Cumhurbaþkaný Erdoðan: Tehdit edildiðimiz anlar bile oldu
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Cumhurbaþkaný Erdoðan: Tehdit edildiðimiz anlar bile oldu
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, TEKNOFEST'te önemli açýklamalarda bulundu. Projelerin sabote edilmeye çalýþýldýðýný anlatan Erdoðan, ima yoluyla tehdit edildiklerini anlar bile olduðunu söyledi. Cumhurbaþkaný Erdoðan bilim insanlarýna da çaðrý yaparak, 'Bilim insanlarýmýzýn yurda dönüþ seferberliðini baþlatýyor ve uluslararasý lider araþtýrmacýlar programý hazýrlýyoruz. Buradan dünyanýn her yerindeki bilim insanlarýmýzý, ülkemizde baþlattýðýmýz bilim ve teknoloji atýlýmýmýza katýlmaya davet ediyorum' dedi.
22 Eylül 2018 Cumartesi 15:16
 Bu Haberi Paylaş
Ýþte Erdoðan'ýn açýklamalarýndan satýr baþlarý:

"Gençlerimizin her alanda teknolojiyi sevdireceðine inanýyorum. Günümüz dünyasýnda gerçek anlamda baðýmsýzlýðýn birinci þartý teknolojiyi üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaþmaktýr. Teknolojik geliþmelerin ilk aþamasý hayal edebilmektir. Ecdadýmýz asýrlar boyunca hep daha fazlasýný hayal etmiþ, bunun peþinden gitmiþ ve çoðunlukla da hedefine ulaþmýþtýr.

Biz de Türkiye'ye ne kazandýrdýysak hep hayallerimizin peþinden giderek kazandýk. TEKNOFEST'in bir sýçrama vesilesi olmasýný düþünüyorum. Ülkemizin milli teknoloji hamlesinin baþarýya ulaþmasý, teknoloji üreten bir toplum haline dönüþmemizle mümkündür.

'BU HAVALÝMANI VÝZYONUN EN SOMUT ÝFADESÝDÝR'

Sadece bu etkinliðin düzenlendiði þu havalimaný ülkemizin teknoloji alanýndaki vizyonunun en somut ifadesidir. Günümüzde güvenlik kavramýnýn anlamý büyük ölçüde deðiþti. Fiziki güvenliði siber güvenlikle tahkim etmiyorsanýz kendi kendinizi kandýrýyorsunuz demektir.

'ECDADIMIZ LÝDERLÝÐÝ ELÝNDEN KAÇIRMI?TIR'

Bizim ecdadýmýz yýllarca kendi döneminin teknolojilerine öncülük etmiþ, daha sonra ne yazýk ki liderliði elinden kaçýrmýþtýr. Dönemin padiþahlarý bu sorunun çözümünü batýnýn teknolojisini ülkemize taþýmakta görmüþtür. Teknolojiyi kullanacak insan kaynaðýnda da Batý'da eðitilme yoluna gitmiþtir. ?imdi bakýnca bu tercihin çok da isabetli olmadýðýný anlýyoruz. Asýl olan teknolojiyi tasarlamak, geliþtirmek ve öðretmektir.

'ÝHRACAT YAPMASINA BÝLE FIRSAT VERÝLMEMÝ?TÝR'

1925'te Haliç'te yerli sermayeyle gerçekten önemli bir savunma sanayi fabrikasý kurulmuþtur. Ýkinci Dünya savaþý yýllarý sýrasýnda bu çabalar hýz kazanmýþtýr. Ýngiltere ve ABD'nin askeri yardýmlarý bahane edilerek bu fabrika atýl hale getirilmiþtir. Nuri Demirað'ýn uçak fabrikasýnýn dýþarýya ihracat yapmasýna bile fýrsat verilmemiþtir. Vecihi Hürkuþ'un çýrpýnýþlarý sabote edilmiþtir. Hele bir de Kafkas Ýslam Ordusu Komutaný Nuri Paþa'nýn hikayesi var ki tam bir ibret vesikasýdýr. Kafkas Ýslam Ordusu'nun daðýtýlmasýndan sonra uzun yýllar yurt dýþýnda yaþamak zorunda kalan Nuri Paþa, ikinci dünya savaþýndan sonra dönmüþtür. 1949'da bu fabrika aralarýnda Nuri Paþa'nýn olduðu pek çok kiþiyle birlikte þüpheli þekilde havaya uçmuþtur. Ölenlerin cesetlerine dahi ulaþýlamamýþtýr.

"BÜYÜK BÝR ATILIM BA?LATTIM"

59 yýl önce Bandýrma Füze Kulübü'nü kurarak füze denemeleri yapan Kirkor Divancý ve ekibinin baþýna gelmeyen kalmamýþtýr. Yerli otomobilimiz Devrim'in hikayesi malumdur. Rahmetli Özal bu gerçeði fark ettiði için Savunma Sanayi Müsteþarlýðý kurdu. Dönemin þartlarý çerçevesinde bir takým önemli çalýþmalar baþlatýlmýþsa da 2003'te savunma sanayi ihtiyacýmýzýn yüzde 20'si yerli imkanlarla saðlanabiliyordu. Baþbakanlýðým dönemimde bu alaný kiþisel himayeme alarak büyük bir atýlým baþlattým. Tank, helikopter, insansýz hava aracý gibi pek çok ürünün hazýr alým projelerini iptal ederek, milli ve özgün model geliþtirme çalýþmalarý baþlattýk. Halen ülkemizde 600'ün üzerinde savunma sanayi projesi yürütülüyor.

"LÝDER ARA?TIRMACILAR PROGRAMI BA?LATIYORUZ"

Finans, saðlýk, enerji teknolojileri yerli ve milli olarak geliþtirerek baðýmsýzlýðýmýzý perçinlemeye çalýþýyoruz. Bilim insanlarýmýzýn yurda dönüþ seferberliðini baþlatýyoruz uluslararasý lider araþtýrmacýlar programý baþlatýyoruz. Dünyanýn her yerindeki bilim insanýný ülkemizde baþlattýðýmýz atýlýma katýlmaya davet ediyorum.

"PROJELERÝMÝZ SABOTE EDÝLMEYE ÇALI?ILDI"

Bu dönemde de elbette projelerimiz sabote edilmeye çalýþýlýyor. Ama artýk bu projeleri sabote edecek bir iktidar yok, bu projelere ön açan bir iktidar var. Attýðýmýz her adýmda ‘boþverin' teklifleri ile karþýlaþtýk. Sürekli daha iyisini daha ucuza verme vaadiyle kandýrýlmaya çalýþýldýk. ?u insansýz hava aracýný vermediler. Paramýzla vermediler. Ama terör örgütlerine 19 bin TIR silah mühimmat gönderiyorlar.

"TEHDÝT EDÝLDÝÐÝMÝZ ANLAR BÝLE OLDU"

Bunlar bize dost, stratejik ortak görünenler. Ýma yoluyla Nuri Demirað'larýn, Nuri Killigil'lerin akibeti ile tehdit edildiðimiz anlar oldu. Hiçbirine eyvallah etmedik. Allah'ýn verdiði ömrü kimse kýsaltamaz. Önceliklerimiz çerçevesinde baþlattýðýmýz projeleri sabýrla dirayetle takip ettik, ediyoruz."

Hala attýðýmýz her adýmda benzer sýkýntýlarý yaþamaya devam ediyoruz. TEKNOFEST kapsamýnda düzenlenen teknoloji yarýþmalarýna katýlan gençlerin çokluðu geleceðe daha umutla bakmamýza neden oluyor. Gençler Anadolu kýtasý büyüklüðündeki dava taþýný gediðine koyuyor muyuz? Surda mukaddes bir gedik açýyor muyuz? Rüzgara ne yandan esersen es diye meydan okuyor muyuz?

"MÜHENDÝS SAYIMIZ YETERLÝ DEÐÝL"

Devletlerin ve milletlerin hayatýnda tesadüflere yer yoktur. Teknolojide ileri bir düzeye gelmek istiyorsak bunun tek yolu çalýþmaktýr, çalýþmaktýr, çalýþmaktýr. Her üniversitemizde mühendislik fakültemiz var, ama hala mühendis sayýmýz yeterli deðil. Eðitimin kalitesini konuþmuyorum bile. Geldiðimiz yeri küçümsemiyoruz. Ama önümüzdeki yolun uzunluðunu da inkar etmiyoruz.

"LÜTFEN HAYALLERÝNÝZÝN PE?ÝNDEN GÝDÝN"

Gençlerimize sesleniyorum lütfen hayallerinizin peþinden gidin. Siz bu yola girdiðinizde yanýnýzda tüm imkanlarýyla devletinizi bulacaksýnýz. Ülkemizdeki pek çok iþ adamýndan benzer hikayelerini dinledik, kendi hayat hikayen de benzer þekilde geliþmiþtir. Eðer Tayyip Erdoðan sizin yaþlarýnýzdayken ilk karþýlaþtýðý zorluk karþýsýnda pes edip evine dönseydi bugün burada olamazdý. Ýnancýmýzda ümitsizliðe asla yer yoktur. Gücünüzü imanýnýzdan alan kendi enerjiniz, azminiz, hedeflerinizdir. Kendinize güvendiðinizde, mücadeleyi býrakmadýðýnýzda önünüzde kapýlarýn birer birer açýlmaya baþladýðýný göreceksiniz."
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR