DEÐi?EN 'SiSTEM' DEÐiL
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
DEÐi?EN 'SiSTEM' DEÐiL
Mecliste Anayasa deðiþikliðine dair görüþmeler sürerken, partiler arasý kimi zaman kavgalara varan tartýþmalar yaþanýyor. H?DA PAR Genel Merkezi, yaptýðý haftalýk gündem deðerlendirmesinde, gerek deðiþiklikle ilgili ??sistem' savunuculuðuna soyunan muhalefetin gerekçelerine, gerekse de deðiþikliði ??sadra þifa' þeklinde deðerlendiren kesimlere yönelik iþarette bulunarak, bunun ifade edildiði gibi ??bir sistem deðiþikliði' olmadýðýný belirtti ve bu konudaki siyasi duruþunu ortaya koydu.
27 Aralık 2016 Salı 13:03
 Bu Haberi Paylaş


DOÐRUHABER / HABER MERKEZÝ

Hüda Par'dan Anayasa tartýþmalarýna yönelik açýklama: DEÐi?EN ‘SiSTEM' DEÐiL

Yayýnlanan gündem deðerlendirmesinde ayrýca Türkiye, Ýran ve Rusya arasýnda imzalanan Moskova bildirisi, mültecilerin yaþam mücadelesi, Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi'nin(BMGK) siyonist rejim ile ilgili kararý hakkýnda da önemli açýklamalar yapýldý. Suriye'de taraflar arasýnda ateþkes saðlanmasýnýn, ihtilaflarýn askeri bir çözümünün olmadýðýnýn deklare edilmiþ olmasýnýn önemli olduðunun belirtildiði deðerlendirmede, bununla beraber Rusya'nýn garantör ülkelerden biri olmasýnýn, ayýp olarak bölge ülkelerine yettiði ifade edildi.

KEMALÝST VE TEKÇÝ ANLAYI? DEÐÝ?MÝYOR

Üzerinde tartýþmalarýn olduðu deðiþiklikle ilgili, mevcut teklifin aynen yasalaþmasý halinde anayasanýn, üzerine bina edildiði Kemalist ve tekçi anlayýþtan arýndýrýlmýþ olunmayacaðý belirtilen açýklamada þu ifadelere dikkat çekildi:

“Cumhurbaþkaný'nýn doðrudan halk tarafýndan seçilmesi ile birlikte ülke yönetiminde oluþan fiili durumun hukuki altyapýsýný oluþturma amacýyla anayasada birtakým deðiþiklikler yapýlmak istenmektedir. Meclise sunulan teklifin amacý, tek baþlý ve geniþ bir hareket alanýna sahip bir yürütme erki oluþturmaktýr. Hükümet sistemi deðiþikliðinden ibaret olan bu anayasa deðiþiklik teklifinin bazý muhalefet partileri tarafýndan rejim tartýþmasýna dönüþtürülmesi, iktidar kaygýsýyla yapýlan maksatlý bir saptýrmadýr. Yönetme yetkisinin babadan oðula miras yoluyla geçtiði saltanatý savunan ve geri getirilmesini talep eden yoktur. Ancak Cumhuriyetin ilk yöneticilerinin manevi evladý ve tabii mirasçýsý olduklarýný söyleyenlerin memleketi yönetme hakkýnýn kendilerinde olduðu iddiasý vardýr ve bu iddialar Cumhuriyetçilik adýna ileri sürülmektedir. Mevcut teklifin aynen yasalaþmasý halinde anayasanýn; üzerine bina edildiði Kemalist ve tekçi anlayýþýndan, devleti halka karþý koruma(!) refleksinden ve halkýn inanç deðerlerine aykýrý faþist ruhundan uzaklaþmýþ olunmayacaktýr. Bu haliyle yasama ve yürütmenin yapýsý ve ikisi arasýndaki iliþkiyi yeniden düzenleme amacý taþýyan bir tekliftir. Bu teklif halkýn inancý, kültürü ve medeniyet deðerleriyle çatýþan sistemin sorun üreten yönlerine dokunmadýðý halde destekçileri tarafýndan topluma bir çözüm modeli ve her derdine deva gibi sunulmaktadýr. Halkýn talebi ve beklentisi, inancýyla, kültürüyle, deðerleriyle, örfüyle barýþýk ve uyumlu, tamamen yerli ve yeni bir anayasadýr. Olmasý gereken halkýn bu beklentisini ve memleketin ihtiyacýný karþýlayacak bir anayasa yapmaktýr. Böyle bir anayasa yapmak, iktidarýyla muhalefetiyle siyasetin milletimize ödenmemiþ, sürekli ötelediði ve unutturmaya çalýþtýðý borcudur.”

ATE?KESTE RUSYA'NIN OLMASI BÖLGE ÜLKELERÝNE UTANÇ ÝÇÝN YETER

Halep'te varýlan ateþkesin önemli olmakla birlikte Rusya'nýn ateþkes için garantör ülke konumunda olmasýnýn bölge Ýslam ülkeleri için büyük bir utanç olduðu vurgulanan açýklamada Ýslam Ümmetine liderlik yarýþý içinde olan Türkiye ve Ýran'ýn, “Laik Suriye Arap Cumhuriyeti” ibaresi üzerinde anlaþtýðýna dikkat çekildi. Açýklamada þöyle dendi; 

“Ýslam coðrafyasýnda oluk oluk kan akarken ve özellikle Suriye yangýn yerine dönmüþken yapýlmasý gereken en öncelikli iþin akan kaný durdurmaya çalýþmak, yýllardýr yanan ateþe su dökmek ve acilen bir ateþkes saðlamak olduðunu beþ yýldýr dile getiriyoruz.

Yýllardýr söylediðimiz noktaya gelinmesi için bir milyona yakýn insanýn ölmesi, milyonlarcasýnýn yurdunu terk etmesi ve Suriye'nin enkaz haline gelmesi gerekmiyordu. Bununla birlikte; Suriye'de taraflar arasýnda ateþkesin saðlanmýþ ve ihtilafýn askeri bir çözümünün olmadýðýnýn deklare edilmiþ olmasý, siyasi çözüm arayýþý önemlidir.

Oy birliði ile alýnan 18 Aralýk 2015 tarih ve 2254 sayýlý Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi kararý uyarýnca altý ay içinde kapsayýcý ve mezhebe dayanmayan bir hükümet kurulmasý, on sekiz ay içinde ise BM'nin denetiminde seçimlerin yapýlacak olmasýnýn karara baðlanmasý, olumlu geliþmelerdir. Ateþkesin bütün taraflarý kapsamamasý, uzun ömürlü ve kalýcý olmasý ihtimalini zayýflatmakta ihlal edilmesi riskini ise artýrmaktadýr. Suriye iç savaþý baþladýðýndan bu yana HÜDA PAR olarak mütemadiyen, ümmetin iç meselesi olan bu sorunu çözmek üzere bölge ülkelerine bir araya gelmeleri çaðrýsýnda bulunduk. Gelinen aþamada Moskova'da imzalanan bildiride garantör ülkelerden birinin de Rusya olmasý, ayýp olarak bölge ülkelerine yeter. Ýslam Ümmetine liderlik yarýþý içinde olan iki ülke, “Laik Suriye Arap Cumhuriyeti” ibaresi üzerinde anlaþmýþtýr. Bu anlaþma, Suriye'de zalim bir dikta yönetiminin olduðu gerçeðini deðiþtirmemektedir. Ülke sosyolojisini yok sayan tekçi, inkâra dayalý, laikçi ulus-devlet anlayýþýnýn siyasal ve sosyal anlamda birlikte huzurlu bir yaþamý mümkün kýlmadýðýný Suriye'deki iç savaþ açýk bir þekilde göstermiþtir.”

BMGK'nin 2254 sayýlý kararý doðrultusunda âcil bir ateþkes saðlanmasý ve bu ateþkesin kalýcý hale getirilmesi, geniþ tabanlý geçiþ hükümeti ve 18 ay içinde BM denetiminde seçimlerin yapýlmasý þeklindeki önerinin, mevcut þartlarda çözüm yolunda atýlmýþ önemli bir adým olduðu ifade edildi. Kalýcý ve nihaî çözümün ise, barýþ ve adaletin bizzat kendi demek olan aziz Ýslam'ýn bütün Ýslam beldelerinde hayata hâkim kýlýnmasý olduðu kaydedildi.

HER GEÇEN YIL DAHA FAZLA SAYIDA MÜLTECÝ GÖÇ YOLLARINDA HAYATINI KAYBEDÝYOR

Gündem deðerlendirmesinin devamýnda, her geçen yýl daha fazla sayýda mültecinin de göç yollarýnda hayatýný kaybettiðine dikkat çekilerek, sömürgeci Batý'nýn kýþkýrtmalarýyla birbirine düþürülen mazlumlarýn oynanan oyunlarýn farkýna varmalarýnýn, ihtilaflarýný kendi aralarýnda ve diyalog ile çözmelerinin yaþanan trajedilere son vermenin tek çýkar yol olduðuna vurgu yapýldý.

Avrupa'ya göç yollarýnda denizlerde boðulan Mülteci ölümlerine dikkat çekilen açýklamada, “Her geçen yýl daha fazla sayýda mülteci göç yollarýnda hayatýný kaybediyor. BM Mülteciler Yüksek Komiserliði, 2016 yýlý içerisinde Akdeniz'de boðularak hayatýný kaybeden sýðýnmacý sayýsýnýn beþ bini aþtýðýný açýkladý. Avrupa Birliði tarafýndan sözüm ona güvenlik gerekçesi ile görevlendirilen gemilerin kaçakçýlarla mücadele etmeye ve sýðýnmacýlarý kurtarmaya çalýþtýðý ifade edilse de zavallý sýðýnmacýlarýn balýk istifi bindirildikleri çoðu lastik botlar olan derme çatma deniz araçlarýnýn bir kýsmýnýn bu gemiler tarafýndan bilinçli olarak batýrýldýðý bir sýr deðildir. Ýnsanlýk deðerlerini bir meta gibi dünyaya pazarlayarak tüketen Batý, daha fazla silah satabilmek için karýþtýrdýðý, iç savaþlara sürüklediði, sömürerek fakirleþtirdiði ülkelerden kaçmak zorunda kalan zavallý insanlarý topluca Akdeniz'e gömerek vahþi yüzünü bütün açýklýðýyla göstermektedir. Ülkelerindeki iç savaþ, karýþýklýk ve açlýktan baþka açýk denizlerdeki saldýrýlardan da kurtularak bir þekilde Avrupa'ya ulaþan ve iltica talep edenler de çok kötü þartlarda yaþamaya mahkûm edilmekte ve onur kýrýcý muamelelere tabi tutulmaktadýrlar. Bütün bu gerçekler karþýsýnda sömürgeci Batý'nýn kýþkýrtmalarýyla birbirine düþürülen mazlumlarýn oynanan oyunlarýn farkýna varmalarý, ihtilaflarýný kendi aralarýnda ve diyalog ile çözmeleri yaþanan bu trajedilere son vermenin tek çýkar yoludur.” denildi.

BM GÜVENLÝK KONSEYÝNÝN siyonist REJÝM ÝLE ÝLGÝLÝ KARARI

Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi'nin iþgalci israil'in Filistinlileri yurtlarýnda eden terörist yerleþim yerleri inþa faaliyetleri hakkýndaki kararýnýn da deðerlendirildiði haftalýk deðerlendirmede BMGK'nýn aldýðý kararýn önemli bir geliþme olduðu ifade edildi. Açýklamada “BM Güvenlik Konseyi tarafýndan siyonist terör rejiminin iþgal altýndaki Filistin topraklarýnda yeni yerleþim yerleri inþa faaliyetlerinin “derhal ve tamamen” durdurulmasýna dair karar alýnmýþ olmasý önemli bir geliþmedir. Ancak bu kararý tanýmayacaðýný ve hiçbir þekilde uymayacaðýný açýklayan terör rejimine, BM'nin yaptýrým uygulayýp uygulamayacaðý daha önemlidir. Bu güne kadar olduðu gibi aleyhine alýnmýþ kararlara uymayan terör rejiminin herhangi bir yaptýrýmla karþýlaþmamasý, BM'nin daha fazla sorgulanmasýna ve kararlarýnýn ciddiye alýnmamasýna neden olacaktýr. Yapýlmasý gereken, sadece bölge barýþýný deðil, dünya barýþýný tehdit eden Siyonist terör þebekesinin BM üyeliðine son vermektir. Mevcut yapýsýyla BM'nin bunu yapacak, hatta yaptýrým uygulayacak bir irade ortaya koyamayacaðý açýktýr. Öyleyse Ýslam ülkeleri hep birlikte hareket ederek bütün iliþkileri kesmeli terör þebekesini devlet olarak tanýmaktan vazgeçmelidir.” denilerek BM'nin israil'e karþý göstermelik olarak karþý durduðu ifade edilerek islam ülkelerinin terör þebekesi israili tanýmamasý gerektiði ifade edildi.

 
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR