Kurban Yakýnlaþmaktýr
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Kurban Yakýnlaþmaktýr
24 Eylül 2015 Perşembe 14:14
 Bu Haberi Paylaş


Ýslamýn iki bayramýndan büyüðü olan Mübarek Kurban Bayramýna girmenin sevincini yaþýyoruz. Bayram kelimesinin aslý Farsça “bazrâm” veya “bezrem” kelimesi, sevinç ve eðlence günü manasýna gelir ki Arapça'sý “iyd" Kurban Bayramý ise (Arabça: عيد الأضحى Ý'd-ul Udhe'dir)

Ramazan ve Kurban bayramlarý Hicretin 2. yýlýndan itibaren kutlanmaya baþlanmýþtýr. Kurban Arabça da 'Ke-ru-be' kökünden gelir. Manasý yakýnlýk, yakýnlaþmadýr. 
Hz.Enes (R.A.) þöyle anlatýyor : “ALLAH'ýn elçisi Medine'ye geldiðinde, Medine'lilerin gülüp eðlendikleri iki günleri vardý. ALLAH'ýn elçisi; “Bu iki gün nedir?” diye sordu. Onlarda : “Ýslâm'dan evvel sevindiðimiz günlerdir.” dediler. Bunun üzerine Peygamber(S.A.V.): “ALLAH size o iki bayram günlerine bedel, hatta onlardan daha hayýrlý iki bayram günü ihsan etti. Bunlar Ramazan ve Kurban bayramlarýdýr” dedi. -Ebu Davud Salat: 1295-


Kurban Bayramý denildiðinde bayramlaþma dýþýnda iki önemli ibadet öne çýkar. Biri, Dinimiz Ýslam'ýn þartlarýndan olan Hac ibadeti, diðeri ise adýný verdiði kurban ibadetidir. Halk arasýnda bu bayrama 'Hacýlar Bayramý' da denir. Bunu bilmeyen ve kendilerini aydýn ve entellektüel zanneden bazý zevzekler, "Hac bu sene de kurban'a denk geldi" diye baþlýk atýp cahilliklerini ve kof fikirlerini ortaya döküyorlar.

Bayram insanlarý kaynaþtýrýp bir araya getiren en güzel vesilelerden biridir. Öyle ki, bayramda þahlanan yardýmlaþma ve hediyeleþme ruhu yalnýzca hayatta olanlara baðlý kalmaz, dünyadan gidip kabirlerinde bir Fatiha bekleyenlere kadar uzanýr. Onlarýn bu dileðini yerine getirmek için Müminler bayramda kabirleri ziyaret ederler; ruhlarýna Kur'an'lar, Yasin'ler Fatiha'lar ve dualar okuyarak onlarý da sevindirirler.

Bayramlarý inanç ve ananemize uygun geçirmeliyiz. Tatil olarak deðil de peygamberimizin bize öðrettiði þekilde idrak etmeliyiz. Müslümanýn ölçüsü Kur'an ve Hz.Peygamberin sünnetidir.

Kurban, müminlere Hz.Ýbrahim'in (A.S.) ve Hz.Ýsmail'in (A.S.) teslimiyetini hatýrlatýr. Kurban, insanýn ALLAH'a yaklaþmasýna ve O'nun rýzasýný kazanmasýna vesile olan bir ibadettir. "Kurban" kelimesinde bu anlam vardýr. Ýnsan kurban kesmekle Ýbrahim (A.S.) gibi ALLAH'a ve O'nun emirlerine baðlýlýðýný, gerekirse O'nun rýzasýný kazanmak için her fedakârlýða katlanacaðýný göstermiþ olur. 

Müminler her kurban kesiminde, Hz.Ýbrahim ile oðlu Ýsmail'in ALLAH'ýn emrine mutlak itaat ederek verdikleri baþarýlý sýnavý tazelemiþ ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazýr olduklarýný temsili bir davranýþla göstermiþ olurlar.

Kurban, ALLAH'a yaklaþmaya vesile olmakla beraber toplumsal açýdan da birçok faydalarý vardýr. Toplumda kardeþlik, yardýmlaþma ve dayanýþma ruhunu canlý tutma konusunda önemli bir rol üstlenmektedir. Yalnýz, Kurban ibadetinin faydalarý sadece sosyal yardýmlaþma ve mali bir yardým olarak düþünülmemelidir. Kurban; kesilecek sýradan bir hayvan deðil, ALLAH'a yakýnlaþmak için sunulan bir armaðandýr. Bu sebeple, her gün binlercesi kesilen hayvanlarý görmeyip, kurban kesmeyi tenkit konusu yapmak, hiçbir þekilde iyi niyetle baðdaþmaz. 

ALLAH'ýn hoþnutluðunu kazanmak için yapýlan her þeyde esas olan iyi niyettir. ALLAH Teâla ancak takva sahiplerinin yapmýþ olduklarý ibadetleri kabul eder. Kurbanda da böyledir, iyi niyet ve ihlas esastýr: "Onlarýn (kurbanlarýn ) ne etleri ne de kanlarý ALLAH'a ulaþýr. Fakat O'na sadece sizin takvanýz ulaþýr...'' -Hac Suresi: 37-

Peygamberimiz de bir hadis-i þeriflerinde þöyle buyurmuþlardýr: "Ademoðlu kurban bayramý günü, ALLAH katýnda kurban kesmekten daha sevimli bir iþ yapmamýþtýr. ?üphesiz ki o kesilen kurban kýyamet günü boynuzlarý ve kýllarý ile gelir. Hiç þüphe yok ki, kurbanýn kaný yere düþmeden önce ALLAH katýnda kabul görür. Öyle ise gönüllerinizi kurban ile hoþ edin." -Ýbn-i  Mace ,Edahi,3;6-

Ýslâm alim ve müctehidleri kurbanýn hükmü hakkýnda farklý ictihadlarda bulunmuþlardýr. Ýmam Azam Ebu Hanife'ye göre kurban vaciptir. ?afii, Maliki ve Hanbeliler ile Hanefilerden Ýmam Ebu Yusuf'a göre ise kurban vacip deðil, sünnet-i müekkededir. 

Anlamý yaklaþmak olan Kurban, insanýn ALLAH'a yakýnlaþmak amacýyla yerine getirdiði bir ibadettir. Kurban, ALLAH için her þeyinden, en önemlisi de nefsinin bencil istek ve tutkularýndan arýnmaktýr. Ve en yakýnýný dahi feda edebilecek kadar yüreði ALLAH aþký ile dolu olan Hz.Ýbrahim'in mübarek hatýrasýdýr. Kurban, nefsini ALLAH için kurban ederek arýnmaktýr. Ölümlüyü, ölümsüze tercih etmektir kurban…

Bu yýl Kurban Bayramýnda geçen yýl kurban eti daðýtýrken vahþice þehid edilen Yasin Börü ve arkadaþlarýný da yâd edelim. Onlar adýna düzenlenen “Yasin Börü'nün ulaþtýramadýðý kurban etini siz ulaþtýrýn” adlý kampanyaya destek vermeyi unutmayalým. Kurban verelim ancak kimseyi kandan beslenenlere kurban vermeyelim.

Son olarak!  Bayram sevincimizi gönlümüzce yaþayalým. Ancak bölgemizde ve Ýslam coðrafyasýnda Müslümanlara yaþatýlan zulmü ve orada yaþayanlarýn acýlarýný, sýkýntýlarýný hiç deðilse yüreklerimizde hissedelim. En azýndan onlar için dualarýmýzý esirgemeyelim. 

Rabbim hepimizin diðer ibadetler ile birlikte Kurban ibadetinin ve Bayramýnýn anlamýný idrak ederek yaþayan, bayramý sadece kendisine deðil diðer Müslümanlara da yaþatanlardan eylesin.

Bu hisler ile tüm Ýslam âleminin mübarek Kurban Bayramýný tebrik eder, Hakk'a ve halka yakýnlaþmaya vesile olmasýný temenni ederim. Rabbim yaptýðýmýz ibadetlerin anlamýna eriþebilmeyi ve daha nice bayramlara kavuþmayý nasip eylesin.

Selam ve dua ile hayýrlý bayramlar... 

Veysi Demir
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR