Erdoðan 11 maddelik seçim manifestosunu açýkladý
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Erdoðan 11 maddelik seçim manifestosunu açýkladý
AK Parti Genel Baþkaný ve Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Ankara Spor Salonunda düzenlenen toplantýda seçim manifestosunu açýkladý.
31 Ocak 2019 Perşembe 15:48
 Bu Haberi Paylaş


Ankara Spor Salonunda partisinin manifestosunu açýklayan Erdoðan, konuþmasýnda þehirciliðe ve milletin gönlünü kazanmaya aðýrlýk verdi.

Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn seçim manifestosunu açýkladýðý konuþmasý:

“ÝNSAN, BÝR GÖNLÜ MÝSAFÝR ETTÝÐÝNDE VARLIÐINI HÝSSEDER”Aziz milletim, dik duracaðýz. Dikleþmeyeceðiz. Ve dik duruyoruz endiþeniz olmasýn. Gençler, aziz milletim. Ýnsan þehirler kurar, yollar, köprüler yapar. Kýtadan kýtaya uzanýr. Uzaya çýkar. Ama gönlü ancak bir gönülde sükuta erer. Bir gönlü misafir ettiðinde varlýðýný hisseder. Bir genç kýzýn hayali, bir delikanlýnýn umudu, bir yaþlýnýn yalnýzlýðý, bir çocuðun kucak açýþý, daha nicesiyle birlikte gönülde karþýlýk bulur. Gönlünde bir et parçasýný deðil, alemi taþýr. ?ehri emanet görmek, þehri emanet almak, þehremini olmak ancak gönül sahibiyse olur. Ýþte o zaman gönülden gönle köprüler kurulur.

“GÖNÜLLER BÝRLE?TÝÐÝNDE ANCAK BÖYLE ?EHÝRLER KURULUR”Seyit Nesimi ne diyor, bakýn: "Gülden tartý yaparlar. Gülü gül ile tartarlar. Gül alýrlar, gül satarlar. Çarþýda pazar güldür güldür. Gönüller birleþtiðinde ancak böyle þehirler kurulur. Gönlü taþ olanýn þehri taþ, gönlü aþk ile dolu olanýn þehri gülistan olur.

"BÝR ?EHRÝ SAKÝN KILAN, O ?EHRÝN SAKÝNLERÝDÝR"BM verilerine göre þehirlerde yaþayan insan sayýsý artarken, küresel ölçekte gelir daðýlýmý da bozuluyor. Yapay zeka gibi yeni teknolojiler, kimi belirsizlikleri beraberinde getiriyor. Ekonomik tahribat, dünyanýn geleceðini daha çok tehdit ediyor. Etnik, kültürel ve dini ayrýmcýlýk gibi demokrasiye meydan okuyan eðilimler yükseliþe geçmiþ durumda. Çarpýk kentleþmeyle, terör olaylarýyla, buhranla, savaþla boðuþan dünyamýz tarihi bir yol ayrýmýna gidiyor. Bu da bizi þehir ve medeniyet tasavvurumuz ile belediye hizmetlerimiz üzerine daha çok düþünmeye itiyor. Ecdadýmýz "Bir þehri sakin kýlan, o þehrin sakinleridir" diyor. Peki nasýl oldu da böyle ince fikirli bir medeniyetten böylesine bir hoyrat þehircilik geçmiþine savrulduk? Bize göre sýkýntýnýn temelinde fýtratýn bireysel hýrslarla þekillendirilmesi yatýyor.

“AK PARTÝ KADROLARI OLARAK ?EHÝRLERÝMÝZÝN VE ÜLKEMÝZÝN HÝZMETÝNE KO?TUK”Mazisi ile barýþýk olamayan, geleceðini de saðlýklý bir þekilde inþa edemez. Türkiye, uzun bir süre yönetimine hakim olan vizyonsuz, öngörüsüz, istikrarsýz, milletin derdiyle dertlenmediði için umarsýz, hastalýklý zihniyetler elinde oyalanmýþtýr. Açýk yüreklilikle kabul etmek gerekir ki; kadim þehirlerimiz dahil kendini bu hastalýktan kurtaramamýþtýr. Bizler, AK Parti kadrolarý olarak þehirlerimizin ve ülkemizin hizmetine koþtuk. Eksiklerimiz ve hatta kimi zaman hatalarýmýz elbette olmuþtur, ancak Allah þahittir ki ülkemizi maddi ve manevi olarak kalkýndýrmak için çalýþtýk.

CHP ÇÖPTÜR, PÝSLÝK, ÇAMURDUR?una inanýyorum; bizimkisi bir aþk hikayesidir. Belediyelerde baþlayan bu büyük yürüyüþümüz TBMM, Baþbakanlýk ve Cumhurbaþkanlýðý'nda sürekli geliþerek, geniþleyerek sürmüþtür. Hem belediyelerde hem merkezi idare kurumlarýnda gece gündüz ter döktük. Cumhuriyet tarihinde yapýlanlarýn kat kat üstüne koyduk. AK Parti belediyecilikte çýðýr açmýþ, milletimizin gönlünde bu hizmetleriyle yer edinmiþ kadrolarca kurulmuþ bir partidir. AK Parti'nin temelinde halka hizmeti, Hakk'a hizmet sayan bir paradigma vardýr. Öyle ki bu kadro belediye çalýþanlarýnýn yetiþemediði, temizlik gibi kimi hizmetlerin aksamadan yürümesini gönüllüler vasýtasýyla gerçekleþtirecek kadar kendini iþine adamýþtýr. Tecrübemizi ve birikimimizi geliþtirerek, geniþleterek Türkiye'nin hizmetine sunduk.

“39 VATANDA?IMIZ ORADA ÖLDÜYSE, BUNUN HESABININ SORULMASI GEREKÝR”Bakýn burayý özellikle dinlemenizi istiyorum: Bu ülkenin CHP'den tevarüs ettiði çamurla, çöple, çukurla mücadele etmek için yola çýktýk. CHP çöptür, pislik, çamurdur. Böyle teslim aldýk Ýstanbul'u. Ümraniye'deki vahþi çöp depolama alanýnýn patlamasý suretiyle 39 vatandaþýmýz orada öldüyse, bunun hesabýnýn sorulmasý gerekir. Bunun hesabýný ne soran oldu, ne sorulan oldu. Bunlarýn önemine özellikle vurgu yapmak istiyorum. Ankara da böyleydi. Buralarý teslim aldýk, aldýktan sonra Ýstanbul deðiþti. Ankara deðiþti. Ýþte teslim alýnmayan yerlerde susuzluk devam ediyor. Buyurun iþte Ýzmir. Bu aþk meselesi, dertli olmak meselesi, inanç meselesi. "Temel hizmet alanlarýndaki sorunlarý çözmeden þehirlerimizi kalkýndýramayýz" dedik ve þehirlerimizi çok ileri hizmet standartlarýna kavuþturduk. 2014'te marka þehirler hedefledik. Her þehrimizin bölgesinin, ülkemizin ve dünyanýn önemli bir markasý haline gelebilmesi amacýyla yola çýktýk. Bakýn Habitat 2 toplantýsýnda Ýstanbul en temiz þehir seçildi.

“?EHÝRLERÝMÝZ ÝÇÝN DE KISA, ORTA VE UZUN VADELÝ STRATEJÝ BELGELERÝ AÇIKLAYACAÐIZ”Türkiye'nin gündemi deðiþtikçe hedeflerimizi ileri taþýdýk ve "Daima millet, daima hizmet" dedik. Halkýmýza yeni bir heyecanla, kimi tecrübeli, kimi yeni ama birikimli isimlerle þehirlerimizi daha ileri taþýmanýn sözünü veriyoruz. Hedefimiz önce milletin gönlünü kazanmak, sonra sandýkta oyunu almak. 31 Mart 2019'dan baþarýyla çýkmak için geçmiþte yaptýðýmýz hizmetlerle yetinmiyoruz, yeni projeler geliþtiriyoruz. Önümüzdeki dönem þehirlerimiz için de kýsa, orta ve uzun vadeli strateji belgeleri açýklayacaðýz. Bakanlýklarýmýzdan en küçük belediye birimlerimize kadar þehirlerimize dair tüm planlarý, projeleri, bu strateji belgeleri üzerinden takip edeceðiz. Evet, Ýzmir çok gayretli. ?u anda çok çalýþýyor. Kendilerinin gözünde 31 Mart'ýn inþallah umutlarýný görüyorum. Hayýrlý olsun.

“CUMHURBA?KANLIÐI BÜNYESÝNDE DEÐERLENDÝRME MERKEZÝ KURUYORUZ” Kýsa vadeli hedefleri her yýl, orta vadeli hedefleri belediye baþkanlarýmýzýn görev tarihlerinin bitiminde, uzun vadeli hedefleri de 2023, 2053 vizyonlarýmýzla birlikte deðerlendireceðiz. Cumhurbaþkanlýðý bünyesinde bunun için bir izleme, bir deðerlendirme merkezi kuruyoruz. Tecrübe ve bilgi paylaþýmýndan tasarruf ve þeffaflýða kadar. Pek çok faydasýný göreceðimize inandýðým bu sisteme belediyelerimizi de dahil edeceðiz.

?imdi manifestomuzu 11 baþlýkla özetliyoruz. Bakýn burasý çok önemli, deðerli basýn mensuplarý, deðerli misafirler.

?EHÝR PLANLARI?ehir planlarý, bir numara. Bu konuda uzun vadeli ihtiyaçlarý gözeten ve hakkaniyete uygun yöntemlerle hareket edeceðiz. Parsel bazlý planlara kesinlikle geçit vermeyeceðiz. Zorunlu hallerde yapýlmasý gereken plan deðiþikliklerini halkýn gözetiminde yürüteceðiz. Sivil toplum örgütlerinin görüþlerine baþvuracak, milletimizin onayýný alacaðýz. Potansiyellerini en iyi þekilde deðerlendirerek þehirlerimizi çekim merkezi haline getirecek projelere özel önem vereceðiz.

ALT YAPI VE ULA?IMÝki, altyapý ve ulaþým. Bu konu çözülmeden þehirlerimizi gerçek anlamda bir þehir haline getirmeyeceðimize inanýyorum. Önümüzdeki dönem içme suyu, kanalizasyon gibi sorunlarý çözülmemiþ hiçbir þehrimizi býrakmayacaðýz. Toplu taþýma projelerini hýzlandýrýp yaygýnlaþtýrarak, þehirlerde yaþayan insanlarýmýzý trafikte boðulmaktan kurtaracaðýz. Sokaklarýmýzdaki araç istilasýna son verip, kaldýrýmlarýmýzý sadece yayalarýn hizmetine sunacaðýz.

KENTSEL DÖNÜ?ÜMÜç, kentsel dönüþüm. Bu projelerimizi, þehirlerimizi çarpýk yapýlaþmadan kurtarmak için geliþtireceðiz. Bina bazlý kentsel dönüþümden ziyade alan bazlý kentsel dönüþümü tercih edeceðiz. Tek tip dönüþüm yerine, kültürel dönüþümle birlikte tasarlayarak yepyeni bir þehircilik hareketi baþlatacaðýz. Millet kýraathanelerini mahallelerimize indireceðiz.

PLANLAMADört, planlama. ?ehirlerimizin asli karakterlerini güçlendirecek projeler tasarlayacaðýz ve þehirlerimizi aslýna uygun yaþatacaðýz. Silüetleri bozan projelere kesinlikle izin vermeyeceðiz. Tarihi mekanlarý, günlük hayatýn vazgeçilmezi haline getireceðiz. 

AKILLI ?EHÝRLERBeþ, akýllý þehirler. Tüm akýllý þehir uygulamalarýný destekleyeceðiz. Teknolojinin imkanlarýný, özellikle yerli uygulamalarý teþvik ederek halkýmýzýn hizmetine sunacaðýz. 

ÇEVREYE SAYGILI ?EHÝRLER Altý, çevreye saygýlý þehirler. Bununla, Rabbimizin bize emanet ettiði canlýlarla bir hayat sürdürmeyi saðlayacaðýz. Halkýmýzýn ailesiyle dinlenebileceði, vakit geçirebileceði millet bahçelerini tüm þehirlerimizde yaygýnlaþtýracaðýz. CHP aday çýkarmaya baþladý, sen nasýl büyükþehir belediye baþkan adayýsýn ya. CHP geçmiþten ders almamýþ. ?imdi onun varisleri çöp daðlarýyla hareket ediyor. Ayný tuzaða bir daha düþmemeniz lazým.

HER ?EHRÝN COÐRAFYASINA UYGUN GELÝ?ME MODELÝ Yedi, her þehrin kendi coðrafyasýna, iklimine, tabiatýna, tarih ve insan dokusuna, büyüme alanlarýna uygun geliþme modelleri hazýrlayacaðýz. Sessiz yýðýnlarýn sesi olacaðýz ve belediyecilik anlayýþýmýzý buraya oturtacaðýz. Aile kurumunu güçlendirecek çalýþmalarýmýzý öncelik haline getireceðiz. Aile danýþma ve yaþam merkezleri, kadýn ve gençlik merkezleri, spor merkezleri, kültür merkezleri, engelli ve yaþlý merkezleri gibi hizmetleri en küçük yerleþim yerlerine götüreceðiz.

YATAY ?EHÝRLE?MESekiz, yatay þehirleþme. Yeni dönemdeki þehircilik vizyonumuzun merkezinde bu yer alacak. ?ehirlerimizi topraða yakýn duran, komþuluk anlayýþýný geliþtiren yatay mimari ile inþa edeceðiz. Her þehrimizde pilot uygulamayla baþlayýp, zaman içinde geniþleterek ülkemizin her yerine götüreceðiz. Bu modele öncelik vereceðiz.

HALKLA BÝRLÝKTE YÖNETÝMDokuz, halkla birlikte yönetim. Belediyeyle ilgili kararlara þehir sakinlerinin, sivil toplum kuruluþlarýný ve muhtarlarýn katýlýmýný saðlayacaðýz. ?ehirli haklarý bildirgesi hazýrlayacaðýz. Yaþayan herkesin katýlýmýyla toplanacak þehir konseyleriyle kararlarý ortak bir akýlla alacaðýz. Canlý yayýn dahil herkese açýk þekilde yapýlmasý için tüm imkanlarýn kullanýlmasýný saðlayacaðýz.

?EFFAFLIK On, þeffaflýk. Hangi kaynaktan gelirse gelsin belediye bütçesine giren her kuruþta herkesin hakký olduðunu aklýmýzdan asla çýkarmayacaðýz. Yatýrýmlarýmýzý ve hizmetleri yaparken kullanýlan kaynaðý titiz bir þekilde deðerlendirecek ve sonra adýmlarýmýzý atacaðýz. Her faaliyetimizi milletimizin gözü önünde, her türlü bilginin, belgenin açýk olduðu bir þekilde yürüteceðiz.

AK PARTÝ BELEDÝYECÝLÝÐÝVe 11, deðer üreten þehirlerle AK Parti belediyeciliðini bir üst aþamaya taþýyoruz. Ýnsanlarýmýzýn ihtiyaçlarý çeyrek asýrda çok deðiþti. Eskiden ihtiyaçlar temel hizmetlerle sýnýrlýydý. ?imdi her insanýn ihtiyacýnýn, yaþam standardýnýn yükseltilmesi olduðunu söyleyebiliriz. ?ehirlerimizin gayrimenkul rantýyla deðil, iyilik, merhamet, kültür, sanat ürünü eserlerle deðerlenmesini saðlayacaðýz. AK Parti olarak bu konuda uzun süredir hazýrlýk yapýyoruz.
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR