Erdoðan'dan son dakika açýklamasý: Fiyatlara ayar çekme kararý aldýk
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Erdoðan'dan son dakika açýklamasý: Fiyatlara ayar çekme kararý aldýk
05 Şubat 2019 Salı 13:58
 Bu Haberi Paylaş

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, AK Parti grup toplantýsýnda birbirinden önemli açýklamalarda bulundu. Erdoðan, yatay mimariyle örnek yerleþim alanlarý kurulacaðýný belirterek "50-60 kat binalarda yaþayanlarýn birbirinden haberi var mý? Yan dairedeki ölüyor haberleri yok" eleþtirisini yaptý. Türkiye'nin IMF defterini kapattýðýný ve bir daha açmayacaðýný söyleyen Erdoðan, Ýþ Bankasý ile ilgili olarak "Gazi Mustafa Kemal’in Ýþ Bankasý’ný CHP’ye deðil Hazine’ye tahsisi vardýr. Ýþ Bankasý Hazine’nin malý olacaktýr. Bu parlamento bu tarihi kararý da alacaktýr." dedi. Gýda fiyatlarýyla ilgili de uyarý yapan Erdoðan, "Bu fiyatlara gerekirse ayar çekme kararýný aldýk, adýmlarýmýzý atacaðýz." mesajýný verdi. Son olarak Münbiç konusuna da deðinen Cumhurbaþkaný Erdoðan, "?u ana kadar önümüze konulan somut bir plan yok. Birkaç hafta içinde teröristler Münbiç’ten çýkarýlmazsa bekleme süremiz sona erer" diye konuþtu.Ýþte Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn açýklamalarýndan satýr baþlarý:

"AK Parti seçimden seçime millete giden deðil, her gün milletle birlikte olan bir partidir. Bizim için esas olan milletimizin gönlünü kazanmaktýr. 16 yýlda yaptýðýmýz çalýþmalarla ülkemize sýnýf atlattýk. Türkiye’ye diz çöktürmeye çalýþanlara meydanýn boþ olmadýðýný gösterdik. Mahalli seçimleri atlattýktan sonra önümüzde 4.5 yýllýk kesintisiz bir icraat dönemi olacak. Bu yýlýn sonunda satýn alma paritesine göre ülkemizi 13. Sýradan 12. Sýraya yükseltmiþ olacaðýz. Milletimizin bu fýrsatý 31 Mart’ta bize bir kez daha tanýyacaðýna inanýyorum. 31 Mart seçimleriyle ilgili hazýrlýklarýmýzý tamamladýk, sahaya indik.


"BU TAKVÝMÝ 1994'TEN BA?LATACAÐIZ"


Seçim kampanyamýzý resmen baþlatmýþ olduk. Ana fikri milletimizin gönlüne girmek oluþturuyor. AK Parti’nin geleceði ile ülkemizin geleceðini asla farklý görmediðimizi anlatacaðýz. Türkiye büyürse geliþirse, zenginleþirse bizim de daha büyük hayaller kurmaya cesaret bulacaðýmýzý tüm kalplere nakþedeceðiz. Ayrýca AK Parti’nin 16 yýllýk birikimine sahip çýkacaðýz. Belediyecilik söz konusu olduðunda bu takvimi 1994’ten baþlatacaðýz. Tevazu ile samimiyetle milletimizin hizmetine talip olduðumuzu ortaya koyacaðýz. Kibrin, büyüklenmenin, efelenmenin, hizipçiliðin, arsýzlýðýn, yolsuzluðun, israfýn, adaletsizliðin yeri olmadýðýný kendi yaþantýmýzla milletimize göstereceðiz. Ýnsana ve tüm canlýlara, çevreye, tarihe, sanata, vicdana uygun þehircilik anlayýþýyla belediyeleri nasýl yöneteceðimizi paylaþacaðýz. 

SEÇÝM MANÝFESTOSU

?ehir planlarý uzun vadeli hazýrlanacak. Birilerinin sipariþi üzerine deðil adaletli þekilde hazýrlanacak. Altyapý ve ulaþým sorunlarý tüm þehirlerimizde kökten çözülecek. Kentsel dönüþüm çalýþmalarý bölgelerin özelliklerine göre gönüllülük esasýna göre yapýlacak. ?u anda büyükþehirlerimizi devasa ihtiyaçlarýnýn olduðunu açýk, net gördük. Ýzmir’de Karabaðlar için çok güzel bir yer diyebilir miyiz. Orada bir kentsel dönüþüme ihtiyaç yok mu? Bugüne kadar gelenler buna çanak tuttular.

Yatay þehirleþme ile örnek yerleþim alanlarý kurulacak. 50 kat binalarda yaþayanlarýn birbirinden haberi var mý? Komþuluk hukuku var mý? Ýnanýn yan dairedeki ölüyor haberleri yok. Peki bizim tarihimiz böyle mi?

Bu tür yerlerde terör yaygýnlaþýyor. Biz bunlara fýrsat veremeyiz. Modern þehircilik anlayýþý ile bu adýmlarý atarsak þehirleþme anlayýþýný hakim kýlacaðýz. Benzersiz þehirler anlayýþý ile þehirlerimiz kendi hikayelerine uygun þekilde geliþtirilecek. Akýllý þehirler uygulamalarý ile teknolojinin tüm imkanlarý sunulacak. Çevreye saygýlý þehirler… Sosyal belediyecilik… Doðrudan insana dokunan hizmetler yaygýnlaþtýrýlacak.


"YAN DAÝREDEKÝ ÖLÜYOR HABERLERÝ YOK..."


Yatay þehirleþme ile tabiatla bütünleþen örnek yerleþim alanlarý kurulacak. 50-60 kat binalarda yaþayanlarýn birbirinden haber var mý? Yan dairedeki ölüyor haberleri yok. Peki bizim tarihimiz öyle mi? Biz sokaðýmýzda karþýmýzdaki komþularýmýz ben kirlendiðim zaman yýkýyor beni, giydiriyor anneme teslim ediyor. Komþuluk böyleydi. Çocuklar arasýndaki hukuk da böyleydi. Dev rezidanslarda, binalarda çocuklarýn birbiri ile hukuku var mý? Hepsi birer kibir abidesi. Birbiriyle tanýþmak konuþmak yok. TOKÝ baþta olmak üzere yatay þehirleþme anlayýþý ile oluþan binalarda yaþayanlarýn birbiriyle hukukunu zenginleþtireceðiz.

Halkla birlikte yönetim ilkesi… Ne yapýlýyor ne ediliyor bundan oradaki muhtarlar, STK'lar hepsi haberdar olacak, adýmlar ona göre atýlacak. Tasarruf ve þeffaflýk hassasiyeti. Deðer üreten þehirler… Her alanda hayat kalitesini yükseltecek yaklaþýmlar geliþtirilecek. Kupon yerleri süpürmek suretiyle deðil, deðer üreten yapýlaþmalar ister istemez kendisindeki deðerle alýcýsýný da bulacak.

Artýk süreç kýsalýyor. 55 günümüz var. Bu süre içinde tüm belediye baþkan aday arkadaþlarýmýz, belediye meclis üyesi olarak belirlenecek arkadaþlarýmýz sokakta halkýmýza bunlarý anlatmalý. Belediyecilik deyince akla AK Parti gelir bunu anlatacaðýz. Biz gerçekleri anlatacaðýz. Ýlk defa oy kullanacak genç evlatlarýmýz nereden neler yapýldý bunlardan haberleri yok. Bilsinler ki oylarýný kullanýrken ben böyle bir belediyecilik arýyordum iþte bunu bulduk dedirtelim.


 "TÜRKÝYE BÜYÜK BÝR SALDIRIYA MARUZ KALMI?TIR"


Ekonomide her dönemde AK Parti iktidarlarýnýn nasýl baþarý grafikleri çizdikleri ortada. Bugün de milletimizin baþta gelen sýkýntýlarý arasýnda ekonomik konularýn geldiðini biliyoruz. Ekonomik dalgalanma ülkemizin kendi iç dinamiklerinden deðil Türkiye bir büyük saldýrýya maruz kalmýþtýr. Türkiye bu saldýrý dalgasýný da kýsa sürede etkisiz hale getirmiþtir. Ekonomideki kayýplarýmýz terör gibi can kaybý deðil para kaybýdýr. Biz de Aðustos ayýndan beri yaþadýðýmýz ekonomik dalgalanmanýn günlük hayattaki olumsuzluklarýný azaltmak için çalýþýyoruz. Fiyatý dövize baðlý olduðu için faturalarý yükselten elektrik ve doðal gazda yýlbaþýndan itibaren yüzde 10 indirime gittik. Muhataplarýmýz bunlarý konuþuyor mu? Neyi konuþuyor? Çarþýda pazardaki domatesi, biberi… Harcamaya baktýðýnýz zaman hangisinin daha yüksek olduðu ortada…  Asgari ücreti 2020 TL’ye yükselttik. Yatýrýmý ve istihdamý teþvik etmeye yönelik daha önce baþlattýðýmýz uygulamalarý uzattýk.

"BUNLAR KIYAMET ALAMETÝ..."

Ýhracatta tarihi bir rekora geldik. Bay Kemal bunlarý bilir misin? Nereden nereye geldik haberin var mý? Ocak’ta yýllýk ihracatýmýz 168.8 milyar dolara çýkarken dýþ ticaret açýðýmýz da 48.5 milyar dolara indi. Bunlarý konuþmak, anlatmak bizim görevimiz. Bunu bay Kemal anlatmaz. Onunla dirsek temasýnda olanlar anlatmaz. Hele hele Kandil’le iþ tutmuþ olanlar anlatmaz. Kandil’le iþ tutanlarla
CHP, ÝYÝ Parti, Saadet Partisi iþ tutuyor. Bunlar kýyamet alameti. Nereden nereye geldik.

CHP ve onun uydularý haline dönüþmüþ kimi çevreler bu onurlu duruþu sergileyemedi, alçak bir fýrsatçýlýk peþine düþtüler. IMF’ye gidenlerin kim olduðu belli. Türkiye 2013 yýlý Mayýs ayýnda IMF defterini kapatmýþtýr ve bir daha da açmayacaktýr. O SSK genel müdürü iken SSK’yý nasýl batýrdýysa Allah onlara böyle bir fýrsatý vermez zaten. Türkiye IMF defterini kapatmýþtýr ve bir daha da açmayacaktýr. 

Ý? BANKASI MESAJI


Hayatý yalan. Cezalar arka arkaya geliyor. Kendisi ödeyemiyormuþ. Ýþ Bankasý masada bunu unutmayýn. Gazi Mustafa Kemal’in Ýþ Bankasý’ný CHP’ye deðil Hazine’ye tahsisi vardýr. Bu Ýþ Bankasý Hazine’nin malý olacaktýr. Bu parlamento bu tarihi kararý da alacaktýr.  CHP oradan para almýyormuþ. 4 tane üyen onun yönetiminde. Orada ne yapýyorlar, sadece ellerini mi kaldýrýp indiriyorlar.

CHP iktidara gelse ilk yapacaðý iþ ülkemizi götürüp IMF’ye teslim etmek olacaktýr. Venezuela'da ülkenin seçilmiþ baþkanýnýn görevden uzaklaþtýrma giriþimine içten içe destek verirler. Ayný þeyin ülkemizde yaþanmasýný isterler. Bay Kemal saat 23.15’de Atatürk Havalimaný'nda darbecilerle anlaþýyor, konuþuyor doðru tanklarýn arasýndan Bakýrköy Belediyesi’ne gidiyor.

Bunlarda millilik yok, yerlilik yok, dayanýþma diye bir þey yok. Bunlar Bölmek, parçalamak yutmak anlayýþýnýn bu ülkedeki varisleridir. Sayýn Bahçeli ile birlikte o birliði bizler de Cumhur ittifaký ile daha da geliþtirdik. Özellikle cumhur ittifakýný daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Cumhur ittifaký pazara kadar olmasýn, mezara kadar olsun.


"ÝYÝ PARTÝLÝLER MUTLAKA GÖRÜYORLARDIR"

CHP ve onunla ayný kayýða binerek bir meçhule doðru yelken açan diðer partiler adýna da üzüntü duyuyorum. ÝYÝ Partililer 12 Eylül’ün zalim baþsavcýsýna yapýlan güzellemeleri mutlaka görüyorlardýr. Karþýmýzdaki muhalefetin vizyonu geçen seçim soðan patatese, bu seçimde patlýcana umut baðlayacak kadar kýsýrdýr.

VATANDA? 'BÝRAZ DAHA BAÐIR' DÝYOR...

Vatandaþ, bu marketlerin fiyatlarý birbirini tutmuyor, bunlara baðýrýp çaðýrdýnýz ama biraz daha baðýrýn diyor. Dün kabine toplantýsýnda bunlarý konuþtuk. Bazý çalýþmalar geliþtireceðiz. Ama buradan da yine söylüyorum. CHP ve avanesi baþta olmak üzere Aðustos ayýndaki sýkýntýnýn ardýndan ellerini ovuþturarak ülkemizin yere düþmesini bekleyenler hüsrana uðramýþtýr.


Niye? Üreticiden tüketiciye kadar aradaki komisyonlar var ya vurgunu bunlar vuruyor. Arada bir tane komisyoncu yok, bir iki üç dört beþ. Her istasyonda bu fiyatlar artýyor. Herkes kârýný alýyor. Bu iþte çok farklý adýmlar atmak suretiyle inþallah üreticiden çýktýðýnda, üretici halinden alýp, tüketici haline gelen süreçte direkt aracý koymadan halka ulaþmasýný saðlamak ve en uygun fiyatla vatandaþýmýza ulaþtýrmak gayreti içerisinde olacaðýz.

"FÝYATLARA AYAR ÇEKME KARARI ALDIK"


Ben buradan söylüyorum. Ayný þey biberiydi, patlýcanýydý, domatesiydi, patates de her þeyde bu fiyatlara gerekirse ayar çekme kararýný aldýk, adýmlarýmýzý atacaðýz. Ben þimdi bir þey söyleyeyim, tanzim satýþlar kurulmuþtu. Belediyelerimiz vasýtasýyla bu adýmlarý da atabiliriz, atacaðýz. Vatandaþýmýza ucuz, saðlýklý ürünler vermeye mecburuz. 

Suriye’de Irak’ta, Libya’da haktan ve haklýdan yana olduk. Arakan’da, Türkistan’da Kýrým’da haktan ve haklýdan yana olduk. Hamd olsun bu duruþu sergileyebilecek imkana, birliðe, askeri, ekonomik güce sahibiz.

Ülkemize yönelik her ekonomik hamlenin bize olduðu kadar karþýmýzdakilere de .çok ciddi maliyetleri çýkýyor. Tüm bu tartýþmalarýn gerisinde çok daha büyük bir oyun ve hesaplar var. Suriye bu büyük dönüþümün en kritik yeridir. Suriye meselesini hayati bir yere oturtuyoruz. Türkiye’yi bu yeni emperyalist düzene boyun eðdirmeye çalýþanlar taammüden ülkeye düþmanlýk yapýyorlar. Ülkeye yabancýlaþmýþ olanlara sadece yazýklar olsun diyoruz. ?u anda Venezuela'da olanlar. Venezuela senin eyaletin mi? Seçimle iþbaþýna gelmiþ bir insaný nasýl burayý terk et git diyebilirsin. Hani demokrasi? Bu ne iþtir? AB’nin de ne olduðu ortaya çýktý.

Bir taraftan demokrasi, sandýk diyeceksiniz ondan sonra da cebren ve hile ile kalkýp hükümet devireceksiniz. Güçlünün haklý olduðu bir dünyayý biz kabullenmiyoruz. Haklýnýn güçlü olduðu bir dünyayý kabulleniyoruz. Bu anlayýþla yolumuza devam etmemiz lazým. Güçlülerin egemen olduðu yapý medeniyet anlayýþýmýzýn yapýsý deðildir. Türkiye, Suriye’nin toprak, siyasi bütünlüðüne saygýlýdýr. Yeni anayasa yaðýmý sürecini destekliyoruz. DEA?’a ve PKK, YPG’ye karþý çýkmamýzýn tek sebebi terör örgütleri olmasýdýr. Meþruiyeti olan Suriyeli muhaliflerle oturup görüþüyor kendilerine yardýmcý olmaya çalýþýyoruz. Güvenliðimizi saðlamanýn tek yolu Suriye’de terör örgütlerinin kaynaklarýný kurutmak. Onun için Cudi’de varýz, Kandil’de varýz ve olacaðýz. Suriyeli kardeþlerimize huzur ve güven içinde yaþayabilecekleri bir iklim saðlamýþ olacaðýz. Fýrat’ýn doðusu ve Münbiç Suriye gündemimizin en önemli konularýdýr. ABD’nin bize verdiði sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz. Münbiç meselesi ortada býrakýldýkça rejimin bu bölgeye yönelik hevesi de kabarýyor. Bu bölgenin halký Türkiye’nin güvencesinde kendi geleceklerine kendileri sahip çýkmak istiyor. Bize güveniyorlar bize. PKK, YPG’nin bölge halkýna uyguladýðý zulüm nedeniyle ülkemizdeki Suriyeliler evlerine dönemiyor. Askeri hazýrlýklarýmýzý da sürdürüyoruz. ABD bize verdiði sözü tutmazsa kendi göbeðimizi kendimiz keseceðiz.

"TERÖRÝSTLER ÇIKARILMAZSA BEKLEME SÜREMÝZ SONA ERER"


Sayýn Trump’la bu konularda verimli ve ümit verici görüþmeler yapýyoruz. Alt düzeydeki görüþmelerde ayný verimi elde edemiyoruz. ?u ana kadar önümüzde konulan somut bir plan yok. Sabrýmýz sýnýrsýz deðildir. Birkaç hafta içinde teröristler Münbiç’ten çýkarýlmazsa bekleme süremiz sona erer. Kendi planlarýmýzý hayata geçirme hakkýmýz doðacaktýr. Býçak kemiðe dayandýðýnda yapacaðýmýz iþler için kimseden izin almak ya da kimseye hesap vermek mecburiyetinde deðiliz. Yaptýrým listesi dahil hiçbir tehdit bizi bu yoldan çeviremez. Bölgedeki tüm aþiretler ne zaman geliyorsunuz bunu soruyorlar. Görüþmeleri yürüten arkadaþlara tüm bu talimatlarý açýkça verdim.
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR