Erdoðan'dan Ýstanbul açýklamasý: Bu iptale götürür
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Erdoðan'dan Ýstanbul açýklamasý: Bu iptale götürür
Cumhurbaþkaný Erdoðan, 'Ýstanbul??da tespit edilenler usulsüzlük noktasýnda þaibe getiriyor. Aslýnda samimi bir davranýþ olsa, bu iptale götürür' dedi.
10 Nisan 2019 Çarşamba 09:44
 Bu Haberi Paylaş


Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Rusya dönüþü uçakta gazetecilerin sorularýný cevapladý, gündemi deðerlendirdi.

 "NE YAPALIM BÝZ BUNUN PE?ÝNÝ MÝ BIRAKALIM?"


“13-14 bin oyla seçim mi kazanýlýr” þeklindeki açýklamasýna deðinen Erdoðan, “Burada itirazlar üzerinde bir þey konuþuluyor. Ýtirazlar üzerinde konuþulurken, Ýstanbul gibi bir þehirde, 11 milyona yakýn seçmenin söz konusu olduðu bir þehirde, 30 binle baþlayacak, süratle iþ 13 bine kadar düþecek. Neyle? Yapýlan itirazlarla. Ne yapalým biz bunun peþini mi býrakalým? Ýtirazlar devam edecek. Nihai karar mercii YSK. YSK verir kararý, isterse 1 oy olsun. Orasý bu kararý verdiði zaman, ‘eyvallah o zaman baþým gözüm üstüne' dersin. Ama nihai merci neresi, orasý.” dedi.

Erdoðan, þu ifadeleri kullandý:

“Biliyorsunuz geçmiþte benim bir milletvekili adaylýðým söz konusu olmuþtu. Ýstanbul'da Ýl Seçim Kurulu bana mazbatamý verdi, ben milletvekili mazbatasýný aldým, tercihli seçim sisteminin olduðu dönemde. O zaman bir arkadaþýmýz kalktý, ki benim altýmda, ben il baþkanýyým o ilçe baþkaný, onu getirdik aday yaptýk, listeye de koyduk. Sonra Ankara'dan YSK'ya baþvurdular. YSK'ya baþvurmak suretiyle benim milletvekilliðimi elimden aldýlar. Tamam dedik kabul ettik.”

"?U ANDA BUNLAR BUNU HAZMEDEMÝYOR, ÝTÝRAZLARI HAZMEDEMÝYOR"

Milletvekilliðini elinden aldýklarýnda mazbatasýný aldýðýný, elinde olduðunu ifade eden Erdoðan, “Mazbatayý iptal ettiler. ?imdi burada Ýstanbul gibi bir þehirde benim vatandaþým, halkým, ‘benim kalbimin mutmain olmasý lazým, nereye itiraz yapýlacaksa yapýlsýn' diyor. 13-14 bin oy fark olduðu zaman seçilmez gibi bir ifade söz konusu deðil. Gelin tam manasýyla itirazlarý ortadan kaldýralým, þaibe þu bu kalmasýn, YSK da noktayý koysun, biz de öper baþýmýza koyarýz. Ama þu anda bunlar bunu hazmedemiyor. Ýtirazlarý hazmedemiyor. ‘Neye itiraz ediyorsun?' Niye itiraz etmeyelim ki? Sonuna kadar iþin takipçisi oluruz. YSK kararýný verdikten sonra da iþ biter.” dedi.

Dünyada ve Türkiye'de bunun örnekleri olduðunu hatýrlatan Erdoðan, “Yalova seçimleri oldu, CHP. Ayný þekilde Aðrý seçimleri oldu, malum. ABD'de bakýyorsun iþ öyle bir þey ki, itiraza bile býrakmýyor. Öyle eyaletler var ki yüzde 1 fark varsa tekrar sayýlýyor. Bazý eyaletler var yüzde 2. orada da tekrar sayýlýyor. Bunlar yapýlýyor. Bizimkiler hazmedemiyor. Ayný þey Avusturya'da oldu.” ifadelerini kullandý.

 "ASLINDA SAMÝMÝ BÝR DAVRANI? OLSA, BU ÝPTALE GÖTÜRÜR"


Teþkilatlarýn içerisinde, sandýklarda tam manasýyla hakimiyette, eksiklikler kusurlar olmuþ olabileceðini söyleyen Erdoðan, bu konuda çok iddialý konuþamayacaðýný belirterek, “Ama þunu bilmemiz lazým, son bir yasal düzenlemeyle, bir defa sandýk kurullarý, sandýk baþkanlarý kamu görevlilerinden oluþur. Burada, öyle þeyler olur ki, birinci derecede Ýstanbul'da, bakýyorsunuz, belediyenin personeli, iþçi sandýk kurulu baþkaný olmuþ. Bazý yerlerde asker üye. TSK'da görevli, sivil personel de olsa, orada sandýk kurulu baþkaný olamaz. Bunlarý tespit etmiþ durumda arkadaþlarýmýz. Tabi bunlar, iþe usulsüzlük noktasýnda þaibe getiriyor. Tabi, aslýnda samimi bir davranýþ olsa, bu iptale götürür.” þeklinde konuþtu.

 "KENDÝNE GÖRE BÝR ALGI OPERASYONU YAPMAK SURETÝYLE GÜYA BU Ý?Ý LEHÝNE ÇEVÝRECEK"


Büyükçekmece'de adaylarýnýn Mevlüt Uysal'ýn ayný zamanda hukukçu olduðunu belirten Erdoðan, “?imdi, Mevlüt Bey bana öyle þeyler söylüyor ki ben tabi þaþýrdým. Ben Mevlüt'e kendime inandýðým kadar inanýrým. Diyor ki mesela boþ arazide, apartman var, orada seçmen baþka yerden taþýma sistemiyle getirilmiþ, adres orasý gösteriliyor. Onu geç, iki katlý bir bina. Bina dört kat gösterilmiþ, dört kat gösterilen binada seçmenler... Ýþte bunlar, ciddi manada, seçime ciddi manada bir þaibenin karýþtýðýnýn ispatlarý. Ve bunu da tevsik ediyorlar.” dedi.

Erdoðan þöyle devam etti:

“?imdi bu tevsik edildikten sonra... Orada bir defa, birinci derecede, Ýlçe Seçim Kurulu, seçimin yenilenmesini getiriyor. Ýki, ayný zamanda Büyükþehir'i getiriyor. Büyükþehir'de fark daha büyük. Benzer þeylerin Maltepe'de olduðu da söyleniyor. ?imdi, geçersiz oylar noktasýndaki çalýþmalarda da buna benzer birçok þeyler vardýr, bilemiyorum. ?imdi mesela, bugün açýklama yapýyor muhalefetin baþýndaki zat...

Benim için, Ýçiþleri Bakanýyla, Adalet Bakanýyla ne görüþtün diyor... Ya ben bu ülkenin Cumhurbaþkanýyým. Ve þu anda devletin baþýyým. Ýçiþleri Bakaný da, Adalet Bakaný da benim kabinemin üyeleri. Ben onlarla her zaman her yerde her þeyi görüþebilirim ya. Ne görüþtüðümü ben sana mý anlatacaðým? Kaldý ki ben ayný zamanda bu partinin genel baþkanýyým. Öyle de bir özelliðim var.

Böyle cahilane, hiç düþünmeden, böyle kendine göre bir algý operasyonu yapmak suretiyle güya bu iþi lehine çevirecek. Böyle bir saçmalýk olur mu ya? Geçenlerde bir açýklamasý var, o da enteresan. ‘O benim cumhurbaþkaným deðil' diyor. ?imdi ben cumhurun baþkanýyým. Ve cumhurun baþkaný olmam da yeni anayasa deðiþikliðiyle tevsik edilmiþ.

Ne diyor bu? Yeni Anayasa deðiþikliðiyle hem partisinin hem cumhurun baþý olur, faaliyetlerini beraber yürütür diyor. ?imdi herhalde bu, bir defa anayasa deðiþikliðinden bile herhalde haberi yok ki, bunu kalkýp bu þekilde söyleyebiliyor.”

 "2019-2020 TURÝZMDE BÝZÝM HAKÝKATEN ÝN?ALLAH PATLAMA YILLARIMIZ OLACAK"


“Yatýrým olacak ki istihdam olsun, üretim olsun.” diyen Erdoðan, sözlerini þöyle noktaladý:

“Böylece ülkemizde tekrar o 15-16 yýl önceki gibi yeni bir heyecaný tüm ülkeye inþallah vermiþ olacaðýz. Ve þu anda da zaten gerek Hazine ve Maliye Bakanlýðýmýzýn yapacaðý açýklamasý var, arkadan Tarým Bakanlýðý'yla ilgili geniþ kapsamlý bir çalýþtayýmýz olacak, Ticaret Bakanlýðý'mýzýn ayný þekilde. Bunlarla yoðun bir þekilde... Zaten devam eden yatýrýmlarýmýz var, bu yatýrýmlarýmýzýn yoðun bir þekilde açýlýþlarýný inþallah yapacaðýz. Böylece Türkiye 2019'u çok çok hareketli, çok canlý olarak geçirecek. Bunlarý da þöyle kýsa bir zaman içerisinde açýklamalarýný yapacaðým. Ýlgili bakan arkadaþlarým yapacak. Tabi turizmi çok önemli görüyorum. 2019-2020 turizmde bizim hakikaten inþallah patlama yýllarýmýz olacak.”
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR