Hizan??da Kutlu Doðum Coþkusu
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Hizan??da Kutlu Doðum Coþkusu
Peygamber Sevdalýlarý Platformu tarafýndan, Bitlis??in Hizan ilçesinde Kutlu Doðum etkinliði düzenlendi.
24 Nisan 2017 Pazartesi 13:48
 Bu Haberi Paylaş


Bitlis’in Hizan ilçesinde Peygamber Sevdalýlarý Platformu tarafýndan “Hak ve Adalet Rehberi Hz. Muhammed (sav)” temasýyla Kutlu Doðum etkinliði düzenlendi.

Merkez Cami Meydanýnda gerçekleþtirilen etkinliðe; Bitlis Ýl Baþkaný Celal Gül, AK Parti Hizan Ýlçe Baþkaný Ebubekir Çakmak, STK temsilcileri ve çok sayýda vatandaþ katýldý.

Emin Çeltik ve Ersin Gelgül’ün sunuculuðunu yaptýðý etkinlik, Hüseyin Elban’ýn Kur’an-ý Kerim tilavetiyle baþladý. BEST-DER’in küçük mevlithanlarý tarafýndan okunan Mevlid-i ?erif’le devam etkinlikte Kýzýltepe ilahi Gurubu ilahi ve ezgiler seslendirdi.

Tatvan Kýz Ýlahi Gurubunun seslendirdiði ilahilerle meydandaki coþku doruða çýkarken, sýk sýk getirilen tekbirler Bediüzzaman Said-i Nursi’nin memleketi Hizan’ýn semalarýnda yankýlandý.  Yüzlerce Hizanlýnýn katýldýðý etkinlikte, konuþmalarýn yapýldýðý esnada kimi vatandaþlar gözyaþý döktü.

Etkinliðin açýlýþ konuþmasýný yapan Peygamber Sevdalýlarý Tatvan Koordinatörü Mahmut Faruk, platform olarak Türkiye’nin birçok il, ilçe, belde ve köylerinde etkinlik düzenlediklerini belirterek, meydaný dolduran Hizan halkýna katýlýmlarýndan dolayý teþekkür etti.

“Ýslam ve Kur’an davasýna sarýlanlarý Allah, yüceltmiþ ve izzetli kýlmýþtýr”

Günün anlam ve önemine binaen bir konuþma yapan Âlimler ve Medreseler Birliði (Ýttihad’ül ulema) üyesi Emrullah Uysal, Allah’ýn insanlar üzerinde büyük nimetleri olduðu hatýrlattý. Uysal, “Allah’ýn bize olan iyilikleri çoktur. Bir iyiliði odur ki biz ona iman etmiþiz. Bize akýl vermiþtir. El, ayak, aðýz, göz vermiþtir. Teneffüs ettiðimiz havayý vermiþ, Ýslam kardeþliði vermiþ, Peygamberi âlemlere rahmet olarak göndermiþ, âleminin kurtuluþu için göndermiþtir.” dedi.

Uysal, Peygamberin geldiði zamanda insanlarýn içinde bulunduðu zulüm girdabýna dikkat çekerek, þunlarý söyledi: “Peygamber Efendimiz (sav) geldiði zaman, Ýslam ve Kur’an davasýný yüklendiði zaman, Allah’ýn davasýný yüklendiði zaman insanlar karanlýktaydý. Ýnsanlar zulüm ve haksýzlýk yapýyordu. Fakat onun geliþiyle insanlar gurup gurup, kabile kabile, millet millet, aþiret aþiret Ýslam’a girdi. O ki Türkler, Kürtler, Farisiler, Araplar, Ýslam dinine sarýldýlar. Allah’ýn ipine sarýldýlar. Ýslam dinine girmekle izzet buldular. Allah, Ýslam ile Araplarý, Türkleri, Kürtleri, Farisileri yüceltti. Ýslam ve Kur’an davasýna sarýlan kabileleri, aþiretleri yücelterek izzetli kýldý.”

“Müslümanlar, gittikleri her yere huzur ve kardeþlik; Allah’ý tanýmayan zalim ve zorbalar ise gittikleri her yere kan ve gözyaþý götürdüler”

Bediüzzaman ve onun gibi Ýslam davasýný yüklenenlerin gaye ve amaçlarýnýn Ýslam ve Kur’an olduðunu dile getiren Uysal, Müslümanlarýn gittiði her yere huzur ve kardeþliði götürdüðünü, Allah’ý tanýmayan zalim ve zorbalarýn gittiði her yere kan ve gözyaþýný götürdüðüne dikkat çekti.

Uysal, “Bugün Hizan halký, nereye gidiyorsan bizler ?eyh Sýðetullah Arvas’nin müritleriyiz. Bediüzzaman’ýn torunlarýyýz. ?eyh ?ahabettin’in müritleriyiz. Bunu söylemek ile iftihar ediyorlar. Peki, ?eyh ?ahabettin’in yolu neydi? ?eyh Sýðetullah Arvas’nin yolu neydi? Bediüzzaman’ýn yolu neydi? Onlarýn davasý Kur’an idi. Yolu Peygamber yoluydu. Adalet ve kardeþlik yoluydu. Bizler onlarýn yolunu takip etmemiz lazým. Büyüklerimiz ve rehberlerimiz bunlardýr. Büyüklerimiz Hz. Ebubekir, Osman, Ali, Bilal, Habab’týr. Bu insanlar, köylere, þehirlere, gittikleri her memlekette; huzur, barýþ, adalet ve kardeþlik götürdüler. Fakat Allah’ý tanýmazlar, namazsýzlar nereye gittilerse, orayý yýkarak talan ettiler. Gençleri yoldan çýkardýlar, dinlerini ortadan kaldýrdýlar, kitaplarýný kaldýrdýlar, kýzlarýný bozdular, Ýslam dinini toplum hayatýndan kaldýrdýlar. Kardeþliði kaldýrarak, toplumun içine düþmanlýk soktular.” diye konuþtu.

“Zalimler istiyorlardý ki herkes onlarýn kölesi ve hizmetkârý olsun”

Zalimlerin huzur ve kardeþlik istemediklerini, Ýslam dinini ortadan kaldýrmayý hedeflediklerini vurgulayan Uysal, insanlarýn huzuru Ýslam ile olabileceðinin altýný çizerek, sözlerini þöyle sürdürdü: “Peygamber Efendimiz, daha Medine’ye gitmeden evvel Mekkeli müþrikler, onu ve arkadaþlarýný öldürerek Ýslam dinini ortadan kaldýrmanýn hesaplarýný yapýyorlardý. Zalimler huzur istemiyorlar, kardeþlik istemiyorlar, insanlýk istemiyorlar. Zalimler istiyorlardý ki herkes onlarýn kölesi ve hizmetkârý olsun. Peygamberin yolunu takip edenler ise sadece Allah’ýn köleleri olduðunu söylüyorlar.  Hamdolsun ki bizler, Peygamberin ve Ýslam önderlerinin yolunu takip ediyoruz.  Davamýz Ýslam’dýr. Davamýz Kur’an’dýr.  Davamýz hak ve adalettir. Allah’ýn þeriatýdýr.”

Ýttihat ve Terakki zihniyeti tarafýndan idam edilen ?eyh ?ahabettin ve arkadaþlarýnýn davasýnýn da Ýslam olduðunu dile getiren Uysal, Ermeni bir din adamý ile Kýyam eden ?eyh ?ahabeddin arasýnda yaþanan bir diyaloðu hatýrlatarak, “?eyh ?ahabeddin kýyam ettiði dönemde, kâfirlerin Ýslam âlemi üzerinde plan ve projeleri vardý. Ýstiyorlardý ki Müslümanlarý periþan etsinler. Ýslam halifeliðini ortadan kaldýrsýnlar. Müslümanlarýn arasýna düþmanlýk koysunlar.  ?eyh ?ahabettin ve onunla beraber olanlar, kýyam esnasýnda Bitlis merkeze baðlý Arýdað (Kultik) köyüne gidiyorlar. Köyde kalan Ermenilerin ileri gelenleri, onlarýn din adamlarý, ?eyh ?ahabeddin’nin yolunu keserek ona ‘þeyhim sen nereye gidiyorsun’ diye soruyorlar. ?eyh ?ahabettin kendisine diyor ki, ‘Ben Kur’an davasýný güdüyorum. Ben þeriat davasýný istiyorum’ deyince onlar, ‘?eyhim vallahi sizi öldürecekler. Sizleri öldürürlerse, bu memlekette yerimiz kalmaz. Biz, sizin sayenizde buralardayýz. Biz, sizin sayenizde hayatýmýzý sürdürüyoruz’ diye cevap veriyorlar. Bakýnýz Ermeniler, Hristiyanlar bile Müslümanlar ile huzur buluyorlar. Medine’de Yahudiler, Peygamber Efendimiz sayesinde huzur buldular.” ifadelerini kullandý.

Son olarak Uysal, kalabalýða hitap ederek, “Ýnsanlar Ýslam’dan uzaklaþtýðý vakit, Allah’ýn davasýndan uzaklaþtýðý zaman kan ve gözyaþýna duçar oldular. Mallarý talan oldu.  Onun için hepimiz Allah’ýn yolunu takip etmek zorundayýz. Allah’ýn adaletini isteyelim. Huzur ve barýþ Ýslam’dadýr. Huzur ve barýþ Kur’an’dadýr. Çocuklarýmýza sahip çýkalým. Onlara caminin yollarýný gösterelim. Çocuklarýmýza Ýslam ve Kur’an terbiyesini verelim.” þeklinde konuþtu.

/ ÝLKHA  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR