Enflasyon Durdurulamýyor!
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Enflasyon Durdurulamýyor!
Enflasyon artmaya devam ediyor. Aðustos ayýnda yüzde 10.68 olan yýllýk enflasyon, eylül ayýnda yüzde 11,20'ye yükseldi. KDV indirimlerinin sona ermesiyle birlikte Ekim ayýnda da bu yükseliþ trendi devam edecek gibi görünüyor.
04 Ekim 2017 Çarşamba 19:35
 Bu Haberi PaylaşTürkiye Ýstatistik Kurumu(TÜÝK) 2017 yýlý Eylül ayý Tüketici Fiyat Endeksi(enflasyon) verilerini açýkladý. Buna göre: TÜFE'de (2003=100) 2017 yýlý Eylül ayýnda bir önceki aya göre %0,65, bir önceki yýlýn Aralýk ayýna göre %7,29, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %11,20 ve on iki aylýk ortalamalara göre %9,98 artýþ gerçekleþti. En yüksek artýþ eðitim grubunda oldu. Enflasyona ilk tepki Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'dan geldi.

Yüksek Faiz Asla Enflasyonu Aþaðý Çekmeyecektir

Partisinin TBMM Grup Toplantýsý'nda yaptýðý konuþmada,

 “Merkez Bankasýnýn ve ilgili diðer kurumlarýn kararlý politikalarýyla Türk Lirasýndaki deðer kaybý durdu. Hatta kýsmý bir yükseliþ yaþandý. Hep söylüyorum, iddiamdýr. Bakýn enflasyonda hala düþüþü saðlayamýyoruz. Niye? Yüksek faiz sebebiyle. Bu benim iddiam. Yüksek faiz asla enflasyonu aþaðý çekmeyecektir. Hep onun önündeki en önemli engeldir. Bunun bir defa kararýný öyle veya böyle vermemiz lazým. Çünkü doðru orantýlýdýr. Faiz düþerse enflasyon düþer. Faiz yüksek olursa aynen o da yüksek olur. Ama þu andaki anlayýþ ne? Ters orantýlýdýr. Hayýr, ters orantýlý deðil, iþte bunu gördük. Göreve geldiðimizde faiz yüzde 63'tü, bunu aþaðý çekmeye baþladýk ve enflasyon yüzde 30 civarýndaydý, çektikçe enflasyon da düþtü. Ne zamanki faizi 4,6'ya çektik. Enflasyonda tek haneli rakamda ciddi bir düþüþ ortaya koydu. Ama bunu hala anlatamýyoruz. Bunu bir defa halletmemiz lazým” dedi.

“Ben Yaptým, Oldu" Anlayýþýna Ekonomi Politikalarýnda Yer Yoktur

 "Faizlerdeki düþüþ, açýk söylüyorum, istediðimiz noktada hala deðil. Eðer faizlerde düþüþü saðlayamazsak, bunu baþaramazsak, bilesiniz ki birçok musibet bizi beklemektedir. Piyasa faizinin yüzde 20 olduðu bir ülkede yatýrýmcý yatýrým yapabilir mi, istihdam artabilir mi, artmaz. Ondan sonra lanetle de karþý karþýya kalýrýz. Biz faizci akýllarla, faiz lobilerinin yaklaþýmlarýyla adým atamayýz, eðer onlarla adým atarsak sadece onlarý ihya ederiz" dedi. Vergi artýþý hakkýnda da Erdoðan, “Ýcap ettiðinde vergi artýþý yapýlmaz mý yapýlýr, ama bir þartla; ortaya çýkan yükü doðru hesaplayarak, elde edilen kaynaðý nereye kullanacaðýmýza ikna etmek þartýyla bunu yapabiliriz. Aksi halde "ben yaptým, oldu" anlayýþýna ekonomi politikalarýnda da yer yoktur” þeklinde konuþtu.

Fiyatlar Artar Uyarýsý

Öte yandan Batý Akdeniz Ekonomisini Geliþtirme Vakfý (BAGEV) ve Antalya Ticaret Borsasý (ATB) Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Çandýr, Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun (TÜÝK) açýkladýðý Eylül ayý enflasyon rakamlarýný deðerlendirdi. Eylül ayýnda tüketici enflasyonunun (TÜFE) Aðustos ayýna göre yüzde 0.65 artýþ gösterdiðini belirten Çandýr, yýllýk enflasyonun ise yüzde 11.20 olarak gerçekleþtiðini kaydetti. Çandýr, yýllýk enflasyonun üç ay aradan sonra yüzde 11'i aþtýðýna dikkat çekti.

Üretici enflasyonunda (YÝ_ÜFE) bir önceki aya göre yüzde 0.24, yýllýk bazda ise yüzde 16.28 artýþ görüldüðünü kaydeden Çandýr, üretici enflasyonunun uzun dönemdir tüketici enflasyonunun üzerinde gerçekleþtiðini belirtti. Çandýr, “Bu durum yakýn zamanda perakende ticaretteki fiyatlarýn daha fazla artacaðýna iþaret etmektedir” dedi.

Düþürmenin Yolu

Çekirdek enflasyonun aylýk bazda yüzde 0.88 oranýnda arttýðýný, yýllýk bazda yüzde 10.98 oranýnda gerçekleþtiðini kaydeden Çandýr, bunun son 13 yýlýn en yüksek çekirdek enflasyon oraný olduðuna dikkat çekti. Çandýr, “Çekirdek enflasyonda yaþanan bu gerçekleþmeler geçtiðimiz aylarda da bahsettiðim üzere çift hanede kalma süresini uzatmakta ve gelecek yýlki enflasyonla mücadeleyi de zorlaþtýrmaktadýr. Bu nedenle önümüzdeki dönemde uygulanacak sýký para politikasý enflasyonun düþürülmesinde yetersiz kalacaktýr. Kalýcý hale gelen yüksek enflasyonu düþürmenin yolu da yapýsal problemlerimizin çözümünden geçmektedir” deðerlendirmesinde bulundu.

Okullar Açýldý Eðitim Harcamasý Arttý

Eylül ayý ana harcama gruplarýna bakýldýðýnda yalnýzca gýda ve alkolsüz içecekler grubunda yüzde 0.23 düþüþ yaþandýðýný belirten Çandýr, okullarýn baþlamasýyla en yüksek artýþýn yüzde 2.08 ile eðitim grubunda olduðunu kaydetti. Çandýr, eðitimi yüzde 1.58 ile ulaþtýrma, yüzde 1.34 ile çeþitli mal ve hizmet grubunun izlediðini kaydetti.

Bölge Enflasyonu Ortalamanýn Üzerinde

Burdur, Isparta, Antalya illerini kapsayan Batý Akdeniz'in enflasyon rakamlarýný da deðerlendiren Ali Çandýr, bölge enflasyonunun aylýk yüzde 0.71 artýþ ile ülke ortalamasýnýn üzerinde artýþ yaþadýðýný bildirdi. Çandýr, yýllýk yüzde 11.56 ile de ülke enflasyonu üzerinde seyreden bölge enflasyonunun 26 bölge içerisinde en yüksek enflasyona sahip 12. Bölge olduðunu belirtti. Çandýr, “Ana harcama gruplarý itibariyle bölgemizde yüzde 0.71 düþüþ gösteren gýda ve alkolsüz içecekler grubu ile yüzde 0.04'lük düþüþ gösteren alkollü içecekler ve tütün gruplarý haricinde tüm gruplarda artýþ görülmüþtür” dedi.

KDV Ýndiriminin Bitmesi Ekim Enflasyonuna Yansýr

BAGEV Baþkaný Çandýr, beyaz eþyada sýfýr ÖTV, mobilyada KDV indiriminin 30 Eylül itibariyle bittiðini belirtirken, bunun enflasyona yansýmasýnýn ekim ayýnda görüleceði uyarýsýnda bulundu.

Tüm bu gerçekleþmeler sonrasý orta vadeli programda yer alan enflasyona ait öngörülerin gerçekleþmesinin her geçen gün daha da zayýfladýðý ifade eden Çandýr, “Yüzde 9.5 oranýndaki yýl sonu ve yüzde 5 oranýndaki 2020 yýlý sonu öngörülerinin gerçekleþmesinde sadece tarým ve gýda fiyatlarý üzerinden alýnacak tedbirler yeterli olmayacaktýr. Yýl sonu ve orta vadeli plan sonu enflasyonunun tek hanede tutulmasý da bu gerçekleþmelerle mümkün görünmemektedir” deðerlendirmesinde bulundu.

 
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR