'Halk Yýllarca Yanlýþ Bilgilendirildi'
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
'Halk Yýllarca Yanlýþ Bilgilendirildi'
Batman'da Hür Dava Partisi (H?DA PAR)'a yönelik son zamanlarda artan saldýrýlarla beraber gündeme gelen provokasyon ve komplo iddialarýný deðerlendiren Rehber TV Genel Yayýn Yönetmeni Fikret Gültekin, H?DA PAR'ýn bitirilmek istediðini söyledi.
14 Kasım 2013 Perşembe 15:07
 Bu Haberi Paylaş
Diyarbakýr'dan Ulusal yayýn yapan Rehber Tv’nin Genel Yayýn Yönetmeni Fikret Gültekin, özelde Batman’da genelde ise bölge genelinde son günlerde yaþanan sýcak geliþmeleri Hürseda Haber’e deðerlendirdi.

Batman’da gerçekleþen hadiselerin 1990’lý yýllara dayandýðýnýn altýný çizen Gültekin, "Bölgede özellikle Batman’da varlýðýný devam ettiren Marksist örgüt HÜDA PAR'ýn en güçlü olduðu yerlerden birinin Batman olduðunu bilmekte ve burda maðduriyet pozisyonuna girerek bölge halkýnýn duygularýný suistimal etmek istemektedir. Yýllarca devletin yaptýðý zulümlere halkýn verdiði tepkiyi gören PKK/BDP zihniyeti bu kez de HÜDA PAR tabaný üzerinden maðduriyet postuna bürünmek istiyor. Olan hadise bu düþüncenin pratiðe geçtiði haldir." dedi.

HÜDA PAR Batman'da Güçlü

Firavunun Mýsýr halkýný sömürdüðü gibi PKK/BDP’nin de kürt halkýný sömürmeye çalýþtýðýný belirten Gültekin, “?imdi bu sömürüye Musa misali bir cemaat, bir yapý ve bu yapýnýn tabanýnýn desteklediði HÜDA PAR dur demek istiyor. Araþtýrmalar HÜDA PAR’ýn Batman’daki gücünü gösteriyor. Bundan rahatsýz olanlar tüm ahlak dýþý söylem ve iftiralarla HÜDA PAR’ý karalama yoluna gidiyorlar.” ifadelerini kullandý.

HÜDA PAR’ý Bitirmek Ýstiyorlar

Bölgede huzur ortamýnýn oluþmasýný Devlet yetkililerininin ve PKK/BDP’nin istemediði yorumunda bulunan Gültekin buna gerekçe olarakta, “Eðer gerçekten PKK/BDP veya Devlet yetkilileri bu bölgede huzur ortamýnýn oluþmasýný istiyorlarsa HÜDA PAR gibi halkýn düþünce yapýsýný temsil eden yapýlarýn ortaya çýkmasýndan býrakýn rahatsýz olmak sevinmeleri gerekirken þu an bu partiyi bitirmek için herþeyi yapýyorlar. Tabi camianýn büyümesinden sadece PKK/BDP deðil, devletin veya hükümetin içinde de bir kesim kesinlikle istememekte ve hertür komploya baþvurmaktadýr.” dedi.

Devlet ve PKK/BDP’nin Ýþbirliðine Dair Kanýtlar Var

Saldýrýya maruz kalan tarafýn HÜDA PAR’lýlar olduðunu hatýrlatan Gültekin, “Ýftiraya uðrayanlarýnda kendileri olmasýna raðmen HÜDA PAR’dan birçok kiþi gözaltýna alýnýyor ve olayla hiç bir baðlantýsý olmamasýna raðmen bir þahýs da tutuklanýyor. Bu þahsýn tutuklanmasý devlet PKK/BDP iþbirliðinin en büyük kanýtýdýr.” þeklinde konuþtu.

Halk Yýllarca Yanlýþ Bilgilendirildi

PKK/BDP’lilerin provakatif eylem ve söylemlerin neyi amaçladýðý bunun halkýn üzerinde ne derece etkili olduðu þeklindeki bir soruya Gültekin, “Yýllarca halkýn önüne konulan yalan yanlýþ bilgilendirmeler malesef araþtýrma zahmetine gidilmeden kýsmen de olsa halkça kabul gördü.

Çünkü onlarýn yalan yanlýþ haberlerine karþýlýk verecek adaletle haber yapan yayýn organlarý yoktu. Bununla beraber yoðun baskýlar Ýslami camiaya kendini savunma fýrsatý vermiyordu. Ancak þu an görüyoruz ki halka doðrularý gösterecek onlarca medya unsuru, sivil toplum kuruluþu var ve bu unsurlar halkýn üzerindeki yanlýþ hesaplarý tersyüz ediyor.” yanýtýný verdi.

PKK'nýn Ýstihbarat Birimleriyle Dostluðu Sýr Olmaktan Çýktý

PKK cenahýnda Baþkan seviyesinden yönetim kadrolarýnýn bir çok kademesine kadar bir çok kiþinin geçmiþten günümüze kadar derin odaklarla iþbirliði içinde olduklarý iddialarýnýn hep gündeme geldiðini kaydeden Gültekin, “Özellikle son dönemlerde ‘Barýþ Süreci’nde Baþkanlarýnýn sýklýkla devletin görünen veya görünmeyen istihbarat birimleriyle görüþtüðü artýk sýr olmaktan çýkmýþtýr. Ýþin ilginç yaný tam da burda ortaya çýkýyor.

Kendileri istedikleri zaman devletin her türlü derin- açýk birimleriyle görüþüyorken bunu son derece normal karþýlýyorlar da PKK/BDP saldýrýlarýný bertaraf etmek adýna devleti sorumlu tutup hükümetten bu saldýrýlarýn aydýnlatýlmasýný isteyen HÜDA PARlýlar ise yeriliyor.” diyerek PKK/BDP’nin içinde bulunduðu çeliþkiyi ortaya koydu.

Halka Acý ve Gözyaþý Sundular

PKK/BDP’nin provakatif eylem ve söylemleriyle hangi kazanýmlar peþinde olduðunada deðinen Gültekin, “Bu söylemlerle geçmiþte hep halktan oy devþirdiler. Kürt halkýnýn haklarýný savunuyoruz diye diye halký bugüne kadar sömürdüler.

?imdi sorarýz onlara siz Kürtlere özgür Kürdistan söylemiyle ortaya çýktýnýz. ?imdi geldiðiniz noktada kürtlere hangi haklarýn verilmesinin yolunu açtýnýz. Kürtlere hep gözyaþý, acý ve ölüm getirmediniz mi? Ýþte halkýn ezilmiþlik duygularýný suistimal ederek þu ana deðin gelindi.” deðerlendirmesinde bulundu.

PKK’nin Düþüncesi Ýflas Etti

PKK’nin silahsýzlandýrýlmasýnýn Devletin baskýsý ile olmadýðý vurgusunda bulunan Gültekin, “PKK’nin savunduðu düþüncenin iflas etmiþ olmasý ve artýk halktan bir karþýlýk bulmuyor olmasýndandýr ki PKK silahla bu iþin yapýlamayacaðýný anlamýþtýr. Bu noktada devlet de onun yardýmýna yetiþmiþ ve onu yenilmiþ güreþçi psikolojisinden kurtarmýþtýr.

PKK/BDP bu saatten sonra devlete silahla saldýrýnýn faydasý olduðuna inansa bu kadar zaman saldýrmadan durmasý mümkün olmazdý. Ancak bu çatýþmasýzlýk durumu halka dayalý hiç bir ideolojisi olmayan PKK/BDP çevresini ciddi rahatsýz etmektedir.

Çünkü hergeçen gün kan kaybediyor. ?imdi Ýslami camialara saldýrmak suretiyle yeniden maðduriyet postuna bürünerek kazanýmlar elde etmek istiyor.” diyerek saldýrýlarýn arkasýndaki nedenlerden bazýlarýný tekrar gündeme getirdi.

Aralarýnda Ýþbirliði Var!

Yaþanan saldýrýlar karþýsýnda hükümetin ve emniyet birimlerinin bulunduklarý pozisyonu deðerlendiren Gültekin, “Gelinen noktada þu ana kadar Ýslami Camia kurumlarýna yapýlan yüzleri bulan saldýrýya raðmen faillerinin bulunmamasý, üstüne üstlük bir de Ýslami camiadan kiþilerin sürekli rahatsýz edilmeleri, tutuklanmalarý katiyetle bir iþbirliðinin olduðunu gösteriyor.” iddiasýnda bulundu.

Ýslami Camia Oyunlarý Boþa Çýkaracak!

Tasarlanan komplolarla, seksenli yýllarda sað ve sol blokta yer alan partileri birbirine düþürmeye benzer oyunlarýn tekrar sahnelenmeye çalýþýldýðý yorumuna katýldýðýný belirten Gültekin, “Evet bir noktada ayný durumun söz konusu olduðunu söyleyebiliriz. Ancak þu ana kadar maðdur olan Ýslami camianýn bu oyuna gelmediðini ve oyunun boþa çýktýðýný görüyoruz.” þeklinde tespitini paylaþtý.

Ýslami Yapýlar Saðduyulu Davrandý

Provakatif eylemler karþýsýnda HÜDA PAR ve Ýslami Derneklerin sergiledikleri yaklaþýmý da deðerlendiren Gültekin, “?u ana kadar kendilerine saldýrýlmamasý halinde bu yapýlardan PKK/BDP aleyhine hiç bir söylemin gelmediðini gördük. Yani normal þartlarda bu yapýlar kimse ile sataþarak burdan bir rant devþirme mantýðýnda olmadýlar.

Kendilerine kutsallarýna saldýrý olmasý halinde de usluplarýna dikkat ederek cevap verdiler. Cevaplarýnda da bir iftira, yalana rastlanmadý. Ancak doðal olarak kendileri maðdur edildiði halde PKK/BDP cenahýnýn saldýrmasý ve kendini masum göstermesi karþýsýnda herkesin refleksle kendini savunma hakký vardýr. Bu savunma hakkýný kullanýrken de adil olduklarýna þahit oluyoruz.

Onlarýn düþtüðü pozisyona düþmemek için çaba sarfettiklerini görüyoruz. Yaptýklarý açýklamalarý görürseniz bunu doðrularsýnýz.” dedi.

Rehber Tv, Gerçekleri Adil Kriterlerle Kur'an, Sünnet ve Maslahat Çerçevesinde Yayýnlýyor

Gültekin son olarak, Televizyon olarak benzer olaylarla ilgili sürdürdükleri yayýn politikasýna deðinerek, “Biz inanýyoruz ki, halka gerçekleri adilce gösterebildiðimiz oranda teveccüh artacaktýr. Gerçekleri adil kriterlerle sunmanýn yolu ise Kur’an, Sünnet ve maslahat çerçevesinde hareket etmektedir.

Birini iþin içinden çýkardýðýmýzda saldýranlarýn pozisyonuna düþer, adaletten saparýz. Bizim inandýðýmýz deðerler, abartarak veya yanlýþ yöntemlere baþvurarak anlatýlmasýna gerek duyulmayacak kadar yücedir.” diyerek yayýn politikalarýnda dikkat ettikleri kriter ve deðer yargýlarýný anlattý.

Bilindiði üzre, Eylül 2011 yýlýnda yayýn hayatýna baþlayan Rehber TV, Ýslami çizgisinden ödün vermeyerek yaptýðý yayýnlarla televizyon yayýncýlýðýnda büyük bir boþluðu doldurarak takdir topluyor.

HÜRSEDA
 


 
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR