Bunlarýn hesabýný kim verecek?
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Bunlarýn hesabýný kim verecek?
Topraklarýnda barýþ isteyen Kürtler, Kürtlerin hakkýný savunan(!) örgüt tarafýndan katledildi. Kalleþçe hayatlarýnýn baharýnda vurulan mazlumlar Kürtçe aðýtlarla topraða veriliyor. Ýkiyüzlü medya bu cinayetleri görmezden geldi. 12 yaþýndaki Fýrat Sýmpil'in ölümü kýsa bir haber olarak geçiþtirildi? Yasin Börü ve arkadaþlarýndan sonra Kürt coðrafyasý yeni ölümlere tanýklýk ediyor. Alný secdeye giden dindarlar hedef seçilip þehit ediliyor.
05 Eylül 2015 Cumartesi 23:36
 Bu Haberi Paylaş


Çözüm süreciyle þehirleri silahlarla dolduran Pkk Kürtleri katletmeye devam ediyor. Camilerin önüne, hastanelerin giriþine, yollara bombalar/mayýnlar yerleþtirilip patlatýlýyor. Herþeyden habersiz oyun oynamak için sokaða çýkan çocuklarýn bedenleri , patlayan bombalarla parçalanýyor. Bölgede çocuklar, genç doktorlar ve eczacýlar örgütün kurþunlarýna ve bombalarýna hedef olarak þehit oluyor. Aðýtlar yine Kürtçe olarak yükseliyor…

XWEDA HAQÊME NEHÊLE

Fýrat Sýmpil henüz 12 yaþýndaydý. Ekmek almak için evden çýktý. Bir daha eve dönemedi. Parçalanmýþ bedenini gören annesi Kadriye Sýmpil, onu ancak ayaðýndaki terliðinden tanýyabildi… Acýlý annenin Kürtçe ‘Xweda haqême nehêle – Allah ahýmýzý yerde býrakmasýn' feryadý yürekleri daðladý… Fýrat, sosyalist ve marksist zihniyete hizmet eden bir çalýþmanýn içinde olmadýðý için taraflý medyada bu vahþet görmezden gelindi

YÜREÐÝNÝZ YETÝYORSA MEZARA TÜRKLÜÐÜNÜZÜ, KÜRTLÜÐÜNÜZÜ GÖTÜRÜN

Yunus Koca 30 yaþýndaydý. Eczacýlýk yapýyordu. Hayalleri vardý. Topraklarýna barýþ gelmesini istiyordu. Bunun için haykýrýyordu. Kürtlerin hakkýný savunuyorum diyenlere haraç vermediði için katledildi. Yunus Koca sosyal medya hesabýndan yaptýðý “Her þey deðiþiyor ama ölenlerin hep garibanlar olduðu gerçeði deðiþmiyor maalesef” paylaþýmý, aslýnda her þeyi özetliyor…

EY KABÝR! YANYANAYIZ!

Doktor Abdullah Biroðul, Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasýnda olan Cerrahpaþa Týp Fakültesinden dereceyle mezun olmuþtu. Ýlk görev yeri olarak doðduðu topraklara atamasý çýkýnca sevinçle oraya koþmuþtu. Dindardý, ölümü aklýndan çýkarmýyordu. Ölüme hazýrlýklýydý. Onun da hayalleri yoluna pusu kuran Pkk tarafýndan yok edildi. Daha önce onlarca yaralýya elini uzatmýþ, onlarýn hayatlarýný kurtarmýþtý. Kendisi vurulunca ortada kaldý… Doktor Abdullah Biroðul: “Ey kabir! Yan yanayýz! ?imdi hayattayým ama aramýzdaki mesafe ÖMRÜMÜN GERÝ KALANI kadar” diye yazmýþtý… ?ehit Abdullah'ýn ablasý Halime Biroðul, “Babam, doktor olsun diye bizi aç býrakýp onu okuttu. O okusun diye biz geceleri aç yatardýk. Ama aileden doktor çýkacak hayalini kurarak kendimizi teselli ederdik” dedi.

PKK MARKETE GÝDEN ÇOCUÐU ÖLDÜRDÜ

Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde Pkk tarafýndan Baðlar Mahallesi Büyük Çeþme Caddesi'ne yerleþtirilen patlayýcý, askeri aracýn geçiþinden kýsa bir süre önce patlatýldý. Bu sýrada markete giden 12 yaþýndaki Fýrat Sýmpil, patlamanýn etkisiyle parçalanarak hayatýný kaybetti. Büyük gürültüyle patlayan bomba, tüm ilçede hissedildi. Hayatýný kaybeden çocuðun cenazesi Silvan Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Patlama nedeniyle bir evin bahçesinin duvarý yýkýlýrken, yolda da tahribat oluþtu.XWEDA HAQÊME NEHÊLE

Fýrat Sýmpil'in annesi Kadriye Sýmpil, evladýný kaybetmekten dolayý duyduðu üzüntüyü gözyaþlarý içinde Kürtçe feryatlarla haykýrdý. Kadriye Sýmpil, “Li devê derîya mayîna diteqînîn Xweda haqême nehêle, Ðavsê Geylanî heqême nehêle” bedduasýyla oðlunun katillerine lanet okudu.

OÐLUM PARAMPARÇA OLMU?TU

Oðlunun 6. sýnýf öðrencisi olduðunu, pazar çantasýyla manavdan sebze almak için evden çýktýðýný ifade eden Kadriye Sýmpil, “Oðlum yola yerleþtirilen patlayýcý sonucu öldü. Evimizin önüne mayýn yerleþtirenlere Allah hakkýmýzý býrakmasýn. Oðlum paramparça olmuþtu” diye konuþtu.

ALLAH BUNU YAPANLARIN BELASINI VERSÝN

“7 çocuðum var, birini kaybettim. Allah bunu yapanlarýn belasýný versin” diyen acýlý anne, acýlarýnýn büyük olduðunu ve sadece barýþ istediklerini belirtti. Fýrat Sýmpil'in babaannesi Samiye Sýmpil de yola patlayýcý yerleþtirerek, torunun ölümüne neden olanlardan davacý olduklarýný, onlarý Allah'a havale ettiklerini kaydetti.

HARAÇ VERMEDÝÐÝ ÝÇÝN PKK KATLETTÝ

Diyarbakýr'da Ak Parti Gençlik Kollarý eski Baþkaný 31 yaþýndaki Yunus Koca, Pkk'ye haraç vermediði için katledildi. Sur Ýlçesi Daðkapý Meydaný'nda bulunan eczanesine gittiði esnada silahlý saldýrýya uðrayan Koca,  aðýr yaralý olarak kaldýrýldýðý hastanede yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý.?EHÝDÝM PEYGAMBERE SELAM SÖYLE

Diyarbakýr'da uðradýðý silahlý saldýrý sonucu hayatýný kaybeden AK Parti Diyarbakýr Gençlik Kollarý eski Baþkaný Koca'nýn cenazesi, Çermik'te topraða verildi. Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde yapýlan otopsinin ardýndan Koca'nýn cenazesi defnedilmek üzere Çermik ilçesi ?eyhanlý Mahallesindeki camiye getirildi. Burada kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan omuzlara alýnan Koca'nýn naaþý, salavatlar ve tekbirler eþliðinde mezarlýða taþýndý. Cenazenin topraða veriliþi sýrasýnda Koca'nýn son kez yüzünü görmek isteyen bir yakýnýnýn “?ehidim peygambere selam söyle”, “Açýn yüzünü cenneti görelim” diye seslenmesi yürekleri yaktý

YUNUS KOCA'NIN KATÝL ZANLILARI YAKALANDI

Uðradýðý silahlý saldýrý sonucu hayatýný kaybeden AK Parti Diyarbakýr Gençlik Kollarý eski Baþkaný Yunus Koca'nýn katil zanlýsý olduklarý iddiasýyla 2 kiþi, olayda kullanýlan silahla yakalandý. Alýnan bilgiye göre, Koca'nýn hayatýný kaybettiði saldýrýyla ilgili yürütülen soruþturma kapsamýnda, toplanan deliller ve görgü þahitlerinin ifadelerinden yola çýkan polis, olayý gerçekleþtirdikleri belirlenen 2 zanlýnýn Diyarbakýr dýþýnda olduðunu tespit etti. Polis, ikisi de 46 yaþýnda olan zanlýlarý, olayda kullanýldýðý kriminal incelemede de tespit edilen 7.65 milimetre tabancayla yakaladý.

BU ?EHÝRDE ÇOCUKLARIN UMUDU YOK, ANNELERÝN YÜREÐÝ AÐZINDA

Yunus Koca kendi sosyal medya hesabýnda barýþa dair umutlarýný paylaþmýþtý. Nerden bilecekti ki, Fýrat'ýn bedenini bomba ile paramparça edenlerin kurþunlarý ile kalleþçe vurulacaðýný… Ýþte Yunus Koca'nýn sosyal medya hesabýnda yaptýðý paylaþýmlar:

“Bir tarafta teknesi batýp kýyýlara vuran çocuk yaþta mülteci bedenleri. Bir tarafta bombalarla parçalanmýþ çocuk bedenleri. Yuhh bize bee.!

Hadi yüreðiniz yetiyorsa mezara Türklüðünüzü, Kürtlüðünüzü götürün. Kimse size ýrkýn ne diye sormayacak. Rabbin kim diye soracaklar efendi.!

?ehirde bütün kepenkler kapalý. Gökyüzünde helikopterler, caddelerde zýrhlý güvenlik araçlarý var. Ýlçelerden insanlar göç ediyor. Ne için!

Bu þehirde çocuklarýn umudu yok. Annelerin yüreði aðzýnda. Babalar kara kara düþünüyor. Gençler yine anlamsýz þekilde ölüyor. Mutlu musunuz?!

Özel güvenlik bölgeleri-sokaða çýkma yasaklarý-yol kesmeler-araç yakmalar-þehir yapýlanmalarý-hükümetsiz dönemler-90'lar ve Yetim Ülkem.!

Herþey deðiþiyor ama ölenlerin hep garibanlar olduðu gerçeði deðiþmiyor maalesef...”

KENDÝ MEMLEKETÝNE HÝZMET ÝÇÝN GÝTTÝ KATLEDÝLDÝ

Cerrahpaþa Týp Fakültesi mezunu Abdullah Biroðul, ilk tercihi olan memleketi Diyarbakýr'a atanmýþtý. 26 yaþýndaki doktorun amacý, önce doðduðu büyüdüðü topraklara olan borcunu ödemekti. Ancak gözü dönmüþ katiller, bunu genç doktora çok gördü. Kürtlerin haklarýný savunduklarýný söyleyen caniler tarafýndan yolu kesilerek katledildi. Doktor Abdullah Biroðul, birçok hastaya zor durumda elini uzatmýþtý. Ancak kendisi vurulduðunda ambulans bile vurulduðu yere gidemedi. Ambulans Biroðul'un vurulduðu yere ulaþýncaya kadar o hayata gözlerini kapamýþtý.

KÜRT HALKININ DÜ?MANI ÖRGÜT DOKTORU KATLETTÝ

Diyarbakýr'da yol kesen Pkk'lilerin saldýrýsýna uðrayarak hayatýný kaybeden doktor Abdullah Biroðul, son yolculuðuna gözyaþlarý ve Kürtçe aðýtlar eþliðinde uðurlandý. Diyarbakýr'ýn Lice ile Kulp ilçeleri arasýnda bulunan Yünlüce Köyü yakýnlarýnda seyir halindeyken Pkk'lilerin yol kestiðini görmesi üzerine aracýyla geri dönmek istedi. Gözünü kan bürümüþ örgüt militanlarý uzun namlulu silahlarla Biroðul'un aracýný taradý. Kulp'ta Toplum Saðlýk Merkezi'nden sorumlu doktor olan Biroðul'un cenazesi, otopsi yapýlmak üzere Diyarbakýr Selehaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna getirildi. Otopsinin ardýndan yakýnlarý ve sevenleri tarafýndan alýnan Biroðul'un naaþý, cenaze namazý kýlýnmak üzere Kayapýnar ilçesindeki Peyas Medine Camii'ne götürüldü. Daha sonra Peyas Mahallesi Mezarlýðý'na götürülen Biroðul, dualar eþliðinde defnedildi. Cenazenin defin iþlemleri sýrasýnda Biroðul'un bazý yakýnlarýnýn sinir krizi geçirdiði gözlendi

TBB'DEN SKANDAL AÇIKLAMA

Türkiye Tabipler Birliði'nden ise utanç verici skandal bir açýklama geldi. Doktorun katledilmesi hakkýnda sözde açýklama yapan Tabipler Birliði, Biroðul'u katleden Pkk'nin ismini anmamaya özen gösterdi. Muðlak ifadelerle Pkk vahþetinin üzerini örtmeye çalýþan Türkiye Tabipler Birliði, genç doktor Abdullah Biroðul'un katilinin “herkes” olduðunu iddia etti. PKK'ya, siyasi uzantýsý olan HDP'ye ve PKK'nin vahþetini destekleyen medya kuruluþlarýna tek kelime söyleyemeyen Türkiye Tabipler Birliði þiddet ortamýný önlemesi için Meclisi ve hükümeti göreve davet etti. Sýradan bir vatandaþýn doktora yaptýðý en ufak saldýrýda doktor haklarýný savunma adýna açýklamalarda bulunan, iþ býrakma eylemleri çaðrýsýnda bulunan birlik'in bu tavrýnýn Biroðul'un dindar kiþiliðinden kaynaklandýðý iddia edildi

PKK KATLETTÝ DOKTOR SEVÝNCÝNÝ GÝZLEMEDÝ

Öte yandan Edirne'de Sülüçoðlu Ýlçe Hastanesi'nde görev yapan bir doktor da, PKK'nýn Kulp'ta katlettiði meslektaþý Abdullah Biroðul için alçakça bir paylaþýmda bulundu. Dr. Selçuk Kýlýçkov, PKK'nýn öldürdüðü meslektaþý için “sevindim” dedi. Saðlýk Bakanlýðý tweet'le ilgili Selçuk Kýlýçkov hakkýnda inceleme baþlattý.

AÐABEYÝM OKUSUN DÝYE GECELERÝ AÇ UYURDUK

PKK tarafýndan katledilen doktor Abdullah Biroðul'un (29) kardeþi Halime Biroðul konuþtu.

Diyarbakýr'ýn Dicle Ýlçesi Boðazköy Köyü'nde 1986'da doðan Abdullah Biroðul, 5 yaþýndayken çatýþmalar sýrasýnda askerler tarafýndan köyleri ateþe verildi.

Baba Ahmet ve anne Emine, çocuklarýyla Diyarbakýr Baðlar Ýlçesi'ne göç etti. 8 çocuðunu gecekonduda büyüten baba inþaatlarda çalýþtý. En büyük erkek çocuk olan Abdullah ayakkabý boyacýlýðý yapýp simit sattý. Derslerinde baþarýlý olan Abdullah, yoksulluða raðmen Cerrahpaþa Týp Fakültesi'ni kazanýp 2013 yýlýnda dereceyle mezun oldu.

Aðabeyinin, “Ben bölgenin çocuðuyum, Batý'daki doktor oraya nasýl gitsin” diyerek Kulp'a gittiðini, tayin istemediðini anlatan Halime Biroðul, “Babam, doktor olsun diye bizi aç býrakýp onu okuttu. O okusun diye biz geceleri aç yatardýk. Ama aileden doktor çýkacak hayalini kurarak kendimizi teselli ederdik” dedi. Biroðul þöyle konuþtu: “Ne zamana kadar bu kan dökülecek? Devlet köyümüzü yaktý, PKK kardeþimi öldürdü. Ülkemizde mutlu ve huzurlu bir þekilde yaþamak istiyoruz. Bu milletin çocuklarý yok yere ölüyor. Yazýk deðil mi?” Genç doktordan geriye miras olarak ‘Barýþ' ve ‘Özgür' adýný verdiði renkli muhabbet kuþlarý kaldý. 
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR