Kutlu Doðum Etkinlikleri
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Kutlu Doðum Etkinlikleri
Peygamber Sevdalýlarý Platformu Tarafýnda Aðrý,Sivas,Tatvan,Midyat,Muradiye,Konya,Siirt'te düzenlen kutlu doðum programlarý.
27 Nisan 2015 Pazartesi 18:36
 Bu Haberi Paylaş


Aðrý’da Kutlu Doðum etkinliði


Mevlit alanýna "Hebibe Xweda, Alemlere Rahmet Hz. Muhammed" yazýlý dev afiþler asýldý. Aðrýlýlar sabahýn erken saatlerinden itibaren tekbir ve salâvatlarla etkinliðin yapýlacaðý Vali Lütfü Yiðenoðlu Stadyumuna geldi.


Stadyuma ulaþýmýn rahat saðlanmasý amacýyla Peygamber Sevdalýlarý Platformu üyeleri tarafýndan halk, kentin 3 noktasýndan araçlarla etkinlik alanýna taþýndý.Yuksekova Ajans

Güvenlik önlemlerinin alýndýðý etkinliðe gelenler, stadyumun çevresinde kurulan polis kontrol noktalarýndan geçtikten sonra alana girebildiler.

Etkinliðin baþlamasýna saatler kala stadyum hýzla dolmaya baþladý. Kanal04 ve Rehber TV kanallarý tarafýndan canlý olarak yayýnlanan etkinliðe basýn mensuplarý da yoðun ilgi gösterdiler.

Stadyumda polis yoðun güvenlik önlemleri alýrken Peygamber Sevdalýlarý Tertip Komitesi’nin de 200 kiþi görevlendirdiði bildirildi.

Etkinliðe; kanaat önderleri, çok sayýda STK ve Oda baþkanlarý katýldý.Yuksekova Ajans

Saat 13.30’da baþlayan Cihan Karakoç’un sunduðu etkinlik, Ýsmail Tufan’ýn Kur'an-ý Kerim tilavetinin ardýndan Özlem Ajans Sanatçýlarýndan Mustafa Altýntop ve Grup Vahdet sanatçýlarýnýn seslendirdiði ilahilerle devam etti.

Salâvat ve tekbirlerin hiç susmadýðý programda, özellikle Peygamberimizin üzerine bestelenen ilahi ve ezgiler seslendirildiði sýrada coþku doruða çýktý.

Aðrýlý Peygamber sevdalýlarýnýn katýldýðý "Eþsiz Önder Hz Muhammed (sav)" temasýyla düzenlenen program için stadyum alanýna toplanan halk, fahr-i kâinata duyduklarý özlemi saðanak yaðmur altýnda bir kez daha dile getirdi. Hz Muhammed’e olan özlemin doruða çýktýðý stadyumda manevi bir atmosferin oluþtuðu hissedildi.

Bu yýl, Kutlu Doðum Haftasý münasebetiyle Aðrý’da, 1 milyar 041 milyon 357 bin 571 Salâvat-ý ?erif, 9 bin 895 Yasin-i ?erif, 74 Hatm-Ý ?erif, Kur’an’dan 295 bin 588 kýsa süreler okunduðu açýklandý.

Türkçe konuþmasýný yapmak üzere platforma çýkan Vedat Turgut, “Resûlullah þu an manen ve ruhen Serhad halký ile birliktedir. Resûlullah’ýn (sav) vahiy gelince ve O’da evine koþarken daðlar, taþlar tüm tabiat lisana geliyordu. Bütün her þey þahit olsun ki, þu anda burada da binler Resûlullah’ýn anmaktadýr. ‘Kim bu dünyada bana bir salâvat getirirse, ben mahþerde ona on salâvat getiririm. Kim bu dünyada bana 10 salâvat getirirse ben öbür dünyada ona yüz salâvat getiririm.’ diye buyuruyor. ?u an milyar salavat Resûlullah’a gönderilmektedir.” dedi.

“Annelerimiz Peygamber aþýðý çocuklar yetiþtirsinler”Yuksekova Ajans

“Annelerimiz, ümmete Peygamber âþýðý çocuklar, gençler yetiþtirsinler.” diyen Turgut, konuþmasýný þöyle sürdürdü: “Resulullah’a (sav) ilk iman eden bir kadýndýr. Allah yolunda ilk canýný veren bir kadýndýr. Bugün de meydanlarda kadýnlar biz erkekleri geçmektedir. Ýnþallah cennete de bu annelerimiz ve bacýlarýmýz önde gitmektedirler. Buradan annelerimize çaðrýmýz, bu ümmete Peygamber aþýklarý çocuklar, gençler yetiþtirsinler. Sizler ey Müslüman halkýmýz, gelin hep beraber Resûlullah’ýn elinden tutalým ve baþý dik bir þekilde firdevs cennetlerine gidelim inþallah.” dedi.

Programda Kürtçe bir konuþa yapan ÝTTÝHAD üyesi Molla Kerbela ?anlý, Peygamber Efendimizin örnek kiþiliði ve þahsiyeti hakkýnda örnekler vererek bir dava adamý ve lider olarak Hz Muhammed’ i (sav) anlattý.

“Resûlullah’ý hayatýmýzýn her alanýnda örnek almalý ve yaþamalýyýz”

?anlý, Resûlullah’ýn insanlarý ateþten kurtarmak için çalýþtýðýný belirterek, “Hz Muhammed bir hadisinde þöyle belirtiyor, ‘Çölde gece karanlýðýnda bir çoban ateþ yaktýðýnda çevrede bulunan böcekler, kelebekler kendilerini o ateþe atarlar. Çoban da elindeki imkânlarla o böceklerin kendilerini ateþe atmamasý için ateþin çevresinde eline ceketini alarak koþuþturur. Ýþte benim ve ümmetimin misali bu þekildedir.’ Cehennem ateþi var ve insanlar bilmeden kendilerini bu ateþe atýyorlar. Ýþte Peygamberimiz de insanlarý bu ateþten korumak için elinden geleni yaptý. Bizler de kendimizi bu ateþten korumak zorundayýz. Bakýn kardeþlerim yýlda sadece bir defa Resûlullah’ý anmakla bu ateþten kendimizi koruyamayýz. Resûlullah’ý hayatýmýzýn her alanýnda örnek almalý ve yaþamalýyýz.” dedi.

Kadýnlarýn Ýslam davasýnda önemli bir yere sahip olduðunu belirten ?anlý, konuþmasýna þöyle devam etti: “Bacýlarým, kadýnlar Ýslam davasýnýn yeþermesinde önemli bir yere sahiptir. Kadýn sahabeler, erkek sahabelerin önünde yer aldýlar. Ýslam’ýn yeþermesinde ilk dökülen kan, kadýn sahabe Sümeyye annemizin kanýydý. Bu dava uðruna malýnýn tamamýný adayan Hz Hatice annemizdi. Bakýn bacýlarým, bizler eðer örtümüze özen göstermez isek, haremlik selamlýða dikkat etmezsek, yabancý erkekler yanýnda nasýl hareket edeceðimizi bilmezsek, Ýslam dýþý örf ve adetlerimizi terk etmezsek, Resûlullah’a layýk bir ümmet olamayýz.”

Yapýlan konuþmalarýn ardýndan Grup Vahdet sanatçýlarýndan Erhan Güler ve Suat Nogay’ýn seslendirdiði ilahi ve ezgilere iþtirak eden Aðrýlýlar tekbir ve salavatlar getirdi.

Büyük bir coþku içinde geçen etkinlik yapýlan dua ile son buldu.

 

Midyat’ta Kutlu Doðum etkinliði

Mardin Midyat ilçesinde Peygamber Sevdalýlarý Platformu tarafýndan düzenlenen ve Midyat AZÝM DER tarafýndan organize edilen “Eþsiz Önder Hz Muhammed (sav) “ temalý Kutlu Doðum etkinliðine binlerce kiþi katýldý.

Midyat’a baðlý beldelerden ve KÖYLERDEN gelen Peygamber âþýklarýnýn, ellerinde tevhit bayraklarý ile tekbirler getirip mevlit alanýna geldikleri görülürken, alanda kadýn ve erkekler için ayrý yer tahsis edildiði gözlendi.

Midyat Miting (Mevlid) Alaný’nda saat 13.30’de düzenlenen etkinlikte, katýlýmcýlara Platform görevlileri tarafýndan Kutlu Doðum hatýrasý CD’lerin yanýnda gül daðýtýldý.

Mevlit alanýna “Seni tanýmayan Ölüdür Ya Resulallah, Seni çok seviyoruz Ya Resulallah, Kiþi Sevdiði ile beraberdir” þeklinde pankartlarý asýldý.

Sunuculuðunu Asým Özalp’ýn yaptýðý etkinlik, Suriyeli Hafýz Kur’an olan Muhammed ?eyh Necib’in Kur’an-ý Kerim tilavetiyle baþladý. Kur’an-ý Kerim tilavetinin ardýndan Midyat mevlithan grubu, Mevlid-i ?erif okudu ve okunan salavatlara katýlýmcýlar da eþlik etti.

Daha sonra sahneye çýkan Özlem Ajans sanatçýlarý Salih Gül ve Derviþ Madsor Okuduklarý ilahilerle etkinliðe katýlan halkýn coþkusu doruða ulaþtý.

Ýlahilerden sonra programa konuþmacý olarak katýlan Araþtýrmacý-Yazar Ömer Çelik Hoca, Türkçe yaptýðý konuþmasýnda, din, can, mal, nesil ve akýl emniyeti konularýna deðinerek þöyle dedi; “Çok deðerli Peygamber Sevdalýlarý, Midyat halký ve deðerli misafirler; din, can, mal, nesil ve akýl emniyetinin muhafazasýnda Efendimizin önderliði toplumlarý ayakta tutan yukarýda saydýðýmýz beþ temel unsur olarak belirlemiþ ve bunlara sýký riayet etmek gerekir. Ýslam coðrafyasý dert, bela ve huzursuzlukla dolmuþtur. Emniyet ve huzur kalmamýþ Gençlik iffetsizlikle boðuþmaktadýr. Adeta Müslümanlar karanlýklar içinde boðuþmaktadýr. Herkes bütün bu sýkýntýlardan kurtulmanýn çaresini aramaktadýr. Ýþte bu sýkýntý ve karanlýklardan kurtulmak istiyorsak yukarýda saydýðýmýz bu beþ unsuru hayatta uygulamak ve bunlarý emniyet altýna almak gerekir. Hz Resulullah 14 asýr önce toplumu ayakta beþ unsuru emniyete almýþ, toplumu kaynaþtýrmýþ Eþsiz önderdir. Bugün de eðer huzur ve güven istiyorsak Efendimizin Önderliðine ilkelerine ihtiyaç vardýr ve muhtacýz ve ancak o zaman huzur ve güven buluruz.”

Ömer Çelik Hoca’nýn konuþmasýndan sonra Özlem Ajans sanatçýlarý Salih Gül ve Derviþ Madsor , tekrar ilahi ve ezgiler seslendirdi. Yuksekova Ajans

Ardýndan Kürtçe bir konuþma yapan Molla Osman Tayfur Hoca, “Ey deðerli Peygamber aþýklarý ve Müslüman kardeþlerim; insanlýk hedefine varýp kurtulsun diye Allah onlara önderler kýlavuzlar göndermiþtir. Kýyamete dek gelecek tüm nesillere önderlik yapýp insanlarda onun önderliðinde yürüsün diye Hz. Muhammed Mustafa’yý (S:A:V) en kâmil, son önder ve kýlavuz olarak göndermiþtir. Onun Önderliðinde yürüyenler hedeflerine vardýlar ve kurtuluþa erdiler. Yüz çevirenler helak oldular. Bugün tüm olumsuzluklarýmýz O’nun dýþýnda birilerini önder kabul etmemizdir. Kurtuluþa ermek için tekrar ona dönmeli önderliðinde yürümemiz gerekir. Peygamber Sevdalýlarý bu hakikati insanlýðýn gündemine taþýmak için var ve çalýþýyor.” þeklinde konuþtu.

Mevlit etkinliði, Tayfur Hoca’nýn konuþmasý ve seslendirilen ilahilerin ardýndan Eðitimci Selahattin Yeniay’ýn yaptýðý duanýn ardýndan sona erdi.

  Konya'da Kutlu Doðum etkinliði

‘Eþsiz Önder Hz. Muhammed’ temasýyla düzenlenen Kutlu Doðum etkinliði, saat 14:00’te Kent Meydanýnda, Ýmam Hatip Hüseyin Ünlü Hoca’nýn Kuraný Kerim tilavetiyle baþladý.

Kur’an-ý Kerim tilavetinin ardýndan selamlama konuþmasý yapan Peygamber Sevdalýlarý Platformu Konya Kordinatörlüðü üyesi M.Zülfi Tan, “Peygamber Sevdalýlarý Platformu Türkiye’nin 340 yerinde Peygamberimizi anlatan ve anan etkinlikler düzenlemiþtir ve düzenlemektedir. Allah’a hamd olsun her yýl bu etkinlikler artarak ve gittikçe artan coþkuyla kutlanmaktadýr. Türkiye’de bir çok STK, bu etkinlikleri düzenlemekteler. Rabbim hepsinden razý olsun. Peygamber Sevdalýlarý bu sevgiyi dört duvar arasýndan alarak þehrin en kalabalýk alanlarýna, miting alanlarýna taþýyarak Peygamberimizin (sav) sevgisini bütün dünyaya ilan etmiþtir.” dedi.

Selamlama konuþmasýndan sonra sahne alan Davet Ýlahi Grubu, Arapça, Türkçe ve Kürtçe olmak üzere 3 dilde Taleal Bedru kasidesini okudu. Grup Davet’in okuduðu diðer ezgi ve marþlara, meydandaki Peygamber Sevdalýsý halk büyük bir coþku ile eþlik etti.

"Konya’nýn Kalbi Mevlana’da, Mevlana’nýn Kalbinde Sen Varsýn Ya Resulellah"Yuksekova Ajans

Programda Peygamber Sevdalýlarý Platformu Konya Kordinatörlerinden Yahya Oðraþ, bir konuþma yaptý. Mevlana’nýn Yeþil Kubbesine atýfla, Ravzayý Mutahara’ya selam yollayarak konuþmasýna baþlayan Oðraþ, Hz. Peygambere hitaben, “Anadolu’nun kalbi Konya’da, Konya’nýn kalbi Mevlana’da, Mevlana’nýn kalbinde senin sevgin yatýyor ya Rasulullah! Ýstikbalimiz Muhammed Mustafa’nýn sancaðý altýnda olacaktýr. Kur’an-ý Kerim’de Rabbimiz, ‘Muhakkak ki biz seni insanlara doðru yolu gösteresin diye, hak yolu gösteresin diye gönderdik.’ diye buyuruyor. Bizler O’nun göstermiþ olduðu yola çok muhtacýz. Biz O’nun yolunun tozu olmaya çok muhtacýz. Bizler O’nun eþsiz önderliðine çok ama çok muhtacýz. O’nun liderliði ve önderliði çok manidardýr. Neden mi? O Allah tarafýndan seçilmiþ ve gönderilmiþtir. Yani Allah tarafýndan yetiþtirilmiþ ve bu ümmete bir önder olarak, bir lider olarak kýyamete kadar seçilmiþ ve gönderilmiþtir. Bunun için biz O’nun önderliðine her zaman ama her zaman daha çok muhtacýz. O’nun önderliði ezelden ebede kadardýr. Yani O bize en evveliyatýndan, mahþer gününe kadar eþlik edecektir. Bundan dolayý diyoruz ki, gerçek önderlik, gerçek liderlik Muhammed’in (sav) öðretisinde yatmaktadýr,” diye konuþtu.

Hz.Peygamberin, ümmetine çok düþkün bir lider olduðunu vurgulayan Oðraþ, “Böyle bir lidere ruhumuz feda. Çünkü biz hak etmediðimiz halde, ona layýk olmadýðýmýz halde, bize gelen bir sýkýntý O’na aðýr geliyordu. Ýþte gerçek liderlik budur. Sahte liderler peþinde koþanlar, sahte önderliklerin peþinden gidenler, sadece ve sadece o liderler onlarý atlatmaktadýr. O önderlerin liderlikleri, mezar kapýsýna kadardýr. Ama bizim önderimiz Hz. Muhammed (sav) mahþer gününde, bizim için Allah’tan yardým isteyecektir. O’na layýk olmadýðýmýz halde, O’nu yaþamadýðýmýz halde, O yine de bize çok düþkündür. Ýþte bize, bizi karanlýktan aydýnlýða çýkaracak böyle bir önder lazým. Dünyayý derin dehlizlerden kurtaracak bir önder lazým.” diyerek konuþmasýný bitirdi.

Programda Nursena Betül Polat’ýn okuduðu ‘40 yaþýndasýn’ þiiri alandaki bir çok kiþiyi aðlattý. Dinleyicileri gözyaþlarýna boðan þiirin ardýndan Kýz ilahi grubu birbirinden güzel ilahilerle halký coþturdu. Grup Davet’in seslendirdiði ilahileri coþkuyu doruða çýkarttý.

Programýn sonunda Kutlu Doðum etkinlikleri kapsamýnda baþlatýlan Salavat kampanyasýnda, Konya genelinde okunan salavat sayýlarý açýklandý.Buna göre Konya’da 2 milyar 124 milyon 675 bin 428 salavatýn çekildiði ilan edildi.
Program Ferit Akkuþ Hoca’nýn yaptýðý dua ile son buldu.


Siirt’te Kutlu Doðum etkinliði
Peygamber Sevdalýlarý Platformu tarafýndan düzenlenen Kutlu Doðum programý þehir stadyumunda gerçekleþti.


Programa gelen halk, Peygamber Sevdalýlarý Platformu görevlileri tarafýndan kapýda karþýlanarak, gül suyu ve þeker ikramýnda bulunuldu.

Etkinliðin yapýldýðý stadyumun giriþinde kurulan kermeste ev yapýmý yemek ve tatlý çeþitlerinin olduðu görüldü.

Sunuculuðu Muhammed Tetik’in yaptýðý etkinlik, Molla Nurettin Bildik ’in okuduðu Kur’an-ý Kerim tilavetiyle baþladý.

Ardýndan mevlithanlarýn okuduðu Mevllid-i ?erif ile etkinlik devam etti.Yuksekova Ajans

Kýz çocuklarýndan oluþan ilahi gurubunun seslendirdiði ilahi ve ezgiler halktan büyük beðeni aldý.

Programa konuþmacý olarak katýlan araþtýrmacý -Yazar Müfit Yaray, Allah-u Teala’nýn emirleri doðrultusunda yaþayan insanlarýn, kýyamet gününde Hz. Muhammed’in (sav) bayraðýnýn altýna gireceklerini belirterek, "Cennetin kapýlarý sonuna kadar onlara açýk kalacak ve Cennet melekleri de onlarý selamlayacaklar.” þeklinde konuþtu.

Daha sonra Kürtçe konuþma yapan molla Peygamber Sevdalýlarý Platformu Dönem sözcüsü Beþir ?imþek ise, "Allah-u Teala, insanlarýn bu dünyada huzur ve izzetli bir yaþam için Peygamberler göndermiþtir. 124 bin Peygamber, bize doðru yolu göstermek için, hidayete ermemiz için bize peygamberler gönderildi." þeklinde konuþtu.

Peygamberin sýradan bir elçi olmadýðýný dile getiren ?imþek,“Peygamberler insanlara rehber, önder olmak için gelmiþler, Peygambersiz bir hayat zillettir. Ne zaman insanlar Peygamberlerden uzaklaþýp, doðru yola yüzlerini çevirmiþlerse, insanlar arasýnda zülüm artmýþ, edepsizlik, hayasýzlýk artmýþ ve aralarýnda fitne oluþmuþtur. Bu gün, bize önderlik yapanlar, Allah ve Resulünün yolunu tutmadýkça, huzura ulaþýlamaz. Gençlerimiz, kýzlarýmýz, yönlerini Allah ve Resulünün yoluna vermedikçe, þu anda bize önderlik yapan siyasetçilerimiz, kendilerini Allah ve Resulüne yönelmedikçe, bu halkýn yönünü Allah ve Resulüne vermedikleri müddetçe, sorunlarýmýz bitmeyecektir. Aramýza kardeþlik ve huzur gelmeyecektir.” ifadelerini kullandý.

Özlem Ajans sanatçýlarýndan Mahfuz Tekin ile Hidayet Ýlahi Gurubunun seslendirdikleri ilahi ve ezgilerle halk adeta coþtu.Gençler seslendirilen ilahi ve ezgiler eþliðinde halay çektiler.
Program okunan dua ile etkinlik sona erdi.


 Van Muradiye'de Kutlu Doðum etkinliði

 Peygamber Sevdalýlarý Platformu Van Bölge Koordinatörlüðü Muradiye’de Kutlu Doðum etkinliði düzenledi. Halkýn yoðun ilgi gösterdiði etkinlikte, Araþtýrmacý-Yazar Özkan Yaman ve Molla Ali Aslan birer konuþma yaptý.

Melik Yavuzer ve Mesut Durmaz’ýn Türkçe ve Kürtçe sunuculuk yaptýðý etkinlik, Kur’an-ý Kerim tilavetiyle baþladý. Hemen ardýndan Özlem Ajans sanatçýlarýndan Bilal Güler Kanî Muhammed Mustafa adlý eseri okudu. Güler’in seslendirdiði ilahi esnasýn da halkýn duygulu anlar yaþadýðý ve cezbeye girenlerin olduðu görüldü. Ardýndan Erciþ Grup Besmele tarafýndan Kürtçe Mevlid-i ?erif okundu.

Grup Besmele ve Muradiye ihya Kýz Ýlahi Grubunun Peygamber Efendimizi konu alan ilahiler seslendirdiði etkinlik coþkuyla devam etti.Yuksekova Ajans

Programda Araþtýrmacý-Yazar Özkan Yaman Türkçe yaptýðý konuþmada, “Bizim camimiz, abdestimiz, namazýmýz O’nu anlatýyor. Annelerimizin, kýz kardeþlerimizin, ablalarýmýzýn tesettürü O’nu anlatýyor. Gençlerimizin edebi, ahlaký, iffeti O’nu anlatýyor. Ýnanýn ki O’ndan bahsetmediðimiz bir gün yok. Evet, mesele O’nu güzel anlamakta ve anlatmaktadýr.” dedi.

Yaman, yaptýðý konuþmanýn devamýnda, Hz Muhammed’in ümmetine çok düþkün olduðunu, Müslümanlarýn sýkýntý çekmemesi, dünya ve ahirette saadeti bulmalarý için büyük çaba gösterdiðini anlattý. Yaman, bizlere bu kadar düþkün bir Peygamberin ümmeti olarak, O’nun sünnetine sarýlmamýz gerektiðini, O’nun men ettiði þeylerden uzak durmamýz gerektiðini vurguladý.

Etkinliðin bir diðer konuþmacýsý olan Molla Ali Aslan ise Kürtçe yaptýðý konuþmada, “Allah, Hz Muhammed’i insanlýða tek rehber, tek önder olarak göndermiþtir. Eðer müminler Allah’ý tanýmak istiyorlarsa Hz. Muhammed (sav)’in peþinde gitmek zorundalar. Hz. Muhammed’in rehberliðini kabul edip O’nun yolunu takip edenler kurtuluþa ereceklerdir.” ifadelerini kullandý.

Grup Besmele çocuk grubundan bir kýz çocuðunun, günümüz mazlum ve mustazaflarýný anlatan þiiri okuduðu sýrada meydandakilerin duygulandýðý ve bazýlarýnýn gözyaþý döktüðü görüldü.

Etkinlik, yapýlan dua ile son buldu.

 

Tatvan’da Kutlu Doðum etkinliði

Peygamber Sevdalýlarý Platformuna üye derneklerden Umut Der Tatvan ?ubesi, ‘‘Eþsiz Önder Hz Muhammed (s.a.v)’’ temasýyla fuar alanýnda Kutlu Doðum etkinliði düzenledi.

Kutlu Doðum etkinliði öncesi destek veren kuruluþlar tarafýndan tahsis edilen araçlarla halk alana taþýdý. Gruplar halinde ellerinde tevhit bayraklarý ile alana giren vatandaþlar tekbirler ve salâvatlar getirdi. Alanda kadýn ve erkekler için ayrý yerler tahsis edildi.

Saat 13.30’da baþlayan etkinliðe kadýnýyla çocuðuyla yaþlýsýyla genciyle her yaþtan Tatvanlý iþtirak etti.

Binlerce Peygamber Sevdalýsýnýn katýldýðý etkinliðe, Hür Dava Partisinin desteklediði Bitlis Baðýmsýz Milletvekili Adayý Cengiz Karakaya da katýldý.

Muhammed Tekdal’ýn Sunuculuðunu yaptýðý program, okunan Kur’an-ý Kerim tilaveti ile baþladý. Program daha sonra Özlem Ajans sanatçýsý Bilal’in okuduðu mevlid-i þerif ile devam etti.

Özlem Ajans sanatçýlarýndan Remzi Esmer ile Bilal’ýn düet þeklinde okuduðu ‘Ya Muhammed Mustafa’ ilahisi ile halk adeta coþkunun doruðunu yaþadý.Yuksekova Ajans

Daha sonra Araþtýrmacý-Yazar Özkan Yaman, günün anlam ve önemine binaen bir konuþma yaptý.

Konuþmasýnda “Resulullah’ý anlatmaya ne zaman, ne kelimeler ve ne de cümleler yeter.” diyen Yaman, Hz Muhammed’i tüm hayatýmýzda yaþamamýz gerektiðine vurgu yaparak sözlerine þöyle devam etti:

“Aslýnda biz sürekli O’nu anlatýyoruz. Onu anlatmadýðýmýz bir günümüz var mý? Bakýn biz karþýlaþtýðýmýz zaman selamlaþýyoruz. Selamýmýz O’nu anlatýyor. Suphanallah, elhamdülillah derken biz aslýnda O’nu anlatýyoruz. Esnafýmýza hayýrlý iþler, Allah bereket versin derken Hz. Muhammed’i anýyoruz. Ezanlarýmýz yine onu anlatýyor. Kýz istemeye giderken Allah’ýn emri ve Peygamberin kavliyle diyoruz. Aslýnda hayatýmýzda O’nu anlatmadýðýmýz gün ve saat yok. Biz sabrýmýzla, þükrümüzle, duamýzla, tevekkülümüzle, muhabbetimizle, merhametimizle, þefkatimizle ve ha keza insanlýk adýna ne kadar erdem, güzellik varsa biz hep bunlarý yaparken Resulullah’ý anlatýyoruz.”

Hz. Peygamberin geliþiyle kadýnlara kýymet verilmeye baþlandýðýný belirten Yaman, “Peygamber Efendimiz sadece diri diri topraða gömülen kýz çocuklarýný kurtarmak için deðil, ayný zamanda kadýnlarý da kurtarmak için geldi. Bakýn daha yakýn zamana kadar 300-400 yýl öncesine kadar Çin’de kadýnlara isim verilmiyordu. Kadýnlar 1, 2, 3 diye çaðrýlýyordu. Ýsim verilmeye deðer görülmüyordu. 16’ncý yüzyýlda Ýngiltere’de kadýn Ýncil’e dokunamazdý. Kadýna o deðeri vermiyorlardý. Daha yüz yýl öncesine kadar Avrupa’da pazarlarda ne satýlýyordu biliyor musunuz? Kadýn dövmek için sopa satýlýyordu. Evet, Peygamber (sav) kadýnlarý kurtarmak için de gelmiþtir.’’ þeklinde konuþtu.

Daha sonra sahne alan Umut Der Kýz Çocuk Ýlahi Grubu, seslendirdiði ilahilerle katýlýmcýlarý coþturdu. Daha sonra Betül Nurduhan isimli kýz çocuðunun okuduðu þiir katýlýmcýlara duygu dolu anlar yaþattý.

Programda Yahya Turan Hoca ise Kürtçe bir konuþma yaptý. Turan Hoca Konuþmasýnda Resulullah’ýn örnek alýnmasý gerektiðine vurgu yaptý.

Program yapýlan dua ile son buldu.

Sivas’ta Kutlu Doðum etkinliði


Sivas’ta Peygamber Sevdalýlarý Platformu tarafýndan “Eþsiz Önder Hz. Muhammed” temalý Kutlu Doðum etkinliði düzenlendi.Yuksekova Ajans

Aksu Park Belediye Etkinlik alanýnda düzenlenen program, saat 13.30’da baþladý. Özellikle kadýnlardan yoðun katýlýmýn olduðu etkinlikte, Vuslat Ýlahi Grubu sanatçýlarýnýn seslendirdiði ilahilerle coþku doruða çýktý.

Etkinliðe katýlan halkýn ellerindeki Kelime-i Tevhid bayraklarýnýn dalgalanmasý, meydanda renkli görüntüler oluþtururken ayrýca okunan ilahilere tekbir ve salavatlarla eþlik ettikleri görüldü.

Kur’an-ý Kerim tilavetiyle baþlayan program, Mevlid-Ý ?erif’in okunmasýyla devam etti. Ardýndan günün anlam ve önemine binaen bir konuþma gerçekleþtiren Ýlahiyatçý Erkan Dönmez, Sivaslýlara Peygamber sevgisisin nasýl olmasý gerektiðine dair dikkat çekici açýklamalar yaptý.

Hz Muhammed’in hayatýndan kesitler sunan Dönmez, Peygamberi tanýmakla toplumda kangren haline gelmiþ bütün sorunlarýn çözülebileceðini belirtti.

Dönmez, “Ancak Peygamberi tanýmakla boþanmalar önlenebilir. Peygamberi tanýmakla ahlaklý ve erdemli bir nesil yeniden yeþertilebilir. Bizim için Peygamber aleyhisselam eþsiz bir önder ve rehber olmalýdýr.” dedi.

Öte yandan Zeynep Ebrar isimli küçük bir kýzýn okuduðu þiir sýrasýnda duygulu anlarýn yaþandýðý gözlendi. Program, yapýlan dua ile sona erdi.

Yuksekova Ajans
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR