?avuþoðlu'ndan Suriye açýklamasý! '?nümüzdeki günlerde kuracaðýz'
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
?avuþoðlu'ndan Suriye açýklamasý! '?nümüzdeki günlerde kuracaðýz'
Beyoðlu Belediyesi tarafýndan düzenlenen "Beyoðlu Buluþmalarý"nýn konuðu olan Dýþiþleri Bakaný Mevlüt ?avuþoðlu, Suriye meselesi ile ilgili olarak, "Ama en önemlisi siyasi çözüm için özellikle Astana ve Soçi süreçleri ile Cenevre Süreci'ni canlandýrarak Suriye'de bir anayasa komisyonunun kurulmasý için çalýþmalarýmýzý yoðunlaþtýrdýk. ?nümüzde ki günlerde bu anayasa komisyonunu kurup sivil toplum, rejim ve muhalefeti bir araya getirerek ülke için bir anayasa taslaðý hazýrlamalarýna yardýmcý olacaðýz" dedi.
03 Şubat 2019 Pazar 16:10
 Bu Haberi Paylaş


Dýþiþleri Bakaný Mevlüt Çavuþoðlu, Beyoðlu Belediyesi tarafýndan düzenlenen "Beyoðlu Buluþmalarý"nýn konuðu oldu.

Bir otelde düzenlenen programa katýlan Çavuþoðlu gündeme iliþkin açýklamalarda bulurken, "Ama en önemlisi siyasi çözüm için özellikle Astana ve Soçi süreçleri ile Cenevre Süreci'ni canlandýrarak Suriye'de bir anayasa komisyonunun kurulmasý için çalýþmalarýmýzý yoðunlaþtýrdýk. Önümüzde ki günlerde bu anayasa komisyonunu kurup sivil toplum, rejim ve muhalefeti bir araya getirerek ülke için bir anayasa taslaðý hazýrlamalarýna yardýmcý olacaðýz" dedi.


"FETÖ'nün yarattýðý tahrip ile yargýya azalan güven artacak"Dýþiþleri Bakaný Mevlüt Çavuþoðlu, konuþmasýnda FETÖ'nün adalet sistemine güveni azalttýðýný söyledi. Dört bakanlýðýn birlikte yargýda reform stratejisini gerçekleþtirmek için çalýþtýðýný ifade eden Çavuþoðlu, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn talimatlarý doðrultusunda ilerlediklerini söyledi. Çavuþoðlu, “Biz özellikle bir þeyi gördük ki, FETÖ'nün en çok tahrip ettiði alan yargý. O yüzden 'yargý reformu stratejisi'ni Adalet Bakanlýðý'mýz kapsamlý bir þekilde yürütüyor. Esasen Ýçiþleri Bakanlýðý, Dýþiþleri Bakanlýðý ve Maliye Bakanlýðý olarak bizler de destek oluyoruz. Zaten reform eylem planýnda dört bakanlýk var.  Türkiye'nin yeniden reformcu kimliðine bürünmesi için, Türkiye'nin normalleþmesi için bu çalýþmalarý kararlý bir þekilde sürdürüyoruz. Bu çalýþmalarý yaparken kendimize güvenmediðimizden deðil ama Avrupa Konseyi gibi, Venedik Komisyonu gibi bu konuda iþ birliði yaptýðýmýz uluslararasý kuruluþlar da var. Önümüzde ki süreçte bu yargý reformu stratejisini hayata geçirdiðimiz zaman siz iþ adamlarý da sanatçýlar da sivil toplum örgütlerinin üyeleri de herkes de yargýya tekrar güvenecek. Maalesef FETÖ'nün yarattýðý bu tahrip sebebi ile yargýya güvenin geçtiðimiz dönemlerde azaldýðýný görüyoruz. Önümüzde ki süreçte yargý reform stratejisini hayata geçirirken uluslararasý referans belgelerinin de özellikle dikkate alýndýðýný gördük. Bunu Avrupa Birliði ile daha iyi iliþkiler içine gireceðimiz için söylemiyorum. Bu, Dýþiþleri Bakaný'ndan Cumhurbaþkaný'ndan herhangi bir vatandaþa kadar herkesin beklentisiydi. Ama beklenti de bizden olduðu için Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn talimatlarý ile ve liderliði ile birlikte bu reform sürecini inþallah baþarýlý bir þekilde hayata geçireceðiz" dedi.


"Sadece BM kararlarý yetmez, ortak adýmlar atýlmalý"Orta Doðu ve Kudüs sürecine de deðinen Çavuþoðlu, BM kararlarýnýn yetersiz olduðunu ortak adýmlar atmak gerektiðini de ifade etti. Bakan Mevlüt Çavuþoðlu, “Elbette Ortadoðu barýþ süreci ve Kudüs meselesini yakýndan takip ediyoruz. Son bir buçuk yýlda attýðýmýz adýmlarla ABD ve Ýsrail'in izlediði politikalarýn yanlýþ olduðunu tüm dünya tescillemiþ oldu. Fakat sadece BM kararlarý yetmez, ortak adýmlar atarak inþallah bu davayý da yakýndan takip etmeye devam edeceðiz" ifadelerini kullandý.

"Cemal Kaþýkçý cinayetinde inkar politikasý izleyip susmaya baþladýlar"Öldürülen Suudi Arabistanlý gazeteci Cemal Kaþýkçý cinayetine iliþkin açýklamalarda bulunun Çavuþoðlu, "Kaþýkçý cinayetinin aydýnlanmasý için önce Suudi Arabistan ile iþbirliði yapmaya çalýþtýk. Fakat Suudi Arabistan bu iþbirliðini farklý yorumladý maalesef. Sadece bizden bilgi almak ve bu bilgilerin kapatýlmasý yönünde bir eðilim gösterdi ve Suudi Arabistan'dan biz hiçbir bilgiyi alamadýk. Baþsavcý geldi, bizim baþsavcýmýzdan bilgi aldý. Fakat karþýlýðýnda hiçbir bilgi yok. ?u anda cevaplanmasý gereken sorular var. En sonunda Suudi Arabistan, Cemal Kaþýkçý'nýn Ýstanbul'da, baþkonsolosluk binasý içinde öldürüldüðünü ve cesedinin parçalanarak yok edildiðini itiraf etmek zorunda kaldý. Önce dedi ki, 'Vatandaþýmýz Türkiye'de kayboldu, Türkiye'ye gitmeyin. Türkiye'de kimsenin can güvenliði yok. Ýnsanlar kayboluyor' gibi açýklama yaptý. Dediler ki, arka kapýdan çýktý. Bunlarýn hepsinin oyun olduðunu, ucuz taktik olduðunu gördük. Sürekli inkar politikasý izlediler. Ama bizim izlediðimiz þeffaf politikalar ve bu cinayetin aydýnlatýlmasý ile ilgili samimi çabalarýmýz ve uluslararasý camia ile bu çalýþmayý þeffaf bir þekilde yürütmeye çalýþmamýz Suudi Arabistan'ý itiraf etme noktasýna getirdi. Fakat ceset nerede? Cemal Kaþýkçý'yý boðarak öldürdükten sonra cesedini parçalayan kiþi bu iþlerden zevk aldýðýný söyleyen bir kiþi. Ve adli týpta doktor, ayný zamanda üniversite de hoca. Özel seçilmiþ birisi. Kim görderdi? Arkasýnda kim var? Tüm dünya bir þeyler söylüyor. Ama son zamanlarda batýlý ülkeler hani insan haklarýnda çok hassas ya. Herkese ders vermeye çalýþýyor ve batýlý ülkeler… Susmaya baþladýlar. Kapatalým demeye baþladýlar. Sonra bir görüyoruz ki, habire anlaþmalar imzalýyorlar. Silah satýyorlar" sözlerini kullandý.

"Suriye'de bir anayasa komisyonunun kurulmasý için çalýþmalar yürütülüyor"Suriye'de bir anayasa komisyonu kurulmasý için çalýþmalar sürdürüldüðünü de belirten Mevlüt Çavuþoðlu, “Suriye'de bir taraftan terörle mücadele için gerekli tedbirleri alýyoruz. Geçtiðimiz yýllarda ve geçen yýlda attýðýmýz adýmlar ortada. Diðer taraftan Ýdlib Muhturasý'ný koruyarak sahada ateþkesi saðlamaya çalýþýyoruz. Ama en önemlisi siyasi çözüm için özellikle Astana ve Soçi süreçleri ile Cenevre Süreci'ni canlandýrarak Suriye'de bir anayasa komisyonunun kurulmasý için çalýþmalarýmýzý yoðunlaþtýrdýk. Önümüzde ki günlerde bu anayasa komisyonunu kurup sivil toplum, rejim ve muhalefeti bir araya getirerek ülke için bir anayasa taslaðý hazýrlamalarýna yardýmcý olacaðýz" dedi.

"Vize serbestesini hayata geçirmek için AB ile mutabýk kalacaðýz"Avrupa Birliði'nin Türkiye ile  özellikle müzakere sürecine bazý sorunlar yarattýðýný ifade eden Çavuþoðlu, vize serbestesine de deðindi. Çavuþoðlu, sözlerine þu þekilde devam etti: "Avrupa Birliði ile birlikte çalýþtýðýmýz ve esasen baþarabildiðimiz, çalýþabileceðimiz alanlar var. Üç tur görüþmelerden sonra týkanan gümrük birliði anlaþmasýnýn modernizasyonu, ya da güncellenmesi konusunda tekrar müzakerelerin baþlamasý gerektiðini her iki taraf da söylüyor. Çünkü her iki tarafýn da yararýna. Keza vize serbestesinin hayata geçmesi için geri kalan altý kriter üzerinde çalýþma gruplarýmýz ikiþer defa bir araya geldi, müzakereleri baþlattýk. Ve bu kriterler yerine getirildikten sonra vize serbestesini hayata geçirmek için Avrupa Birliði ile birlikte adým atma konusun
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR