Kaplan: Uyarýyorum! 2 Dalga Geliyor
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Kaplan: Uyarýyorum! 2 Dalga Geliyor
Yeniþafak gazetesi yazarý Yusuf Kaplan Darbe giriþiminin 2. dalgasýný Cemaatlerin vurulmasý ve laikliðin pomlanmasý olarak niteledi.
14 Ağustos 2016 Pazar 20:07
 Bu Haberi Paylaş


 

Yusuf Kaplan'ýn analizi...

15 Temmuz, bir darbe giriþimi deðil, Türkiye'ye bir saldýrýydý.

Nasýl bir saldýrýydý bu ve ne'yi vurmayý hedefliyordu peki?

Türkiye'nin ruh atýlýmý yapma gücüne bir saldýrýydý bu!

Türkiye'nin yeniden tarihin akýþýný deðiþtirecek bir medeniyet yürüyüþüne soyunma imkânlarýnýn berhava edilmesini amaçlayan bir saldýrýydý...

Türkiye'nin son kale, mazlumlarýn umudu olma hakikatini bitirmeyi amaçlayan büyük bir saldýrýydý...

FETÖ'YLE MÜCADELENÝN ATLANMAMASI GEREKEN AYAÐI: PARTÝLER!
FETÖ'yle mücadelede atlanmamasý gereken ama atlandýðýný gözlemlediðim çok hayatî bir nokta var:
FETÖ'yle mücadeleyi AkParti hükümeti ve kadrolarý yapýyor esas itibariyle, öyle deðil mi?
FETÖ'yle mücadelenin baþýmýza yeni bir çorap örmesini önlemek için bu mücadeleyi stratejik ve dikkatli bir þekilde götürmek gerekiyor.
?unu söylemek istiyorum: FETÖ'yle mücadeleyi yürüten AkParti, artýk daha fazla gecikmeden AKParti'deki (dolayýsýyla diðer partilerdeki) kripto FETÖ'cüleri temizlemezse, FETÖ'cüler, FETÖ'yle ilgisi olmayan ve FETÖ'nün temizlemeyi düþündüðü önemli isimleri temizleyecekler...

Meselenin püf noktasý burasý: Kripto FETÖ'cüler, FETÖ'yle ilgisi olmayan hatta FETÖ'yle kýyasýya mücadele eden bazý isimleri temizlemeye baþladýlar bile...

Burada isim vermeyeceðim. Sadece þu kadarýný söylemekle yetineceðim: Anadolu'dan teþkilatlardan gelen haberler çok tedirgin edici nitelikte. Bu gerçeði, Twitter'da bu þekilde dile getirdiðimde gelen tepkiler, verilen bilgiler ürküttü beni.
O yüzden önce temizliði yapacak kadrolarýn içinden kripto FETÖ'cülerin temizlenmesi gerekiyor.
Yoksa hem tertemiz insanlar temizlenecek hem de daha önemlisi Erdoðan'ýn etrafýnda kale gibi duracak kimse býrakýlmayacak.
Bu son söylediðimi özelde AK Parti, genelde devlet yetkilileri dikkate alsýnlar lütfen.
Tayyip Bey, yýllardýr, “FETÖ'yle mücadele gevþek davranýlýyor! Olmaz bu!" diye uyardý. Fazla anlatamamýþ olmalý ki, defalarca tekrarladý uyarýsýný.

15 TEMMUZ'UN 2. AYAÐI: CEMAATLERÝN VURULMASI, LAÝKLÝÐÝN POMPALANMASI!
Gelinen noktada, iþin kontrolden çýkmamasý ve ürpertici mecralara sapmamasý için þu uyarýlarýmý lütfen dikkate alýn, diyorum:

1-
 Birincisi: Erdoðan'ýn etrafýnýn boþaltýlmasýna, Erdoðan'ýn yalnýzlaþtýrýlmasýna aslâ izin verilmemeli. Bu mücadele, Erdoðan olmadan baþarýya ulaþamaz. Bunu bütün dünya biliyor!
O yüzden Erdoðan'ýn etrafýnda dünyevî beklentileri olmayan kale gibi duracak saðlam, basiretli, donanýmlý ve korkusuz dava adamlarýna ihtiyaç var.

2- Ýkincisi: FETÖ'yle mücadele mecraýndan saptýrýlýyor: Bir taraftan laikler, diðer taraftan YENÝ-FETÖ'cüler, tanklarýn önüne yatan cemaatleri, tarikatleri hedef tahtasýna yatýrmaya baþladýlar.
Her gece televizyonlarda, açýk açýk cemaat, tarikat isimleri verilerek bu cemaatler, tarikatlar hedef gösteriliyor. Her gece belli baþlý televizyonlarda defalarca tekrarlanýyor bu hedef göstermeler!

Dikkat buyurulsun lütfen: Asýl tehlike bu! Üstelik de ayný anda iki taraftan yapýlan medyatik yaylým ateþinin ortasýnda kalýyor cemaatler ve tarikatler.

Dahasý, bu hedef göstermeler, bazý ilahiyat profesörlerine yaptýrýlýyor: Bu insanlar, bilip bilmeden -belki de bilerek- hem “Türkiye'yi ancak laiklik kurtarabilir" diyebiliyorlar hem de açýk açýk isim vererek cemaatleri, tarikatleri hedef gösteriyorlar!
Bu nedir?
Hiç þüpheniz olmasýn ki, bu, 15 Temmuz saldýrýsýnýn ikinci ayaðýdýr. Ýkinci dalga, budur!

FETÖ, CEMAAT DEÐÝL, ÝSLÂM'I DÖNÜ?TÜRMEYÝ AMAÇLAYAN KÜRESEL BÝR KUKLA ÖRGÜTTÜR!
Önce þu ayýrýmý herkesin -özellikle de Erdoðan'ýn- mutlaka yapmasý gerekiyor: FETÖ, aslâ bir cemaat deðildir. FETÖ, cemaat kýlýfýna bürünmüþ, Ýslâm'ý protestanlaþtýrarak dönüþtürmeyi amaçlayan, küresel sistemin bir projesidir. Bir þer þebekesidir.
Dahasý, FETÖ'nün baþvurduðu yöntemler, hiç bir þekilde Ýslâm'la baðdaþtýrýlamaz! Hedefe varmak için her yolu, (þantaj, montaj, kaset, yalan, iftira, kumpas, ülkesini satmak gibi) her tür gayr-ý meþrû yolu meþrû olarak gören bir oluþum aslâ Müslüman bir cemaat olamaz!
CIA'ye, MOSSAD'a, Vatikan'a ve Ýngiliz derin devletine derinden baðlý bir hareket aslâ Ýslâmî bir cemaat olamaz!
Ülkesinin Meclis'ini bombalayan, halkýný tanklarýn altýnda ezen, uçaklarla halkýna bomba yaðdýran, Müslüman bir cumhurbaþkanýna suikast üstüne suikast düzenleyen bir terör örgütü aslâ Müslüman ve Ehl-i Sünnet bir cemaat olamaz!
Takiyye ahlaksýzlýðýyla kýlýktan kýlýða giren karaktersiz bir þebeke aslâ Ehl-i Sünnet ve cemaat olamaz!

ERDOÐAN, BA?BAKAN VE GÖRMEZ CEMAATLERE SAHÝP ÇIKMALI
O yüzden þunu altýný çizerek söylüyorum: Tayyip Bey de, Baþbakanýmýz da, Diyanet Ýþleri Baþkanýmýz da mutlaka Ehl-i Sünnet'e, cemaatlere ve tarikatlere sahip çýkmalý, halký bu konuda doðru yönlendirmelidir.
Ýslâm dünyasýnýn bin küsûr yýl huzur ve barýþ içinde olmasýný, Selçuklu ve Osmanlý'nýn bin yýllýk mücadele ve mücahedeyle kurup koruduðu Ehl-i Sünnet Omurga'ya borçlu olduðu vurgulanmalý.
Bütün bunlarý yaparken Alevî kardeþlerimizi incitmemeye büyük özen gösterilmelidir.
Bendeniz bu hayatî meselede þimdilik bu kadar söylemiþ olayým, sonraki yazýlarda bu meselenin üzerine etraflýca gideceðim.
Asýl mesele bu çünkü!
Meselenin püf noktasý, Ýslâm'ýn yeniden tarih sahnesine çýkmasýný saðlayabilecek yegâne sigorta ve imkân olan bin yýllýk Ehl-i Sünnet Omurga'nýn çökertilmesi projesidir.
?unu unutmamak gerekiyor: Eðer cemaatler ve tarikatler çökerse, Ehl-i Sünnet çöker. Ehl-i Sünnet çökerse, özelde bu toplumu, genelde Ýslâm dünyasýný bin küsur yýl ayakta dimdik ve diri tutan omurga çöker.
Önce bu toplum, ardýndan da Ýslâm dünyasý orta ve uzun vadede kaosun eþiðine sürüklenir. Ve bir daha da belini doðrulatmaz.
Ben vazifemi yaptým, gerisi yetkililerimize düþüyor.... Vesselâm.
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR