'H?DA PAR'dan herhangi bir partiye barýþ teklifi gitmemiþtir'
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
'H?DA PAR'dan herhangi bir partiye barýþ teklifi gitmemiþtir'
H?DA PAR Genel Baþkaný Mehmet Yavuz, katýldýðý bir televizyon programýnda H?DA PAR'dan herhangi bir partiye ittifak teklifi ya da bir barýþ teklifinin gitmediðini söyledi.
27 Mayıs 2018 Pazar 18:07
 Bu Haberi Paylaş


HÜDA PAR Genel Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Adayý Mehmet Yavuz, Rehber TV'de katýldýðý "Seçim 2018" programýnda iç ve dýþ gündeme iliþkin önemli açýklamalarda bulundu.

?imdiye kadar hiçbir siyasi partiye ittifak ve barýþ teklifi götürmediklerini söyleyen Yavuz, seçime girme yeterliliði bulunan partilerle 25 Haziran'da kýyametin kopmayacaðýný, kaybedenlerin ve kazananlarýn olacaðýný dolayýsýyla çatýþmaya gerek olmadan, çok sivri bir dilin kullanýlmasýnýn bu emperyalist dümene su taþýyacaðý gibi konularda görüþtüklerini söyledi.

Baþta seçimler olmak üzere ittifaklar, Cumhurbaþkanlýðý adaylýðý, partiler arasýndaki görüþmeler, Suriye meselesi, Kudüs meselesi, ekonomideki deprem, Kürd Meselesi ve HÜDA PAR'ýn muhalefet anlayýþý gibi konulara deðinen Yavuz, önemli deðerlendirmelerde bulundu.

Suriye meselesinde silah kullanmama ve sorunlarýn emperyalist güçlere havale edilmemesi adýna duruþlarý olduðunu söyleyen Yavuz, "Esasen Suriye meselesinin baþladýðý günden bu yana altýný çizdiðimiz iki temel husus var. Diyoruz ki, söz konusu olan Ýslam coðrafyasý olursa iki kýrmýzý çizginin olmasý lazým. Birincisi sorunumuzun adý ne olursa olsun silah kullanmamak, ikincisi sorunumuzu hiçbir þekilde emperyalist güçlere havale etmemek. Her bir ülke, her bir grup veya her bir örgüt sýrtýna baþka bir emperyalist güce dayarsa, belki geçici olarak muvakkaten bir fayda elde etmiþ gibi görünebilir. Ama son tahlilde Suriye örneðinde gördüðümüz gibi sýrtlarýný emperyalist güçlere teslim eden ülkeler de o ülkelerin halklarý da savaþ ve çatýþmanýn içerisinde vuku bulduðu ülke de kaybedecek, zarar edecek. Suriye'de hepimiz kaybettik." dedi.

"Siyasi partilerin liderleri sorumluluk bilinciyle hareket ederse 24 Haziran seçimlerini huzur ve sükûnet içerisinde geçirmiþ olacaðýz"

Seçime girme yeterliliði olan partilerle görüþmelerinde nelerin konuþulduðu soruna cevap veren Yavuz, "Türkiye'de bir seçim olacak. Her seçime gereðinden çok büyük bir anlam yüklenir. Bizler 25 Haziran'da kýyametin kopmayacaðýný, kaybedenlerin olacaðýný, kazananlarýn olacaðýný dolayýsýyla çatýþmaya gerek olmadýðýný, kan dökülmesine gerek olmadýðýný, böyle çok sivri bir dilin kullanýlmasýnýn bu emperyalist dümene su taþýyacaðýný muhataplarýmýzla görüþmek istedik. Haklý olduðumuz nokta dün akþam gece saatlerinde Ankara'da iki siyasi partinin mensuplarý arasýnda bayrak asmadan dolayý kanlý, býçaklý; kavgalý, sopalý saldýrýlar, kavgalar yaþandý. Ýnsanlar hastanelik oldu. Ýþte bunun olmamasý adýna HÜDA PAR olarak bir inisiyatif aldýk bu büyük fotoðrafý da göz önünde bulundurarak, bu doðrultuda siyasi muhataplarýmýzla görüþelim, seçime girme yeterliliði bulunan bütün partilerle görüþelim, bu konuda onlara derdimizi anlatalým. Diyalog kurulsun, müzakere oluþsun siyasi partilerin liderleri sorumlu bir dil kullansýn. En yüksek noktada öyle bir sorumluluk bilinciyle hareket edilirse, ýlýman bir dil, makul ve mutedil bir dil kullanýlýrsa bunun tabana da yansýmalarý olacak ve hep beraber 24 Haziran seçimlerini huzur ve sükûnet içerisinde geçirmiþ olacaðýz. Seçime girme yeterliliði bulunan bütün siyasi partilerden bu anlamda randevu talep ettik bu konudaki görüþlerimizi serdetmek, onlardan görüþ almak açýsýndan randevu talebinde bulunduk." ifadelerini kullandý.

"Yüzde 10 barajýný aþma adýna ilkelerimize zarar verecek hiçbir birlikteliðin ve oluþumun içinde olmayýz"

HÜDA PAR olarak hiçbir partiye ittifak teklifi götürmediklerinin altýný çizen Yavuz, "Biz prensip olarak ittifaklar, erken seçim gündeme geldiðinden bu yana söylediðimiz bir þey var. Bizden hiçbir siyasi partiye ittifak teklifi gitmeyecek. Ancak bize yönelik ittifak teklifi gelirse yapýlan bu teklifin niteliðine bakarýz. Bizim ilkelerimiz var. Biz Allah'a sýðýnýrýz makiyavelist deðiliz. Hedefe giden yolda her þeyi meþru görmeyiz. Yüzde 10 barajýný aþma adýna ilkelerimize zarar verecek hiçbir birlikteliðin ve oluþumun içinde olmayýz. Bunun altýný çizmek isteriz. Ýlkelerine sýký sýkýya baðlý olan bir hareketiz. 10 siyasi partiden 5 tanesi bize dönüþ yaptý diðer partilerden randevumuza cevap verilmedi. Saadet Partisi, AK Parti, Vatan Partisi, ÝYÝ Parti ve Büyük Birlik Partisi randevu talebimize karþýlýk verdiler. Son derece seviyeli, nazik tam da bizim hedeflediðimiz gibi aslýnda belki de HÜDA PAR ile ya da görüþtüðümüz partilerinden birine, 'tamam bunlarýn arasýndaki farklýlýklar, çatýþma zeminine taþýyabileceðimiz bir olgunluktadýr' diye düþünen bütün küresel güçlerin ve onlarýn yereldeki iþbirlikçilerinin heveslerini kursaklarýnda býrakacak bir görüþme maratonu oldu bizim açýmýzdan. Görüþme talebimize olumlu yanýt vermeyen CHP, MHP, HDP ve BTP bunlarla da görüþmedik." ifadelerini kullandý.

"HÜDA PAR'dan herhangi bir partiye ittifak teklifi ya da bir barýþ teklifi gitmemiþtir"

Son zamanlarda HDP ile ilgili ittifak görüþmelerine dair basýna yansýyan spekülatif haberlere iliþkin sorulan soruyu da cevaplandýran Yavuz, "Ýttifak teklifi olmayan bir görüþme üzerine ne bir ittifak ne de bu anlamda bir þey olur. ?unu düzeltmek lazým ittifak için görüþmelerde bulunmak ayrýdýr, ittifak yapmak ayrý bir þeydir. Ben HÜDA PAR adýna çok rahat bir þekilde söyleyebilirim. ?u ana kadar, þu anda dahil HÜDA PAR'dan herhangi bir partiye bir ittifak teklifi ya da bir barýþ teklifi gitmemiþtir, böyle bir þey de esasen gündemimizde yoktur." diye konuþtu.

"Siyasi partiler birbirilerini düþman olarak görmemeleri gerekir"

Diðer partilerle bir iletiþim kurduklarýný ama henüz etkileþim ve deðiþim aþamasýna gelmediklerini söyleyen Yavuz, sözlerini þöyle sürdürdü:

"Siyasi partiler birbirilerini düþman olarak görmemeleri gerekir. Biz rakip partiler olarak ifade ediyoruz. Herkes kendi plan ve projelerini halka arzeder, halkta karþýlýk bulduðu kadarýyla siyasi destek alýr. Haklarýný yemeyelim. Ýnsani iliþkilerde esastýr iletiþim, karþýlýklý etkileþimi; etkileþim ise deðiþimi getirir. Biz bir iletiþim kurduk. Henüz bu etkileþim ve deðiþim aþamasýna gelmedi. Sosyolojik olaylarda bu tedricilik önemlidir. Bu zaman isteyen bir þeydir. Ýlk adýmýn hedefine ulaþtýðýný ben çok rahat bir þekilde söyleyebilirim bu anlamda HÜDA PAR olarak Türkiye toplumuna, özellikle ülkemiz üzerine emelleri bulunan emperyalist güçlerin iþini zorlaþtýracak, Allah'ýn izniyle daha da ileriki bir zamanda akamete uðratacak ilk adýmý attýðýmýzý düþünüyorum. Bunun solcusu, saðcýsý; alevisi, sunnisi, þucusu, bucusu yok. Bu ülkenin ortak temelinde, ortak bir yaþam alanýnda kendimiz olarak ve kendimiz kalarak geçebileceðimizi, diyalog kurabileceðimizi, iletiþime geçebileceðimizi, bunu etkileþime ve deðiþime dönüþtürebileceðimizi Elhamdulillah ispat etmiþiz, bunu da devam ettireceðiz. Bu ne zaman yaþanýr? Elbette biraz zamana býrakacaðýz. ?artlarý çok fazla zorlamadan, hakikatin insanlarýn iþlerini zorlaþtýrmadan bunu sürece býrakýyoruz. Zaman içerisinde bunlarýn er ya da geç memleketi gerçekten seven insanlar tarafýndan kabul göreceðine inanýyoruz."

"Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde izleyeceðimiz stratejiyle alakalý kararýmýzý bir süre sonra paylaþacaðýz"

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ile olan görüþmelerine de deðinen Yavuz, "Ýttifaklar, seçimler, memleket meseleleri, yanlýþ gittiðini düþündüðümüz bazý hususlarý ilk elden, ilk aðýzdan Sayýn Cumhurbaþkanýna sunma fýrsatý bulduk. Bunun dýþýnda tabi ki, seçimler, siyasi meselelerle alakalý görüþtüðümüz diðer partilerle olduðu gibi Sayýn Cumhurbaþkaný da bizden destek talebinde bulundu. Cumhurbaþkanlýðýnda kendisini desteklemememiz adýna. Bunu Vatan Partisi de söyledi çünkü onlar da Cumhurbaþkaný adayý çýkarýyorlar. ÝYÝ Parti de vs. görüþtüðümüz partilerde cumhurbaþkaný adayý çýkarabilecek bütün partilerde olduðu gibi Sayýn Cumhurbaþkaný da bizden destek talebinde bulundu. Bizim de bir ahlakýmýz var. Bütünsel anlamda bizim iþlerimiz kendi aramýzda ?ura iledir. Ýlkelerimiz bunu gerektiriyor. Bunlarý yetkili kurullarýmýzda deðerlendireceðimizi, bunlara dair bir karar verdiðimiz zaman kuþkusuz kamuoyuyla paylaþacaðýmýzý son derece nazik bir þekilde siyasi muhataplarýmýza ilettik. Kuþkusuz bir kararýmýz oldu. Bu konuda Genel Ýdare Kurulumuz tarafýndan Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde izleyeceðimiz stratejiyle alakalý bir kararýmýz var ama bu kararý bir süre sonra paylaþacaðýz." dedi.

"Tam baðýmsýz bir ekonomi oluþturmazsanýz Amerika Merkez Bankasý'nýn bir kararýyla depremi yaþarsýnýz"

Ekonomiyle alakalý sorulan soruya da cevap veren Yavuz, þu ifadeleri kullandý: "Bu ülkede içiþleri bakanlýðý yapmýþ bir zat, 1977 yýlýna kadar Milli Ýstihbarat Teþkilatý personelinin CIA'den maaþ aldýðýný söylüyor. ?imdi siz zaten birinden Maaþ alýyorsanýz ondan emir ve talimat da alýrsýnýz. Tam baðýmsýz bir ekonomi oluþturmazsanýz, tamamen dýþa baðýmlý bir ekonomi sistemi oluþtursanýz FED'in aldýðý bir karar, Amerika Merkez Bankasý'nýn almýþ olduðu bir kararla siz depremi yaþarsýnýz. ?u anda yaþadýðýmýz deprem gibi. Faizlerin artýrýlmasýyla birlikte biz burada depremi yaþýyoruz. Bu tür spekülatif müdahaleleri açýk olan alanlarýnýza kapatmaz iseniz, gerçekten projelerin de bir kýymeti kalmýyor. Ne yapacaksýnýz? ?u an dolar almýþ baþýný gidiyor, uçuyor. Bakýn Allah korusun bir felaket tellallýðý da ben yapmak istemiyorum. Ama son bir ayda Türk lirasý dolar karþýsýnda yüzde 20 deðer kayýplarý yaþadý. Bu ne demektir? Allah korusun adý konulmamýþ bir devalüasyondur. En sonuçta 2001'deki devalüasyon. Meseleyi sadece dýþ mihraklarla izah etme kolaycýlýðýna kaçmamamýz gerekiyor. Hükümetin de bu kolaycýlýða kaçmamasý lazým. Bir sürü spekülatif müdahalelere kapatacaðýz sistemlerimizi. O zaman yatýrýmlarýmýzým bir kýymeti harbiyesi olacaktýr."

HÜDA PAR'ýn muhalefet anlayýþýný halkýn yakýn bir zamanda anlayacaðýný sözlerine ekleyen Yavuz, "HÜDA PAR'ýn muhalefet anlayýþýndan da bahsedelim. Hakikaten bir iyilik ile takva üzerine yardýmlaþmayý, kötülük ve düþmanlýk üzerine ise yardýmlaþmayý ilke olarak kabul etmiþ bir siyasal hareketiz. Dolayýsýyla bunun altýný çizmek lazým. Çizmemiz gerekiyor. Ýyi bir þeyi kimden gelirse gelsin defalarca söyledim. Bugüne kadar böyle bir pratik ortaya koyduk. Türkiye'nin politik geçmiþinin çok kirli olmasýndan dolayý çok fazla karþýlýk bulmuyor. Ya da çok fazla anlaþýlmýyor ama biz ýsrarla bu ilkeler doðrultusunda hareket edeceðiz. Ýnanýyoruz ki yakýn bir gelecekte halkýmýz bizi anlayacak. Ve bu doðrultuda siyasal bir anlayýþ ta ortaya koyacaktýr." dedi.

"Ýktidar temenni makamý deðildir, temin makamýdýr"

Kudüs meselesine de deðinen Yavuz, iktidarýn halkýn Kudüs meselesinde beklentisini yerine getirmesi gerektiðini belirtti.

Ýktidarýn temenni makamý deðil, temin makamý olduðunun altýný çizen Yavuz, "Sayýn Cumhurbaþkaný, baþbakan ve kabine üyelerinin söylemleri çok güzel de ufak bir problem onlarý biz de söylüyoruz. Siz bir devletsiniz Mavi Marmara davasýný tekrar baþlatýn. Bu iþlerin çok basit formülleri olur. Bir þehidimizin ailelerinden biri bir dilekçe verir ve bu mahkeme kaldýðý yerden devam eder ve etmelidir. Sayýn Cumhurbaþkaný 'israil bir terör devletidir' dedi eyvallah, altýna imzamý atýyorum. Hadi bir talimat verin. Madem ki terör devletidir, o terör devletinin tüm temsilcileri teröristtir, derdest edin ya da deport edin. Bu mümkün müdür evet mümkündür. Bu halkýn beklentisi budur. Ýktidar temenni makamý deðildir, temin makamýdýr. Ýktidarýn temennisi temindir. Elinizden geliyor mu, geliyor, gücünüz var mý buna, var. Eðer elinizden gelen bu gücü bu doðrultuda kullanmýyorsanýz o zaman halkýn vekaletini doðru kullanmýyorsunuz. Halkýn vekaletini iktidar olarak doðru yerde kullanmak zorundasýnýz." ifadelerini kullandý.

"Siyonist terör rejimi ile olan bütün ekonomik iliþkilerimizi önce keselim"

Siyonist rejimle ekonomik iliþkilerin son bulmasý çaðrýsýnda bulunan Yavuz, "Herhangi bir yerde karýþýklýk çýktýðýnda askeri müdahalede bulunuyoruz neden Kudüs'e yönelik böyle bir müdahalenin alt yapýsýný oluþturmuyoruz. Kudüs hassasiyetini bildiðimiz ülkelerle siyonistlere ekonomik ambargo uygulayalým. Hiç mi yapamýyoruz? Siyonist terör rejimi ile olan bütün ekonomik iliþkilerimizi önce keselim. Biz bir taraftan Ýslam Ýþbirliði Teþkilatýný olaðan üstü toplarken ama ertesi günü Ceyhan'dan siyonist terör rejiminin gasp ettiði Hayfa Limanýna milyonlarca litre petrol akýyorsa o zaman durup bunu düþünmek lazým." ifadelerine yer verdi.

Kürd meselesinin meydana gelmesindeki etkenin devletin sistem sorunu olduðuna iþaret eden Yavuz, dilleri ve kimlikleri Allah'ýn birer ayeti gören ve buna göre siyaset inþa etmeye çalýþan bir siyasal hareket olduklarýný söyledi.

"Bu memleketteki her dil ýrk kavim kimlik haddi zatýnda þereflidir, izzetlidir" diyen Yavuz, "Zira biz dilleri ve kimlikleri Allah'ýn birer ayeti gören ve buna göre siyaset inþa etmeye çalýþan bir siyasal hareketiz. Peki ne olacak? Ne olacaðýný daha önce de izah ettik. Bir kez daha izah ediyorum. Mecliste birkaç kelime Kürtçe konuþulduðu zaman meclisin tutanaklarýna bilinmeyen dil olarak geçiyor þimdi Allah aþkýna ben soruyorum, memlekette milyonlarca insanýn konuþtuðu bir anadile siz bilinmeyen dil derseniz, ne olacak. Daha ne çözülmemiþ ki? ?imdi bunu kardeþlerimiz iyi niyetle 'Kürtler kaymakam oluyor, cumhurbaþkaný olabiliyor önünde engel yok' diyor, doðru. Ben bunu bir dönem Ýslami kesimler için geçmiþte söylenen 'Camiler açýk hacca gidiyorsunuz kapalý ortamda kapanabiliyorsunuz' þekline bir kýyasla benzetiyorum. Bunu çok iyi anlamalarý lazým. Ýslami hassasiyet sahibi olan kardeþlerimiz bunu anormal görebilirler. Ancak meseleyi bizden duymalýdýrlar. Biz bu iþin bizatihi içerisindeyiz sorunu meseleyi iliklerimize kadar yaþýyoruz, aðýr bedeller ödüyoruz ve çözümünü de biliyoruz. ?imdi siz 'Senin dilin yoktur ve bilinmeyen dildir' dediðinizde 12 bin kilometre öte tarafýndan elin George'u, Bush'u gel gel yaparak sana 'Olur mu caným kim sana dilin yoktur demiþ. Senin dilin þerefli bir dildir' diyerek Kürt enstitüsü açýyor, 'Ben sana statü vereceðim' diyerek sizin kendi öz vatandaþlarýnýzý yanýna çaðýrýyorsa, öz vatandaþlarýnýzý onlara kaptýrýyorsanýz o zaman siyasi iradenin devlet aklýnýn oturup düþünmesi lazým. Düþünmezse HÜDA PAR olarak biz bunu düþündüreceðiz. Çünkü huzurumuzun bu kargaþanýn ortadan kalmasýndadýr. Kürd'ünde, Türk'ünde huzuru bundadýr. Biz bu millete huzur vaat ediyoruz." þeklinde konuþtu. -ÝLKHA) 

Yetimler Vakfý 240 yetimin yüzünü güldürdü
 
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR