Dünyada açlýk yeniden yükseliþte
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Dünyada açlýk yeniden yükseliþte
Dünyada 2000'li yýllarýn baþýnda azalma eðilimine giren küresel açlýk, 10 yýl aradan sonra yeniden yükseliþe geçti. Açlýkla karþý karþýya olan nüfus 2004-2014 yýllarý arasýnda istikrarlý þekilde azalýrken, son iki yýlda yeniden artmaya baþladý
16 Ekim 2017 Pazartesi 15:06
 Bu Haberi Paylaş


Birleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým Örgütünün (FAO) 2017 yýlý "Dünyada Gýda Güvenliði ve Beslenmenin Durumu" raporuna göre, yeni milenyumun baþýnda azalma eðilimine giren açlýk problemi, 10 yýl aradan sonra yeniden artmaya baþladý.

Açlýk çeken küresel nüfus 2004 yýlýndan itibaren istikrarlý olarak azalýrken, 2014 yýlýndan bu yana yeniden yükseldi.

Dünya Gýda Günü

FAO'nun kuruluþ tarihi olan 16 Ekim Dünya Gýda Günü ile dünya genelinde açlýk, kýtlýk ve gýda güvenliði konularýnda farkýndalýk yaratýlmasý ve dünya nüfusunun tamamýnýn besleyici gýdalara ulaþmasý amaçlanýyor.

Bugün dünya nüfusunun tamamýný rahatlýkla doyurabilecek kadar gýda mevcut olduðu halde yaklaþýk 815 milyon kiþi açlýkla karþý karþýya.

Uzmanlar, 2050 yýlýnda 10 milyara ulaþmasý beklenen dünya nüfusunun beslenme ihtiyacýnýn karþýlanabilmesi için küresel gýda üretiminin yüzde 50 artmasý gerektiðini vurguluyor.

Yükselen açlýk ve yetersiz beslenme

FAO verilerine 2000 yýlýnda dünya genelinde 900 milyon kiþi, "açlýk" olarak tanýmlanan yetersiz beslenme koþullarýyla karþý karþýyaydý.

Bu sayý, dünya nüfusunun yüzde 14,5'ine tekabül ediyordu. 2004 yýlýna gelindiðinde sayý 941,7 milyona, oran ise 14,6'ya çýkmýþtý. Bu tarihten itibaren 2014'e kadar, 10 yýl boyunca, hem açlýkla karþý kaþýya olan kiþi sayýsý, hem de onlarýn dünya nüfusu içindeki payý giderek azaldý.

Ancak bu durum son 2 yýlda deðiþti. Dünya genelinde kronik açlýkla karþý karþýya kalanlarýn sayýsý 2014 yýlýnda 775,4 milyon iken, 2016 yýlýnda 815 milyona yükseldi. Bu kiþilerin dünya nüfusu içindeki payý ise 2015 yýlýnda yüzde 10,6'ya kadar gerilemiþken, 2016'da yüzde 11'e yükseldi.

Güney Sudan'ýn bazý bölgelerinde aylarca etkili olan kýtlýk ile Nijerya, Somali ve Yemen gibi baþka çatýþma bölgelerinde yaþanan benzer problemler göz önüne alýndýðýnda, söz konusu eðilimin 2017 yýlýnda da devam edeceði öngörülüyor.

Çatýþma, kýtlýk ve açlýk

Gýda güvenliði, Sahraaltý Afrika, Güneydoðu Asya ve Batý Asya'nýn bazý bölgelerinde son yýllarda belirgin biçimde kötüleþti. Bu durumun ortaya çýkmasýnda bu bölgelerdeki iç savaþ ve silahlý çatýþmalarýn etkisi oldu.

Son 10 yýlda dünya genelinde silahlý çatýþmalarýn sayýsý belirgin þekilde arttý. Bunlarýn önemli bir bölümü de halihazýrda gýda güvenliðinin sýkýntýlý olduðu ülkelerde yaþandý. Çatýþmalar en çok kýrsal topluluklarý etkilerken, gýda üretimi ve eriþilebilirliðine ket vurdu.

Gýda güvenliði barýþýn hüküm sürdüðü bazý bölgelerde de ekonomik durgunluk nedeniyle geriledi. Son yýllarda dünya ticaretinde görülen durgunluk nedeniyle ekonomisi ham madde ihracatýna dayalý olan ülkelerin gelirleri belirgin þekilde düþtü. Bu durum ülkelerin ithalat kapasitesini ve buna baðlý olarak nüfuslarýnýn gýdaya eriþimini azalttý. Bu ülkelerde yoksul nüfusu, artan gýda fiyatlarýna karþý korumak zorlaþtý.

Zafiyet ve obezite

Öte yandan açlýðýn yol açtýðý beslenme bozukluðuna baðlý rahatsýzlýklar, baþta çocuk nüfusu olmak üzere insan topluluklarýný kitlesel olarak etkilemeyi sürdürüyor.

Bugün dünyada beslenme eksikliðine baðlý büyüme bozukluðu yaþayan 5 yaþýn altýndaki çocuklarýn sayýsý 154,8 milyon. Bu rakam, söz konusu nüfus grubunun yüzde 22,9'una tekabül ediyor. 5 yaþ altýndaki zafiyet hastalýðý yaþayan çocuklarýn sayýsý ise 51,7 milyon iken bu rakam nüfus grubunun yüzde 7,7'sine denk geliyor.

Buna karþýlýk dünya üzerinde 640,9 milyon yetiþkin obeziteden muzdarip. Bu sayý, toplam dünya nüfusunun yüzde 12,8'ine tekabül ediyor. Dünya nüfusu içinde obezite oraný 1980 ile 2014 yýllarý arasýnda neredeyse ikiye katlandý. Yetiþkin obezitesi dünyanýn tüm bölgelerinde artýþ gösterdi.

Artýþ hýzý bölgeden bölgeye deðiþse de problemin en yaygýn olarak dünyada yüksek gelir grubu içindeki Kuzey Amerika, Avrupa ve Okyanusya ülkelerinde yaþandýðý görülüyor. Bu kýtalarda yaþayan yetiþkin nüfusun yaklaþýk yüzde 28'i obez iken, bu oran Güney Amerika ve Karayipler'de yüzde 25, Afrika'da yüzde 11 ve Asya'da ise yüzde 7 civarýnda.

Her ne kadar Asya ve Afrika'da obezite oranlarý geleneksel olarak düþük olsa da son yýllarda obezitenin bu bölgelerde nüfusun geniþ kesimlerine yayýlmakta olduðu görülüyor. Bu iki kýtadaki orta ve düþük gelir grubundaki ülkeler beslenme yetersizliði ve buna baðlý halk saðlýðý problemlerini çözmeye uðraþýrken, þimdi de aþýrý kilo, obezite ve buna baðlý rahatsýzlýklarla baþ etmek zorunda kalýyor. (AA)
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR