H?DA PAR'dan ekonomi açýklamasý
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
H?DA PAR'dan ekonomi açýklamasý
Hür Dava Partisi (H?DA PAR) Ýktisat Baþkanlýðý ülke ekonomisinin içinde bulunduðu sýkýntýlý süreç ve sýkýntýlarýn aþýlmasýna dair yaþanan geliþmeler hakkýnda yazýlý bir deðerlendirmede bulundu.
12 Aralık 2016 Pazartesi 16:01
 Bu Haberi Paylaş


TL'NÝN DEÐER KAYBI VE EKONOMÝK PANÝK

Uzun süredir estirilen panik havasý piyasayý sarmýþ olup, olumsuz havanýn bir türlü daðýtýlamamasý muhtemel olumsuz sonuçlarýn kabul edilmiþ olduðu görülmektedir. Siyasi irade ve ekonomi idaresinin önleyici tedbirler almada geç kaldýðý, piyasanýn kendi kendini düzelteceði inancýna fazlasýyla ve abartýlý bir þekilde teslim olduðundan beklenen adýmlarý atmadýðý anlaþýlmaktadýr.

Siyasi söylem ve yaklaþýmlarda mesuliyeti dýþarýya atma kolaycýlýðý bünyeye o derece nüfuz etmiþ ki, temel ekonomik sorunlarýn sebepleri de dýþarýda aranýyor. Oysa sýkýntýlarýn temel sebebi sorumluluk makamýndaki kiþi ve kurumlarýn iþin gereði olan adýmlarý zamanýnda, cesaret ve ferasetle atamamalarýdýr.

Son dönemdeki hýzlý ve beklenmedik geliþmelerin, 15 Temmuz'da baþarýsýzlýða uðrayan askeri darbenin planlayýcýsý küresel sistemin bir operasyonu olduðu bu kez ekonomik bir darbe yapmaya çalýþtýklarý doðrudur. Ancak ekonomi idaresinin bu geliþmelerin tamamen dýþ kaynaklý olduðu yönündeki beyaný sorumluluk makamýnýn mesuliyet aðýrlýðý ile baðdaþmamaktadýr.  Bu bakýþ açýsý çözüm iradesini zayýflatýcý bir yaklaþýmla sorumluluktan kaçma olup, ortak akýl çerçevesinde çözüm üretme istek ve kabiliyetini de sakatlar. Yanlýþ ekonomi politikalarýnýn sorun üretme noktasýna geldiði, bundan ders çýkarma gereði göz ardý edilmemelidir.

Kamuoyuna mesaj verme konumunda olanlarýn panik avcýlarýna malzeme olabilecek beyanlardan kaçýnmalarý gerekmektedir. Diðer önemli bir husus da toplumsal sorunlarýn vukuunda ortaya konan tavýrdýr. Böyle zamanlarda grupsal ve partisel çýkar ve ikbal hesaplarý bir kenara býrakýlmalý, toplumsal menfaat için ortak akla katkýda bulunulmalýdýr. Siyasetin toplum için yapýlýp yapýlmadýðýnýn test dönemleri olduðu unutulmamalýdýr. Zaafiyetlerle mücadele yerine, zaafiyetlerden ikbal ve fýrsat devþirenler muvaffak olamayacaklardýr.

ASGARÝ ÜCRET

Asgari ücret tespit komisyonu 2017'de geçerli olacak asgari ücreti yakýnda tespit edecektir. Asgari ücretin rant ve ikbal aracý olarak kullanýlmasý emeðe saygýsýzlýktýr. Asgari ücret tespit edilirken; bakýþ açýsýnýn ahlaki, rakamýn ise gerçekçi olmasý gerekir. Tespit edilecek rakamýn iþ hayatý ve sosyal hayatýn sürdürülebilirliðine katkýda bulunmasý gerekmektedir.

Asgari ücret tespit edilirken çalýþanýn geçimini saðlamakla yükümlü olduðu ailesi de göz önünde bulundurulmalý ve asgari ücretin vergiden muafiyeti öncelenmelidir. Asgari ücretin tespiti, kimsenin çalýþanýn emeðini, siyasetine, ideolojisine malzeme yapamayacaðý temel kýstaslara baðlanmalýdýr.

ÝSRAF EKONOMÝSÝ

Ýsrafýn kamuda ve toplumda ciddi bir þekilde yaygýnlaþtýðý ancak çeþitli reklam ve kitle iletiþim araçlarýyla gözden saklandýðý bir gerçektir. Kapitalizmin sürekli teþvik ve tahrik ettiði tüketim toplumu oluþturma anlayýþý ciddi bir þekilde yer bulmuþtur. Bünyeye sirayet etmiþ bu zararlý alýþkanlýðýn izalesi için uzun dönemli bir mücadele program ve perspektifinin oluþturulmasý lazýmdýr. Gelecekteki muhakkak zararlarýný minimize etmek için el birliði ile mücadele gerekmektedir. Toplum adýna harcama yapan kamu otoritesi daha dikkatli davranmalý, bu iþte topluma öncü ve örnek olmalýdýr. Son dönemdeki sýkýntýlarýn bir nedenini de bu kamu kaynaklarýnýn israfý oluþturmaktadýr.

Ýsraftan þiddetle kaçýnmaya iliþkin çaðrýmýz idare makamýndakilere olmakla birlikte ayný zamanda tüm toplumadýr. Ýsraftan kaçýnma toplumsal olduðu kadar ferdi bir mesuliyet ve sorumlu bir duruþtur; hayatýn temel esaslarýndan biri olduðu þuuru bugünkü ve gelecekteki nesle verilmelidir.

BORÇ YAPILANDIRMASI

Uzun zamandýr vatandaþlarca beklenen borç yapýlandýrmasý gerekli ve yerinde olmuþtur. En çok tahsil ve yapýlandýrmanýn olduðu bir dönem oldu.

Vatandaþýn bu yapýlandýrmaya beklenenden fazla ilgi ve teveccüh göstermesi, idare makamlarýndaki kiþiler tarafýndan, vatandaþýn durumunun iyi olduðuna yorulmasý doðru deðildir. Vatandaþý maðdur eden, bir tehdit unsuru olarak iktisadi hayatý olumsuz etkileyen sistemi vatandaþýn lehine normalleþtirmek gerektirmektedir. Hayatýn gerçekleri ve piyasa realitelerinden uzak bakýþ açýlarý maalesef vatandaþa maliyet olarak dönmektedir.

Siyasi dönüþüm ve normalleþmenin iktisadi hayat için yeterince tartýþýlmadýðý ve kamuoyu gündemini iþgal etmediði aþikârdýr. Halen bir takým idari cezalarýn herhangi bir sebeple süresinde ödenmemesi durumunda % 1000 (yüzde bin) cezalý tahsil edilme gibi, hangi hukuk anlayýþýnýn ürünü olduðu belli olmayan uygulamalarýn olduðu bir dönemde (örneðin HGS geçiþleri) vatandaþýn hep barýþý bekleyeceði açýktýr.

Bu vergi barýþýndan ve vatandaþýn ilgisinden çýkarýlmasý gereken sonuç þudur: Vatandaþý tehdit ve tedirgin eden mali mevzuatýn sadeleþtirilmesi, vatandaþýn uykusunu kaçýran durumdan çýkarýlmasý gerekmektedir. Ayrýca inceleme korkusunun vatandaþa kâbus olmaktan çýkmasý gerekir.

Ý?SÝZLÝK VE GENÇ Ý?SÝZLÝK

Ülkemizin temel sorunlarýndan birisi de þüphesiz iþsizlik ve istihdam sorunudur. Ýþsizlik, son dönemde kronikleþmiþ bir hal almýþ olup ivedi çözüm isteyen ana konulardan birisi haline gelmiþtir. Özellikle istihdam ihtiyacý bazý bölgelerde temerküz etmiþtir. Bu konunun çözümü noktasýnda siyasi otoritelerin maslahatý göz ardý ettiði, çözüm noktasýnda tatminkâr adýmlarý atmadýðý müþahade edilmektedir. Sorumluluðumuzun gereði olarak konunun hassasiyetini ve öncelik arz ettiðini hatýrlatýyoruz.

Genç iþsizlik olarak adlandýrýlan 15-24 yaþ arasý kesimdeki iþsizliðin boyutunun daha yüksek olduðu, mutlaka çözüme kavuþturulmasý gereken en önemli konularýn baþýnda geldiði þüphesizdir. Sosyal barýþ ve refah için aciliyet kesbeden bir konu olduðu göz ardý edilmemelidir. Kamu otoritesinin bu konuyu acil bir þekilde deðerlendirmeye almasý gerekmektedir. Yerinde ve zamanýnda yapýlmayan müdahalelerin beklenen etkiyi doðurmayacaðý unutulmamalýdýr.

Devletin iþsizlikle mücadelesi olmasý gerekenin altýnda bir performansla yürümektedir. Son dönemlerdeki iktisadi ve siyasi geliþmelerin de etkisiyle bu sorun büyüme trendine girmiþ, gün geçtikçe toplumu tehdit boyutu yükselmektedir.

TÜÝK tarafýndan yayýnlanan verilerden de yukarýdaki durum görülebilir. Geliþtirilen orta ve uzun vadeli istihdam politikalarýnýn isabetli olmadýklarý görülmüþtür. Bu konuda ülke þartlarý da göz ardý edilmeden çeþitli baþarý örneklerinden de istifade edilerek makul ve sürdürülebilir politikalarýn ortaya konulmasý gerekmektedir.

Ýþsizliðin ve özellikle genç kesimdeki sýkýntýnýn belli bölgelerde temerküz etmesi bir baþka sorundur. Vatandaþýn can ve mal emniyetinin saðlanamamýþ olmasý nedeniyle özel sektörün bazý bölgelere gitmediði malumdur. Asayiþi saðlama görevini yerine getirememiþ olmayý bir baþka sorumluluðu olan istihdamý saðlamamýþ olmaya bahane olarak kullanmak mazeret ileri sürerken aczini itiraf etmektir, özrü kabahatinden büyük olmaktýr.

Sosyal ve siyasal alanda olduðu gibi iktisadi hayatta da edilgen deðil cesur ve atak olmak gerekir. Hemen olumsuzluklara teslim olmadan toplumun ihtiyaç duyduðu reformlarý tavizsiz uygulamak lazýmdýr. Reform ve reform ýsrarý temel sorunlarýn en büyük ilacýdýr. Ama maalesef bu iradede bir zayýflýk görülmektedir. Zamanýnda ve hakkýyla yapýlmayan reformlarýn maliyeti sonradan daha fazla ödenmektedir.

 

HÜDA PAR ÝKTÝSAT BA?KANLIÐI

  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR