'Ýktidar FET?'nün H?DA PAR'a kumpasýna sessiz kaldý'
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
'Ýktidar FET?'nün H?DA PAR'a kumpasýna sessiz kaldý'
Yargýtay'ýn, FET? tarafýndan kurulan kumpas davasýnda parti yöneticileri hakkýnda verdiði mahkûmiyet kararýný deðerlendiren H?DA PAR Genel Baþkaný Ýshak Saðlam, iktidarda ve muhalefette olanlarýn FET?'nün kumpaslarýna karþý sessiz kaldýðýný söyledi. 'Türkiye'de iktidarda olan, muhalefette olan þahýslar FET?'nün nasýl bir kumpas yapabileceðini, nasýl bir ihanet içinde olduðunu gördüðü halde, diðer þahýslara, ucu hükümete dayanmayan operasyonlarýna karþý sessiz kaldýlar. Bizim arkadaþlarýmýz da bunun kurbanýdýrlar.” dedi.
04 Aralık 2018 Salı 11:45
 Bu Haberi Paylaş


DÝYARBAKIR

HÜDA PAR Genel Baþkaný Ýshak Saðlam, Yargýtay 16'ncý Ceza Dairesi'nin, FETÖ tarafýndan kurulan kumpas davasýnda Genel Baþkan Yardýmcýlarýndan Sait ?ahin, M. Bahattin Temel ve Gazeteci Fikret Gültekin'e verilen 6 yýl 3 aylýk hapis cezasýný onamasýna iliþkin dikkat çekici deðerlendirmelerde bulundu.

"FETÖ'NÜN BA?LATTIÐI KUMPAS DEVAM ETTÝRÝLDÝ VE ARKADA?LARIMIZA CEZA VERÝLDÝ"

17-25 Aralýk operasyonlarýndan sonra hükümetin FETÖ'nün nasýl bir kumpas ekibi olduðunu bizzat gördüðünü ve buna karþý kendince tedbir aldýðýný ama baþka þahýslara yapýlan operasyonlarda herhangi bir önlem almadýðýný söyleyen Saðlam, "Bu arkadaþlarýmýzýn yargýlama aþamasýnda Mustazaf-Der kapatýldý, Mustazaflar Hareketi'ne evirildi. Daha sonra HÜDA PAR kuruldu. Genel Baþkan Yardýmcýmýz Sayýn Sait ?ahin o dönemde Mustazaf-Der'in Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Ýstanbul ?ube baþkanýydý. Mayýs 2013 tarihinde bugün ceza alan üç arkadaþýmýza, ‘örgütün üst düzey yöneticiliði'nden ceza verildi. Geri kalan 16 þahsa da örgütün sair afradý olduðu gerekçesiyle ceza verilmiþti. Bu verilen cezalar Yargýtay'da bozuldu. Üyelikten ve yöneticilikten ceza alan bu 3 arkadaþýmýza, yöneticilikten ceza verilmemesi gerektiði yönünde bir düþünceyle karar bozuldu ve mahkemeye iade edilmiþti. Bu süreçte FETÖ'nün yargýda ve emniyete hâkim olduðu bir dönem olduðu için bu konuda asýl operasyon çekenlerin, kumpasý kuranlarýn FETÖ'cü olduklarýný söylemek yerinde olur. Ancak dosya Yargýtay'da bozulduktan sonra ikinci kez yargýlama aþamasýnda 17-25 Aralýk operasyonlarý olmuþ, hükümet aslýnda bu ekibin nasýl bir kumpas ekibi olduðunu bizzat gördü ve buna karþý kendince tedbir aldý. Ama baþka þahýslara, baþka gruplara yapýlan operasyonlarda maalesef herhangi bir önlem alýnmadýðý için bu ikinci aþamada aynen FETÖ'nün baþlattýðý kumpas devam ettirildi ve arkadaþlarýmýza bu cezalar verildi. Belki birincisini FETÖ'nün kumpasý ya da operasyonu olarak görebiliriz ama ikinci cezada burada FETÖ'nün etkin olduðunu söylemek doðru deðil sanýrým." ifadelerini kullandý.

"ÝKTÝDAR VE MUHALEFET FETÖ'NÜN KUMPASLARINA KAR?I SESSÝZ KALDI"

Yargýlanmalarýn, her aþamasýnda iktidarda olan þahýslarýn bilgisi dâhilinde olduðunu ve buna karþý bir tedbirin alýnmadýðýný sözlerine ekleyen Saðlam, "Türkiye'de iktidarda olan, muhalefette olan þahýslar FETÖ'nün nasýl bir kumpas yapabileceðini, nasýl bir ihanet içinde olduðunu gördüðü halde, diðer þahýslara, ucu hükümete dayanmayan operasyonlarýna karþý sessiz kaldýlar. Bizim arkadaþlarýmýz da bunun kurbanýdýrlar. Aslýnda 2013'te arkadaþlarýmýz ceza alýrken, bugün iktidar olan þahýslar aynen 2013'te de iktidarda idiler ve buna muttali (bilgi sahibi) oldular. Bunun her aþamasýnda bugün iktidarda olan þahýslarýn bilgisi dâhilindedir. Bu nedenle biz özellikle bu ikinci aþamadaki yargýlama sýrasýnda bir tedbir alýnmamasý, yargýnýn bunlara lakayt kalmasý, FETÖ'nün baþlattýðý soruþturmalarý aynen olduðu gibi devam ettirmesini doðru bulmuyoruz." dedi.

"FETÖ'CÜLER BÝRÝNÝ BERTARAF ETMEK ÝÇÝN HUKUKÝ GEREKÇELERÝN ARKASINA SIÐINMA ÝHTÝYACI HÝSSETMEDÝLER"

FETÖ'cü þahýslarýn gönderdiði bir mail ile arkadaþlarýna kumpas kurulduðunu söyleyen Saðlam, "Bunlar o zaman hem emniyet, hem yargý, hem de yüksek yargýya hâkim olduklarý için, birini bertaraf etmek için çok fazla hukuki gerekçelerin arkasýna da sýðýnma ihtiyacý hissetmediler. Ancak bizim dosyamýzda dile getirdikleri iddialarda arkadaþlarýmýza 28 Ocak 2011 gününde operasyon yapýlýyor. Sabah saat 5-6 sýralarýnda arkadaþlarýmýz gözaltýna alýnýyor. Kendilerine yöneltilen suçlama 28 Ocak günü belki de gözaltýna alýndýktan saatler sonra kendilerine gönderilen bir mail ile ‘firar eden bu þahýslarýn kaçmasýna yardýmcý oldunuz' iddiasý yönetiliyor. Ýddia edilen mailin ne zaman, nereden ve kimin gönderdiðini araþtýrma talepleri dikkate alýnmadý." ifadelerine yer verdi.

"ARKADA?LARIMIZIN CEZALARININ ONANMASINI SADECE FETÖ'YE BAÐLAMAK ÇOK GERÇEKÇÝ OLMAZ"

Adalet terazisinin çok hassas tutulmasý gerektiðinin altýný çizen Saðlam, "Arkadaþlarýmýzýn cezalarýnýn onanmasýný sadece FETÖ'ye baðlamak çok gerçekçi olmaz. Uzun bir süredir yüzde 100 olmasa da büyük bir temizlik yapýldýðýný herkes kabul ediyor. Bu nedenle bu þekilde zulme uðramýþ, kumpasa maruz kalmýþ insanlarýn da dinlenmesi lazým. Bu sadece bize yönelik bir þey deðil. Bizzat FETÖ'cü olarak tanýmlanan þahýslarýn bir kýsmýnýn da yine FETÖ maðduru olduðunu müþahede ediyoruz. Çok dikkatli olmak lazým. Adalet terazisini çok hassas tutmak lazým. Bir mazlum için belki on tane suçlu býrakýlabilir ama bir suçluyu yakalamak için on tane mazlumu cezaevine atmak, adaletin kabul edebileceði bir husus deðildir. Bu konuda dikkatli olmak gerekiyor." dedi.

"GÜNDEMDE TUTMAYA DEVAM EDECEÐÝZ"

Sadece kendilerine yönelik deðil, kendileri dýþýndaki kiþilere yapýlan haksýzlýklarý da gündeme getirdiklerini söyleyen Saðlam, "Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna itiraz hakkýmýz vardý onu yaptýk. Anayasa Mahkemesine bireysel baþvuru hakkýmýz vardý onu da yaptýk. Bu olaðanüstü kanun yollarý her ne ise bunun sonuna kadar takipçisi olacaðýz. Bunun yanýnda siyaseten de gündemde tutmaya devam edeceðiz. Çünkü adalet þahýslara baðlanabilecek bir husus deðildir. Bir yerde bir haksýzlýk varsa bütün insanlarý ilgilendiriyor. Bugüne kadar sadece bize karþý yapýlan haksýzlýklarý deðil, bizim dýþýmýzda yapýlan haksýzlýklarý da gündem ettik, bununla ilgili mücadele ettik. Bundan sonra da bu mücadelemizi devam ettireceðiz inþallah." ifadelerine yer verdi.

"FETÖ'NÜN KUMPASLA BA?LATTIÐI BÝR OPERASYONUN DEVAM ETTÝRÝLMESÝ, KABUL EDÝLEBÝLECEK BÝR ?EY DEÐÝLDÝR"

Bu kumpaslarýn sürdürülmesinin sadece FETÖ'ye baðlamanýn doðru olmadýðýný söyleyen Saðlam, "Tamamen insani duygularla ve Ýslami hassasiyetle halkýna hizmet etmek isteyen bir Mustazaflar Hareketi var. Sonradan bu HÜDA PAR'a evrildi. Bu insanlarýn hizmeti ve çalýþmalarý birilerini rahatsýz etti diye bir kumpas sonucu bunlarý, yollarýnýn üstünden atýlmasý uðraþlarýdýr. 17-25 Aralýk operasyonlarýndan sonra FETÖ'nün yaptýðý kumpaslar görüldükten sonra bunun sürdürülmesi artýk FETÖ kumpasý olmaktan çýkardý. Bunu artýk iktidar sahipleri yapýyor. Bu usulsüzlüðün nasýl baþladýðý görüldükten sonra bu þekilde devam ettirilmesini mantýken de siyaseten de izahýnýn mümkün olmadýðýný düþünüyoruz. FETÖ'nün kumpas sonucu baþlattýðý bir operasyonu, en az bizim kadar zarar gören bir yapýnýn devam ettirmesi, bir nevi onlarýn yaptýðýnýn aynýsýný yapmasý doðrusu kabul edilebilecek bir þey deðildir." dedi.

"MASUM OLAN BÝRÝLERÝ CEZAEVÝNE ATILMAK ÝSTENÝYORSA BUNA HERKESÝN KAR?I ÇIKMASI LAZIM"

Yapýlan hukuksuzluða herkesin karþý çýkmasý gerektiðini söyleyen Saðlam, "Hukuki açýdan hiçbir kural ve kaide tanýmadan masum olan birileri, cezaevine atýlmak veya bertaraf edilmek isteniyorsa buna her insanýn karþý çýkmasý lazým. 'Ateþ olmayan yerden duman çýkmaz' diye bir tabir var. Olayýn iç yüzünü bilmedikleri için herkes bu þekilde deðerlendiriyor. Hâlbuki olayýn iç yüzüne bakýldýðýnda öyle bir þey yok. Ateþi yakan da 'duman var' diyen de ayný mihraklardýr. Ortada karýþtýrýlan bir fitne var. O fitnenin bertaraf edilmesi lazýmdýr. Biz buna dikkat çekmek istiyoruz. Bu yapý, tamamen masum ve mazlum olan insanlarý kendilerine engel gördüðü için kumpas kuruyor. Diðer insanlarýn mutlaka buna engel olmasý lazým, buna karþý her kes gücü yettiðince mücadele etmesi lazýmdýr. Biz bunu yapmaya çalýþýyoruz." þeklinde konuþtu. (ÝLKHA)

ENFLASYONLA TOPYEKUN MÜCADELE VERGÝ'YE MTV'YE ZAM

ENFLASYONLA TOPYEKUN MÜCADELE VERGÝ'YE MTV'YE ZAM
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR