Ýstanbul Kutlu Doðum Programý
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Ýstanbul Kutlu Doðum Programý
Peygamber Sevdalýlarý Platformu Marmara Koordinatörlüðü tarafýndan organize edilen 'Eþsiz ?nder Hz. Muhammed' adlý kutlu doðum etkinliði büyük coþkuyla gerçekleþti. Yapýlan konuþmalarda Müslümanlarýn tek önderinin Hz Muhammed (sav) olduðu vurgulandý.
26 Nisan 2015 Pazar 21:03
 Bu Haberi Paylaş


Peygamber Sevdalýlarý Platformu tarafýndan bu yýl Yenikapý Meydanýnda düzenlenen ve büyük bir katýlýmla gerçekleþen Ýstanbul Kutlu Doðum etkinliði sona erdi.

Programda Doðruhaber Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Mehmet Göktaþ, Molla Nizamettin Yaçin ve Siyer Araþtýrmalarý Vakfý Kurucu Baþkaný M. Emin Yýldýrým bir konuþma yaptý.

Etkinlikte konuþan Doðruhaber Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Mehmet Göktaþ, “Milyarlar salavatlarla Yasinler,  Fetih sureleriyle geldiniz. Siz sadece görünüþünüzle Allah'ý hatýrlatan deðil duruþunuzla izzetinizle tüm dünyaya Allah'ý hatýrlatýyorsunuz.” Ýfadelerini kullandý.

Göktaþ, 6-8 Ekim saldýrýlarýnda katledilen Yasin Börü ve Mavi Marmara'da katledilen Furkan Doðan'a ithafen þunlarý söyledi: “Özellikle bu güzel þehrin bu güzel meydanýndasýnýz. Bu meydanda iki kiþi var þu anda; biri Furkan Doðan diðeri Yasin Börü. Furkan Doðan'ý Mavi Marmara'ya yollarken gururlanmýþtýk. Ekibin içinde en delikanlýsýydý. Ýlginçtir Yasin Börü de þehid oldu. Hemen evlerinin önünde bir düðün vardý. Adýn ne dedim Yasin Börü dedi. Baðrýma bastým. Çünkü Börü'ler adýnda birileri vardý zindanlarda. Sarýldým sarýldým. ?imdi düþünüyorum da, Furkan Doðan ve Yasin Börü'nün beraber peygamber (as)'ýn dizinde oturduðuna inanýyorum.”

Yasin Börü ve Furkan Doðan'ýn bu coðrafyanýn kurtuluþ reçetesi olduðunu ifade eden Göktaþ, sözlerini þöyle sürdürdü: “Onlar Türkiye'ye bir kurtuluþ reçetesi sunuyorlar. Ey ezilen sömürülen ümmet Furkan ve Yasin nasýl ki Resulullah'ýn yanýndaysa biz de þimdi Resulullah'ýn sancaðý altýndayýz. Ama biz diyoruz ki, kýyamet gününe varmazdan önce bu dünyada senin dinini hâkim kýlanlar eyle bizleri. Ümmete rahmet eyle.”

Bütün liderler Hz. Peygamberi örnek almalý

Liderlerin Hz. Peygamberi örnek almalarý gerektiðini söyleyen Göktaþ, “Bugün dünyanýn güzel þehrinde dünyanýn en güzelini yâd etmek için geldik buraya. Tüm dünyaya haykýrýyoruz ki, en güzel insan Allah'ýn Resulüdür. Biz o peygamberi önder edineceðiz. Birileri köylüleri kast ettiðimizi sanýyor ama biz liderlerin onu örnek almak zorunda olduklarýný söylüyoruz. Onlar Hz Muhammed (sav)'i kendilerine örnek almak zorundadýr. Valisinden kaymakamýndan hâkiminden tutunuz tüm önde gidenler onu örnek almak zorundadýr. Çünkü o “müminleri merhamet kanadý altýna al” buyurmuþtur. O peygamberin öyle bir kanadý var ki altýna nice insanlar aldý. Kardeþlerim bu dünyadaki bütün liderlerin en çok yaptýðý iþ beraber mücadele verdiði insanlarý harcamaktýr saf dýþlý býrakmaktýr. Ama bu peygamber öyle bir peygamberdi ki beraber mücadele verdiði insanlarýn bir tanesini dýþlamadý. Onlarla birlikte hareket etti. ?u anda Ýslam ülkelerinin baþýndaki liderler siz kimi korkuttunuz. Müslümanlardan baþka kimi öldürdünüz. Söyleyin hangi kafir ülke sizden korkuyor. Müminleri asmasýný zindanlara doldurmayý biliyorsunuz. Ey Mýsýr Firavunu peygamberi örnek alacaksýn. O peygamber kafirleri korkuttu peki sen kimi korkuttun. Siz firavuncuklara sesleniyoruz. israil'i mi Amerika'yý mý korkuttunuz. Sizler peygambere benzeyeceksiniz. Aksi halde sizleri benzetmeyi iyi biliriz. O peygamber hicretten önce yakýnlarýný güvene aldý onlarý gönderdi. En son kendisi hicret etti. Bütün liderlere sesleniyoruz, Gelin Peygamberi kendinize rehber edinin çünkü ümmetin kurtuluþu bundadýr. Burada bizlere de görev düþüyor. Bizler onlarýn yakalarýndan tutup peygambere benzemek zorundasýnýz demeliyiz. Kýzlar babalarýnýn, kadýnlar eþlerinin yakalarýndan tutarak peygambere benzeyeceksin demelidir. Ey dünya liderleri ve dünyada Ýslam adýna kumandalýk yapanlar, size sesleniyoruz. Siz nasýl Müslümansýnýz. Siz bir þehre girerken o þehrin ahalisi sizin korkunuzdan oralarý terk ediyor.” dedi.

Göktaþ: “Ya Rabbi bize güzel günleri görmeyi nasip et”

Göktaþ, son olarak Ýslam alemi için yaptýðý þu dua ile konuþmasýný bitirdi: “Ya Rabbi bu sevgiyi bu þuuru Suriye'ye, Baðdat'a ve dünyanýn dört bir yanýnda birbirlerinin camilerine bomba atanlara yansýt onlara da ver. Onlarý birbirine kardeþ yap. Buradaki Furkanlarýn Yasinlerin sesini firavunlara bir tokat gibi indir. Bu sesimizi zalim yöneticilerin yüzlerine tokat olarak indiriver. Biz kendi derdimizi unutalým. Ýslam aleminin kanayan yarasýna bizleri merhem et ya Rabbi. ?u an israil zindanlarýnda 7 bin kiþi var ama Suud'un, Mýsýr'ýn zindanlarýnda yüzbinlerce kiþi var. Bunlar sizler gibi düþündükleri için zindandadýrlar. Ya Rabbi onlarýn imdadýna yetiþmeyi nasip et. Dualarýmýzý onlarýn dualarýyla birleþtir. Ya rabbi bize güzel günleri görmeyi nasip et.”

Hz Muhammed (sav)'in yolunu sürdürmeye söz verdik

Programýn devamýnda kürsüye çýkan Molla Nizamettin Yaçin, yaptýðý Kürtçe konuþmada, “Rabbül alemin bizleri bu dünyaya misafir olarak gönderdi. Ebedi bir ileme gideceðiz. Allah'a kul olduðumuz zaman Peygamber Efendimiz mahþer günü bizleri sahiplenecektir. Allah dünyayý yarattýðý zaman ilk insan ve ilk peygamber olarak hazreti Adem'i yarattý ve son peygamber olarak da Hazreti Muhammed'i gönderdi. Tüm peygamberlerin görevi elinizdeki bayraklarda yazan tevhid bayraklarýnda geçen ‘lailaheillalah' lafzýný hakim kýlmak oldu. Bir kýsým insanlar peygamberlere tabi olarak tevhid bayraðýný yüceltti. Kimi insanlar da dalalete düþüp þeytanýn yolunu seçti. Ey Allah'ýn Resulü sen insanlýða kýymet verdin. Ýnsanlýðý onurlandýrdýn. Bakýn deðerli kardeþlerin þu anki yöneticilere bakýn bir de Allah Resulü'nün liderliðine bakýn. Allah Resulü ümmetini sahiplendi. Ümmetini kucakladý. Eðer bizler Peygamberimizi rehber edinirsek iki cihanda da aziz oluruz. Bizler söz verdik. Peygamber Efendimiz'in yolunu býrakmayacak onu kendimize rehber edineceðiz.” þeklinde konuþtu.

Bu sevda dünyanýn dört bir yanýna yayýlacaktýr

Tüm þehitlere, salihlere, sadýklara selam göndererek konuþmasýna baþlayan Siyer Araþtýrmalarý Vakfý Kurucu Baþkaný Muhammed Emin Yýldýrým ise, “Siz Peygamber Sevdalýlarýna da selam olsun. Bana dediler ki ‘Diyarbakýr'daki coþku Ýstanbul'da olmaz.' Ben de dedim ki burada bir siyasi parti, bir cemaat, bir hizb yok. Burada Peygamber Efendimizin adý var. 14 asýrdýr kim Peygamber Efendimizden gücünü aldý da mahcup oldu. Mahcup olmayacaksýnýz. Siz peygamber adýna yürüdükçe hiçbir zaman mahcup olmayacaksýnýz. Bu kutlu yolculuk sadece Diyarbakýr'da, Ýstanbul'da kalmayacak. Dünyanýn dört bir yanýna yayýlacaktýr. Sizleri þahit tutarak þunu söylüyorum. Saidler bitmedi, bitmeyecek. Ve Ýnþallah o Saidler Peygamber nasýl sevilir, ortaya koyacaktýr. Peygamber sevdalýsý olmak büyük bir iddiadýr. Peygamber sevdalýsý olmak risâlet davasýna talip olmaktýr, bu da tek önder, tek serok Allah Resulünü tanýmakla olur” dedi.

Yasin Börü gibi þehit olmamýz gerekiyorsa olacaðýz

Peygamberin yolunun sürdürücüleri olacaklarýný belirten Yýldýrým, “?urada olanlarýn önderi Hazreti Muhammed'dir. Baþka bir önder de tanýmayýz. Onun yolu yolumuz, onun mirasý mirasýmýzdýr. Öyleyse risâlet ahlakýnýn ilkelerini çok iyi bilmeliyiz. Birincisi hedefin olacak sevdan olacak, rüya göreceksin. Her peygamber sevdalýsýnýn rüyasý bu olacak,‘Allah fýrsat verirse ben 7 milyar insana Peygamber nasýl sevilir' göstereceðim. Ýkincisi bedel ödeyecek. Bu davaya bu hedefe varma adýna elimizden ne gelirse yapacaðýz. Ter mi akýtýlacak akýtacaðýz. Yorulmamýz mý gerekiyor, yorulacaðýz. 16 yaþýnda Yasin Börü gibi þehid olmamýz gerekiyorsa þehit olacaðýz. Üçüncüsü arkaya bakmayacaðýz. Birkaç kiþiyiz sorusunu acizler sorar. Bir Müslüman bir Müslümanýn yanýna gelince 11 olur. ?u anda bu cemaati hangi hesap makinasý sayar. Onun için arkaya bakmak yok. Dördüncüsü karþýlýk beklemeyeceksin. Ecrim Allah'tan diyeceksin. Peygamberi örnek edineceksin. Çoban olacaksýn, terzi olacaksýn, tüccar olacaksýn, ama asla el açmayacaksýn açýlan ellere sen uzanacaksýn. Beþincisi neticeyi Allah'a býrakacaksýn. Allah bize sefer emretti, zafer Allah'tandýr. Biz tohumu ekeceðiz, mahsulün hesabýný yapmayacaðýz.Ýnþallah peygamber sevdalýsý kardeþlerim bu sevdayý ilke edinecektir” ifadelerini kullandý.

Selahaddi'nin torunlarý Peygamber nasýl sevilir herkese öðretecekler

Selahaddin'in torunlarýnýn tüm cihana Peygamber nasýl sevilir, öðreteceklerinin altýný çizen Yýldýrým, “Allah'ým bu meydandaki insanlar senin peygamberinin sevdasý için bir araya geldiler. Tekbire, Subhanallah'a acýkan bu topraklarý doyurmak için bu meydanda toplandýlar. Peygamberin yolundan bu güzel insanlarý ayýrma. Selahaddin o topraklarý nasýl kurtardýysa Selahaddin'in torunlarýyla Kudüs'ü özgürlüðüne kavuþtur. Gelin el ele verin birbirinizi çok sevin sahabenin kardeþliði gibi bir kardeþlik sevdasý da siz gösterin. Bu dünyada Allah Resulünün aþkýyla yananlar o dünyada yanmayacaklar. Bu dünyada dinlerini kurtarmak için yola çýkanlar o dünyada mahcup olmayacaklar. Ýçinizden Yasinlerin, Riyadlarýn Hasanlarýn, Hüseyinlerin, Cumalilerin artmasýný nasip etsin” dedi.

Program Yusuf Tutak'ýn okuduðu dua ile sona erdi.  (ÝLKHA)
 
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (1) adet yorum eklenmiştir.
@idris amedi
26 Nisan 2015 Pazar 21:23
muhteþem allah bu kutlu sevdaya adayan
muhammedi orduya zafer ihsan etsin
bizleri de cengaverliðine heval etsin
  YORUM DEVAMI


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR