'Evlilik olmazsa yeryüzünde bozgunculuk ve fitne yayýlýr'
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
'Evlilik olmazsa yeryüzünde bozgunculuk ve fitne yayýlýr'
Toplumun ahlaki açýdan yozlaþtýðý günümüzde evliliðin önemine dikkat çeken uzmanlar, evlilikten kaçýnýlmasý durumunda haramlarýn toplumda daha da yaygýnlaþacaðýna dikkat çektiler.
05 Eylül 2015 Cumartesi 22:49
 Bu Haberi Paylaş


Ýslam düþmanlarýnýn Ýslam toplumlarýný ahlaksýzlaþtýrma ve yozlaþtýrma adýna çalýþmalarýn yoðunluk verdiði günümüzde uzmanlar, evlilik müessesinin ahlaki yozlaþmayý önlemesi konusunda en etkin yol olduðunu belirttiler.

Evliliðin Ýslami bir emir olduðunu ve toplumu ýslah etme hususunda ehemmiyet verilmesi gereken bir müessese olduðunu belirten uzmanlar, bu nedenle evliliðin teþvik edilmesi gerektiðini söyledi.

“Ýnsanlar evlilikten kaçarsa yeryüzünde fitne yayýlýr”

Ýnsanlarýn evlilikten kaçýnmasý durumunda haramlarýn artacaðýný belirten Diyarbakýr merkez Yeniþehir Ýlçe Müftüsü Alettin Bozkurt, “Peygamber efendimiz hadis-i þerifinde, ‘Dininden ve ahlakýndan razý olduðunuz birisi kýzýnýzý istemeye geldiði zaman kýzýnýzý ona veriniz, onunla evlendiriniz. Eðer bunu yapmazsanýz yeryüzünde bozgunculuk ve fitne yayýlýr. Fesat her tarafa ulaþýr.’ buyurur. Peygamberimizin bu hadisinden de anlýyoruz ki, eðer evlilik olmaz ve insanlar evlilikten kaçarsa haramlar baþýný alýr gider, yeryüzünde fitne yayýlýr.” dedi.

“Peygamberimiz evlilik konusu üzerinde çok durmuþ”

Hazreti Muhammed’in(sav), harama bulaþmamak için evliliði tavsiye ettiðini vurgulayan Bozkurt, þunlarý söyledi:

“Peygamber efendimiz evlilik konusu üzerinde çok durmuþ. Ýnsanlar harama girmesinler, kötü yollara bulaþmasýnlar diye evliliði tavsiye etmiþ. Gücü yeten gençlerin evlenmesini, gücü yetmeyenlerin ise oruç tutmasýný istemiþtir. ?artlarý yerinde olan her kardeþimizin mutlaka evlenmesi lazýmdýr.”

“Gençlerin evlenmesine yardýmcý olmalýyýz”

Ailelerin, evlilik hususunda gençlere yardýmcý olmalarý gerektiðini belirten Bozkurt, “Evlilik, Peygamberimizin sünnetine göre çok kolaydýr. Maalesef günümüzde, evlenmek isteyen gence bir hafta süre veriyorlar. Bu süre içerisinde onun dindarlýk yönü ve ahlaký araþtýrýlmadan aldýðý maaþý, evi ve arabasýnýn olup olmadýðý araþtýrýlýyor. Oysaki biz, öncelikle damat ya da gelin adayýnýn dindarlýk ve ahlak yönüne bakmalýyýz. Gençlerin evlenmesine yardýmcý olmalýyýz.” ifadelerini kullandý.

Maddi imkânlarý kýsýtlý olan gençlerin evlendirilmesine yönelik yardým çalýþmalarý yapan Yetim, Öksüz ve Maðdurlarla Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (Yetim-Der) Baþkaný Fikri Karavil ise ekonomik alanda yaþanan sorunlar nedeniyle evliliklerde sýkýntýlar yaþandýðýna dikkat çekti.

“Gençler zorluklardan dolayý evliliðe karþý uzak duruyorlar”

Gençlerin ekonomik anlamda zorluk çektikleri için evlilik hususunda çekingen davrandýklarýný belirten Karavil, “Gençler, evlendikten sonra kendilerini bekleyen zorluklardan dolayý evliliðe karþý uzak duruyorlar. Oysa biz biliyoruz ki Allah, ‘Rýzkýnýzýn artmasý için evleniniz’ diyerek evlenmeyi teþvik ediyor. Resulullah ise, ‘Evlenin, imanýnýzý kemale erdirin’ buyuruyor.” þeklinde konuþtu.

“Ýslam düþmanlarý evlilik dýþý iliþkileri sevdiriyorlar”

Ýslam düþmanlarý ve Emperyalistlerin, Ýslam toplumunu yok etmek ve öz deðerlerinden uzaklaþtýrmak adýna birtakým çalýþmalar yaptýðýnýn altýný çizen Yetim, Öksüz ve Maðdurlarla Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (Yetim-Der) Baþkaný Fikri Karavil, þunlarý söyledi:

“Bu yozlaþtýrma çalýþmalarýnýn en önemli ayaðý da gençleri yoldan çýkarýp, zevk ve sefa içerisinde yaþamalarýný saðlamaktýr. Bu nedenle evlilik dýþý iliþkileri sevdiriyorlar. Bunu da gazete, dergi ve filmlerle özendirme yoluna gidiyorlar. Bize düþen görev de evlenmek isteyen kardeþlerimize yardým etmektir. Biz biliyoruz ki, Allah onlara bu konuda hayýrlý kapýlar açacaktýr.”

“Kýz çocuklarý olanlar gençlere kolaylýk saðlamalýdýrlar”

Ýslam toplumu olarak ahlaki yozlaþmayý önlemek ve gençlerin evlenmesine yardýmcý olmak için herkese görev düþtüðünü belirten Karavil, “Özellikle kýz çocuklarý olanlarýn, kýzlarýný evlendirirken gençlere kolaylýk saðlamalarý lazým. Biz, sadece sorunlarý önümüze koyarsak sonuç alamayýz. Bizi yozlaþtýrmak ve ahlaksýzlaþtýrmak isteyen insanlar olacaktýr. Bu, tarih boyunca olmuþ ve olmaya devam edecektir. Bu konuda rahatsýz olan tüm kesimlerin bu iþe destek vermeleri lazým. Özellikle de iþ anne ve babalarda bitiyor. Onlar, çocuklarýnýn önüne setler çekmeden, yollarý týkamadan ve iþlerini zorlaþtýrmadan, hayatlarýný sürdürmeleri adýna çocuklarýna yardýmcý olmalýdýrlar.” þeklinde konuþtu.

“Kardeþlerimize maddi ve manevi noktada yardým etmeye çalýþýyoruz”

Yetim-Der olarak evlenmek isteyen gençlere yardýmcý olduklarýný söyleyen Karavil, Yetim-Der olarak evlilikle ilgili hususlarda seminerler verdiklerini, imkân dâhilinde maddi ve manevi noktada yardým etmeye çalýþtýklarýný söyledi.

Karavil, sözlerini þöyle tamamladý: “Onlarý evliliðe teþvik ediyoruz. Bizim de bu noktada imkânlarýmýz yeterli deðil. Bugün evlenmek isteyen gençlerimizin çoðu maddi imkânsýzlýkla evlenemiyorlar. Bunun sebebi, güçlerinin üstünde aþýrý harcamalar yapmalarýdýr. Biz, bu noktada onlara manevi derslerde veriyoruz. Bir araya gelip bu sorunlarýn altýndan nasýl kalkabilecekleri noktasýnda desteklerimizi ulaþtýrabiliyoruz.” (Hamza Adiyaman/Emrah Deniz/Mustafa Kaynak-ÝLKHA)
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR