Seçim 2015 Haberleri
Seçim 2015 / Ana Sayfa

 Yapýcýoðlu'na destek büyüyor
25 Mayıs 2015 Pazartesi 14:59
Yapýcýoðlu`na destek büyüyor
Diyarbakýr baðýmsýz milletvekili adayý Zekeriya Yapýcýoðlu`nun ziyaret ettiði Ergan esnafý,`Hiç þüpheniz olmasýn Ergani esnafý daima yanýnýzda.` diyerek desteklerini ifade etti.
Yorum : 0
'Dinden uzaklaþtýrmak için projeler üretiyorlar'
24 Mayıs 2015 Pazar 18:42
`Dinden uzaklaþtýrmak için projeler üretiyorlar`
H?DA PAR`ýn desteklediði Van baðýmsýz milletvekili adayý Mehmet Mehdi Oðuz, gençlerin ateist olarak yetiþtirildiðine dikkat çekerek "Ýnsanlarý dinden uzaklaþtýrmak için projeler üretiyorlar" dedi.
Yorum : 0
Kýzýltepe Esnafýndan Baðýmsýz Aday Kýlýnç'a Büyük Ýlgi
24 Mayıs 2015 Pazar 18:07
Kýzýltepe Esnafýndan Baðýmsýz Aday Kýlýnç`a Büyük Ýlgi
Mardin baðýmsýz milletvekili adayý Mahmut Kýlýnç, Kýzýltepe ilçe merkezinde bulunan esnaflarý ziyaret etti.
Yorum : 0
HDP Zihniyetinden Ýþ ve Hizmet ?ýkmaz
24 Mayıs 2015 Pazar 18:05
HDP Zihniyetinden Ýþ ve Hizmet ?ýkmaz
Adana Baðýmsýz Milletvekili Salih Demir, Müslüman Kürt halkýnýn deðerleriyle alay eden HDP`den iþ ve hizmetin çýkmayacaðýný söyledi.
Yorum : 0
Yapýcýoðlu: ??Mecliste halkýmýzýn sesi olacaðýz??
24 Mayıs 2015 Pazar 17:54
Yapýcýoðlu: ??Mecliste halkýmýzýn sesi olacaðýz??
Diyarbakýr baðýmsýz milletvekili adayý Zekeriya Yapýcýoðlu, Büyükþehir Yasasý ile mahalle statüsüne getirilen Sur ilçesine baðlý Baðývar (Ka??bi ) ve Karpuzlu (Hêci Ýsê) Mahallelerini (köy) ziyaret ederek, halkýn sorun ve isteklerini dinledi.
Yorum : 0
Mustazaflar Cemiyeti'nden Aydýn Gök'e Destek
23 Mayıs 2015 Cumartesi 22:07
Mustazaflar Cemiyeti`nden Aydýn Gök`e Destek
Gerçekleþtirdiði etkinliklerle geniþ kitlelere hitap eden Mustazaflar Cemiyeti, 7 Haziran Milletvekili Genel Seçimlerinde Batman baðýmsýz milletvekili adayý Aydýn Gök?ü destekleme kararý aldý.
Yorum : 0
PKK öldürüyor Paralel kurtarýyor
23 Mayıs 2015 Cumartesi 21:17
PKK öldürüyor Paralel kurtarýyor
H?DA-PAR eski Genel Baþkaný Zekeriya Yapýcýoðlu, Paralel Yapý??nýn Doðu ve Güneydoðu??da HDP/PKK??yý desteklediðini söyledi. Ýki örgütün de kaos peþinde koþtuðunu belirten Yapýcýoðlu, ??Yasin Börü ve arkadaþlarýný katledenler gözaltýna alýndý ama yargýlamada bir ilerleme saðlanmýþ deðil. Paralel yapý ve HDP-PKK ittifakýnýn birinin öldürdüðünü, diðerinin ise katilleri cezasýz býraktýðýný görüyoruz? dedi.
Yorum : 0
H?DA PAR Genel Baþkanýna miting gibi karþýlama
23 Mayıs 2015 Cumartesi 14:31
H?DA PAR Genel Baþkanýna miting gibi karþýlama
H?DA PAR Genel Baþkaný Mehmet Hüseyin Yýlmaz`ýn Batman baðýmsýz milletvekili adayý Aydýn Gök`ün seçim lokalini ziyareti mitinge dönüþtü.
Yorum : 1
Bitlis??in iki büyük aþireti Karakaya??yý destekleyecek
21 Mayıs 2015 Perşembe 19:10
Bitlis??in iki büyük aþireti Karakaya??yý destekleyecek
Bitlis??te yerleþik ?igo ve Bidri aþiretleri 7 Haziran Genel Seçimlerinde Bitlis baðýmsýz milletvekili adayý Cengiz Karakaya??yý destekleyeceðini açýkladý.
Yorum : 1
Gök: Hiç Bir Kavim Ýslam'dan Uzaklaþarak Aziz Olamaz
20 Mayıs 2015 Çarşamba 21:03
Gök: Hiç Bir Kavim Ýslam`dan Uzaklaþarak Aziz Olamaz
Batman baðýmsýz milletvekili adayý Aydýn Gök, hiçbir kavmin Ýslam`dan uzaklaþarak aziz olamayacaðýný söyledi.
Yorum : 0
PKK'den Halka oy tehdidi
20 Mayıs 2015 Çarşamba 20:58
PKK`den Halka oy tehdidi
PKK`nýn silahlý kanadý HPG, vatandaþlara mektup göndererek, `Eðer sizin ailede bir oy AKP veya baþka partiye gitsin, hesabýmýzýn da büyük olacaðýný bilmeniz gerekir` tehdidinde bulundu.
Yorum : 0
Hür Aday Yavuz'un Seçim ?alýþmalarý Devam Ediyor
20 Mayıs 2015 Çarşamba 20:43
Hür Aday Yavuz`un Seçim ?alýþmalarý Devam Ediyor
H?DA PAR`ýn desteklediði ?anlýurfa baðýmsýz milletvekili aday Mehmet Yavuz, seçim çalýþmalarý kapsamýnda gittiði köyde güllerle karþýlandý.
Yorum : 0
Hür Adaylarýn Meclise Giriþi Güzel Günlerin Baþlangýcý Olacak
20 Mayıs 2015 Çarşamba 20:41
Hür Adaylarýn Meclise Giriþi Güzel Günlerin Baþlangýcý Olacak
H?DA PAR`ýn desteklediði ?ýrnak baðýmsýz milletvekili adayý ?ehzade Demir, Hür Adaylarýn Meclise giriþinin güzel günlerin baþlangýcý olacaðýný söyledi.
Yorum : 0
Said ?ahin hükümete ve muhalefete yüklendi
20 Mayıs 2015 Çarşamba 20:39
Said ?ahin hükümete ve muhalefete yüklendi
Bingöl baðýmsýz milletvekili adayý Sait ?ahin, Karlýova`da düzenlediði mitingde Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz ile HDP ve CHP`yi sert ifadelerle eleþtirdi.
Yorum : 0
 Karakaya STK Ziyaretlerini Sürdürüyor
19 Mayıs 2015 Salı 23:52
Karakaya STK Ziyaretlerini Sürdürüyor
H?DA PAR`ýn desteklediði Bitlis baðýmsýz milletvekili adayý Cengiz Karakaya, STK temsilcilerini ziyaret ederek destek istedi.
Yorum : 0
Baðýmsýz Aday Yavuz'un Ziyaretleri Devam Ediyor
19 Mayıs 2015 Salı 23:47
Baðýmsýz Aday Yavuz`un Ziyaretleri Devam Ediyor
H?DA PAR??ýn desteklediði ?anlýurfa baðýmsýz milletvekili adayý Mehmet Yavuz, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Halfeti esnafýný ziyaret ederek destek talebinde bulundu.
Yorum : 0
Kozluk köylerinden Aydýn Gök'e destek ve teveccüh
19 Mayıs 2015 Salı 23:37
Kozluk köylerinden Aydýn Gök`e destek ve teveccüh
Batman baðýmsýz milletvekili adayý Aydýn Gök, seçim çalýþmalarý kapsamýnda ziyaret ettiði köylerde büyük bir ilgi görüyor.
Yorum : 0
Habizbini Köylerinden Aydýn Gök'e Destek
18 Mayıs 2015 Pazartesi 16:23
Habizbini Köylerinden Aydýn Gök`e Destek
Batman baðýmsýz milletvekili adayý Aydýn Gök, Gercüþ??e baðlý Habizbini köylerini ziyaret ederek destek istedi.
Yorum : 0
Yapýcýoðlu: Tarihin Seyri Deðiþecek
17 Mayıs 2015 Pazar 00:19
Yapýcýoðlu: Tarihin Seyri Deðiþecek
Diyarbakýr baðýmsýz milletvekili adayý Zekeriya Yapýcýoðlu, siyasetin gündemi ile memleketin gündeminin asla örtüþmediðini söyledi
Yorum : 0
Kýlýnç: Hizmet Adý Altýnda Yolsuzluk Yapýlýyor
17 Mayıs 2015 Pazar 00:16
Kýlýnç: Hizmet Adý Altýnda Yolsuzluk Yapýlýyor
H?DA PAR`ýn desteklediði Mardin baðýmsýz milletvekili adayý Mahmut Kýlýnç, "Bölgelere gönderilen gelirlere ve yapýlan hizmetlere bakýldýðýnda bazý belediyelerin hizmet adý altýnda yolsuzluk yaptýklarý çok açýk bir þekilde görülüyor." dedi
Yorum : 0
Kýlýnç: Bölgede dengeyi kuracaðýz
15 Mayıs 2015 Cuma 00:00
Kýlýnç: Bölgede dengeyi kuracaðýz
Seçim çalýþmalarýna devam eden H?DA PAR`ýn desteklediði Mardin baðýmsýz milletvekili adayý Mahmut Kýlýnç, bölgede bir dengenin kurulmasý gerektiðini belirterek, ??Hür Adaylar olarak biz bunu kurmaya hazýrýz." dedi.
Yorum : 0
Ýki Parti de Kürt Meselesini ?özmede Samimi Deðil
15 Mayıs 2015 Cuma 00:16
Ýki Parti de Kürt Meselesini ?özmede Samimi Deðil
H?DA PAR`ýn desteklediði Bitlis baðýmsýz milletvekili adayý Cengiz Karakaya, AK Parti ve HDP`yi kastederek, "Her iki parti de Kürt meselesini çözme konusunda samimi deðiller." dedi.
Yorum : 0
 'Adana??yý HakEttiði Konuma Getireceðiz'
14 Mayıs 2015 Perşembe 21:07
`Adana??yý HakEttiði Konuma Getireceðiz`
H?DA PAR??ýn desteklediði Adana baðýmsýz milletvekili adayý Salih Demir, Adana??yý her alanda hak ettiði konuma getirmek için çalýþacaklarýný ifade etti
Yorum : 0
Yapýcýoðlu Köy Der'i ziyaret etti
14 Mayıs 2015 Perşembe 13:10
Yapýcýoðlu Köy Der`i ziyaret etti
H?DA PAR`ýn desteklediði Diyarbakýr baðýmsýz milletvekili adayý Zekeriya Yapýcýoðlu, 6-8 Ekim olaylarýnda 6 kiþinin vahþice katledildiði saldýrýlarýn hedefi olan Köy Der`i ziyaret etti.
Yorum : 1
Köylüler  Hür Aday Ýçin Mevlit Okuttu
13 Mayıs 2015 Çarşamba 19:22
Köylüler Hür Aday Ýçin Mevlit Okuttu
H?DA PAR`ýn desteklediði baðýmsýz milletvekili adayý Salih Demir`in ziyaret ettiði Adana`nýn Akarca köyü sakinleri, baðýmsýz aday için mevlit okutup dua ettiler.
Yorum : 0EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR