GSM borcu olanlar dikkat! Süre 28 ?ubat??ta dolacak
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
GSM borcu olanlar dikkat! Süre 28 ?ubat??ta dolacak
Genel Saðlýk Sigortasý (GSS) prim borcu bulunanlar için tanýnan süre 28 ?ubat??ta sona eriyor. Borcunu bu tarihe kadar ödeyenlerden gecikme faizi ve gecikme cezasý alýnmayacak. Borçlarý ödemek için tanýnan süre daha önce yapýlandýrma yasalarýyla birkaç defa uzatýlmýþtý. Son olarak aralýk ayýnda çýkartýlan kanunla 28 ?ubat??a kadar ödeme imkâný saðlandý.
04 Şubat 2019 Pazartesi 09:37
 Bu Haberi Paylaş
Sosyal güvenlik sisteminde köklü deðiþiklik yapan 5510 sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu uyarýnca, herhangi bir iþte çalýþmayan ve bakmakla yükümlü olunan sýfatýný taþýmayanlar re’sen Genel Saðlýk Sigortasý (GSS) kapsamýna alýndý. Bu kararýn ne anlama geldiði ilk baþta anlaþýlmadý. Hastalandýðýnda saðlýk hizmeti almak için hastanelere gidenler, saðlýk hizmeti alamayýnca borçlu olduklarýný öðrendi.

GSS primleri, ilk yýllarda ailenin gelir durumuna baðlý olarak üç kademeli belirlendi. Okulunu bitirdiði halde çocuðu iþe giremeyen aileler büyük borçlarla karþý karþýya kaldýlar. Ancak, 2017 yýlýnda soruna neþter atýldý. Kademeli prim uygulamasýna son verildi. 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren herkesten ayný prim alýnmaya baþlandý. Önceki borçlar için de en fazla bu tutar üzerinden ödeme olanaðý saðlandý.

Gelir testinde süre dolduYaklaþýk 2.7 milyon kiþinin GSS prim borcu yeniden hesaplandý. Yeni düzenleme uyarýnca, GSS primini kendileri ödemek zorunda olanlar aylýk 76.75 TL prim ödemek zorunda. Bu primi ödeme gücü olmayanlar da gelir testine girebiliyor. Gelir testinde hane içinde kiþi baþýna gelirin brüt asgari ücretin 3’te 1’inden az olup olmadýðýna bakýlýyor.

Buna göre, hane içinde geliri 2019 yýlý için 852.80 TL’nin altýnda olanlarýn primini devlet karþýlýyor. Gelir 852.80 TL’nin üzerinde ise aylýk 76.75 TL prim ödemek gerekiyor.

Önceki yýllardan kalan borcundan kurtulmak isteyenlere de gelir testine baþvurma hakký tanýndý. Geliri asgari ücretin 3’te 1’inden az olanlarýn borcu silindi. Eski borçlardan kurtulmak isteyenlere gelir testi konusunda tanýnan süre birkaç defa uzatýldýktan sonra 31 Aralýk 2018 tarihinde sona erdi. Bunlara yeniden gelir testi fýrsatý tanýnmadý.

28 þubat son fýrsat olabilirGelir testine girmeyen ya da girdiði halde geliri yüksek çýktýðý için prim borcunu ödemek zorunda olanlara tanýnan süre de 31 Aralýk 2018 tarihinde dolmuþtu. Fakat aralýk ayýnýn son haftasýnda çýkartýlan yeni bir yasayla 28 ?ubat’a kadar yeni bir süre daha tanýndý. Bu son fýrsat olabilir.

Bu ay sonuna kadar GSS prim borcunu ödemeyenler, yeni fýrsat tanýnmadýðý takdirde 1 Mart 2019 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden saðlýk hizmeti alamayacaklar.

Gecikme faizi avantajý2008 nisan ayý ve öncesine ait GSS prim borcunu bu ay sonuna kadar ödeyenlerden gecikme faizi ve gecikme cezasý alýnmayacak. Daha sonra ödeyenler ise gecikme faizi ve cezasýyla birlikte daha yüksek faturalarla karþý karþýya kalacaklar.

Yeni mezunlara iki yýl saðlýk hizmetiHerhangi bir iþte çalýþmayan kiþiler açýsýndan GSS yükümlülüðü 18 yaþýnda baþlýyor. Lise ve dengi okul mezunlarý için bu süre 20, üniversite mezunlarý için ise 25 yaþ olarak uygulanýyor. Öðrenciler, okuldan mezun olduklarý tarihten itibaren iki yýl süreyle, prim ödemeden saðlýk hizmeti alabiliyor. Ancak, bu ilave süreler hiçbir þekilde, öðrenim durumuna göre 20 ve 25 yaþý aþamýyor.

Örneðin, 1 Mayýs 1994 doðumlu bir genç üniversiteyi 2017 yýlý haziran ayýnda bitirdiyse, normalde 2019 yýlý haziran ayýna kadar prim ödemeksizin saðlýk hizmetlerinden yararlanabilir. Ancak, 1 Mayýs 2019 tarihinde 25 yaþýný doldurmuþ olacaðý için, bu tarihten itibaren saðlýk hizmeti alabilmesi için prim ödemeye baþlamasý gerekecek

SGK prim borçlarý için de son tarih 28 þubatSGK’ya olan prim borçlarýný yapýlandýrma baþvurusunda bulunan ancak ödemeyi aksatanlar için tanýnan süre de 28 ?ubat’ta sona erecek. Prim borçlarýnýn 28 ?ubat’a kadar ötelenmesi hakkýndan, 27 Aðustos 2018 tarihine kadar 7103 sayýlý Kanun kapsamýnda yapýlandýrma baþvurusunda bulunanlar yararlanacak.

Yapýlandýrma baþvurusunda bulunduðu halde ödemesi gereken tutarlarý süresinde ödemeyerek veya eksik ödeyerek yapýlandýrmasý bozulanlar, söz konusu tutarlarý, ödemeleri gerektiði tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için geç ödeme zammý ile birlikte 28 ?ubat 2019 tarihine kadar ödemeleri halinde, yapýlandýrma haklarýndan yararlanmaya devam edecekler.

Son ödeme tarihi 31 Aðustos 2018 olan birinci taksit için 8 Eylül 2018’den; son ödeme tarihi 31 Ekim 2018 olan ikinci taksit için ise 1 Kasým’dan geçerli olmak üzere ödeme tarihine kadar aylýk yüzde 2 oranýnda geç ödeme zammý eklenecek.

Peþin ödemeyi yapmayanlar yüzde 90 indirim hakkýný kaybetti7103 sayýlý Kanun’la peþin ödeme tercihinde bulunanlarýn, gecikme faizi ve cezalarý yerine, anaparaya Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (YÝ-ÜFE) artýþ oranýnda eklenen tutarýn yüzde 90’ý silinmiþti. Anaparaya, enflasyon farkýnýn sadece yüzde 10’u ilave edilerek ödeme olanaðý saðlanmýþtý.

Son çýkan kanunla yapýlandýrma borcunu aksatanlara 28 ?ubat’a kadar ödeme imkâný getirildi ama bunlar yüzde 90 oranýndaki indirim hakkýný kaybettiler. Bunlarýn anapara borçlarý önce borcun doðduðu tarihten 18 Mayýs 2018’e kadar YÝ-ÜFE oranýnda artýrýlacak. Bu tutara 8 Eylül 2018’den ödemenin yapýlacaðý tarihe kadar aylýk yüzde 2 oranýnda geç ödeme zammý uygulanacak.

Peþin ödeme tercihinde bulunup borcunu 8 Eylül 2018 tarihine kadar ödememiþ olanlar, borçlarýný taksitli ödemeye çeviremeyecekler.
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR