Ýþ çok, sorumluluk büyüktür
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Ýþ çok, sorumluluk büyüktür
14 Ağustos 2015 Cuma 16:20
 Bu Haberi Paylaş


Bismillahirrahmanirrahim

Siz ey iman edenler! Allah’tan gelen gerçekleri örtbas edenlerle, toplu halde karþýlaþtýðýnýzda, onlara arkanýzý dönüp kaçmayýn. (Enfal 15)

Ey peygamber! Allah’tan gelen gerçekleri örtbas edenlerle ve münafýklarla, yýlmadan savaþ ve onlara karþý kararlý, çetin ol. Piþman olup tevbe etmezlerse, varacaklarý yer cehennemdir, ne kötü bir duraktýr orasý. (Tevbe 73)

Bizler Müslümanýz. Allah’a (cc) ve ahirete iman etmiþiz. Bu dünya hayatýnýn bir imtihandan ibaret olduðunu, Ýslam dininin hayat nizamý olarak tek geçerli din olduðunu, ferdi, ailevi ve sosyal hayatýmýzda tatbik etmekle mükellef olduðumuzu biliyor, inanýyor ve bunun mücadelesini veriyoruz. Onun için Ýslam’ý öðrenmek, yaþamak ve teblið etmekle görevli olduðumuzun bilincindeyiz ve yýllardýr þehadet, gazilik, zindan ve muhaceretler baþta olmak üzere çeþitli bedeller ödeyerek kardeþlerimizle beraber gereðini yapmaya çalýþtýk ve çalýþýyoruz.

Müslümanlar olarak önemli görevlerimiz ve büyük sorumluluklarýmýz vardýr. Kendi þahsýmýza karþý, aile ve akrabalarýmýza karþý, komþularýmýza karþý, akraba ve tanýdýklarýmýza karþý, içinde bulunduðumuz topluma karþý ve nihayet insanlýða karþý görev ve sorumluluklarýmýz vardýr. Bu inanç, bu bilinç ve bu þuurla hareket ediyoruz, böyle hareket etmeye de devam edeceðiz inþaallah. Onun için meþru her yol ve vasýtaya baþvuruyor, sahip olduðumuz imkânlarý seferber ediyor ve azami gayret gösteriyoruz. Çünkü bizim davamýz ilahi davadýr, iman davasýdýr, ahiret davasýdýr, insanýn kurtuluþ davasýdýr. Bizim davamýz dünyevi arzu ve menfaatler üzerine kurulu deðildir. Bir insanýn hidayetine vesile olmayý, dünya ve içindekilerine sahip olmaktan çok daha büyük bir kazanç olarak görüyoruz.

Ýslam düþmanlarý boþ durmuyor. Ümmet coðrafyasýnýn her tarafýnda olduðu gibi yaþadýðýmýz coðrafyada da Müslüman toplumu ifsat etmeye çalýþýyorlar. Ýnsanlarý hidayet yolundan alýkoymaya ve onlarý Ýslam’dan uzaklaþtýrmaya çalýþýyorlar. Toplumu Ýslami inanç, ahlak ve yaþamdan koparmaya çalýþýyorlar. Ýnsan fýtratýnýn kabul etmediði gayri Ýslami ve gayri ahlaki her türlü kötülüðü toplumda yaymaya ve meþrulaþtýrmaya çalýþýyorlar. Müslüman toplumu deðiþtirmek ve dönüþtürmek istiyorlar. Müslüman olan bu toplum içine inkârcýlýðý, ahlaksýzlýðý, fitneyi, fesadý ve din düþmanlýðýný yerleþtirdiler ve yerleþtirmeye devam ediyorlar.

Toplumun mevcut halini dikkate aldýðýmýzda, sorumluluklarýmýzýn ne kadar büyük olduðunu daha iyi müþahede ediyoruz. Bize çok iþ düþmektedir. Fedakârlýðýn her türlüsünü ortaya koymaya ihtiyaç vardýr. Toplumun Ýslam’ý öðrenmeye dolaysýyla tebliðe ihtiyacý vardýr. Ýslam’ý hayatýnda tatbik edebilmek için yardýma ve desteðe ihtiyacý vardýr. Ýslam düþmanlarýnýn zararlarýndan ve þeytanlarýn þerlerinden kurtulmasý için yardýma ve desteðe ihtiyacý vardýr. Onun için toplumun yozlaþmasýna, Ýslam’dan ve Ýslami yaþantýdan uzaklaþmasýna engel olmak için tüm güç ve imkânlarýmýzý seferber ederek çalýþmalýyýz.

Siyasi alandaki geliþmeler ve farklýlaþmalar ile sosyal alandaki çalkantýlar bizi ümitsizliðe ve gevþekliðe sevk etmemelidir. Aksine daha fazla gayrete getirmelidir. Daha çok çalýþmamýz ve daha çok mesai harcamamýz gerektiðini hatýrlatmalýdýr.

Bu yolda elbette ki bazen engellerle, bazen zorluk ve sýkýntýlarla, bazen bela ve musibetlerle, bazen baþarýsýzlýk ve maðlubiyet gibi görünen neticelerle karþýlaþtýk. Bu durumlarla gelecekte de karþýlaþacaðýz. Bugüne kadar bize yönelik tahrikler ve provokasyonlar yapýldý, oyun ve tuzaklar tertiplendi. Bundan sonra da yapýlacaktýr. Bu tür tahrik, provokasyon, oyun ve tuzaklara karþý uyanýk olacaðýz ve bunlarý bozmaya çalýþarak yolumuza devam edeceðiz inþaallah.

Biz iþimize odaklanacak, iþimize yoðunlaþacak ve üzerimize düþeni hakkýyla yapmaya çalýþacaðýz. Bize düþenin çalýþma olduðunu, neticenin ise Allah’a (cc) ait olduðunu unutmayacaðýz. Yaptýðýmýz çalýþmalardan zahiren bir netice almadýðýmýzý görsek bile bu çalýþmalarýn Allah’ýn (cc) yanýnda boþa gitmediðine inanýyoruz. Bununla birlikte –Rabbimizin dilemesi halinde– dünyada da hayýrlý neticeler elde edeceðimizi unutmayacaðýz.

Biz; Ýslam’ý öðrenmeye, yaþamaya, teblið etmeye ve kuvvet olmaya çalýþarak üzerimize düþeni yapacaðýz. Yaþantýmýzý bu esas üzerine bina edeceðiz. Aile bireylerimizden baþlamak üzere, komþu, akraba, tanýdýk ve elimizin ulaþabileceði her kim varsa onlara elimizi uzatacaðýz. Onlara Ýslam’ý anlatacaðýz. Ýslam’ý hakkýyla öðrenmeleri ve yaþamalarý için gayret sarf edeceðiz. Onlarý gayri Ýslami ve gayri ahlaki þeylere karþý uyaracaðýz ve bunlardan korumaya çalýþacaðýz. Yanlarýnda ve yakýnlarýnda bulunacaðýz, onlara sahip çýkacaðýz. Sorun ve sýkýntýlarýna derman olmaya çalýþacaðýz. Bu konuda ýsrarcý olacaðýz. Müspet netice alýncaya kadar býkmadan buna devam edeceðiz. Ta ki insanlarýmýza hidayet ve kurtuluþ yolunu gösterelim, onlarýn kurtuluþuna vesile olalým ve onlarý kötülerden ve kötülüklerden koruyabilelim. Böylece hep birlikte içinde bulunduðumuz bu gemiyi Allah’ýn izniyle sahil–i selamete ulaþtýrabilelim.

Bu yolda karþýlaþacaklarýmýza sabredeceðiz ve daha çok kenetleneceðiz. Asla ümitsizliðe kapýlmayacak, gevþemeyeceðiz. Kararlýlýkla yolumuza devam edeceðiz. Toplumun ýslahý, insanlarýn Ýslami inanç ve yaþamla buluþmasý için tüm gayretlerimizi ortaya koyacaðýz. Bizi anlamayanlar çýksa da, bize karþý koysa da, uzattýðýmýz eli tutmamakta diretse de biz yine sabýr, kararlýlýk ve ümitle üzerine gidecek, peþini býrakmayacak ve ýslahýna çalýþacaðýz. Onun için iþ çok, sorumluluk büyüktür.

Rabbim hak üzerinde gayretimizi fazlalaþtýrsýn, hayýrlý çalýþmalarýmýza bereket katsýn.

Allah’a emanet olun.

Baþyazý / Ýnzar Dergisi – Temmuz 2015 (130. Sayý)
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR