bahçelievler escort sisli escort

bodrum escort

Cizre'de katliam projesi açığa çıktı
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Cizre'de katliam projesi açığa çıktı
HÜDA PAR Ge­nel Sek­re­te­ri ve Söz­cü­sü Meh­met Ya­vuz, PKK'nın ken­di­le­ri­ne yö­ne­lik sal­dı­rı­la­rıy­la il­gi­li Vahdet Gazetesine açıklamalarda bulundu.
17 Ocak 2015 Cumartesi 09:04
 Bu Haberi Paylaş
HÜ­DA PAR Ge­nel Sek­re­te­ri ve Söz­cü­sü Meh­met Ya­vuz'la son dö­nem­de teş­ki­lat­la­rı­nı ve men­sup­la­rı­nı he­def alan şid­det ey­lem­le­ri­ni, Ciz­re sal­dı­rı­sı­nı ve çö­züm sü­re­ci­ni konuşan Vahdet Gazetesi'nin bu gün manşetten verdiği haberin tamamı şöyle oldu:

2014’ten iti­ba­ren PKK'nın Hü­da-Par teş­ki­lat­la­rı­na yö­ne­lik sal­dı­rı­la­rı­nın art­tı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz. Bu sal­dı­rı­lar ne an­la­ma ge­li­yor?

Bu sal­dı­rı­lar da­ha ön­ce de var­dı. Bel­ki ba­sın­da 6-7 Ekim ya da Ciz­re me­se­le­si ka­dar yer al­ma­dı. Özel­lik­le par­ti­yi kur­duk­tan son­ra PKK'nın sal­dı­rı­la­rın­da cid­di bir ar­tı­şın ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­ruz. Bu­nun se­be­bi şu: PKK'nın 3 ta­ne de­ğiş­mez ku­ra­lı var. 

Ne­dir bun­lar?

Bi­rin­ci­si, ba­na bo­yun eğe­cek­si­niz, ta­bi ola­cak­sı­nız. İkin­ci­si, bu­nu yap­ma­dı­ğı­nız tak­dir­de bu­ra­dan göç edin. 80'li yıl­lar­dan ön­ce bu­nu sol frak­si­yon­la­ra uy­gu­la­dı ve ba­şa­rı­lı ol­du. İlk iki ku­ra­la uy­ma­dı­ğı­nız tak­dir­de ise üçün­cü ku­ra­lı­mız ger­çek­le­şe­cek ve öl­dü­rü­le­cek­si­niz. 

100 BİN OY AL­DIK

Bu son sal­dı­rı­la­rın da­ha ön­ce­ki­ler­den bir fark­lı­lı­ğı var mı?

Bi­raz da­ha or­ga­ni­ze­li ha­le gel­di di­ye­bi­li­riz. Se­çim­ler­den ön­ce de bu­nun işa­ret fi­şek­le­ri atıl­mış­tı ama 6-7 Ekim ve Ciz­re kal­kış­ma­sı cid­di kal­kış­ma­lar­dır. İş­te 3-5 bin oy bi­çi­lir­ken HÜ­DA PAR, bü­tün bas­kı­la­ra rağ­men 100 bi­ne ya­kın oy al­mış­tır.

Hü­da-Par'ın al­dı­ğı oy ora­nı PKK'yı kor­kut­tu mu?

El­bet­te kor­kut­muş­tur, pa­nik­let­miş­tir. Bu açı­dan sal­dı­rı­la­rı­nı yo­ğun­laş­tır­mış­tır. Bel­ki çer­çe­ve ola­rak bu şe­kil­de­dir ama onun dı­şın­da baş­ka ne­den­ler de var. 

BATI’YA GÖZ KIRPIYOR

İde­olo­jik fark­lı­lık mı? 

Ken­di­si­ne bo­yun eğen ide­olo­jik fark­lı­lık­la­ra hoş­gö­rüy­le ba­kı­yor. Ne­re­dey­se ken­di­si­ne bo­yun eğ­dir­me­di­ği kim­se kal­ma­dı böl­ge­de. Hü­da-Par ca­mi­ası­na bo­yun eğ­di­re­me­di­ğin­den sal­dı­rı­la­rı­nı art­tır­mış­tır. Bir di­ğer hu­sus da son dö­nem­de Ba­tı'da yük­se­len İs­la­mo­fo­bi ya­ni İs­lam düş­man­lı­ğı­nı ken­di­si­ne bel­ki ge­rek­çe ya­pa­rak, İs­la­mi grup­la­ra kar­şı bir mü­ca­de­le içe­ri­si­ne gir­di­ği üze­rin­den Ba­tı'ya göz kır­pa­rak bir meş­ru­iyet sağ­la­ma yo­lu­na gi­di­yor.

Bu şe­kil­de Ba­tı'nın ken­di­si­ne des­tek ve­re­ce­ği­ni mi dü­şü­nü­yor?

Ta­bi­i ki.

HEPSİNİ ARAÇLARLA ŞEHRE DAĞITTILAR

Gö­rüş­me­de bir ger­gin­lik olu­yor mu?

Ha­yır. Bel­ki on­lar ta­bi­ri ca­iz­se aba al­tın­dan so­pa gös­te­ri­yor­lar ama bi­zim ar­ka­daş­la­rı­mız her za­man ol­du­ğu gi­bi ol­gun­ca bir ta­vır­la on­la­ra mu­ka­be­le­de bu­lu­nu­yor­lar. O ge­ce sa­at 03.00 ci­var­la­rın­da sal­dı­rı­lar baş­lı­yor. Sal­dı­rı plan­lı. Cu­di kır­sa­lın­dan 2 kam­yon­la si­lah­lı PKK'lı­lar, Ciz­re'nin Si­lo­pi gi­ri­şin­de 'Dal­mış Pet­rol' isimli pet­rol is­tas­yo­nu­nun ci­va­rı­na ge­ti­ri­lip 9 nok­ta­ya da­ğı­tı­lı­yor. Nur Ma­hal­le­si adı­nı ver­di­ği­miz din­dar in­san­la­rın ya­şa­dı­ğı ma­hal­le­ye ön­ce­den be­lir­le­dik­le­ri ev­le­re uzun nam­lu­lu si­lah­lar­la 9 ay­rı nok­ta­dan ateş açı­lı­yor. 

KAT­Lİ­AM PRO­JE­Sİ

Bu va­him bir id­di­a. Si­lah­lı şa­hıs­la­rın 2 kam­yon­la Ciz­re'ye ge­ti­ril­di­ği ke­sin ola­rak tes­pit edil­miş mi?

Evet tes­pit edil­di. Ön­ce üs­tü açık 2 kam­yon­la pet­ro­le ge­ti­ri­yor­lar. Ar­dın­dan özel araç­lar­la Ciz­re il­çe mer­ke­zi­ne gö­tü­rü­lü­yor­lar. Sal­dı­rı ol­du­ğun­da ben de An­ka­ra'da hü­kü­met yet­ki­li­le­riy­le te­mas kur­ma­ya ça­lış­tım. Sal­dı­rı­nın sa­at 03.00'ten be­ri de­vam et­ti­ği­ni, bu­nun cid­di bir kat­li­am gi­ri­şi­mi ol­du­ğu­nu, ger­çek­ten on­lar­ca in­sa­nın ha­ya­tı­nı kay­bet­mek­le kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğı­nı, iş­te ar­ka­daş­la­rı­mız­la te­le­fon gö­rüş­me­le­rin­de si­lah ses­le­ri­ni biz­le­rin de duy­du­ğu­nu ifa­de et­tik. Ya­ni or­ta­ya ko­nu­lan pro­je, ora­da­ki din­dar hal­kı ger­çek­ten bir kat­li­ama ma­ruz bı­rak­ma pro­je­siy­di. bel­ki on­lar­ca in­sa­nı öl­dür­me­yi he­def edi­nip, bu­nun üze­rin­den 'ba­kın bi­ze bo­yun eğ­me­yen, bi­zim önü­müz­de diz çök­me­yen in­san­la­rın akı­be­ti böy­le olur' di­yor­lar. 

HÜDA-PAR ÇÖZÜM SÜRECİNİ DESTEKLİYOR

Çö­zü­me kar­şı mı­sı­nız?

Hü­da-Par çö­züm sü­re­ci­ni des­tek­le­di­ği­ni her fır­sat­ta di­le ge­tir­di. Çok net du­ruş ser­gi­li­yo­ruz. Kürt me­se­le­si­ni sa­de­ce bir ke­sim­le gö­rü­şüp ge­ri­ye ka­lan Kürt hal­kı­nın ör­güt­lü ya­pı­la­rı­nı, ta­ri­kat­la­rı­nı, ce­ma­at­le­ri­ni, ce­mi­yet­le­ri­ni, si­ya­si par­ti­le­ri­ni hat­ta aşi­ret­le­ri­ni gör­mez­den ge­lir­se­niz, on­lar­la ko­nuş­maz­sa­nız biz bu­na kar­şı çı­kı­yo­ruz. Gel­di­ği­miz aşa­ma­da işin ha­ki­ka­tin­de özel­lik­le 6-7 Ekim olay­la­rı son­ra­sı hü­kü­met ce­na­hın­da bir kı­rıl­ma­nın ya­şan­dı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz. Ya­ni Sa­yın Bü­lent Arınç'ın da par­ti­mi­ze yö­ne­lik ola­rak ger­çek­leş­tir­miş ol­du­ğu zi­ya­ret­te ifa­de et­ti­ği gi­bi HDP'nin Kürt hal­kı­nın tek tem­sil­ci­si ol­ma­dı­ğı­nın hü­kü­met ta­ra­fın­dan net bir şe­kil­de di­le ge­ti­ril­miş ol­ma­sı­nı ge­li­nen aşa­ma iti­ba­riy­le olum­lu gö­rü­yo­ruz. Ciz­re'de­ki kat­li­am gi­ri­şi­mi­nin Sa­yın Arınç'ın zi­ya­re­tiy­le ala­ka­lı ol­du­ğu­nu da dü­şü­nü­yo­ruz. 

ARIN­Ç’­IN Zİ­YA­RE­Tİ

Na­sıl ya­ni?

Sa­yın Arınç'ın özel­lik­le ka­me­ra­la­rın önün­de HDP'nin Kürt­le­rin tek tem­sil­ci­si ol­ma­dı­ğı­nı be­lirt­me­si,  Hü­da-Par'ın çö­züm sü­re­cin­de ma­sa­ya otur­ma­sı ge­re­ken ta­raf­lar­dan bir ta­ne­si ol­du­ğu­nu ifa­de eden açık­la­ma­la­rın­dan he­men son­ra PKK/HDP ke­si­mi­nin pa­nik­le­di­ği­ni gö­rü­yo­ruz. Kürt hal­kı­nın tek tem­sil­ci­si ol­duk­la­rı­nı ve ken­di­le­ri dı­şın­da hiç kim­sey­le gö­rü­şül­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni öte­den be­ri za­ten söy­lü­yor­lar. Hal­bu­ki ora­na vur­du­ğu­nuz za­man Kürt­le­rin an­cak 5'te bi­ri­nin tem­si­li­ye­ti­ni sağ­la­mış du­rum­da­lar. Bu­nu da na­sıl sağ­la­dık­la­rı­nı ka­mu­oyu ga­yet iyi bi­li­yor.

SALDIRI ÖNCESİ 'ÇARŞAF' GÖRÜŞMESİ

27 Ara­lık ge­ce­si Ciz­re'de as­lın­da ne ol­du?

27 Ara­lık'tan ön­ce bel­ki 13 Ara­lık'a bak­mak ge­re­ki­yor. 13 Ara­lık'ta Ciz­re'de Mus­ta­zaf­lar Ce­mi­ye­ti ön­cü­lü­ğün­de ka­la­ba­lık bir kit­le­sel ba­sın açık­la­ma­sı ya­pı­lı­yor. Ka­sım ayı içe­ri­sin­de Si­lo­pi'de ve baş­ka ba­zı yer­ler­de çar­şaf giy­dir­dik­le­ri ka­dın­la­ra zin­cir­ler ta­kıl­mak su­re­tiy­le te­set­tü­re ve İs­lam'ın şi­ar­la­rı­na yö­ne­lik cid­di bir sal­dı­rı söz ko­nu­su ol­muş­tu. Mus­ta­zaf­lar Ce­mi­ye­ti ön­cü­lü­ğün­de par­ti üye­le­ri­mi­zin de içe­ri­sin­de bu­lun­du­ğu kit­le­ler bu­nu ha­liy­le ya­sal sı­nır­lar içe­ri­sin­de kal­mak su­re­tiy­le pro­tes­to et­ti­ler. Bu­nu ta­ki­ben sal­dı­rı­lar baş­la­dı. Ya­ni 13 Ara­lık'tan iti­ba­ren sal­dı­rı­lar baş­la­dı. Siz na­sıl olur da bi­zim ne­re­dey­se kan­ton ilan ede­ce­ği­miz, ta­ma­men ele ge­çi­re­ce­ği­miz böy­le bir il­çe­de bi­ze rağ­men bi­zi eleş­ti­re­cek, bi­zim yap­mış ol­du­ğu­muz bir et­kin­li­ği bo­şa çı­ka­ra­cak bir ham­le ya­par­sı­nız? 

27 Ara­lık'ta­ki si­lah­lı sal­dı­rı­nın ge­rek­çe­si de bu mu?

26 Ara­lık gü­nü HDP Ciz­re İl­çe Eş Baş­ka­nı Ali Ak­de­niz'le be­ra­be­rin­de­ki bir­kaç ki­şi, İl­çe Baş­kan­lı­ğı­mı­za ge­le­rek 13 Ara­lık'ta­ki ey­le­mi doğ­ru bul­ma­dık­la­rı­nı ve bun­dan do­la­yı özür di­len­me­si ge­rek­ti­ği­ni ifa­de edi­yor­lar. Ta­bi­i ar­ka­daş­la­rı­mız da özür di­le­ne­cek bir şey ol­ma­dı­ğı­nı, ta­vır­la­rı­nın ve tep­ki­le­ri­nin te­set­tü­re ve İs­lam'ın şi­ar­la­rı­na yö­ne­lik düş­man­lı­ğa kar­şı ya­sal sı­nır­lar içe­ri­sin­de­ki bir tep­ki ol­du­ğu­nu ifa­de edi­yor­lar. İş­te o ak­şam sal­dı­rı olu­yor. (Vahdet Gazetesi) 
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (3) adet yorum eklenmiştir.
@ziyaretçi
17 Ocak 2015 Cumartesi 17:19
geverli isterse biroy olsun biz sayya bakmayız o bir kişide islam degerlere düşman olan pkk hdp bdp olsun o oy gitmiyecek size bizim için ölçü o dur daha düne kadar tüüm failimeçhul cineyetlerde sorumlu olan kişiler şimdi geverde pkk bdp hdp başı olmuş hadi oyların onlara
  YORUM DEVAMI
@belediye memuru
17 Ocak 2015 Cumartesi 11:51
maden öyle dediğin gibi bir mahallenin oyu kadar değil peki bu saaldırılar neyin nesi. şu halde rahat olun neden tedirginsiniz. yıllardır miletin kafasına silah dayatıp oy alıyorsunuz yoksa açık oylama tehditler neyin nesi. acıyorum sana. sana tavsiyem korkak olma diyerleri gibi. cesaretli ol. hüdaparı sev yada sevme ama korkma ve yalana baş vurma çünkü yalan korkakların işi. her iki tarafında vicdanen dinle ve kimseyi kimsenin ağzıyla tartma
  YORUM DEVAMI
@geverli
17 Ocak 2015 Cumartesi 11:42
sizin tüm oyunuz toplamı bdp nin bir mahalle oyu kadar :DDD
  YORUM DEVAMI
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
SON YORUMLAR