna raðmen yapýlan yanlýþlardan dönülmedi. Sonuç, süreç öncesi eli mâhkum elli parçaya bölünmüþ Pkk'nin muhatap alýnmasýyla güçlenen, birleþen, silahlanan ve artýk devletle boy ölçüþeceðine inanan bir pozisyonda kendini gören bir Pkk yapýlanmasýnýn ortaya çýkmasýna sebep olundu.

PKK'NÝN MUHATAP ALINMASININ KÜRT HALKINDA OLU?TURDUÐU ALGI

Bu durumun Kürt halkýnda oluþturduðu algý ise daha korkunç bir boyuttaydý. O güne kadar saðlam bir Ýslâmi inanca sahip, örfü, adeti ve geleneðiyle Ýslâm kültürüyle özdeþ yaþayan Kürt halkýnda ise, cumhuriyet döneminden bu yana haklarýný gasp etmiþ devletten, muhatap alýnan Pkk ile ancak tüm haklarýna kavuþacaðý algýsý oluþtu. Bu yanlýþ ve bir o kadar da tehlike doðuran algý, Kürt halkýný HDP'yi desteklemeye doðru bir sürece götürdü. Derken desteklediði partinin görüþünü savunmaya, onlar gibi giyinmeye ve onlar gibi yaþamaya baþladý. Kürt halkýnýn belli bir kesimi dilini savunurken yavaþ yavaþ dinini kaybetmeye baþladý. Kürt halkýnýn önemli bir kesimine de baský yapýldý, tehdit edilerek oylarý gasp edildi.

CUMHURÝYET REJÝMÝYLE BA?LAYAN DÝL ASÝMÝLASYONU HDPPKK'YLE BU KEZ DÝN ASÝMÝLASYONUNA DÖNÜ?TÜ

Cumhuriyet rejimiyle baþlayan dil asimilasyonu HDPPkk'yle bu kez din asimilasyonuna dönüþtü. Öyle ki bu din düþmanlýðý HDP'li vekilleri bile ‘doðuda laikliðin teminatý biziz' diyecek derecede batýya mesaj vermeye itmiþti. Bu ahlak ve erdem asimilasyonu projesi, geçmiþte Pkk ve siyasi uzantýsýný görünmez bir elle kontrol eden þer güç siyonist-haçlý ittifaký batýya aitti. Dinine ve namus olgusuna, ölümüne baðlý bir millet olan Kürt halkýnýn bu kesiminin önce dini asimile edildi, sonra kýzý daða çýkarýlarak namusu iðfal edilerek erdem ve ahlaki deðerlerinden uzaklaþtýrýldý.

PKK, siyonist-HAÇLI ZÝHNÝYETÝN BÖLGE ÜZERÝNDEKÝ KÝRLÝ PROJESÝNÝ UYGULUYOR

Pkk ve siyasi uzantýsý parti üzerinden Müslüman Kürt halkýný dinsizleþtirmeye götüren süreçte kaydedilen aþama, son geliþmelerle birlikte batýlý þer güçleri Pkk üzerinden bölgede siyasi, bir o kadar da stratejik projeler yürütmeye sevk etmiþ görünüyor. Irak ve Suriye'nin parçalanmasýyla batýnýn Ortadoðu'daki emellerine ulaþma hayali, Türkiye'nin de karýþtýrýlmasýyla mümkün olacaktýr ki bu da Pkk eliyle mümkün hale getirildi. Bugün özerklik ilan ederek sözde emellerini gerçekleþtirme hevesi güden Pkk, aslýnda siyonist-haçlý zihniyetin bölge üzerindeki kirli projesini uyguladýðýnýn belki de farkýnda bile deðildir.

Pkk'nin devlete yönelik saldýrý hamlelerine dikkat edilirse Pkk'nin sürekli halký sokaða çaðýrma ya da özerklik ilan ederek devletin halka yönelik þiddet kullanmasýna yol açacak adýmlar atýldýðýna þahit oluyoruz. 90'larda, devletin Pkk ile mücadelesinde suçlu suçsuz ayýrýmý yapmaksýzýn müdahale etmesi, suçsuzlarýn da maðdur edilerek devlete karþý Pkk'nin safýnda yer almalarýna sebep oluyordu. Pkk, geçmiþteki bu kirli tecrübeyi kullanarak devleti halka karþý güç kullanmaya hatta katliamlar yapmaya zorluyor. Böylelikle akýtýlacak kan üzerinden meþru bir hak arama peþinde olduðunu iddia etmeyi tasarlýyor. Ancak asker ve polis, bölgede Pkk'nin bu kirli oyunlarýna kanarak ya da bahane ederek suçlu suçsuz ayýrýmý yapmama gibi bir lükse sahip deðildir, kesinlikle olmamalýdýr.

AJÝTE EDEN SALDIRILAR VE BA?ARI GETÝRECEK HAMLELER

Bölgede devam eden çatýþmalarda Pkk'nin süreçle þehirlere yýðdýðý silahlar ve daða kaldýrýp üç aylýk bir eðitimle þehirlere gönderdiði kandýrýlmýþ gençlerin yapabileceklerinin en üst ve son perdesini izlemekteyiz. Daðlýca'da mayýn temizleyen 16 asker ve Iðdýr'da servis aracýndaki 13 polisin hayatýný kaybetmesiyle sonuçlanan halký ajite edebilecek ancak stratejik olmayan saldýrý hamleleriyle üstünlük ve kazaným elde edeceðini sanan Pkk, analarýn gözyaþý ve aðýt yakmasýna sebep olmaktan baþka bir þey baþarmamýþtýr. Diðer yandan devletin Pkk'ye yönelik operasyonlarýnda þimdiye kadar iki bin civarýnda Pkk'linin etkisiz hale getirilmesiyle örgütü daðýtmayý düþünen devlet de daða sürülen militanlarý öldürerek Pkk'yi bitirebileceðini zannediyorsa yanýlýyor. Bir davaya, bir ideale inanan bir toplumun bireyleri öldürülmekle bitirilemezler, yenileri o boþluklarý doldurabilir. Ancak o topluluðu yöneten karar alýcýlarýn etkisiz hale getirilmesiyle baþarý oraný yükselebilir.

DEMÝRTA?IN ALACAÐI TALÝMAT VE KARAYILAN'IN VERDÝÐÝ ÝPUCU

Devletin Pkk ile masaya oturmayý kabul etmemesi halinde Pkk'nin, kaotik durumu en fazla seçime kadar sürdürmesi mümkündür. Ancak HDP'nin bölge belediyelerinin zaten özerklik ilan ettiði düþüncesiyle seçime katýlmayý reddederse ki, bu da bir süredir Avrupa turunda olan Demirtaþ'ýn uluslararasý güç odaklarýndan aldýðý/alacaðý talimatlar ýþýðýnda hareket etmesiyle rengini belli edecektir.

Aslýnda bunun ipucunu geçtiðimiz günlerde Kck eþ baþkaný Murat Karayýlan verdi. Karayýlan, yaptýðý bir açýklamada kendilerinin kontrolünde olacak bir özerklik çatýsý altýnda Hizbullah cemaatinin de bulunabileceðini söyledi. Ancak Hizbullah'ýn bunu kabul etmemesi halinde kendilerine engel olmamasý gerektiðini dile getirdi. Tabi bu açýklamanýn bir geçmiþi var elbette. Pkk, 90'larda da bölgede yaþayan Müslümanlara ya kendilerine katýlmalarýný, ya bölgeyi terk etmelerini ya da öldürülecekleri tehdidinde bulunuyordu. ?imdi ise Pkk, bunu 6-8 Ekim'de yaptýklarý katliamla denedi, ama yine baþaramadý.

ÝSTÝHBARAT, 6-8 EKÝM SERHILDANINI YANLI? OKUDU

Bölgede 6-8 Ekim olaylarýnda Pkk'nin hedefi asker polis deðildi. Pkk çetelerinin hedefi Müslümanlardý, bölgede varlýðýný sürdüren Hizbullah cemaatiydi. Ýstihbarat raporlarý, Pkk'nin bu kalkýþmasýný genel bir serhýldan provasý olarak nitelendirecek kadar bir yanlýþ okumada bulunmuþtu. Oysa dikkat edilirse polis ve askerin hedef alýnmadýðý, Iþid bahanesiyle özellikle HÜDA PAR camiasýnýn hedef alýnarak ileride yapacaklarý özerklik ilanýyla (yani bugünlerde) engel oluþturabilecek tehlikenin bertaraf edilmesiydi amaç. Ancak bu kirli hesaplarý bozan Allah zülcelal buna izin vermedi.

SONUÇ OLARAK SÜRECÝN ÇÖZÜMÜ

Bölgeye dair sorunlarýn halli için temel baþlýklardan birkaç örneði maddeler halinde sýralayacak olursak:

1-Kürt sorununda tüm taraflar muhatap alýnmalýdýr.

2-Pkk ile silahýn býrakýlmasý üzerine müzâkere edilerek sorun ivedilikle sonuçlandýrýlmalýdýr.

3-Siyasi tutuklulara genel af çýkarýlmalýdýr.

4-Kürt halkýnýn gasp edilmiþ tüm haklarý iade edilmelidir.

BUNLARDAN BÝRKAÇI:

• Anadilde eðitim zorunluluðu getirilmelidir.

• Kürtçe, ikinci resmi dil olmalýdýr.

• Darbe anayasasý derhal deðiþtirilmelidir.

• ‘Türkler ve Kürtler bu ülkenin kurucu iki halkýdýr' ibaresi anayasaya iþlenmelidir.

Hükümetin bölgeye dair yeniden çizmek zorunda kalacaðý yol haritasýnda; halkýn korku ve baský sonucu yanýnda durmak zorunda kaldýðý Pkk'nin sürekli yakýp yýkarak bozan yapýsýyla deðil de, bölgenin yapýcý rolünü üstlenen dindar kesimi muhatap almasýyla Kürt sorununa çözüm bulmasý mümkün hale gelebilir. Pkk ile ancak silahýný býrakmasý noktasýnda müzakere edilmelidir. Çünkü hükümetin bundan sonra Pkk'yi muhatap kabul etmesi demek Kürt halkýnda Pkk için, ‘devleti bile dize getirdi' düþüncesi hasýl olacaðýndan dolayý bu hamle Pkk'yi olduðundan çok daha güçlü bir hale getirecektir. Bu minvalde öncelikle çatýþmalý sürecin Pkk'ye üstünlük kazandýrmayacak þekilde derhal son bulmasý saðlanmalýdýr ve süreç yeni muhataplarla devam edilerek çözüm aranmalýdýr.
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR