KEMALÝZMÝN ELE?TÝRÝYE TAHAMM?L? YOK
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
KEMALÝZMÝN ELE?TÝRÝYE TAHAMM?L? YOK
Son dönemlerde 5816 sayýlý kanun bahane edilerek tutuklama furyasý baþlatýldý. Edirne'deki Emine ?ahin vakasýnýn ardýndan ?ahin'e destek olmak isteyenler ile bu konudaki eleþtirilerini dile getirenler, hukuksuz bir þekilde tek tek tutuklanýyor. Yaþananlar, kamuoyunda ??Kemalizmin eleþtiriye tahammülü yok' yorumlarýna neden oldu. Av. Mahmut Doðan ise yüzden fazla avukatýn oluþturduðu baskýya deðinerek, ??Burada tutuklanmayý gerektirecek görüntü veya deliller söz konusu deðil. Tamamen avukatlarýn imza toplayarak baský oluþturmalarý sonucunda tutuklanma meydana gelmiþtir? dedi.
14 Kasım 2018 Çarşamba 09:18
 Bu Haberi Paylaş


DOÐRUHABER

Edirne'de 10 Kasým törenlerinde Atatürk aleyhine slogan attýðý iddiasýyla gözaltýna alýnan üniversite öðrencisi Emine ?ahin, “Atatürk'ün hatýrasýna alenen hakaret” suçlamalarýyla tutuklandý. Emine ?ahin ise ifadesinde ‘Bu bir kýyamdýr, Allah'ýn kanununu bilmiyorsunuz, batýlý inançlarý getirdi, yazýlý kanunlarý kaldýrttý' söylemini dile getirdiðini ifade etti. Hukukçularýn yaný sýra milyonlar ise hakaret içermeyen bu sözlerin tutuklama sebebi sayýlmasýna ve yaþanan hukuksuzluða isyan etti. Öte yandan Atatürk'e hakaret ettiði gerekçesiyle ?ahin'in tutuklanmasýnýn altýndan akýl almaz bir iþgüzarlýk çýktý. Tutukluluðuna itiraz edilen ?ahin'in hiçbir þekilde Atatürk'e yönelik tek kelime etmediði ve meydanda baðýrmadýðý belirtildi. Törenlerin baþladýðý esnada yolda yürürken “bu kýyamdýr” diye kendi kendine mýrýldandýðý ve o esnada orada bekleyen polis memurunun müdahale ederek ?ahin'le tartýþtýðý olayýn tamamen iþgüzar polis memurlarýnca týrmandýrýldýðý öðrenildi.

118 PROVOKATÖR

Polis memurlarýnýn ?ahin'in meydanda Atatürk'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmýþ gibi tutanak tutmasýnýn ardýndan 118 avukatýn olaya müdahil olarak ?ahin'in tutuklanmasý için çabaladýðý belirtildi. Cezaevinde ?ahin ile görüþen avukat Hamza Uçan olayýn tamamen bir çarpýtma ve provokasyondan ibaret olduðunu söyledi. Polisin olayý çarpýtarak tutanak tuttuðunu, ?ahin'in hiç bir þekilde baðýrmadýðýný ve Atatürk'ün ismini dahi anmadýðýný vurgulayan Uçan, olaydan hemen sonra 118 avukatýn ?ahin'in tutuklanmasý için savcýlýða koþtuðunu söyledi.

TARÝHÝNÝN EN KÖTÜ  DÖNEMÝNÝ YA?IYOR

5816 SAYILI KANUN TOPLUM ÜZERÝNDE SALLANAN KILIÇ

Gazetemize deðerlendirmelerde bulunan Avukat Mehmet Mahmut Doðan, “En son Edirne'de yaþanan olay üzerinden gidilecek olursa, 5816 sayýlý kanun bir dönem tek parti vesayetinin toplum üzerinde sallanan kýlýcýydý. Edirne'de bir kiþi ‘Atatürk'ün hatýrasýna hakaret' suçlamasýyla gözaltýna alýnýp daha sonra da tutuklandý. Belirli bir süreye kadar kimsenin olay hakkýnda doðru bilgi edinmediðini gördük. Medyada inanýlmaz bir bilgi kirliliði vardý. Sivil Toplum Kuruluþlarý üstüne düþen vazifeyi yerine getirmiyor. Bunu yargýda yapamadýðý gibi medyada da yapamadý. Dolayýsýyla biz ilk saatlerde bu hadisenin ne olduðunu öðrenemedik. Medyada ‘yok þöyle dedi, böyle dedi' diye uzadý gitti.” dedi.

TARÝHÝNÝN EN KÖTÜ  DÖNEMÝNÝ YA?IYOR

KIZIN SÖYLEDÝÐÝ TEK ?EY, ‘BU BÝR KIYAMDIR'

Doðan, “Bu hanýmefendi öðrenci yurdundan çýkýyor ve saat 09.05'te ayakta duran insanlarý görüyor, o esnada kendi kendine veya yanýndaki birine serzeniþte bulunuyor. Bunun üzerine apar topar gözaltýna alýnýyor. Gözaltýna alýndýktan sonra ‘Bu bir kýyamdýr' diyor, yani namazdaki kýyama benzetiyor. Tek kurduðu cümle bu. Geri kalan diyalog, polislerle arasýnda geçen diyalog. Ama medya bunu, orada duran halka söylemiþ gibi yansýttý. Biz STK'lar olarak her alanda olduðu gibi burada da sýnýfta kaldýk, basýn olarak da sýnýfta kaldýk. Çünkü gözlerimizin önünde bu hadise yaþandý. Normal þartlarda olay olur olmaz þunu dememiz lazýmdý; ‘Ne oluyor ya, Edirne'ye gidip þu olayý bir öðrenelim' diye hareket etmemiz lazýmdý.” ifadelerini dile getirdi.

100'ÜN ÜZERÝNDE AVUKAT ‘TUTUKLANSIN' DÝYE MAHKEMEYE BASKI KURDU

Edirne'de yüzün üzerinde avukatýn oluþturduðu baskýya dikkat çeken Doðan, “Çünkü ayný saatlerde biz hiç bir þey yapmazken 100'den fazla avukat kýz öðrencinin tutuklanmasý için Edirne Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na baský yapmýþlar. Bu avukatlar imza toplayarak baþsavcýlýða gidiyor, baþsavcýlýk da bunun üzerine tutuklama kararý veriyor. Hiçbir aklý baþýnda savcý veya hakim, böyle bir suçlamadan dolayý tutuklama yapmaz. Çünkü burada tutuklanmayý gerektirecek görüntü veya deliller de söz konusu deðil. Tamamen avukatlarýn imza toplayýp baský kurmalarý sonucunda tutuklanma meydana gelmiþtir. Bizler de bir grup avukat arkadaþ ile beraber, Edirne cezaevinde olan maðdur Emine ?ahin'i ziyaret edip ayný zamanda Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na da itirazda bulunduk. Baþsavcýlýk bize ‘Tamam hukuku iþletelim ama adliyeye toplu girip çýkmayalým. Aman karþýlýklý bir þeyler yaþanmasýn'  iþte baþýmýza ne geldiyse bu korkaklýktan geliyor. Baþsavcýlýk suç dahi olmayan bir fiilden dolayý bir kýzý tutuklarken, baþsavcýlýðýn dert ettiði þey, ‘Aman adliyeden avukatlar toplu giriþ çýkýþ yapmasýn' bunun derdine düþmüþtü. Ýtirazýmýzý yaptýk, maðdurun tahliyesini bekliyoruz. Eðer tahliye edilmezse avukatlar, toplu olarak nasýl adliyeye girip mazlumlara sahip çýktýðýmýzý görürler.” þeklinde konuþtu.

BU ÝNSANLAR TAHLÝYE EDÝLMELÝ

“5816 sayýlý kanun tutuklamaya müsait deðildir.” diye konuþan Doðan son olarak þunlarý söyledi; “Bu kanundan dolayý ne kadar tutuklu olan varsa hepsinin tahliye olmasý gerekir. Çünkü ceza alsalar dahi infazý yoktur. Önce bu insanlar tahliye edilmeli, ondan sonra da takkeyi önümüze koyup oturup konuþalým bu kanunu. Konuþalým ki, bu kanunun birilerinin üzerinde denetim mekanizmasý olmasý devam mý edecek, bu içindeki muðlak ifadeler netleþtirilecek mi, yoksa tümden mi kaldýrýlacak? O daha geniþ, kapsamlý bir çalýþmanýn konusu. Bugün için öncelikli hedef, bu kanun kapsamýnda tutuklu olan herkesin tahliye olmasýdýr.”

TARÝHÝNÝN EN KÖTÜ  DÖNEMÝNÝ YA?IYOR
HÜDA PAR Ýstanbul Ýl Baþkaný Erdal Elibüyük


HÜDA PAR EDÝRNE'DE: DAVANIN TAKÝPÇÝSÝ OLACAÐIZ

HÜDA PAR Ýstanbul Ýl Baþkaný Erdal Elibüyük, GÝK üyesi Meryem Kiraz, Ýstanbul Kadýn Kollarý Baþkaný Münevver Aktaþ ve bir grup HÜDA PAR'lý avukat Edirne'de tutuklu bulunan Emine ?ahin'i Cezaevinde ziyaret ettiler.

“DÜ?ÜNCELER HAKARET ÝÇERMEDÝÐÝ SÜRECE SUÇ TE?KÝL ETMEZ”

Emine ?ahin'in Ýslami hassasiyetinden ötürü bir saldýrý veya bir hakaret olmadan bir görüþ beyan etiðini belirterek konuþmasýna baþlayan HÜDA PAR Ýstanbul Ýl Baþkaný Erdal Elibüyük, “Bu, düþünce hürriyeti çerçevesinde deðerlendirilmesi gereken bir mesele. Burada avukat haným gidip kendisiyle görüþtü. Önceki gün bir kýsým avukatlar yine kendilerini gelip ziyaret etmiþti. Emine Haným'ýn avukat arkadaþlara söylediði þey þudur: ‘Ben puta tapýyorsunuz gibi bir þey söylemedim. Onlarýn duruþlarýnýn doðru olmadýðýný ve sadece Allah'ýn huzurunda bu þekilde kýyama durulabileceðini ifade ettim.” Bu durum ülkemiz ve Edirne'miz açýsýndan üzücüdür. Daha güzel þeylerle gündeme gelmesi gerekirken bu tür haberle gündeme gelmesi üzücüdür. Bunu ifade etmem gerekir ki biz toplumu kutuplaþtýran bütün söylemlerin karþýsýndayýz. En fazla birlik beraberliðe ihtiyaç duyduðumuz bir dönemde ülkemizin zor bir dönemden geçtiði günlerde içerde daha dikkatli olunmasý gerektiðini söylüyoruz. Düþünceler hakaret içermediði sürece bir suç teþkil etmediðini düþünüyoruz. Emine Haným'ýn sözlerinin bir suç teþkil etmediðini düþünüyoruz” þeklinde konuþtu.

“BU DAVANIN TAKÝPÇÝSÝ OLACAÐIZ”

Yargýya duyulan güvenin en az olduðu bir dönemden geçildiðini ifade eden Elibüyük, “Bu tür kararlara imza atan hakimlerin ve savcýlarýn ülkemizde olmasý da bizi ayrýca üzüyor. Adalet Bakaný Sayýn Abdülhamit Gül'e çaðrýmýzdýr, bu tür kararlara imza atarak ülkede iç karýþýklýða neden olacak kararlar alanlar hakkýnda çalýþma baþlatýlmalýdýr. Biz bu davanýn takipçisi olacaðýz. Ýnþallah tutukluluðu devam etmez. Biz gerekli desteði kendisine vereceðiz.” dedi.


 

  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR