'Birileri Hizbullah PKK çatýþsýn istiyor'
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
'Birileri Hizbullah PKK çatýþsýn istiyor'
Doðu ve Güneydoðu??da yaþanan Hizbullah - PKK gerginliði nedeniyle gündeme gelen ve Hizbullah??ýn siyasi kanadý olduðu iddia edilen H?DA Par??ýn Genel Baþkaný Zekeriya Yapýcýoðlu VATAN??a konuþtu.
16 Kasım 2013 Cumartesi 11:41
 Bu Haberi Paylaş

Batman’da bir BDP’linin öldürülmesiyle akýllara yeniden Hizbullah-PKK çatýþmasý geldi. Hizbullah’ýn partisi olmadýklarýný söyleyen HÜDA PAR Genel Baþkaný Yapýcýoðlu, “Çatýþma ihtimalini güçlü görmüyorum ama sýfýr da deðil” dedi.- Bölgede Hüda Par ve BDP arasýndaki gerginlik Batman’da BDP’li bir gencin öldürülmesiyle sonuçlandý. Bu ölüm nedeniyle suçlanýyorsunuz..

Olayla bir alakamýz olmadýðýný söyledik. Detaylar hakkýnda hala bilgimiz yok. Çünkü dosya üzerinde gizlilik kararý var. O gün birkaç olay oluyor. Önce broþür daðýtan arkadaþlarýmýz bir grupla karþýlaþmýþ bir arbede yaþanmýþ. Polis olay ciddi boyutlarda olmadýðý için ‘daðýlýn’ demiþ. Aradan ne kadar süre geçti bilmiyoruz ama silahlý saldýrý gerçekleþtiðinde bizim arkadaþlarýmýz olay yerinde deðil. Ama Batman BDP il baþkaný ilk açýklamasýnda, “Hüda Par’lýlar uzun namlulu silahlarla düðün basýp halký taradý” diyor. Gerçek olma ihtimali sýfýr.

- Asýl soru ‘Kim yaptý?’ galiba...

Çok kötü oyunlar oynanýyor. Bu eðer adli vaka deðilse, siyasi amaçla yapan her kimse bölgede kaos çýkarmak, Hizbullah ile PKK’yý, bizi ve BDP’yi karþý karþýya getirmek istiyor. Dilerim kimse bu oyuna gelmez. O gencecik insaný öldüren cezasýný en aðýr þekilde çeker. Ama þu bilinsin bizi hedef gösterenler olayýn gerçek faillerine yardým ediyorlar.

- Gerginlik ne zaman baþladý?

Nisan ayýndan itibaren partimizin binalarýna fiili saldýrý baþladý. Tamamý faili meçhul. Ama twitter’dan Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi -PKK’nin gençlik yapýlanmasý- ‘Suriye’de el Nusra saflarýnda Kürtlere karþý savaþan Hüda Par’ý cezalandýrdýk’ diyor. Mütemadiyen bu pompalanýyor. Henüz gençlik kollarýmýzý kurmuþ bile deðiliz. Bir senedir çarpýþýyoruz ama haberimiz yok.

- El Nusra’ya destek veriyor musunuz gerçekten?

El Nusra’ya yardým ettiðimiz külliyen yalan ama bunu yayanlar da yalan olduðunu biliyor. Bir kere El Nusra bizi Müslüman kabul etmiyor. Biri çýkacak Ýslam adýna savaþtýðýný söyleyecek ama Müslümanlarý bu kadar kolay öldürecek. Bu olamaz. Kendilerince yol bulmuþlar, ‘Bu küfreyledi, bu bunu destekledi kafir oldu’ diye uyduruyorlar.
 Çatýþma ihtimali sýfýr deðil

- ‘Hizbullah PKK’ya cevap verebilir’ açýklamanýz da tehdit olarak algýlandý

O açýklamanýn tamamýnda þunu söyledim: “Hizbullah ve PKK’yý çatýþma ortamýna çekmek için uðraþ var ama dilerim böyle bir þey olmaz. Çatýþma ihtimalini çok güçlü olarak görmüyorum. Ama sýfýr da deðildir.” Hizbullah adýna ben konuþmaya yetkili deðilim. Ancak bir taraf mütemadiyen diðerine saldýrýrsa diðeri ‘Yetti artýk’ deyip cevap verebilir. Maalesef böyle bir ihtimal var.

- HÜDA PAR’ýn Hizbullah’ýn siyasi kanadý olduðu doðru mu?

Hizbullah’ýn siyasi kanadý da, devamý da partisi de deðiliz. Net söylüyoruz: Ýslamý referans alan, Müslüman kimliði ön planda olan, Kürt kimliði olan siyasi bir kadroyuz. Hizbullah dahil tüm Ýslami gruplarýn, cemaatlerin sesi, temsilcisi, savunucusu olmak için bir çaba içindeyiz.

- Hizbullah’ý devlet mi kurdu?

PKK ve Hizbullah çatýþmasýnýn devletin hesabýna geldiði, bazý kamu görevlilerinin bunu istediði hatta bu ateþi körüklemek için gayri meþru yollara saptýðý bir vaka. Ama devlet Hizbullah’ý kullandý iddialarýna katýlmam. Olmadýðýný net ifadelerle söyleyebilirim.

- Çok emin konuþuyorsunuz?

Deniliyor ki, Hizbullah devletin kontrolünde örgütlendi, JÝTEM karargahlarýna eðitildi... Hizbullah ilk silahlý eylemini Ýdil’de 1991’de yaptý. Eylemi yapan polis tarafýndan vuruldu. Daha ilk eylemde Hizbullah mensubu öldürülüyor ama mütemadiyen deniliyor ki “Devlet Hizbullah’a göz yumdu”. Bu nasýl göz yumma! 1994’te Hizbullah’ýn 24 kiþilik eylem timi yakalandý. Çok aðýr iþkencelerden geçti. Olaylara karýþtýðý kabul edilenlerin tamamý hala cezaevinde. Ama ne hikmetse devlet kurdu deniliyor. Hizbullah yaptý denilen eylemlerin bir kýsmýný Hizbullah yaptý sanýlsýn diye devlet içindeki kirli bazý odaklar yapmýþtýr.

- Bu söylediðinize ölüm evleri de dahil mi?

Genel olarak söylüyorum. Ama somut olay ortada. Bir müezzin devlet tarafýndan itirafçýlara öldürültülüyor. Arkasýndan bunu PKK yaptý diye müebbet hapis cezasý veriyorlar bir garibana. Hizbullah’a mesaj þu: ‘Misilleme yap, cevap ver’ . Devlet Hizbullah hakkýnda çok bilgi sahibi deðildi, olaylar baþlayýnca bilgi edinmeye baþladý. O güne kadar devlet PKK ile mücadele ediyordu. PKK ile savaþan birileri çýktý diye elbette sevinmiþtir. ?uanda da devletin içinde tekrar bu çatýþmalar canlansýn, bibirini kýrsýn isteyen, alkýþ tutan yok mu, var. Halk bize teveccüh ettikçe saldýrý arttý

- BDP ile barýþmanýz için aralarýnda STK’larýn da olduðu örgütler harekete geçti. Sizi ziyaret eden oldu mu?

Bir heyet Diyarbakýr il baþkanlýðýmýzý ziyaret etti. Endiþeleri þu: Sesimizi BDP’ye ve onun patronlarýna nasýl duyurabiliriz diyorlar. Bu gerginliði yumuþatmak için, fitne ateþini söndürmek için kimin elinden ne geliyorsa ortaya koysun. Gerçekten bu halk ve ülke yeni bir çatýþmayý kaldýramaz. Halkta bize karþý ciddi bir teveccüh var. Bunu gördükten sonra saldýrýlar yoðunlaþtý.

Ýlginç hýrsýzlýk

HÜDA - PAR Genel Baþkaný Yapýcýoðlu, 10 gün önce Balgat’taki Genel Merkez binasýna hýrsýzlarýn girdiðini söyledi. Binadan plazma televizyonlarýn çalýndýðý belirtilirken Yapýcýoðlu hýrsýzlýðý ilginç bulmakla beraber herhangi bir böcek aramasý yaptýrmadýklarýný belirtti.

Devlet Hizbullah’a göz yummadý

- Gaffar Okkan cinayetini de burada sormak gerekiyor o zaman...

Büyük bir ihtimal Hizbullah tarafýndan yapýlmýþ. Net bir þey söylemek mümkün deðil. Hizbullah Gaffar Okkan olayýný reddetmedi, inkar da etmedi. Ceza alanlar oldu. 28 ?ubat sürecinde Genelkurmay’dan brifing almýþ yargý mensuplarýn kararlarýnýn saðlýðý da tartýþýlýr. Musa Anter cinayeti de Hizbullah’a yüklenmeye çalýþýldý. 2000 yýlýna kadar Hizbullah kendisine yöneltilen hiçbir suçlamaya yanýt vermedi. Açýklama da yapmadý.

Domuz baðý diye bir þey yok

- Domuz baðlarý, ölüm evleri... Hizbullah’ýn imajý nedeniyle partiniz etkilenmeyecek mi?

Bunu kullandýklarý kesin. Bakýn domuz baðý dedikleri þey çýkan temsili resimlerde var. Ama domuz baðýnýn fiilen gerçekleþtiðine dair ben dosyalarda en ufak bir býrakýn delili, en küçük emareye rastlamadým. Öyle bir delili olan bunu ortaya koyardý.

- Domuz baðýyla öldürülen insanlar yok mu diyorsunuz?

Ýddia edildi, söylendi... Ama delil sunulmadý. Yok çünkü.

- Kamuoyu yanlýþ mý bilgilendirildi yani o dönem korku filmlerinden sahneler yaþýyorduk neredeyse...

Evlerin altýndan çýkan cesetlerin bir kýsmý Hizbullah tarafýndan sorgulanmýþ infaz edilmiþ ve gömülmüþ kiþilerdi. Bunu inkar etmiyorlar. Fakat basýnda çýkan þekliyle domuz baðý falan bir þey yok.

Gerginlik bumerang gibi BDP’yi vurur

- BDP’liler size ‘Ergenekon’un yeþil ayaðý’ diyor....

Ben de onlara Ergenekon’un kýzýl ayaðý desem ne olacak? Ama ayný üslupla konuþmuyorum. Selahattin Demirtaþ’ý, Meral Daniþ’i 20 yýldýr tanýrým. O þahýslar için söylemiyorum ama Yalçýn Küçük, Doðu Perinçek cezaevinde.. Neyle suçlanýyorlar? Bekaa’da kolkola bu isimlerle dolaþan ben miydim peki?

- BDP’nin sizi sürekli eleþtirmesini nasýl deðerlendiriyorsunuz?

Bize KCK ve PKK’dan da suçlamalar oldu, onlarý muhatap almayýz. Ama bunu BDP yapýyorsa üslubu düþürmeden cevabýný veririz. Ortamýn gerginleþmesini istemiyoruz. Bu kimseye fayda saðlamaz. Birileri gerginlik siyasetiyle prim yapacaklarýný düþünüyor olabilir. Ama eðer gerginliði týrmandýrýrlarsa bumerang gibi döner onlarý vurur.
    Deniz Göçer / Vatan  
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (1) adet yorum eklenmiştir.
@bir okur
16 Kasım 2013 Cumartesi 12:20
Bekaa??da kolkola bu isimlerle dolaþan selahetin demirtaþ o zaman jitemin adýmý
  YORUM DEVAMI


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR