H?DA PAR'dan Yemen çaðrýsý
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
H?DA PAR'dan Yemen çaðrýsý
Suudi öncülüðünde düzenlenen saldýrýlar nedeniyle büyük bir insanî dramýn yaþandýðý Yemen'e iliþkin çaðrýda bulunan H?DA PAR, Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý olmak üzere uluslararasý bütün Ýslami kuruluþlarýn bu gündemle toplanmasý gerektiðini belirtti.
13 Kasım 2018 Salı 12:43
 Bu Haberi Paylaş


HÜDA PAR Genel Merkezi, Türkiye ve dünya gündemine iliþkin dikkat çekici deðerlendirmelerde bulundu.

HÜDA PAR Genel Merkezi tarafýndan yapýlan açýklamada, baþta Emine ?ahin'in tutuklanmasý olmak üzere, israf ekonomisi ve borçlanma, tarým sektöründeki belirsizlik, Ýstanbul'da gerçekleþen 5. Dünya Âlimler Birliði Kongresi, siyonist iþgal rejiminin Gazze'ye uyguladýðý provokatif eylemler ve Yemen'de devam eden saldýrýlara iliþkin önemli tespitler ve çözüm önerileri sunuldu.

Açýklamada, Edirne'de 10 Kasým törenlerinin yapýldýðý alandan geçerken "bu bir kýyamdýr" dediði için polis tarafýndan gözaltýna alýnan ve sonrasýnda tutuklanan Emine ?ahin'in, delilleri karartma veya kaçma þüphesi bulunmamasýna raðmen tutuklamasýnýn hukukun katledilmesi olduðu ifade edildi.

Emine ?ahin'in derhal serbest býrakýlmasý gerektiði belirtilen açýklamada, yargýlama hukukunun temel ilkelerini ihlal ederek kamuoyunda infiale sebep olan ve toplumu kamplaþtýran karara imza atanlar hakkýnda da gerekli soruþturmanýn açýlmasý gerektiðinin altý çizildi.

Hükümetin, israf ekonomisinden vazgeçerek borçlardan bir an önce kurtulmasý gerektiði üzerinde durulan açýklamada, çiftçinin ekim dönemindeki belirsizlik nedeniyle tarlasýný ekmekte tereddüt etmesinin tarým sektörünü vurduðu ifade edildi.

Siyonist iþgal rejiminin Gazze'de yaptýðý provokatif adýmlara dikkat çekilen açýklamada, baþta Ýslam ülkeleri olmak üzere bütün dünyanýn, siyonist iþgal rejimine karþý adým atmasý ve mazlum Filistin halkýna sahip çýkmasý çaðrýsýnda bulunuldu.

Açýklamada Yemen'e ayrýlan bölümde, "Yemen'deki vahþet karþýsýnda baþta Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý olmak üzere uluslararasý bütün Ýslami kuruluþlar olaðanüstü toplanmalýdýr." çaðrýsýnda bulunuldu.

"Kaçma þüphesi bulunmayan bir kiþinin tutuklamasý hukukun katledilmesidir"

"Hukukta asýl olan tutuksuz yargýlamadýr" denilen açýklamada "Edirne'deki 10 Kasým töreninde, Emine ?ahin isimli bir bayan, saygý duruþunda bulunanlarýn duruþunu namazdaki kýyama benzeterek 'bu kýyamdýr' demek suretiyle tepki vermesi sonrasýnda gözaltýna alýnarak tutuklanmýþtýr. Düþünce ve ifade özgürlüðü tüm evrensel hukuk kaideleri ve Anayasaca güvence altýna alýnmýþ olmasýna raðmen; hukuken zorlama bir yorumla bile hakaret veya baþka bir suç olarak deðerlendirilmesi mümkün olmayan sözler soruþturma konusu ve tutuklanma nedeni sayýlmýþtýr. Hukukta asýl olan tutuksuz yargýlamadýr. Tutuklama ancak zorunlu durumlarda baþvurulan bir tedbirdir. Yargýlama sonucunda hukuken suçlu bulunsa dahi mevcut infaz sistemine göre cezaevine girmesini gerektirecek bir ceza verilemeyecek ve delilleri karartma veya kaçma þüphesi de bulunmayan bir kiþi hakkýnda tutuklama kararý verilmesi hukukun katledilmesidir." ifadeleri kullanýldý.

"Emine ?ahin derhal serbest býrakýlmalý ve toplumu kamplaþtýran karara imza atanlar hakkýnda soruþturma açýlmalý"

Hukuken bir suç iþlememiþ olan Emine ?ahin'in derhal serbest býrakýlmasý çaðrýsýnda bulunulan açýklamada, "Kendi siyasi düþünceleri ve resmi ideolojiden de baðýmsýz ve tarafsýz bir þekilde karar vermesi gereken hâkimler, maalesef bazý kesimler tarafýndan yoðun bir baský altýnda býrakýlmaktadýr. Bu baskýnýn da tesiriyle, söz konusu kesimlerin tepkisinden çekinilerek, suç olmayan söz ve eylemlere dahi tutuklama kararý verilmesi, yargýnýn kötü halini gözler önüne sermektedir. Hukuken bir suç iþlememiþ olan Emine ?ahin'in derhal serbest býrakýlmasý ve yargýlama hukukunun en temel ilkelerini ihlal ederek kamuoyunda infiale sebep olan ve toplumu kamplaþtýran karara imza atanlar hakkýnda gerekli soruþturmanýn açýlmasý için yetkili kurullarý göreve davet ediyoruz." denildi.

"Hükümet, israf ekonomisinden vazgeçerek borçlardan bir an önce kurtulmalý"

"Ýsraf ekonomisinden vazgeçilmeli, borçlanma kontrol altýna alýnmalýdýr" denilen açýklamada, "Aðustos ayýnda baþlayan TL'nin hýzlý deðer kaybý ve buna baðlý olarak faiz ve enflasyonda görülen hýzlý yükseliþ, þu an itibarý ile yerini nisbi bir sükûnete býrakmýþ bulunmaktadýr. TL'nin kaybettiði deðeri kýsmen kazanmasý, sorunlarýn bittiði ya da azaldýðý anlamýna gelmemektedir. Yakýn zamanda yaþanan olaðanüstü geliþmelere bakarak gidiþattaki bozulmayý Aðustos ayýndan baþlayan bir süreç olarak deðerlendirmek yanlýþtýr. Yaþanan sýkýntýlar cari açýðýn ve dýþ borcun hýzlý artmasýnýn ve sorunlarýn pansuman tedbirler ile geçiþtirilmesi nedeniyle birikmiþ olmasýnýn sonucudur. Hükümetin, sorunu sadece dýþ dinamiklerle izah etmeye çalýþarak suçu dýþ mihraklara atmasý ve kendi hatalarý ile yüzleþmekten imtina etmesi ödenecek bedeli daha da aðýrlaþtýracaktýr. Kasým ayý itibariyle son bir yýlda ödenen 100 milyar dolarý aþkýn dýþ borç nedeniyle oluþan döviz talebinin etkisi neredeyse hiç dile getirilmemektedir. Sürekli dile getirdiðimiz gibi hükümet, israf ekonomisinden vazgeçerek borçlardan bir an önce kurtulmalý ve üreterek büyümeyi hedeflemelidir." ifadelerine yer verildi.

"Geleceðe iliþkin politikalar konusunda çiftçilerimiz aydýnlatýlmalýdýrlar"

Çiftçinin ekim dönemindeki belirsizlik nedeniyle tarlasýný ekmekte tereddüt etmesinin tarým sektörünü vurduðu ifade edilen açýklamada, "Tarým ve hayvancýlýk ile ilgili köklü çözümler bulunmalýdýr. Ekim dönemini yaþadýðýmýz bu günlerde çiftçilerin geleceðe iliþkin belirsizliklerden dolayý kararsýzlýðý devam etmektedir. Çiftçilerin kafalarýndaki þüpheleri izale edecek bilgilendirmeler yapýlmalý, geleceðe iliþkin politikalar konusunda çiftçilerimiz aydýnlatýlmalýdýrlar. Kasým ayýnýn yarýsý geçmesine raðmen bu kararsýzlýðýn devam etmesi, gelecek için bir felakete büyük sorunlara yol açabilir. Unutulmamalýdýr ki hububat gibi pek çok ürün için memleketin önemli bir bölümünde yapýlan tarýmda bir dönem, bir yýldýr. Yýlda bir kez ekim yapan ve tek ürün alan çiftçinin ekim dönemindeki belirsizlik nedeniyle tarlasýný ekmekte tereddüt etmesi bir yýlýnýn heba olmasý demektir." denildi.

"Dünya Âlimler Birliði bu yeni dönemde Ýslam Âlemi'nin içinde bulunduðu sorunlarýn çözümünde daha aktif rol almalý"

Dünya Âlimler Birliði Kongresinde baþkanlýða seçilen Prof. Dr. Ahmed er-Raysun'un tebrik edildiði açýklamada, Dünya Âlimler Birliði'nin bu yeni dönemde Ýslam Âlemi'nin içinde bulunduðu sorunlarýn çözümünde daha aktif rol almasý temennisinde bulunuldu. Açýklamada, "Birliðin, yapýcý bir akýl ve çözüm yollarý geliþtirerek Ýslam Âlemi'nin içinde bulunduðu etnik, mezhebi,  siyasi karýþýklýk ve çatýþmalarýn son bulmasý yönünde aktif rol üstlenmesini ve hýzlý adýmlar atarak sorunlarýn çözümüne katký saðlamasýný ümit ediyoruz." diye belirtildi.

"Bütün dünya siyonist iþgal rejimine karþý adým atmalý ve mazlum Filistin halkýna sahip çýkmalýdýr"

Siyonist iþgal rejiminin Gazze'de yaptýðý provokatif adýmlara dikkat çekilen açýklamada, "Siyonist iþgal rejimi milletvekilleri yasak olduðu halde izinsiz bir þekilde Mescid-i Aksa'ya üç ay içinde üç kez baskýn düzenledi. Bununla kalmayan iþgal rejimi, Filistin topraklarýnda yeni yerleþim yerlerinin açýlmasý kararý alarak uluslararasý anlaþmalarý tanýmadýðýný ve bu konuda ne kadar küstah ve pervasýz olduðunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bölgede yeni bir çatýþmanýn fitilini ateþlemeye yönelik bu tür provokatif eylemleri bir kez daha lanetliyoruz. Baþta Ýslam ülkeleri olmak üzere bütün dünya; insanlýk ve dünya barýþý için en büyük tehdit ve tehlike olan siyonist iþgal rejimine karþý adým atmalý ve mazlum Filistin halkýna sahip çýkmalýdýr." ifadeleri kullanýldý.

"Yemen'de dünyadaki en büyük insani kriz yaþanmaktadýr"

Suudi öncülüðünde düzenlenen saldýrýlar nedeniyle büyük bir insanî dramýn yaþandýðý Yemen'e dikkat çekilen açýklamada, "BM ve uluslararasý kamuoyunun Yemen'de devam eden iç savaþa yönelik ürkütücü sessizliði devam etmektedir. Uluslararasý hukukun açýktan ihlal edilmesi ve insanlýða karþý aðýr suçlar iþlenmesi karþýsýndaki bu sessizlik ve tepkisizlik, ABD ve Suud'un baþýný çektiði ülkelerin tavrý ile doðrudan alakalýdýr. Hal-i hazýrda Yemen'de hem açlýk hem de öldürücü salgýn hastalýklar noktasýnda dünyadaki en büyük insani kriz yaþanmaktadýr.  ABD'nin desteðiyle bölgeye saldýrýlar düzenleyerek katliamlara imza atan Suudi Krallýðý ve Birleþik Arap Emirlikleri diðer yandan da iþledikleri cürmün dünya kamuoyu nezdinde ifþa olmamasý adýna Yemen'deki bu insani trajediyi adeta unutturmak istemektedirler." denildi.

Açýklamanýn sonunda, "Bu zulüm ve vahþet karþýsýnda baþta Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý olmak üzere uluslararasý bütün Ýslami kuruluþlar olaðanüstü toplanmalýdýr. Önce insani duruma bir çözüm bulmalý daha sonrasýnda ise sorunun siyasi yollarla çözüme kavuþturulmasý için etkin roller üstlenmelidirler." çaðrýsýnda bulunuldu. (ÝLKHA)
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR