'Karalamalara karþý halkýmýz en güzel cevabý vermiþtir'
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
'Karalamalara karþý halkýmýz en güzel cevabý vermiþtir'
BATMAN - Peygamber Sevdalýlarý Platformu tarafýndan Batman??da gerçekleþtirilen Kutlu Doðum etkinliðine katýlan alimler, duygularýný paylaþtý. Alimler, Kutlu Doðum etkinliklerine gölge düþürmek isteyenlere halkýn en güzel þekilde cevap verdiðini söylediler.
24 Nisan 2017 Pazartesi 18:05
 Bu Haberi Paylaş


Peygamber Sevdalýlarý Platformu tarafýndan, "Hak ve Adalet Rehberi Hz. Muhammed (sav)" temasýyla düzenlenen  Kutlu Doðum etkinliðine katýlan âlimler duygu ve düþüncelerini ÝLKHA'ya paylaþarak, düzenlenen etkinliðe gösterilen ilgi Ýslam düþmanlarýna ve etkinlikleri hazmedemeyenlere güzel bir cevap olduðunu ifade ettiler.

10-15 yýl önce Kutlu Doðum etkinliklerinin Batman'da kapalý alanlarda yapýldýðýný hatýrlatan Alimler ve Medreseler Birliði (Ýttihad'ul Ulema) Baþkaný Molla Enver Kýlýçaslan, Hz Muhammed'in yolunu takip edenleri Allah dünya ve ahirette aziz kýlacaðýný söyledi.

Kýlýçaslan, "Peygamber Sevdalýlarý Platformu etkinliklere birkaç kiþiyle ve kapalý alanlarda baþladý. Bugün Allah'a hamd ve þükürler olsun kapalý alanlar yetmeyince meydanlar doluyor. Sadece bu camiada deðil, diðer Ýslami camialar, hatta hükümet, devlet ve devlet baþkaný kendisi bu teþvikle bu kural ve kaideler içerisinde Peygamberi sevdirmek için etkinlikler yapýlýyor. Elhamdülillah bu camianýn çalýþmalarý netice verdi. Bugün binlerce kadýn, kýz, ihtiyar ve gencin gönlünde Peygamberin sevgisi ve muhabbeti bu etkinlikler vasýtasýyla yerleþmiþtir. Bu tabloyla iftihar ediyor, Allah'a þükrediyoruz." dedi.

"Kim Peygamberin yolunu takip ederse Allah dünyada da ahrette de onu aziz edecektir"

Etkinlikler aracýlýðýyla Hz Muhammed'in en güzel þekilde tanýtýldýðýný vurgulayan Kýlýçaslan, "Peygamberimiz ne kadar adalet, þefkat, merhamet ve hidayet ehli olduðu öðretiliyor. Kim bu yolu takip ederse Allah dünyada da ahrette de onu aziz edecektir. Allah; 'Ýzzet-üstünlük Allah'ýn, Allah Resulünün ve müminlerindir. Ama münafýklar bunu bilmezler' diyor. Bunun için Allah'tan umutluyuz. Nasýl ki Peygamberimiz Mekke'de tek baþýnaydý, karanlýk yerlerde hicret ediyordu, eziyet ve iþkenceler atýnda bu davayý ilerletti. Bugün elhamdülillah tüm dünyada Peygamber davasý daðýlmýþ. Ýslam'ýn sesi yükselmesin diye memleketimizde bazýlarý Ýslami yok etmek istediler. Allah'ýn izniyle bu ihlasla, takvayla, hizmetle ve bu çalýþmalarla Allah bu milletin Peygamberin davasýna teslim olmasýna vesile olur ve öylede görünüyor." ifadelerini kullandý.

Konuþmasýnýn devamýnda Kýlýçaslan, þunlarý kaydetti: "Bazý insanlar, Müslümanlarýn uyanmasýný ve Müslümanlarýn bu kitlesini hazmedemiyorlar. Haset ediyorlar. Güya Müslüman'dýrlar, renkleri Müslüman'dýr ama Ýslamiyet'i kendilerinde tek biliyorlar. Bu cehalettir, büyük bir yanlýþtýr. Hakikaten Ýslam aþýðý olan ve kim Ýslam davasýný sürdürse o kardeþimizdir, baþýmýzýn üstünde yeri vardýr. Ama bazý insanlar görüyoruz. Ýslami hizmetlerde önlerine geçildiðinde haset ediyorlar. Ebu Cehil gibi 'Vallahi Muhammed'in doðru söylediðini biliyorum. Yalan söylemiyor ama Haþimoðullarýna Peygamberliðin gelmesini kabul etmiyorum.' diyordu. Yahudiler Hz. Muhammed'in Allah'ýn Peygamberi olduðunu biliyorlar ama Hz. Ýshak ve Hz. Ýsmail evlatlarýndan olmadýðý için haset ettiler. Hz. Yusuf'un kardeþleri Hz. Yusuf'un Peygamber olduðunu biliyorlardý fakat babasý onu çok sevdiðinden haset ederek yanlýþa girdiler. Vallahi bu Ýslami çalýþmalar ve Kutlu Doðum etkinlikleri aleyhinde olanlar hasettendir. Ýslami deðildir þeytanidir."   

"Hz. Muhammed (sav) ile beraber olanlar doðru yoldadýrlar"

Hz. Muhammed'in Kutlu Doðum'unun Ýslam âleminde çok mühim bir hadise olduðunu belirten bölgenin tanýnmýþ alimlerinden Molla Zeki Bilgin, "Hz. Muhammed'in dünyaya geliþi tüm kainata berekete vesile olmuþtur. Yanlýþlýk içerisinde olanlar  Allah'ýn Peygamberi vasýtasýyla tüm kötülüklerden uzaklaþtý. Hz. Muhammed ile beraber olanlar doðru yoldadýrlar. Peygamberle beraber olanlar birbirlerine çok þefkatlidirler ve kafirlere karþý þiddetli ve cesaretlidirler. Batman halkýnýn Kutlu Doðum etkinliðine geliþleri kamil imandandýr. Peygamberin dünyaya geliþini Müslümanlar en güzel þekilde kutluyorlar. Buraya gelen insanlarýn hepsi Hz. Muhammed'e muhabbetleri vardýr. Onun için buraya gelmiþlerdir. Bu programa sebep olanlardan Allah-u Teâlâ razý olsun."þeklinde konuþtu.

"Müslüman Kürt halký karalama kampanyasý yürütenlere güzel cevap verdi"

Kürt halkýnýn Peygamberine baðlý bir halk olduðuna iþaret eden Ýttihad'ul Ulema Yönetim Kurulu Üyesi Molla Abdulkudüs Yalçýn, "Bu tablo Batmanlýlarýn özellikle Kürt halkýnýn dinlerine baðlý olduðunu çok daha güzel gösteriyor. Bu millet üzerinde çok oyunlar oynanmýþsa, Ýslam'dan uzaklaþtýrýlmaya çalýþýlmýþ ise de elhamdülillah bu konuda baþarýlý olmamýþlardýr. Ýþte bu görüntü, bu kalabalýk kitle bunun bir delilidir ki, bizim halkýmýz, Kürt halký gerçekten dindardýr. Bu programlarýn düzenlenmesi gerçektende çok faydalý ve lazýmdýr ki en azýndan Resulullah  (sav) aþký tekrar canlansýn, yenilensin. Halk Resulullah'ý (sav) daha iyi tanýsýn diye bu programlar gereklidir."dedi.

Son günlerde Kutlu Doðum etkinlerinin karalanmaya çalýþýldýðýný, kararmaya çalýþmalarýna Batman halkýnýn güzel bir cevap verdiðini kaydeden Yalçýn, "Son zamanlarda iþitiyoruz ki bazýlarý bu projelerin FETÖ'ye ait olduðunu söylüyorlar. Halbuki bizim gördüðümüz FETÖ bu etkinliklere engel oluyordu. Onlarýn elinde kuvvet olduðu zaman buna engel oluyordu. Hatta bu etkinlikleri düzenleyenlere FETÖ hakim ve savcýlarý dava açýp cezaevlerine  gönderiyorlardý. Dolayýsýyla bunu yapanlar baþkalarýnýn adýna hizmet yapýyorlar. Bunlar gerçekten samimi insanlar deðildir. Bu söylemlerde Ýslam'a karþý söylemlerdir. Baþkasýnýn hizmetinde olmaktýr. Eðer ellerinden gelse bunu tamamen yasaklarlardý. Ama Allah'a þükürler olsun, karalamalara karþý halkýmýz en güzel cevap vermiþ ve verecektir, Allah'ýn izniyle." diye konuþtu. (Mehmet Aslan - ÝLKHA)
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR