Cizre'de katliam projesi açýða çýktý
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Cizre'de katliam projesi açýða çýktý
H?DA PAR Ge­nel Sek­re­te­ri ve Söz­cü­sü Meh­met Ya­vuz, PKK'nýn ken­di­le­ri­ne yö­ne­lik sal­dý­rý­la­rýy­la il­gi­li Vahdet Gazetesine açýklamalarda bulundu.
17 Ocak 2015 Cumartesi 09:04
 Bu Haberi Paylaş
HÜ­DA PAR Ge­nel Sek­re­te­ri ve Söz­cü­sü Meh­met Ya­vuz'la son dö­nem­de teþ­ki­lat­la­rý­ný ve men­sup­la­rý­ný he­def alan þid­det ey­lem­le­ri­ni, Ciz­re sal­dý­rý­sý­ný ve çö­züm sü­re­ci­ni konuþan Vahdet Gazetesi'nin bu gün manþetten verdiði haberin tamamý þöyle oldu:

2014’ten iti­ba­ren PKK'nýn Hü­da-Par teþ­ki­lat­la­rý­na yö­ne­lik sal­dý­rý­la­rý­nýn art­tý­ðý­ný gö­rü­yo­ruz. Bu sal­dý­rý­lar ne an­la­ma ge­li­yor?

Bu sal­dý­rý­lar da­ha ön­ce de var­dý. Bel­ki ba­sýn­da 6-7 Ekim ya da Ciz­re me­se­le­si ka­dar yer al­ma­dý. Özel­lik­le par­ti­yi kur­duk­tan son­ra PKK'nýn sal­dý­rý­la­rýn­da cid­di bir ar­tý­þýn ol­du­ðu­nu gö­rü­yo­ruz. Bu­nun se­be­bi þu: PKK'nýn 3 ta­ne de­ðiþ­mez ku­ra­lý var. 

Ne­dir bun­lar?

Bi­rin­ci­si, ba­na bo­yun eðe­cek­si­niz, ta­bi ola­cak­sý­nýz. Ýkin­ci­si, bu­nu yap­ma­dý­ðý­nýz tak­dir­de bu­ra­dan göç edin. 80'li yýl­lar­dan ön­ce bu­nu sol frak­si­yon­la­ra uy­gu­la­dý ve ba­þa­rý­lý ol­du. Ýlk iki ku­ra­la uy­ma­dý­ðý­nýz tak­dir­de ise üçün­cü ku­ra­lý­mýz ger­çek­le­þe­cek ve öl­dü­rü­le­cek­si­niz. 

100 BÝN OY AL­DIK

Bu son sal­dý­rý­la­rýn da­ha ön­ce­ki­ler­den bir fark­lý­lý­ðý var mý?

Bi­raz da­ha or­ga­ni­ze­li ha­le gel­di di­ye­bi­li­riz. Se­çim­ler­den ön­ce de bu­nun iþa­ret fi­þek­le­ri atýl­mýþ­tý ama 6-7 Ekim ve Ciz­re kal­kýþ­ma­sý cid­di kal­kýþ­ma­lar­dýr. Ýþ­te 3-5 bin oy bi­çi­lir­ken HÜ­DA PAR, bü­tün bas­ký­la­ra rað­men 100 bi­ne ya­kýn oy al­mýþ­týr.

Hü­da-Par'ýn al­dý­ðý oy ora­ný PKK'yý kor­kut­tu mu?

El­bet­te kor­kut­muþ­tur, pa­nik­let­miþ­tir. Bu açý­dan sal­dý­rý­la­rý­ný yo­ðun­laþ­týr­mýþ­týr. Bel­ki çer­çe­ve ola­rak bu þe­kil­de­dir ama onun dý­þýn­da baþ­ka ne­den­ler de var. 

BATI’YA GÖZ KIRPIYOR

Ýde­olo­jik fark­lý­lýk mý? 

Ken­di­si­ne bo­yun eðen ide­olo­jik fark­lý­lýk­la­ra hoþ­gö­rüy­le ba­ký­yor. Ne­re­dey­se ken­di­si­ne bo­yun eð­dir­me­di­ði kim­se kal­ma­dý böl­ge­de. Hü­da-Par ca­mi­asý­na bo­yun eð­di­re­me­di­ðin­den sal­dý­rý­la­rý­ný art­týr­mýþ­týr. Bir di­ðer hu­sus da son dö­nem­de Ba­tý'da yük­se­len Ýs­la­mo­fo­bi ya­ni Ýs­lam düþ­man­lý­ðý­ný ken­di­si­ne bel­ki ge­rek­çe ya­pa­rak, Ýs­la­mi grup­la­ra kar­þý bir mü­ca­de­le içe­ri­si­ne gir­di­ði üze­rin­den Ba­tý'ya göz kýr­pa­rak bir meþ­ru­iyet sað­la­ma yo­lu­na gi­di­yor.

Bu þe­kil­de Ba­tý'nýn ken­di­si­ne des­tek ve­re­ce­ði­ni mi dü­þü­nü­yor?

Ta­bi­i ki.

HEPSÝNÝ ARAÇLARLA ?EHRE DAÐITTILAR

Gö­rüþ­me­de bir ger­gin­lik olu­yor mu?

Ha­yýr. Bel­ki on­lar ta­bi­ri ca­iz­se aba al­týn­dan so­pa gös­te­ri­yor­lar ama bi­zim ar­ka­daþ­la­rý­mýz her za­man ol­du­ðu gi­bi ol­gun­ca bir ta­výr­la on­la­ra mu­ka­be­le­de bu­lu­nu­yor­lar. O ge­ce sa­at 03.00 ci­var­la­rýn­da sal­dý­rý­lar baþ­lý­yor. Sal­dý­rý plan­lý. Cu­di kýr­sa­lýn­dan 2 kam­yon­la si­lah­lý PKK'lý­lar, Ciz­re'nin Si­lo­pi gi­ri­þin­de 'Dal­mýþ Pet­rol' isimli pet­rol is­tas­yo­nu­nun ci­va­rý­na ge­ti­ri­lip 9 nok­ta­ya da­ðý­tý­lý­yor. Nur Ma­hal­le­si adý­ný ver­di­ði­miz din­dar in­san­la­rýn ya­þa­dý­ðý ma­hal­le­ye ön­ce­den be­lir­le­dik­le­ri ev­le­re uzun nam­lu­lu si­lah­lar­la 9 ay­rý nok­ta­dan ateþ açý­lý­yor. 

KAT­LÝ­AM PRO­JE­SÝ

Bu va­him bir id­di­a. Si­lah­lý þa­hýs­la­rýn 2 kam­yon­la Ciz­re'ye ge­ti­ril­di­ði ke­sin ola­rak tes­pit edil­miþ mi?

Evet tes­pit edil­di. Ön­ce üs­tü açýk 2 kam­yon­la pet­ro­le ge­ti­ri­yor­lar. Ar­dýn­dan özel araç­lar­la Ciz­re il­çe mer­ke­zi­ne gö­tü­rü­lü­yor­lar. Sal­dý­rý ol­du­ðun­da ben de An­ka­ra'da hü­kü­met yet­ki­li­le­riy­le te­mas kur­ma­ya ça­lýþ­tým. Sal­dý­rý­nýn sa­at 03.00'ten be­ri de­vam et­ti­ði­ni, bu­nun cid­di bir kat­li­am gi­ri­þi­mi ol­du­ðu­nu, ger­çek­ten on­lar­ca in­sa­nýn ha­ya­tý­ný kay­bet­mek­le kar­þý kar­þý­ya kal­dý­ðý­ný, iþ­te ar­ka­daþ­la­rý­mýz­la te­le­fon gö­rüþ­me­le­rin­de si­lah ses­le­ri­ni biz­le­rin de duy­du­ðu­nu ifa­de et­tik. Ya­ni or­ta­ya ko­nu­lan pro­je, ora­da­ki din­dar hal­ký ger­çek­ten bir kat­li­ama ma­ruz bý­rak­ma pro­je­siy­di. bel­ki on­lar­ca in­sa­ný öl­dür­me­yi he­def edi­nip, bu­nun üze­rin­den 'ba­kýn bi­ze bo­yun eð­me­yen, bi­zim önü­müz­de diz çök­me­yen in­san­la­rýn aký­be­ti böy­le olur' di­yor­lar. 

HÜDA-PAR ÇÖZÜM SÜRECÝNÝ DESTEKLÝYOR

Çö­zü­me kar­þý mý­sý­nýz?

Hü­da-Par çö­züm sü­re­ci­ni des­tek­le­di­ði­ni her fýr­sat­ta di­le ge­tir­di. Çok net du­ruþ ser­gi­li­yo­ruz. Kürt me­se­le­si­ni sa­de­ce bir ke­sim­le gö­rü­þüp ge­ri­ye ka­lan Kürt hal­ký­nýn ör­güt­lü ya­pý­la­rý­ný, ta­ri­kat­la­rý­ný, ce­ma­at­le­ri­ni, ce­mi­yet­le­ri­ni, si­ya­si par­ti­le­ri­ni hat­ta aþi­ret­le­ri­ni gör­mez­den ge­lir­se­niz, on­lar­la ko­nuþ­maz­sa­nýz biz bu­na kar­þý çý­ký­yo­ruz. Gel­di­ði­miz aþa­ma­da iþin ha­ki­ka­tin­de özel­lik­le 6-7 Ekim olay­la­rý son­ra­sý hü­kü­met ce­na­hýn­da bir ký­rýl­ma­nýn ya­þan­dý­ðý­ný gö­rü­yo­ruz. Ya­ni Sa­yýn Bü­lent Arýnç'ýn da par­ti­mi­ze yö­ne­lik ola­rak ger­çek­leþ­tir­miþ ol­du­ðu zi­ya­ret­te ifa­de et­ti­ði gi­bi HDP'nin Kürt hal­ký­nýn tek tem­sil­ci­si ol­ma­dý­ðý­nýn hü­kü­met ta­ra­fýn­dan net bir þe­kil­de di­le ge­ti­ril­miþ ol­ma­sý­ný ge­li­nen aþa­ma iti­ba­riy­le olum­lu gö­rü­yo­ruz. Ciz­re'de­ki kat­li­am gi­ri­þi­mi­nin Sa­yýn Arýnç'ýn zi­ya­re­tiy­le ala­ka­lý ol­du­ðu­nu da dü­þü­nü­yo­ruz. 

ARIN­Ç’­IN ZÝ­YA­RE­TÝ

Na­sýl ya­ni?

Sa­yýn Arýnç'ýn özel­lik­le ka­me­ra­la­rýn önün­de HDP'nin Kürt­le­rin tek tem­sil­ci­si ol­ma­dý­ðý­ný be­lirt­me­si,  Hü­da-Par'ýn çö­züm sü­re­cin­de ma­sa­ya otur­ma­sý ge­re­ken ta­raf­lar­dan bir ta­ne­si ol­du­ðu­nu ifa­de eden açýk­la­ma­la­rýn­dan he­men son­ra PKK/HDP ke­si­mi­nin pa­nik­le­di­ði­ni gö­rü­yo­ruz. Kürt hal­ký­nýn tek tem­sil­ci­si ol­duk­la­rý­ný ve ken­di­le­ri dý­þýn­da hiç kim­sey­le gö­rü­þül­me­me­si ge­rek­ti­ði­ni öte­den be­ri za­ten söy­lü­yor­lar. Hal­bu­ki ora­na vur­du­ðu­nuz za­man Kürt­le­rin an­cak 5'te bi­ri­nin tem­si­li­ye­ti­ni sað­la­mýþ du­rum­da­lar. Bu­nu da na­sýl sað­la­dýk­la­rý­ný ka­mu­oyu ga­yet iyi bi­li­yor.

SALDIRI ÖNCESÝ 'ÇAR?AF' GÖRÜ?MESÝ

27 Ara­lýk ge­ce­si Ciz­re'de as­lýn­da ne ol­du?

27 Ara­lýk'tan ön­ce bel­ki 13 Ara­lýk'a bak­mak ge­re­ki­yor. 13 Ara­lýk'ta Ciz­re'de Mus­ta­zaf­lar Ce­mi­ye­ti ön­cü­lü­ðün­de ka­la­ba­lýk bir kit­le­sel ba­sýn açýk­la­ma­sý ya­pý­lý­yor. Ka­sým ayý içe­ri­sin­de Si­lo­pi'de ve baþ­ka ba­zý yer­ler­de çar­þaf giy­dir­dik­le­ri ka­dýn­la­ra zin­cir­ler ta­kýl­mak su­re­tiy­le te­set­tü­re ve Ýs­lam'ýn þi­ar­la­rý­na yö­ne­lik cid­di bir sal­dý­rý söz ko­nu­su ol­muþ­tu. Mus­ta­zaf­lar Ce­mi­ye­ti ön­cü­lü­ðün­de par­ti üye­le­ri­mi­zin de içe­ri­sin­de bu­lun­du­ðu kit­le­ler bu­nu ha­liy­le ya­sal sý­nýr­lar içe­ri­sin­de kal­mak su­re­tiy­le pro­tes­to et­ti­ler. Bu­nu ta­ki­ben sal­dý­rý­lar baþ­la­dý. Ya­ni 13 Ara­lýk'tan iti­ba­ren sal­dý­rý­lar baþ­la­dý. Siz na­sýl olur da bi­zim ne­re­dey­se kan­ton ilan ede­ce­ði­miz, ta­ma­men ele ge­çi­re­ce­ði­miz böy­le bir il­çe­de bi­ze rað­men bi­zi eleþ­ti­re­cek, bi­zim yap­mýþ ol­du­ðu­muz bir et­kin­li­ði bo­þa çý­ka­ra­cak bir ham­le ya­par­sý­nýz? 

27 Ara­lýk'ta­ki si­lah­lý sal­dý­rý­nýn ge­rek­çe­si de bu mu?

26 Ara­lýk gü­nü HDP Ciz­re Ýl­çe Eþ Baþ­ka­ný Ali Ak­de­niz'le be­ra­be­rin­de­ki bir­kaç ki­þi, Ýl­çe Baþ­kan­lý­ðý­mý­za ge­le­rek 13 Ara­lýk'ta­ki ey­le­mi doð­ru bul­ma­dýk­la­rý­ný ve bun­dan do­la­yý özür di­len­me­si ge­rek­ti­ði­ni ifa­de edi­yor­lar. Ta­bi­i ar­ka­daþ­la­rý­mýz da özür di­le­ne­cek bir þey ol­ma­dý­ðý­ný, ta­výr­la­rý­nýn ve tep­ki­le­ri­nin te­set­tü­re ve Ýs­lam'ýn þi­ar­la­rý­na yö­ne­lik düþ­man­lý­ða kar­þý ya­sal sý­nýr­lar içe­ri­sin­de­ki bir tep­ki ol­du­ðu­nu ifa­de edi­yor­lar. Ýþ­te o ak­þam sal­dý­rý olu­yor. (Vahdet Gazetesi) 
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (3) adet yorum eklenmiştir.
@ziyaretçi
17 Ocak 2015 Cumartesi 17:19
geverli isterse biroy olsun biz sayya bakmayýz o bir kiþide islam degerlere düþman olan pkk hdp bdp olsun o oy gitmiyecek size bizim için ölçü o dur daha düne kadar tüüm failimeçhul cineyetlerde sorumlu olan kiþiler þimdi geverde pkk bdp hdp baþý olmuþ hadi oylarýn onlara
  YORUM DEVAMI
@belediye memuru
17 Ocak 2015 Cumartesi 11:51
maden öyle dediðin gibi bir mahallenin oyu kadar deðil peki bu saaldýrýlar neyin nesi. þu halde rahat olun neden tedirginsiniz. yýllardýr miletin kafasýna silah dayatýp oy alýyorsunuz yoksa açýk oylama tehditler neyin nesi. acýyorum sana. sana tavsiyem korkak olma diyerleri gibi. cesaretli ol. hüdaparý sev yada sevme ama korkma ve yalana baþ vurma çünkü yalan korkaklarýn iþi. her iki tarafýnda vicdanen dinle ve kimseyi kimsenin aðzýyla tartma
  YORUM DEVAMI
@geverli
17 Ocak 2015 Cumartesi 11:42
sizin tüm oyunuz toplamý bdp nin bir mahalle oyu kadar :DDD
  YORUM DEVAMI


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR