Emeklilik ve kýdem tazminatýnda yeni dönem...
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Emeklilik ve kýdem tazminatýnda yeni dönem...
Hazine ve Maliye Bakaný Berat Albayrak, "Vatandaþlarýmýzýn kazançlarýna göre kesinti oranlarýnýn belirleneceði zorunlu bir bireysel emeklilik sistemini yeniden ele alacaðýz. Bu sistemle birlikte Kýdem Tazminatý Reformunu da hayata geçireceðiz" dedi.
10 Nisan 2019 Çarşamba 13:02
 Bu Haberi Paylaş

Hazine ve Maliye Bakaný Berat Albayrak, "Bireysel emeklilik sistemi yeniden yapýlandýrýlacak. Etkin bir tasarruf sistemi oluþturulacak. Tüm paydaþlarýn katýlýmý ile kýden tazminatý reformu gerçekleþtirilecek. Kýdem tazminatý fonu ile BES'in entegrasyonu saðlanacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakaný Berat Albayrak'ýn konuþmalarýndan satýr baþlarý;

Ekonomi politikalarýmýz açýsýndan önemli bir gündem için buradayýz. Sözlerimin hemen baþýnda birazdan açýklayacaðýmýz paketin ülkemiz için hayýrlý ve uðurlu olmasýný temenni ediyorum.

Aðustos ayýndan bugüne kadar STK'larýn katký ve raporlarýný alarak paketi hazýrladýk.

Ýzleyeceðimiz politikalarý þeffaf biçimde kamuoyu ile paylaþacaðýmýzý söyledik.

Aðustos ayýnda Yeni Ekonomi Yaklaþýmýmýzý paylaþtýk.

Ýhracat ve istihdamýn odaklý olduðu, sürdürülebilir büyümeyi ve sýký politikasýyla daha adaletli büyümeyi sizlerle paylaþtýk.

 DEÐÝ?ÝM VE REFORM SÜRECÝ 4.5 YIL BOYUNCA DEVAM EDECEK


Eylül ayýnda orta vadeli programý Yeni Ekonomi Programý ile kamuoyu ile paylaþtýk. Tüm prensipleri 3 yýllýk bir program haline getirdik.

Ýþte bugün büyük ve güçlü Türkiye ekonomisinin altyapýsý için reformlarýn ilaný için bir aradayýz. Sadece 2019 yýlýnda hayata geçirmeyi taahhüt ettiðimiz düzenlemeleri ve adýmlarý paylaþacaðýz. Gelecek yýl atýlacak adýmlarýn paylaþýmý seneye yapýlacak.

YEP'te koyduðumuz hedeflere ulaþmak için sadece 2019'da hayata geçireceðimiz düzenlemeleri sizlerle paylaþacaðýz.

Bu adýmlarý hayata geçirecek güçlü bir iradaye ve uzun bir zamana sahibiz. Türbülans döneminde saðladýðýmýz baþarýlý dengelenme süreci, AK Parti'nin 17 yýllýk iktidarý bu adýmlarý hayata geçireceðimizin teminatýdýr. Türkiye'nin gündemi ekonomide reformdur. Bu zamana kadar teknik detay ve içeriði ile ilgili önemli çalýþmalar yapýldý ve hayata geçirilmeye hazýr hale getirildi. Bu nedenle 2019 yýlý sonuna kadar diyerek çok net bir tarih veriyoruz.

Reformlarýn baþýnda finansal sektör geliyor, onun altýndaki de ilk baþlýk bankacýlýk sektörü olacak.

Kamu bankalarýna toplam 20 milyar TL Devlet Ýç Borçlanma Senedi verilecek.

Özel bankalarýn ihtiyaç halinde hazýr tuttuklarý yeniden sermayelendirme planlarý çerçevesinde sermayeleri artýrýlacak.

Dengelenme süreci boyunca temettü daðýtmanýn ve yöneticilere yapýlan nakdi prim ödemeleri sonlandýrýlacak.

Ulusal veri merkezi kurulacak.

Kamu bankalarýný bilançolarý çok daha dirençli hale getirilecek. Kamu bankalarýnýn sermayelerini güçlendireceðiz. Özel bankalarýmýz yeniden sermayelendirme adýmlarýný zaten yürütüyorlar. Kamu bankalarýna 28 milyar TL devlet tahvili verilecek.

 YENÝ YASAL ÇERÇEVE OLU?TURULACAK


Borç yeniden yapýlandýrmalarýný ve icra-iflas iþlemlerini daha hýzlý ve etkin hale getirmek için yeni bir yasal ve kurumsal çerçeve oluþturulacak.

Sorunlu kredilerin bir kýsmý ulusal ve uluslararasý yatýrým fonlarýna transfer edilecek. Bazý sorunlu krediler, bankalarýn ve ulusal-uluslararasý yatýrýmcýlarýn iþtiraki olan bilanço dýþý fonlara devredilecek. Bu fonlar enerji giriþim sermaye fonu ve gayrimenkul fonu.

 EMEKLÝLÝKTE YENÝ DÖNEM


Bireysel emeklilik sistemi yeniden yapýlandýrýlacak. Etkin bir tasarruf sistemi oluþturulacak.

Tüm paydaþlarýn katýlýmý ile kýden tazminatý reformu gerçekleþtirilecek. Kýdem tazminatý fonu ile BES'in entegrasyonu saðlanacak. Daha sürdürülebilir bir emeklilik sistemi fayda saðlayacak. Vatandaþlarýmýz emekli olunca nasýl geçinirim kaygýsý taþýmayacak.

Tasarruflarý artýrarak dýþ finansman baðýmlýlýðýmýzý azaltacaðýz.

?irketlerimiz çok daha kolay, ucuz ve uzun vadeli bir biçimde yeni yatýrýmlarýný finanse edebilecekler. Önümüzdeki süreçte ekonomimize fayda saðlayacak güçlü bir emeklilik sistemini hýzla hayata geçirmeyi planlýyoruz.

Reel sektörde riski 100 milyon TL ve üzeri olan gruplarýn baðýmsýz denetim raporlarýný bankalara sunmalarý zorunlu hale getirilecek. Mali þeffaflýk artýrýlacak.

Vatandaþlarýn kazançlarýna göre bireysel, tamamlayýcý bir emeklilik sistemini yeniden ele alacaðýz, bununla birilkte kýdem tazminatý reformunu hayata geçireceðiz. Kurumsal yönetim standartlarý yükseltilecek. Finansal yönetim kalitesi artýrýlacak.

Hedefimiz her iki reformu hayata geçirmek ve 2020 yýlýndan itibaren fiilen bu reformlarý gerçekleþtirmek. Ulusal kredi derecelendirme þirketi kurulacak.

Oluþturacaðýmýz sistem tüm ana paydaþlara, çalýþanlara, iþverenlere, devletimize katma deðeri en yüksek olacak þekilde oluþturulacak.

Emeklilik sistemindeki reformla toplanan fonlar milli gelirin %10'unu bulacaktýr. Kredilerin stratejik sektörlere yönlendirilmesinin teþvik edilmesini saðlayacak bir yapý FÝKKO bünyesinde kurulacak.

Sigortacýlýk denetleme ve düzenleme kurumu kuruyoruz. FÝKKO bünyesindeki bir kurul ile stratejik alanlara daha fazla kredi saðlanmasý için teþvik mekanizmalarý devreye alýnacak.

Yerlileþme, ihracat, yüksek katma deðerli üretime yönelik alanlara daha fazla teþvik saðlanacak.

 TARIMDA MÝLLÝ BÝRLÝK PROJESÝ


Gýda enflasyonu ile mücadele için en önemli yapýsal reformumuz tarýmda milli birlik projemiz olacak. Üretici ve tüketici arasýnda deðer zinciri saðlanacak.

YEP'te 76 milyar dolar planlanan tasarrufun 44 milyar lirasý devreye alýndý. Bütçe hedefini tutturacak tasarruf adýmlarýmýz devam edecek.

 VERGÝDE YENÝ DÖNEM BA?LIYOR


Vergi dönüþümü en önemli reformlardan biri olacak, detaylarýný bu yýl içinde geniþ kapsamlý sunum ile sunacaðýmýz çalýþmanýn hazýrlýklarý sürüyor. Yeni vergi mimarimizde istisna ve muafiyetleri azaltacaðýz, kurumlar vergisini daha rekabetçi noktaya taþýyacaðýz. Gelire göre artan vergilendirmeyi etkin hale getireceðiz. Yeni vergi mimarimiz istihdam oluþturma hedefinin üzerine oturacak. Kayýtdýþýlýkla mücade edeceðiz.

Mükellef beyanýnýn esas olduðu, sadeleþtirilmiþ bir süreci hayata geçireceðiz, sahte belge ile mücadele için etkin bir yapýyý devreye almýþ olacaðýz. Dolaylý verginin aðýrlýðý azaltýlýrken, doðrudan verginin aðýrlýðý artýrýlacak. Mükellef memnuniyetini düzenli ve sürekli olarak ölçecek, eksiklikleri anýnda tespit edeceðiz.

Ulaþmak istediðimiz sürdürülebilir büyüme ve istihdam hedefi olacak. Ýhracata dayalý bir ekonomiyi tesis edeceðiz.

Ýnþaat izinlerinde, elektrik baðlamada, iþe baþlamada, ilgili kuruluþlar arasýndaki e-imza'nýn sürece dahil edilmesiyle sistemler entegre edilecek.

Ýhracat-üretim stratejik planlamasýnda 7 stratejik sektör enerji, maden, petrokimya, ilaç, turizm, otomotiv ve biliþim.

 YARGIDA REFORM


Bir diðer reform alanýmýz yargý alaný.

Yargý reformunun vizyonu, güven veren ve eriþebilir bir adalet sistemi olacaktýr. Hukuk ve ekonomi birbirini tamamlayan iki önemli alandýr. Uzun vadeli yatýrýmlar, öngörülübelir hukuk pratiðine yakýndan baðlýdýr. Yargý reformu strateji belgesinin güncellenmesi çalýþmasý devam ediyor. Yargý reformu strateji belgesi yakýnda bakanýmýz tarafýndan açýklanacak.

Lojistik master planý bakanlýðýmýz ve varlýk fonumuz tarafýndan uygulanacak.

Yerli-yabancý tüm paydaþlara kazan-kazan iþbirliklerinin gerçekleþtirilmesi kurumsal ve uluslararasý iþbirlikleri ile hayata geçirilecek.

Kýsa, orta ve uzun vadede ihracat potansiyelinin belirlenerek ihracatýn artýrýlmasý için uygun strateji ile ilgili adýmlar atýlacak.

 SANAYÝDE YERLÝLE?ME


Sanayide yerlileþme programý mayýs ayýnda açýklanacak. Sanayi Bakanlýðýmýz bu program ile ARGE'den yatýrým ve ihracata tek pencereden yönetildiði, öncelikli orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlere iliþkin proje yürütülecek.

Etki analizleri ile ihracatta devlet yardýmlarý yeniden düzenlenecek.

Ticaret Bakanlýðý ihracatý artýrma planlarýný aðustos ayýnda açýklayacak.
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR