Bu bahar entrikalara gebe!
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Bu bahar entrikalara gebe!
13 Şubat 2016 Cumartesi 16:15
 Bu Haberi Paylaş
Hüseyin Saðlam / Analiz

Çok ilginç geliþmeler yaþanýyor, garip kehanetlerde bulunuluyor. Geliþmeler için de, kehanetler için de “Bu bahar” iþaret ediliyor.

Bazý geliþmeleri sýralayalým.

Paralel medya, Beþtepe'yi iþaret ederek, koro halinde “Önü alýnamazsa önümüzdeki dönemde bir iç savaþ yaþanabileceðini, bu durumun da bir darbe ile neticelenebileceðini” yazýp duruyor. Koronun seslendirdiði müziði yorumlayanlar, “Ordu içinde kümelenmiþ Paralel cuntanýn” darbe hazýrlýðý yaptýðýný, bugüne kadar TSK'daki Paralel yapýlanmaya müdahale edilmediði için de bu yönde bir giriþimin mümkün olabileceðini iddia ediyorlar.

Paralel medya, CB'nin Türkiye'yi bir “Ýç savaþ” ortamýna sürüklediðini, PKK'nin “Baharda” büyük bir kalkýþmaya giriþeceðini, muhtemel darbenin de bu þekilde yaþanabileceðini belirterek kurguyu “kabul edilebilir” bir neden-sonuç iliþkisine baðlarken, sosyal medyadaki kelli felli hesaplar lafý eðip bükmeden doðrudan “darbe” ile aba altýndan sopa gösteriyorlar.

Geçen hafta Paralel'in Aksiyon dergisi, Rojava'yý kapak konusu yaptý. Haberin içeriði þu kurgular üzerine kuruluydu:

-?engal'den baþlayýp Teþrin kasabasýnda biten “çok zorlu” yolculuk.

-YPG'nin Türkiye'nin “kýrmýzýçizgilerini” aþýp Fýrat'ýn batýsýna geçtiði yönündeki ýsrarlý vurgular.

-Bir YPG'linin aðzýndan verilen “Bize birkaç ay lazým. Sonra Türkiye'de YPS'nin yardýmýna yetiþeceðiz. Yani baharýn gelmesi yeterli. Türkiye'de iþimiz zor olacak ama imkânsýz deðil. Hiçbir þey eskisi gibi olmayacak. Baharda büyük direniþ baþlayacak” þeklinde “Baharý müjdeleyen” sýralý tehdit cümleleri.

Devam ediyoruz;

Son günlerde Bülent Arýnç'la baþlayýp Hüseyin Çelik'le devam eden “Ýçeriden görünümlü” CB'ye karþý isyan giriþimleri. Bu isyan giriþiminin niteliði ve perde arkasý hakkýnda dehþet yorumlar yapýldý. Ancak isyancýlar henüz isyanýn “perde arkasýna” ýþýk tutacak herhangi bir açýklama yapmadýklarý için bu konuya girmeyi uygun bulmuyoruz.

Oysa “Bahar havarilerinin” söz konusu isyana yükledikleri anlam ve verdikleri tahrik edici destek çok ilginçti.

Herhalde en ilginç anlam yüklemesi yapan kiþi, kullandýðý “Ýdamlýk dil” ile þimþekleri üzerine çeken Mümtazer Türköne oldu.

Türköne'nin þu cümleleri hayli enteresan:

“Unutmayýn ki bugün Sur'da Cizre'de karþýmýza çýkan ve giderek yayýlma istidadý taþýyan felaket tablosu bir sonuç; ve bu sonuç Çözüm Süreci boyunca PKK'yý silah ve mühimmatýyla þehirlere yerleþtiren, ihanet ölçüsündeki aymazlýðýn ve bilinçli hatalarýn eseri. ?imdi bu hatalarýn hesabý sorulacak, ve iþler yeniden yoluna sokulacak. Ergenekon veya Balyoz gibi geniþ sanýk kadrosu olan uzun soluklu bir dava, muhtemelen “Dolmabahçe davasý” adýyla gündemdeki yerini alacak. Bugünün güvenlik bürokrasisi ve silah yýðýnaðý yapan PKK'ya “dokunmayýn” diyen valiler, yan yana sanýk sandalyesinde oturacak. Devlet baþka türlü düzen tutmaz. Saray'a muhalif AK Parti çevrelerinin gördüðü ýþýk iþte bu. Özellikle Güneydoðu'da PKK ile güvenlik güçleri arasýnda sýkýþan halký rahatlatmak ve yeni bir baþlangýç yapmak gerekiyor. PKK'nýn Kürtlerin özgürlüðünün deðil, yöneteceði topraðýn peþinde olduðunu Kürtler de anladý. AK Parti'nin kimyasýna uygun, ama kadrosu yenilenmiþ bir iktidarýn önünün açýlacaðýný hesaplayan Arýnç'ýn sözcülüðünü üstlendiði çekirdek kadro, savaþ ilanýný usulüne uygun tamamlamýþ oldular.”

Paralel medyanýn “PKK ile eþ zamanlý” verdiði “Bahar mesajlarýnýn” odaðýnda acaba ne vardýr?

 “Bahar” endeksli bazý verilere daha deðinelim.

YPG/TEVDEM deklerasyonunda yer alan “Býçak kemiðe dayandý. Suriye Kürtleri olarak Türkiye'deki Kürtleri korumak için harekete geçmeye hazýrýz” þeklinde tehditler savruldu. PKK cenahýndan yükselen bu tür mesajlara ilaveten örgütün, moral bozukluðu yaþayan tabanýný konsolide etmek için “Bahar'da büyük direniþ” vurgusuna sýklýkla yönelmiþ olmasýný ve bu noktada Paralel ile bir tür “Bahardaþlýk” iliþkisine girmiþ olmasýný da not edin.

Ýyi de “Bahar'da” ne olacak?

Biraz daha devam edelim.

Uygulamaya geçilirse Türkiye-Suudi ikilisinin öncülüðünde 150 bin askerle karadan Suriye'ye müdahale edilecek. ?ayet mümkün olursa bu giriþim en iyi ihtimalle “Bahar'da” gerçekleþecek.

Amerikan Sesi radyosuna demeç veren Salih Müslim, “Fýrat'ýn Batýsýna” geçmeyeceklerini söylemekle kalmayýp, en büyük endiþesinin de Türkiye'nin Suriye'ye müdahale ihtimali olduðunu söyledi.

ABD ve Ruslarýn YPG'yi desteklemeleriyle Türkiye'nin köþeye sýkýþtýrýldýðý yorumunu yapan Ýngiliz The Guardian gazetesi, CB Erdoðan'ýn YPG üzerinden verdiði reaksiyonlara iþaret ederek, Türkiye'nin ABD ve Rusya'ya raðmen “Kürtlere” müdahale edebileceðini belirtti.

CNN, Mart ayýnda Türkiye ile Suudi'nin baþýný çekeceði 150 bin kiþilik askeri gücün Suriye'ye müdahalede bulunacaðýný yazdý. CNN, bu müdahalenin Türkiye üzerinden gerçekleþeceðini, giriþin Suriye'nin kuzeyinden olacaðýný da ekledi.

CNN, Türkiye'nin olasý müdahalesinin ayrýntýlarýna inerken, müdahale için ilk açýklamayý yapan Suudi yetkililerine karþýn ABD savunma bakanýnýn verdiði tepkinin “Bundan memnuniyet duyacaklarý” þeklinde olduðunu da not etmek lazým.

Yeri gelmiþken þunu da not edebilirsiniz. Güney Kürdistan'da hazýr bekletilen Barzani yanlýsý binlerce ENKS peþmergesinin Rojava'ya geçmek için hazýr halde bekletildiðini ve uygun koþullar saðlanýrsa Rojava'ya geçeceklerini. “Uygun koþullar” derken bunun PKK/YPG engelini aþmakla ilgili bir durum olduðunu unutmayýn.

?imdi gelelim yukarýdaki sorumuzun cevabýna; PKK ile Paralel'in ortaklaþtýklarý “Bahar ýsrarýnýn” altýnda yatan neden ne ola?

Hemen söyleyelim; Amerika'nýn peþinen “memnuniyet duyacaðýný” ifade ettiði Türkiye ve Suudi destekli kara gücünün Suriye'ye giriþinin saðlanmasý, belki de buna mecbur edilmesi!

Nasýl yani?

Paralel'in bu yönlü çabasýný anladýk. Amerikan namý hesabýna içerde bir sopa olarak kullanýldýðýný anlayabiliyoruz da!

PKK'nin de yine içerde baský unsuru olarak Paralel gibi sopa niyetine kullanýldýðýný anlamak… Tamam da, þayet Türkiye'nin anýlan koalisyon içerisinde Suriye'ye müdahalesi saðlanýrsa Paralel sadece sadakat anlamýnda görevini ifa etmiþ olacak. Bir þey kazanmasa da kaybedeceði bir þey olmaz.

Ya PKK/YPG?

Ne yani? Örgüt kendi ayaðýna kurþun mu sýkacak?

Unutmayýn! Ortadoðu'da “Ýttifak” yoktur, çýkar vardýr. Hele ki emperyalizm ile…

Suudi, müdahale için dünden razý; Türkiye ise mecbur býrakýlýyor gibi!

?ayet Türkiye, adý anýlan koalisyonla Suriye'ye “kara gücü” olarak müdahil olursa, Amerika YPG'yi ne yapsýn?!
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR