Mezhep savaþý
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Mezhep savaþý
Baþta bahsettiðimiz abilerin Ýran'a laf söylemekten adeta kutsal bir varlýðý sakýnýr gibi sakýnmalarý artýk hiç bir anlam ifade etmiyor! Halep için aðlayýp sýzlarken þii çetelerden ve onlarýn aða-babasý Ýran'dan hiç bahsetmeden yazan ve konuþanlarýn hem bu dine hem insanlýk vicdanýna ihanet ettiklerini söylemek abartý olmayacaktýr. Katile katil diyemiyorsanýz dile, yazamýyorsanýz kaleme ne ihtiyacýnýz var? Koparýn, atýn gitsin!
15 Aralık 2016 Perşembe 21:10
 Bu Haberi Paylaş


Karþýt propaganda diye birþey vardýr.

Düþmanlarýna yaptýrmak istediðin þeyi öyle bir desteklersin ki ‘bunu yapalým' ya da kendi yaptýðýn þeyi öyle kötüler, öyle güzel gizlersin ki düþmanlarýna ‘bunu yapmayýn' dedirtirsin!

Ýþte tam da bu duruma uygun bir örnek yaþýyoruz. Hem de yýllardýr...


Eli kalem tutan ve aðzý laf yapan bazý aðýr abiler hemen her konuyu dönüp dolaþýp mezhep savaþý korkusuna getiriyorlar. Bu korku sadece onlarda mý var yoksa bizde böyle bir korku oluþmasý için mi yaparlar sorusunu geçerek irdelemeye devam edelim. Bu kalem ve kelam erbabý özellikle ve mutlaka bir ‘Ýslam Birliði' hayaline sahiptirler.

Onlarýn hayalindeki bu birlik ne hikmetse Ýran olmadan ya da diðer bir deyiþle þia olmadan olamaz.


Ýslam Birliði'nin nasýl bir ütopya olduðunu anlamak için onlarýn hayallerindeki birlik üyelerine, siyasi durumlarýna ve islamla ilgilerine bakmak aslýnda yeterli olsa da bu onlara yetmez, illa da olsun diye bilye oynayan çocuk mýzmýzlýðýyla bu hayale hepimizin inanmasýný isterler.

Tarihin ve vicdanlarýn þahitliði olasý bir Ýslam birliðinde ne Ýran'ýn ne de onun güdümündeki þiilerin olmadýðýný ve asla da olmayacaðýný çok net göstermektedir. Bunu basit bir kindarlýkla deðil somut gerçeklerle ifade ettiðimden emin olmak için azýcýk Ýslam tarihi bilmek kafidir. Bilmeyenler için araþtýrmaya baþlangýç noktasý bizzat Ýran tarihi olabilir.

ÝRAN TARÝHÝ

Ýran topraklarý Emir'ul Mu'minun Ömer bin Hattab(ra) döneminde fethedildiðinden beri, müslüman olmalarýna raðmen hep müslümanlarla savaþmýþ, savaþamayacak kadar ezildiði dönemlerde ise alttan alta kurduðu tuzaklar, oluþturduðu fesat yuvalarý ve ektiði fitne tohumlarý ile Ýslam coðrafyasýný mundar emperyal hayallerine ulaþmak için karýþtýrmaktan geri durmamýþlardýr.


Olayýn tarihi boyutunu bir kenara býrakýp günümüze geldiðimizde karþýmýza yine ayný emellere dayanan Safevi emperyal halleriyle Ýslam coðrafyasýnda fitne, fesat ve terör estiren bir Ýran ile karþý karþýyayýz.

Afganistan iþgal edildiðinde beklenebileceði ya da beklenemeyeceði gibi müslüman Afgan halkýnýn yanýnda olmasý gerekirken iþgalcilerle, hem de Rusya ve Abd farký gözetmeksizin anlaþarak kendii þii yayýlmacýlýðýna alan açmaktan baþka bir gayreti olmayan bir Ýran gördük.

Irak iþgal edildiðinde yine ayný þekilde miting meydanlarýnda ‘Büyük ?eytan' diye sloganlaþtýrdýklarý güya Amerika düþmanlýklarýnýn ne hikmetse büyük bir rahatlýkla desteðe dönüþtüðüne þahit olduk. Önemli olan þii yayýlmacýlýk planlarý için çalýþmaktý, talan edilen ülkeler, çiðnenen mukaddesat ve kýyýlan canlar hiç Ýran'ýn gündeminde olmadý.

Filistin ve Yemen'de ektikleri fesat tohumlarý yeþeriyor ya da hayýr, kararýyor ve ümmetin garip coðrafyasýnda yaraya merhem olacak bir tek faaliyetleri olmazken, habire yangýna odun taþýyor...

Suriye'ye gelindiðinde ise, coðrafi yakýnlýðý kullanarak gerek Irak'tan gerekse kendi topraklarýndan her türlü silah ve milis desteði ile Rusya'nýn desteðini arkasýna alarak, Amerika ile anlaþýp göz yummasýný saðlayarak ?am topraklarýna bir yýlanýn güvercin yuvasýna çöreklendiði gibi çöktüler. Mollalar, paralý þii milisleri galeyana getirdi ve verilen cihad fetvalarýyla bu topraklarda kan dökmeye baþladýlar. Gerek Irak ve gerekse Suriye'de savaþan onlarca þii örgüt var ve herbiri iþledikleri cürümlerle tarihe geçecek kadar acýlar yaþattýlar. Irak'ta büyük oranda baþardýklarý demografik deðiþimi Suriye'de de uygulama noktasýna adým adým gidiyorlar.

Son adým olarak Halep'i iþgal ettiler ve halkýna dünyanýn en azýlý katillerinin bile katlanamadýðý iþkence ve zulümleri reva gördüler. ?ehri yaktýlar, yýktýlar! Sað kalan muhaliflerin ve yaralýlarýn istemedikleri halde mecbur kaldýklarý için terketmek istedikleri Halep'ten çýkmalarýna bile izin vermediler.

Bütün bu yaþananlar hepimizin gözleri önünde gerçekleþiyor. Buna raðmen hala bir mezhep savaþý korkusu yaþamýyor musunuz?

Bugün Yemen, Irak ve Suriye'de yaþanan nedir öyleyse? Tüm vahþilikleriyle küçücük bebekleri bile iþkence ederek öldürenler mezhep savaþý yapmýyorsa nedir dertleri? Masal anlatmayý ya da dinlemeyi býrakalým! Ortada bir mezhepçilik ve mezhep savaþý var ve bunu baþlatan da, halen yürüten de Ýran ve onun güdümündeki þii çetelerdir.


Baþta bahsettiðimiz abilerin Ýran'a laf söylemekten adeta kutsal bir varlýðý sakýnýr gibi sakýnmalarý artýk hiç bir anlam ifade etmiyor! Halep için aðlayýp sýzlarken þii çetelerden ve onlarýn aða-babasý Ýran'dan hiç bahsetmeden yazan ve konuþanlarýn hem bu dine hem insanlýk vicdanýna ihanet ettiklerini söylemek abartý olmayacaktýr. Katile katil diyemiyorsanýz dile, yazamýyorsanýz kaleme ne ihtiyacýnýz var? Koparýn, atýn gitsin!

Ýslamlýk ve insanlýk onuru diye bir deðere inanan hiç kimse savaþ ahlakýný bile tanýmayan bu ?ii sürülere mazaret üretemez ve arkasýndaki Ýran'ý savunamaz.

Hele de Suriye halkýna ve onlarýn direniþini destekleyenlere, 5 yýl öncesinde Esed rejiminin ve hamisi Ýran'ýn bu kadar aþaðýlýk katliamlar yapabileceðini düþünmemek gibi bir suçlamada bulunmak eðer samimi ise ahmaklýðýn zirvesi olur, deðilse tek açýklamasý ihanettir; bu dine ve bu ümmete ihanet!

Ýnsanlýðýn aklýyla ve vicdanýyla alay ederek hem çocuklarýmýzýn kanlarý ve kadýnlarýmýzýn namuslarý üzerinde tepinip hem de temize çýkarýlmak gerçekten þeytanýn bile kuramayacaðý bir desisedir. Buna alet olanlara veyl olsun, yazýklar olsun, eyvahlar olsun!..

Muhammed Köse-Timetürk.com

  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR