Liderler, cemaatler mensuplarýna sahip olmalýdýrlar
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Liderler, cemaatler mensuplarýna sahip olmalýdýrlar
I?ÝD ve benzeri örgütlerin kaynaðý, varýp dayandýðý yer aynýdýr, Necid çölüdür, Hariciliðin çýktýðý yerdir. Bu merhametsiz örgütün çoðunluðunu, ana gövdesini bu bölgenin insaný oluþturmaktadýr.
31 Temmuz 2015 Cuma 21:14
 Bu Haberi Paylaş


Suruç'ta vuku bulan ve otuzdan fazla insanýn öldüðü, yüzden fazlasýnýn yaralandýðý katliamý asla tasvip etmediðimizi, þiddetle lanetlediðimizi öncelikle belirtelim.

Bu menfur eylem yaþadýðýmýz ülkeye, Türkiyeli Müslümanlara ve ümmete ciddi zarar vermiþtir. Emperyalist cephenin ekmeðine yað sürmüþ, elini güçlendirmiþtir.

Bu saldýrýyý bahane ederek ülkenin dört bir yanýný savaþ alanýna çevirenleri, bunu teþvik ve tahrik edenleri de ayný þekilde lanetlediðimiz gibi, Müslümanlar olarak yarýnlar için kaygýlý olduðumuzu belirtelim.

Olayla ilgili her cepheden ve görüþten çok þeyler söylendi ve yazýldý, daha da devam edecek.

Biz bir baþka açýdan, özellikle Müslüman camialarý doðrudan ilgilendirdiðine inandýðýmýz bir yönden yaklaþmak istiyoruz.

Bu yýl kutlu doðum etkinliklerinde en çok vurgu yaptýðýmýz konu; Bir lider olarak Peygamber Aleyhisselam'ýn ashabýný sahipleniþi, onlarý merhamet kanadý altýnda toplamasý, üzerlerinde titremesi, hiç birini harcamamasý, hiç birini dýþlamamasý ve her birini mutlaka bir yerde istihdam etmesi konusuydu.

Herkes þunu iyi bilmelidir ki, Ýslam Medeniyettir, Medine dinidir, daha çok þehir merkezlidir, þehir esasý üzerine kuruludur.

Bir kýsým sahabeler Peygamber Aleyhisselam'a biat ederlerken; “Bir daha çöle geri dönmeyeceklerine” dair söz vermiþlerdir. Çölden gelerek iman ettikleri halde yeniden çöle dönenler olmuþsa da, onlar asla sahabelerin önde gelenlerinden, faziletlilerinden olamamýþlardýr.

Vehhabiliðin çýktýðý ve yükseldiði yer çöldür, Mekke ve Medine çýkýþlý deðil, Necid çölüdür, Hariciliðin çýktýðý ve yükseldiði yerdir, daha sonra Mekke ve Medine'ye zoraki hâkim olmuþtur. Çöl insanýnýn en büyük özelliði merhametsizliktir, ufuksuzluktur, dar görüþlülüktür.

Müslümanlarýn birbirlerine karþý merhametli olma konusu sohbetlerde ciddi anlamda iþlenmelidir. Ümmet olarak þu anda en çok muhtaç olduðumuz konularýn baþýnda merhamet konusu gelmektedir.

I?ÝD ve benzeri örgütlerin kaynaðý, varýp dayandýðý yer aynýdýr, Necid çölüdür, Hariciliðin çýktýðý yerdir.

Bu merhametsiz örgütün çoðunluðunu, ana gövdesini bu bölgenin insaný oluþturmaktadýr.

Ve bir de dünyanýn diðer bölgelerinden gelip onlara katýlanlar.

Bizler belki bunlar üzerinde etkili olabiliriz, eðer dinler ve okurlarsa sözümüz ancak bunlara geçerli olabilir.

Peygamber Aleyhisselam'ýn yukarýda söylediðim özelliklerini yeniden gözden geçirdiklerinde Ýslami camialar, onlarýn bünyesindeki ulema ve yazýp çizenler göreceklerdir ki, üzerlerinde ciddi sorumluluk vardýr.

Öncelikle böylesi fitne dönemlerinde kendi mensuplarýna sahip olma, savrulmalarýný önleme sorumluluðu.

Çünkü bir camia kendileri dýþýndaki Müslümanlardan ziyade mensuplarýna söz geçirebileceði için fitne zamanlarýnda baþkalarýndan ziyade kendileri üzerinde yoðunlaþmalýdýr.

Her þeyden önce,  mensuplarýný tatmin edemeyen camialar bireysel kopuþlarý önleyemez, savrulmalarý engelleyemez.

Savrulmalar, kopuþlar, ayrýlýþlar sadece ilgisizlik ve öngörüsüzlükten dolayý deðil, kendilerini yenileyemeyen, mensuplarýnýn kalplerinde ve kafalarýnda oluþan sorularý cevapsýz býrakmak suretiyle de olur.

Ýslami camialarýn önemli bir bölümünü gençler oluþturmaktadýr. Gençler aktif ve dinamiktir. Eðer camia dinamizm ve aktivite açýsýndan gençleri tatmin edemez, onlarýn gerisinde kalýrsa, kopmalar, bölünmeler, savrulmalar mukadderdir.

Baþta Ýhvan olmak üzere Ýslami Hareket ve camialarýn tarihine baktýðýnýzda hep bunu görürsünüz.

Ýþte Allah'ýn Rasûlünde (s.a.v) bunu göremezsiniz. O, cihada katýlamayan en pasif ashabýný istihdam ettiði gibi, ele avuca sýðmayan Ebu Basir'i de istihdam etmesini bilmiþ, öylesine dengeli bir kuvvet bulundurma siyaseti izlemiþtir.

Bu arada Suruç katliamý üzerine Diyarbakýr eski milletvekili Galip Ensarioðlu, bir önceki mahalli seçimlere göre üç dört bin civarýnda oy kaybeden Hüda Par'ýn bu oylarýnýn I?ÝD'e kaymýþ olacaðýný ima etmiþ. Biz de kendisine soruyoruz;

Bir önceki mahalli seçimlere göre en az yüz kýrk bin oy kaybeden Ak Partinin bu oylarýndan acaba ne kadarý PKK/PYD vasýtasýyla daða çýkmýþtýr? Ne kadarý DAÝ?'e katýlmýþtýr?

Mehmet Göktaþ / Doðruhaber
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR