KOSGEB faizsiz kredi baþvurusu ilgi görüyor! 50 bin TL sýfýr faiz kredi iþlemleri
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
KOSGEB faizsiz kredi baþvurusu ilgi görüyor! 50 bin TL sýfýr faiz kredi iþlemleri
KOSGEB sýfýr faizli kredi baþvuru iþlemleri esnaflar tarafýndan ilgi görmeye devam ediyor. Müracaatlarýn alýndýðý KOSGEB 50 bin TL kredi baþvuru sisteminin yoðunluk nedeniyle yanýt vermemesi, birçok iþletme sahibinde telaþa neden oldu. KOSGEB faizsiz kredi baþvurularýnýn 21 Aralýk tarihine kadar devam edeceðini söyleyen baþkanlýk, kayýt ve beyanname giriþ iþlemlerinin sýkýþtýrýlmadan bu süreçte yapýlabileceðini ifade etti.
19 Aralık 2016 Pazartesi 14:07
 Bu Haberi Paylaş

KOSGEB 50 bin TL faizsiz kredi imkaný KOBÝ'ler tarafýndan olumlu karþýlandý. KOSGEB'e iþletme kaydý olan ve sýfýr faizli 50 bin TL kredi desteðinden faydalanmak isteyen iþletme sahipleri, sistem üzerinden baþvurularýný gerçekleþtirmeye devam ediyor. Peki kaydý olmayan iþletmeler kredi desteðinden nasýl faydalanacak? Ýþte 50 bin TL faizsiz kredi için iþletme kaydý iþlemleri ve baþvuru nasýl yapýlýr sorusunun cevabý

50 bin TL faizsiz kredi baþvurusu yapmak isteyen iþletme sahipleri için süreç bugün baþladý. Siteye zaman zaman yoðunluk nedeniyle ulaþýlamýyor, sayfayý sürekli yenilemek gerekiyor.

Sisteme iþletmeleri kayýtlý olan kiþilerin baþvurabileceði faizsiz kredi baþvuru þartlarý açýklanmýþtý. Sisteme iþletmeleri kayýtlý olamayan kiþilerin KOSGEB veritabanýna kayýt iþlemleri ise devam ediyor. Ýþte veritabanýna kayýt iþlemleri konusunda detaylý bilgiler ve 50 bin TL faizsiz kredi baþvuru þartlarý: 

Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeleri Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðýnýn 50 bin liralýk "Sýfýr Faizli Ýþletme Kredisi Faiz Desteði" programýna yönelik baþvuru kayýtlarý bu sabah 09.00'da baþladý.

KOSGEB faizsiz kredi baþvurusu ilgi görüyor 50 bin TL sýfýr faiz kredi iþlemleri

KOSGEB'den yapýlan yazýlý açýklamada, 1 Ocak 2016'dan "Sýfýr Faizli Kredi Destek" programý açýklandýðý güne kadar veritabanýna kayýtlý firma sayýsý 56 bin 810 ve KOBÝ bilgi beyannamesi güncelleyen firma sayýsý 147 bin 710 iken, 10 Aralýk'tan bugüne kadar veritabanýna yeni kaydolan firma sayýsý 105 bin 463 ve ayný dönemde KOBÝ bilgi beyannamesini güncelleyen firma sayýsýnýn ise 178 bin 629'u bulduðu bildirildi. 

KREDÝ BA?VURUSU ÝÇÝN TIKLAYINIZ

Sadece son bir hafta içinde KOSGEB veritabanýna kayýt yaptýran ve bilgi beyannamesini güncelleyen firma sayýsýndaki artýþa dikkatin çekildiði açýklamada, sistemin aktif çalýþtýðý, ancak ciddi bir yoðunlukluk yaþandýðý vurgulandý. 

15 bin KOBÝ'ye sunulacak 50 bin liralýk "Sýfýr Faizli Ýþletme Kredisi Faiz Desteði" için 19 Aralýk Pazartesi günü saat 09.00 ile 21 Aralýk Çarþamba günü saat 23.59 aralýðýnda, "http://sifirfaiz.kosgeb.gov.tr" adresinden baþvuru yapýlabileceði belirtilen açýklamada, ayný anda on binlerce kayýt ve güncelleme yapýlmasýndan dolayý sistemde gecikme yaþandýðý da kaydedildi. 

Kayýt ve güncelleme iþlemlerinin, kredi baþvuru tarihleri sürecinde de devam edeceðine iþaret edilen açýklamada, kredi onaylanma sürecinde baþvuru sýrasýna göre herhangi bir önceliðin söz konusu olmadýðýnýn altý çizildi. 

KUYRUKLAR OLU?TU

KOSGEB 50 bin TL faizsiz kredi baþvurusunun ilk gününde Antalya Ýl Müdürlüðü önünde uzun kuyruklar oluþtu. 
Soðuk havaya aldýrmayan yüzlerce kiþi 12 ay ödeme yapmadan toplamda 36 ayda geri ödemenin öngörüldüðü 50 bin TL’lik krediye baþvuru yapabilmek için birbirleriyle yarýþtý. Evrak iþlemlerinin çok uzun sürdüðünü belirten ev tekstili üzerine iþletmesi bulunan 50 yaþýndaki Ender Çelik, “Kredi uygulamasý çok güzel. Bu yýl çok zor geçti. Esnafa ciddi bir destek olacak. Krediyi alabilirsem, iþletmemin giderleri için kullanacaðým” dedi.

BELGELER UZUN SÜRÜYOR

Giyim sektörü ile uðraþan Tuna Terzioðlu, kredi imkanýnýn esnaflar için iyi bir fýrsat olduðunun altýný çizdi. Sadece uygulamada sýkýntý olduðuna iþaret eden Terzioðlu, "Gerekli belgeleri hazýrlamak için çok uðraþýyorsunuz. Bu iþler e-devlet üzerinden yapýlsa daha kolay olurdu. Ýlk günden bir yoðunlukluk. ?u an bizim iþimizin baþýnda olmamýz gerekiyor ama burada sýradayýz. 2016’nýn son günlerine böyle bir kredi imkanýnýn sunulmasýnýn esnafa büyük faydasý olacaktýr" diye konuþtu.

BORCUMUZU KAPATACAÐIZ

Otobüs iþletmeciliði yapan 27 yaþýndaki Neslihan Baþar, çoðu kiþinin kredi hakkýnda yeterli bilgisinin olmadýðýný aktararak, “Belgeleri hazýrlayabilmek için çok uðraþtýk. Ýlk günden baþvurumuzu yapacaðýz. Eðer krediyi alabilirsem, var olan borcumuzu yine borçla kapatmýþ olacaðýz” ifadelerine yer verdi. Turizmci Ali Öz (42) ise, kredi imkanýnýn güzel olduðunu belirterek, “Malum bu yýl turizm kötü gitti. Bu yýlki zararlarýmýzý kapatmak için parayý kullanacaðým. Bütün kiralarýmýzý ertelemek zorunda kaldýk. 50 bin düþük ama yine de güzel bir uygulama” þeklinde konuþtu.

NE KADAR SÜRECEK?

Bu sabah saat 09.00'da baþlayan KOSGEB 50 bin liralýk "Sýfýr Faizli Ýþletme Kredisi Faiz Desteði" programýna yönelik baþvuru kayýtlarý, 31 Aralýk 2016 tarihine kadar devam edecek.

BA?VURULAR NASIL YAPILACAK?

KOSGEB karþýlýksýz 50 bin TL kredi imkanýndan yararlanmak için öncelik olarak KOSGEB veri tabanýna kayýt yaptýrmak gerekmektedir. Daha sonra KOSGEB veri tabanýna kayýt yaptýran vatandaþlar KOBÝ giriþ sayfasýna giderek söz konusu iþletme ile ilgili tüm alanlarý doldurarak sayfalarýn çýktýsýný alacaklardýr. Bu çýktýlar ile baþvuru yapan vatandaþ KOSGEB müdürlüklerine gerekli evraklarý teslim edip baþvuruyu gerçekleþtirmiþ olacaksýnýz.

BA?VURU ?ARTLARI NASIL OLACAK?

KOSGEB Baþkaný Recep Biçer, Program kapsamýnda iþletme baþýna saðlanacak kredi üst limitinin 50.000TL olacaðýný ve bankalar üzerinden kullandýrýlacak kredinin faiz oranýnýn tamamýnýn KOSGEB tarafýndan karþýlanacaðýný belirterek, kredi vadesinin ise, ilk 12 (oniki) ayý ödemesiz, kalaný üçer aylýk eþit taksitler halinde geri ödemeli toplam 36 (otuzaltý) ay þeklinde faizsiz olacaðýný açýkladý.

HANGÝ BANKALARDAN ÇEKÝLEBÝLECEK?

Destek baþvurularýnýn ardýndan onay alýnmasý halinde, aþaðýda yer alan bankalardan talep edilen meblaðlar alýnabilecek. KOSGEB baþvurularý onaylasa dahi, bankalar kredi verip vermeme ve onaylanan kredi miktarlarýný deðiþtirme konusunda kendi inisiyatiflerini kullanma hakkýnda sahiptir. Ýþte programda yer alan bankalar;

*Akbank T.A.?.
*Denizbank A.?.
*Garanti Bankasý A.?.
*Ýþ Bankasý A.?.
*QNB Finansbank A.?.
*Halk Bankasý
*Vakýflar Bankasý T.A.O
*Yapý Kredi Bankasý A.?.
*KGF (Kredi Garanti Fonu)

KOSGEB KAYDI NASIL YAPILIR?

KOSGEB'e henüz iþletmesini kaydetmeyenler bu baþvurudan yararlanamayacaðý için öncelikle bu kayýtlarýný oluþturmalarý gerekmektedir. KOSGEB iþletme kaydýný tamamladýktan sonra sýfýr faizli kredi baþvurusu yapýlabilecektir. Ýþte KOSGEB kayýt iþlemleri

KOSGEB'E ÝLK KEZ KAYIT YAPTIRMAK ÝÇÝN LÝNKÝ TIKLAYINIZ

www.kosgeb.gov.tr adresinden KOBÝ Giriþ bölümündeki "KOSGEB'e ilk Kayýt" linkine týklamalýsýnýz. Karþýnýza gelen formu doldurarak, bundan sonraki bütün aþamalarda kullanacaðýnýz Ýþletmenize ait KOSGEB E-KOBÝ Kullanýcý Adý ve ?ifresini alacaksýnýz.

Kullanýcý Adý ve ?ifrenizi daha sonraki aþamalarda sorunla karþýlaþmamak için unutmamanýz önemlidir.

KOSGEB’e vereceðiniz beyanlardaki bilgilerin yanlýþ olmasýndan doðacak tüm hukuki ve mali sorumluluk iþletmenize ait olacaktýr.

Ýþletme Adýnýzý tam ünvanýný büyük harfler ile yazýnýz.

Ýþletmenizin Statüsünü seçiniz.

Vergi Dairesini seçerken önce iþletmenizin bulunduðu ili seçiniz.

Ýlinizde bulunan vergi dairelerinin geldiði listeden vergi dairenizi seçiniz.

Vergi numaranýzý giriniz. Eðer þahýs iþletmesi iseniz T.C. kimlik numaranýzý giriniz.

Yetkili Kiþi Adý Soyadý bölümünde soldaki haneye AD saðdaki haneye SOYADI yazýnýz. Yetkili kiþi iþletmeniz adýna imza atmaya yetkili kiþi olmasýna dikkat ediniz.

SSK Ýþyeri Sicil No veya yoksa BAÐ-KUR numaranýzý giriniz.
SSK iþ yeri numaranýzý 21 hane olacak þekilde giriniz. 23 haneli ise son iki haneyi girmeyiniz.

Ýþletmenizin kuruluþ yýlýnýz 4 haneli olacak þekilde giriniz.

Ýþletmenizin bulunduðu yeri seçiniz.

Ýþletmenizin ticari sicil numarasýný giriniz. Esnafsanýz esnaf sicil numaranýzý giriniz.

Baðlý bulunduðunuz meslek kuruluþunu seçiniz.

Faaliyet kodunuzu seçmeniz gerekmektedir bunun için öncelikle Faaliyet kodunuzu seçmek için týklayýnýz butonuna týklayýnýz. Karþýnýza madde 15 deki NACE Seçimi ekraný gelecektir.

Nace seçim ekranýndan Ýþletme türünüzü seçiniz. Ýmalatçý iseniz Ýmalatçý olarak çalýþýyorum deðilseniz Ýmalat dýþý çalýþýyorum seçiniz. Sonrasýnda altýnda gelen menüden NACE Üst Kodu’nu seçiniz.

NACE Ýkili Kodu menüsü dolacak ve bir alt kriter daha seçmenize izin verecektir.

Seçtiðiniz Nace Ýkili Kodu na göre ilgili faaliyetler aþaðýda açýlacak tabloya gelecektir. Ýlgili tablodan aþaðýdaki þekilde de gözüktüðü gibi tik atarak iþletmenizle ilgili faaliyet alanýný seçiniz ve sonrasýnda NACE Seçim ekranýnýn sað alt köþesindeki butonuna týklayýnýz. En az 1 ve en fazla 3 alaný seçebilirsiniz.

Ýþletmenize ait iletiþim bilgilerini girmeniz gerekmektedir.

Yukarýda girdiðiniz bilgilere onay verme iþlemini yapmanýz gerekmektedir. Bunun için Ýþletme hakkýnda yukarýda yer alan bilgilerin doðru olduðunu beyan ve taahhüt ederim. tikini iþaretleyiniz.

Sistemin güvenliði için en son adýmda kontrol bulunmaktadýr. Kontrol bölümünde çýkan resimdeki rakamlarý aþaðýsýndaki kutucuða eksiksiz olarak giriniz.

Tüm adýmlarý yaptýktan sonra butona týklayýp kayýt iþleminizi tamamlayýnýz. Eðer yukarýdaki bilgilerinizde sisteme aykýrý bir giriþ yaptý iseniz sistem sizi uyaracaktýr. Çýkan uyarýlarý okuyarak deðiþtirmeniz gereken bilgileri deðiþtirip sonrasýnda tekrar butonuna týklayýnýz .

DÝKKAT: Bilgilerinizi kaydetme iþlemi sonrasýna sistem size bundan sonra irtibat kuracaðýnýz ve iþlemlerinizi yürüteceðiniz Ýlgili Birimi seçmenizi aþaðýdaki þekildeki gibi isteyecektir. Menüden gelen birimler içerisinden size en yakýn olanýný seçiniz ve butonuna týklayýnýz. Bu iþlemi tamamlamanýza müteakip karþýnýza gelecek ekrandaki KULLANICI ADI ve ?ÝFRENÝZÝ NOT EDÝNÝZ ve KOBÝ BEYANNAMESÝ iþlemlerinizi doldurmaya baþlayýnýz.

  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR