Bel aðrýsýný ciddiye alýn
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Bel aðrýsýný ciddiye alýn
Uzmanlar bel aðrýlarýna dikkat çekerek bel aðrýsýnýn fýtýk ya da tümör gibi sorunlarýn belirtisi olabileceðini belirtiler.
17 Nisan 2015 Cuma 16:23
 Bu Haberi Paylaş


Aðýr kaldýrma, kas zedelenmeleri, eklemlere zarar verebilecek hareketler gibi birçok etken ile neredeyse herkes zaman zaman bel aðrýsý çekiyor. Her bel aðrýsýnýn fýtýk olmayacaðýný belirten Nöroþirurji Uzmaný Doçent Doktor Ahmet Hilmi Kaya, bel aðrýlarýnýn araþtýrýlmasý gerektiðine dikkat çekti.

Nöroþirurji Uzmaný Doçent Doktor Kaya, “Beldeki aðrý bir metastaza, tümöre veya enfeksiyona ya da hastanýn kalça ekleminde bilmediði bir soruna baðlý olabilir. Erken tedbir için mutlaka bir uzmana baþvurulmalýdýr” dedi.

Özellikle ileri yaþlarda ortaya çýkan ve pek çok insaný etkileyen fýtýkta, ameliyat için “Doðru zamanlama” büyük önem taþýyor. Vücuda ait herhangi bir organ veya yapýnýn normal bulunmasý gereken anatomik sýnýrlarýnýn dýþýna taþmasý olarak adlandýrýlan fýtýk çoðunlukla ileriki yaþlarda ortaya çýkýyor.  Fýtýk disk dokusunun yaþa baðlý ya da baþka nedenlerle beslenememesi, hatalý hareketler, genetik yatkýnlýk ve duruþ bozukluklarý gibi faktörler ile ortaya çýkabiliyor.

Fýtýðýn bel ve boyun aðrýsýnýn yanýnda sinir basýsý ile boyundan kola veya belden bacaða doðru aðrý yapabileceðini ifade eden Kaya, fýtýktan etkilenen kas grubuna baðlý olarak; güçsüzlük, hissizlik, yanma, uyuþma, idrar tutamama ve büyük abdesti kaçýrma gibi belirtiler verebileceðini söyledi.

Her bel aðrýsýnýn fýtýk olmadýðýný hatýrlatan Kaya, “Bel aðrýsýný insanlar mutlaka hayatlarýnda birkaç kez yaþar. Ancak bunun araþtýrýlmasý ve teþhisi çok önemlidir. Çünkü beldeki aðrý bir metastaza, tümöre veya enfeksiyona ya da hastanýn kalça ekleminde bilmediði bir soruna baðlý olabilir. Erken tedbir için mutlaka bir uzmana baþvurulmalýdýr” ifadelerine yer verdi.  

Ýlaç tedavisi kimler için uygulanýyor?

Eðer fýtýk hastayý hiçbir zaman tehdit etmeyip sadece belirli dönemlerde aðrýlara sebep olacaksa, yýlda 1-2 defa tutulma þeklinde görülecekse, bu dönemde ilaçlardan yararlanmak mümkün olabiliyor.

Bu noktada hastanýn samimi bir þekilde bilgilendirilmesinin önemli olduðunu vurgulayan Kaya,  “Diyelim ki büyük bir fýtýðýnýz var fakat sizin için çok tehdit edici deðil. Bu sorun yýlda birkaç defa tutulmanýza sebep olacaktýr. Böyle yaþamaktan mutluysanýz, yaþam kalitenizi bozacak seviyeye gelene kadar sadece aðrýlý dönemlerde ilaçla devam etmenizi öneriyoruz” þeklinde bilgilendirmesine devam etti.

Boyun fýtýklarýnda daha çok ameliyat öneriliyor

Fýtýðýn radyolojik görüntüsü, bulunduðu bölge, hasta bulgularý ve neyi tehdit ettiði gibi hususlarýn önemine dikkat çeken Kaya, hastayý önce ciddi bir þekilde deðerlendirmek gerektiðini vurguladý. Kaya daha sonra,“Boyunda boylu boyunca can damarýmýz olan omurilik uzanýr. Belde çok büyük bir fýtýk gördüðümüzde eðer hiçbir bulgusu yoksa endiþelenmeyiz. Fakat boyunda büyükçe bir fýtýk gördüðümüzde, hastanýn hiçbir bulgusu olmasa da omurilik basý belirginse ameliyat öneririz. Çünkü hastanýn ters bir hareketinde omuriliðe basý artarsa dramatik sonuçlar olabilir ve tablo hastanýn felç olmasýna kadar gidebilir. Diðer yandan boyunda sadece tek taraflý sinir kökü basýsý yapan büyükçe bir fýtýk görürüz, hastanýn neredeyse hiç þikâyeti yok ya da olsa bile önemsiz ve hastayý pek rahatsýz etmiyor ise, hastaya ‘sizi sadece takip edelim, þikâyetleriniz olmadýkça ameliyata hiç gerek yok’ diyebiliriz” diye konuþtu.

“Fýtýk ameliyatý oldum ama tekrarladý”

Fýtýk ameliyatýyla bir yerden fýtýk çýkarýnca üstten veya alttan tekrar çýkmayacaðýnýn garantisi olmadýðýný söyleyen Kaya, bunun yapýlan ameliyatla ilgisi olmadýðýnýn altýný çizdi ve ekledi: “Ameliyat ettiðimiz yerden bile tekrar fýtýk oluþabilir. Ameliyatla sinire basý yapan fýtýk kýsmýný çýkarýrýz ve tüm basýyý ortadan kaldýrýrýz. Disk dokusunun aralýðýný da bir miktar boþaltýrýz. Ama mikro cerrahide bile görüþ açýmýz dardýr ve sadece mikroskopla gördüðümüz yerlerin veya aralýðýn arka kýsmýndan disk dokusu alabiliriz.”

Ameliyatta “Erken müdahale” kritik öneme sahip

Hastada ani geliþen felç, idrar kaçýrma veya kesin ameliyat endikasyonlarý durumunda hiç vakit kaybetmeden ameliyat kararý verilmesi gerektiðini söyleyen Kaya, erken müdahalenin baþarý oranýný artýrdýðýnýn altýný çizdi. Küçük olup ciddi risk faktörü olmayan bir fýtýk için de ameliyat kararý alýnabileceðini söyleyen Kaya,  “Bu tür fýtýklar da hastayý maðdur edebilir. Ameliyat kurallarýmýzdan biri de hastanýn acýsýný azaltmak” ifadelerine yer verdi. 

Bel çektirmek en büyük hatalardan biri

Genellikle ataklar halinde giden aðrýlara neden olan bel ve boyun fýtýðýnda hastalar sürekliliði olan bir aðrýdan þikâyetçi olmuyor. Bir dönem hiçbir þey yokmuþ gibi hayatýna çok rahat bir þekilde devam eden bir hasta, gün geliyor çok þiddetli, dayanýlmaz aðrýlar hissedebiliyor. Dolayýsýyla fýtýk aðrýlarý belirli dönemlerde ortaya çýkýp þiddetleniyor.

Hastalýðýn yüzde 80 seyrinin bu olduðunu söyleyen Kaya, bu durumun hasta için kafa karýþýklýðýna ve hastanýn maalesef yanlýþ tedavi metotlarýna baþvurmasýna sebep olduðunu hatýrlattý.

 Hastalarýn bel çektirme gibi son derece riskli yöntemlere baþvurduðunu söyleyen Kaya, “Hastalar bu yöntemlerle aðrýlarýnýn geçeceðine inanýyor. En büyük yanýlgý bu noktada ortaya çýkýyor” ifadelerini kullandý.

Ameliyat sonrasýna dikkat

Fýtýkta önemli konunun uygun kilo ve düzenli egzersiz olduðunu söyleyen Kaya, “Fýtýk ameliyatý geçiren hastanýn vücudunu hor kullanmamasý gerekiyor” dedi.

Vücudumuzu dikkatli kullandýðýmýzda nüks olma riskinin azalacaðýný anlatan Kaya son olarak, “Hastanýn biraz da kendi kendisinin doktoru olmasý gerekir” dedi. Toplumun yüzde 4’ünde, ameliyat sonrasý fýtýðýn tekrarlama meyli olduðunu hatýrlatan Doç. Dr. Kaya “Çünkü bu insanlarda bað dokusu farklý ve oradan tekrar diskin taþma eðilimi oluyor” ifadelerine yer verdi. (ÝLKHA)
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR