H?DA PAR Adayý G?K:SESSÝZ ?OÐUNLUÐUN SESÝ OLACAÐIZ
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
H?DA PAR Adayý G?K:SESSÝZ ?OÐUNLUÐUN SESÝ OLACAÐIZ
24 Haziran seçimleri için Batman'dan Baðýmsýz Milletvekili Adayý olan Dr. Aydýn Gök ile gündemdeki konular üzerine konuþtuk. Genel olarak bütünleþtirici dil, ifade özgürlüðü, güvenlik soruþturmalarý, mülakatlar, anadilde eðitim, özel olarak da Batman ile ilgili sorunlara dikkat çeken Gök, “Sessiz çoðunluðun sesi olacaðýz” dedi.
27 Mayıs 2018 Pazar 11:15
 Bu Haberi Paylaş


- ÝSTANBUL

Batman Baðýmsýz Milletvekili Adayý Dr. Aydýn GÖK: SESSÝZ ÇOÐUNLUÐUN SESÝ OLACAÐIZ

Seçim yaklaþtýkça gerek partilerin milletvekili adaylarý gerekse de baðýmsýz adaylarýn çalýþmalarý da tam hýz sürüyor. Yaklaþan seçim öncesi Batman Baðýmsýz Milletvekili Adayý Dr. Aydýn GÖK ile gündemdeki konularý ve gerçekleþtirmek istediði bazý projelerini konuþtuk. Özellikle 15 Temmuz sonrasý OHAL üzerinden oluþan sorunlara dikkat çeken Gök, ‘Sessiz çoðunluðun sesi olacaðýz' dedi.  

MÝLLETÝN MECLÝSÝNDE SÝYASÝ VE ÝDEOLOJÝK ÇIKARLAR UÐRUNA TOPLUMU KUTUPLA?TIRILMAMALI

Meclisin bütünleþtirici olmasý gerektiðine vurgu yapan Gök, “Milletin meclisinde siyasi ve ideolojik çýkarlar uðruna toplum kutuplaþtýrýlmamalý, bütünleþtirici olunmalý. Milletin meclisi, Maqasýd-ý Hamse dediðimiz can, mal, akýl, nesil ve din emniyetinin güvence altýna alýnmasýna yönelik her türlü kanun yasa ve tedbirin alýndýðý makam olmalý. Toplumun bütün renklerinin temsil edildiði bir mecliste dýþlayýcý, tahkir edici, ötekileþtirici dil, üslup, tavýr ve kararlar birilerini mutlaka rahatsýz eder, toplumu gerer, huzursuzluða sebep olur. Halka hizmet çatýþmacý ve tarafgir bir üslup ve siyasetle mümkün olmaz. Meclisteki tüm partiler toplumun ortak menfaatlerine ve ortak sýkýntýlarýna yoðunlaþmalý. Mesela hep birlikte darbelere karþý olunsun, darbe anayasasý yerine sivil ve yerli bir anayasa için çalýþýlsýn, âdil ve tarafsýz bir yargý sistemi üzerinde durulsun, kamu kaynaklarýnýn ve hizmetlerinin âdil sunumunda tavizsiz olunsun. Geri kalmýþ bölgelerdeki sorunlar bir an önce giderilsin, aile kurumunun muhafazasý ve ahlaki deðerlerle donanmýþ bir neslin yetiþmesi için her alanda ciddi gayret gösterilsin.” þeklinde konuþtu.

ÝFADE ÖZGÜRLÜÐÜ ANAYASAL GÜVENCE ALTINA ALINMALI

Ýfade özgürlüðüne de deðinen Gök, “Ýnsanlar düþüncelerini çekinmeden ifade edebilmeli, ifade özgürlüðü anayasal güvence altýna alýnmalýdýr. ?iddete dökülmedikçe fikirlerin konuþulmasýnýn hatta fikirlerin çatýþmasýnýn dahi bir sakýncasý olmaz. Zira meþhur bir deyimle " Barika-i hakikat, müsademe-i efkardan çýkar" yani hakikat kývýlcýmlarý fikirlerin çatýþmasýndan çýkar. Ýnþaallah biz mecliste sessiz  çoðunluðun sesi olacaðýz.” dedi.

Rusya: Yermük kampý rejim kontrolüne girdi

GÜVENLÝK SORU?TURMALARI KALKMALIDIR

Güvenlik soruþturmalarýnýn kalkmasý gerektiðini ifade eden Gök, “Zira binlerce insanýn maðduriyetine, emeðinin çalýnmasýna sebep olan bir uygulamadýr. Bir insanýn suçlu olduðuna delilleriyle birlikte mahkemeler karar verir. Zan ve þüpheyle insanlar suçlu muamelesi göremez, emekleri berhava edilemez. ?ahsýn ve ailesinin rýzkýna müdahale edilmemeli. Hele ki kardeþi ya da babasý dahi olsa bir baþkasýnýn suçunun cezasý bir baþkasýna kesilemez. Suçun þahsiliði ilkesine aykýrý olur.” diye konuþtu.

MÜLAKAT UYGULAMASI KALKMALIDIR

Mülakat deðil liyakatýn baz alýnmasý gerektiðini söyleyen Gök, “Kamuya memur ve iþçi alýmýnda mülakat uygulamasý kalkmalýdýr. Bizce mülakat deðil, liyakat önemli olmalý. Çünkü çoðu zaman mülakatla liyakatli aranmýyor. Öncelikle þahsýn yakasýndaki rozete bakýlýyor. Veya yýllardýr mülakatlar istismar edilip, rüþvet ve adam kayýrmaya sebep oldu.” dedi.

KÜRT MESELESÝNÝN ÇÖZÜMÜNE ANADÝLDE EÐÝTÝM HAKKININ VERÝLMESÝYLE BA?LANSIN

“Kürt meselesinin çözümüne anadilde eðitim hakkýnýn verilmesiyle baþlansýn.” diyen Gök, “Bu haklý ve masum talebin yerine getirilmesiyle ne ülke bölünür ne devlet parçalanýr. Kýyamet de kopmaz. 15 - 20 milyon vatandaþýn devletine olan güveni ve muhabbeti artar. Kardeþlik duygularý daha da pekiþir.

Zira geldiðimiz noktada adýna çözüm süreci dedikleri dönemde Kürt meselesi vardýr ve bu meseleyi çözecek irade biziz diyen iktidar, þu yan yana olduðu partinin de etkisiyle böyle bir mesele yoktur dediði bir noktaya geldi. Evet, sadece ülkemizde deðil, Kürtlerin öteden beri kendi topraklarý üzerinde yaþadýklarý diðer bölge ülkelerinde de Kürt meselesi vardýr. Ve bu mesele her yerde Ýslam kardeþliði ve adalet temelinde rahatlýkla çözülebilecek bir meseledir.” ifadelerini kullandý.  

BATMAN'IN DEVASA SORUNLARININ EN GÜÇLÜ TAKÝPÇÝSÝ OLACAÐIM

Batman ile ilgili projelerini de açýklayan Gök son olarak þunlarý söyledi; “Memleketim olan Batman'dan baðýmsýz milletvekili adayý oldum. Bu söylediklerim ve hak talepleri her ne kadar hemþerilerimi de ilgilendiriyorsa da özelde Batman'ýn devasa sorunlarýnýn en güçlü takipçisi olacaðým. Batman iþsizlik sorununun en fazla olduðu illerin baþýnda gelmektedir. Devletin, yerel yönetimlere býrakmamasý gereken ve yýllardýr yýlan hikayesine dönen Ýluh Deresinin ýslahý, rekreasyon alanlarý, Zilek suyunun Batman'a kazandýrýlmasý, çok yoðun þehir içi trafik ve alternatif yollar devletin de mutlaka el atmasý gereken ciddi problemlerdir.”
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR