Milletin Yeni Sistem'den beklentileri: BENÝ TEMSÝL ETMELÝ'
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Milletin Yeni Sistem'den beklentileri: BENÝ TEMSÝL ETMELÝ'
Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn mecliste yemin etmesinin ardýndan baþkanlýk sistemi' resmen baþladý. Yeni sistemi bekleyen eðitim, ekonomi, adalet ve toplumda gittikçe azalan maneviyat gibi sorunlar var. Halkýn % 99'u Müslüman olan bir ülkede yönetim sisteminin halkýn deðerleriyle barýþýk olmasý bekleniyor. Millet ortak bir görüþle Yeni yönetim sistemi beni temsil etmeli' diyor.
11 Temmuz 2018 Çarşamba 13:28
 Bu Haberi Paylaş


 

16 Nisan referandumuyla baþlayan partili cumhurbaþkanlýðý sistemi süreci resmen baþladý. Yeni sistemi bekleyen sorunlarýn baþýnda eðitim, ekonomi, adalet gibi insani birçok konu var. Ayrýca þu ana kadar yürürlükte olan ve büyük acýlar yaþatan darbe anayasasýnýn laðvedilerek tüm toplumu kucaklayacak yeni bir anayasanýn oluþturulmasý beklentisi bulunuyor. Toplumda gittikçe azalan manevi duygularla birlikte %99'u Müslüman olan ülke insaný, fýtratýyla, inancý ve deðerleriyle zýtlaþmayacak bir yönetim sisteminin inþa edilerek hayata geçmesini bekliyor. Milleti temsilen alim, akademisyen, siyasetçi ve yazarlar, gazetemize yaptýklarý açýklamalarda; Milletin, ‘Yeni Yönetim Sistemi beni temsil etmeli' dediðini ifade etti.

Madem Terör Çetesi;  GEREÐÝNÝ YAPIN
Yazar Vahdettin Ýnce


“SÝSTEMLERE BÜYÜK BÝR UMUT BAÐLANMAMASI GEREK”

Yazar Vahdettin Ýnce ise yeni sistem ile ilgili beklentilerini þöyle ifade etti: Bu konu ile ilgili beklentilerimiz olur, temennilerimiz olur bir de gerçekler olur. Maalesef dünyamýz Ýslam'ýn hâkimiyetini kaybetmesinden sonra hep temenniler ile oyalanmýþtýr. Beþeri ideolojilerin geleceði ve dünyaya mutluluk ve huzur getireceði beklentileri olmuþtur insanlar üzerinde. Ama hep hayal kýrýklýðý yaþatmýþtýr. Ben bu baðlamda sistemlere büyük bir umut baðlanmamasý gerektiðini düþünüyorum. Bu tür beklentiler daha çok kiþilerde somutlaþmýþ anlayýþlara baðlý bir þeydir. Bu yüzden ben yeni sistemden umutluyum. Beklentim yüksektir. Çünkü bu yeni sistemin lokomotifliðini üstlenen Sayýn Recep Tayyip Erdoðan, bizim beslendiðimiz kaynaklardan beslenmiþ biridir. Ayný beþeri kanunlarý bundan önce Kemalistler de uyguluyordu, on altý yýldýr Recep Tayyip Erdoðan da uyguluyor. Ama öteki nefes aldýrmýyor, baþörtüsü yasaktýr, Alevilik yasaktýr, Kürtçe yasaktýr deniliyordu. Ayný kanunlarla bugün hepsi serbest. Allah'ýn dini Ýslam ile irtibatý güçlü olduðu oranda kiþinin sistemi ne olursa olsun iyi veya kötüdür. Bilinç düzeyine ulaþmamýþ kiþilerin eline en mükemmel sistemini de verirsen zulüm sistemi olur. ?unu ortaya koyabiliriz, sistemler insanlarýn hayatlarýný kolaylaþtýracak pratikler ortaya koyabilirler ama neticede sistem de insana göre hareket eder.  Ýyi insanlarý bulup sistemlerin baþýna geçirelim. Hayýrlýsý olur inþallah.”

Madem Terör Çetesi;  GEREÐÝNÝ YAPIN
Strateji Düþünce ve Analiz Merkezi Baþkaný Abdulkadir Turan


“DEVLETÝN TOPLUM ÝÇÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ GEREKÝR”

Yeni sistemin devlette bürokrasiyi azaltmak ve ahenk oluþturmak üzere getirildiðini belirten Strateji Düþünce ve Analiz Merkezi Baþkaný Abdulkadir Turan, “Yeni sistem, çok baþlýlýðý ve gereksiz bürokrasiyi izale etmek için öngörülmüþtür. Kimi problemlerin giderilmesine yönelik yapýlan bu deðiþimin halka yansýtýlmasý ve toplumu memnun etmesi gerekmektedir. Devlet, toplum için güçlenmelidir. Tarihte kalmýþ anlayýþlar yerini devletin halk için var olduðu anlayýþýna býrakmalýdýr. Artýk adalet mekanizmasý iþlemelidir. Toplumda sýnýfçý bir yapýya dönüþen ekonomik farklýlýklar azalmalýdýr. Faize, rüþvete ve yolsuzluða karþý mücadele etkinleþtirilerek toplumda þikâyet hususu olan sorunlar ortadan kaldýrýlmalýdýr.” þeklinde konuþtu.

 “SINIFÇI EÐÝTÝME BÝR ÇARE BULUNMASI LAZIM”

Yeni kabineyi de deðerlendiren Turan, “Yeni bir Milli Eðitim Bakaný atandý. Eðitim camiasýnýn içinden, tanýnmýþ bir eðitimciyle karþý karþýyayýz. Eðitime yönelik ciddi þikâyetler var. Eðitimde her geçen gün artan sýnýfçý yapý, gelecekte büyük problemlere kaynaklýk teþkil edecektir. Özel okullarýn aþýrý yaygýnlaþmasýyla zenginlere yönelik ayrý bir eðitim, yoksullara yönelik ayrý bir eðitim oluþtu. Parasý olan az emek harcayarak daha iyi okullardan mezun olabilmekte, yeteneðiyle uyumlu olmayan bir konum elde etmektedir. Bunun devam etmesi, ülkeyi geleceðin beyinlerinden yoksun býrakacaktýr. Yeteneðin parayla deðerlendirildiði, salt parasý olanlarýn yetenekli kabul edildiði bir sistem yanlýþ bir sistemdir. Eðitimde bu sistem, bir an önce deðiþmeli, özel okulculuk, kat sayý hesaplamalarý gibi göreceli deðerlendirmelerle yeteneksizi yeteneklinin tepesine bindiren bir mekanizma olmaktan çýkmalýdýr.” dedi.

 “KÜLTÜR BAKANLIÐI TURÝSTLERE YÖNELÝK ÇALI?MALAR YAPACAK GÝBÝ GÖRÜLDÜ”

Bürokrasiden ve özel sektörden bakanlýklarla yapýlan transferlere de deðinerek ‘Bakanlýklar eski bakanlýklar deðildir.' diyen Turan sözlerine þöyle devam etti: “Artýk bir tür koordinatör konumunda olan bakanlarla karþý karþýyayýz. Teori bunu öngörüyor ama pratikte ne ile karþýlaþýrýz, bilemiyorum. Geçmiþin politika belirleyen ve hatta politik duruþlarýndan dolayý zaman zaman hükümetlerde farklýlaþmaya, çatýþmaya yol açan bakanlarýn yerini, Cumhurbaþkanlýðý ofislerinde üretilmiþ politikalarý uygulamakla görevli bakanlar almýþtýr. Buna bakarak

kimi bakanlarýn CEO kökenli olmasýný çok önemli görmüyorum. Önemli olan bakanýn koordinasyonu doðru yapmasýdýr. Belki bürokrasiden ve özel sektörden gelen isimler, yýllanmýþ bazý siyasetçilerden daha adil olabilirler. Çünkü Türkiye'de ticaret ve bürokrasi, þu an için siyasetten daha temiz durumda. Dolayýsýyla siyaset dýþý bakanlarýn çoðalmasý beni kabineyle ilgili umutlandýran hususlardandýr. Hatta keþke dört bakan da Meclis'ten atanmasaydý, diyorum. Kültür Bakanlýðý, çok iþlevsizdi, tam bir turizme hizmet bakanlýðý konumundaydý. Birleþtirmeyle bir tür turist bakanlýða dönüþtü. Kültür ve Turizm Bakanlýðýnýn Milli Eðitim Bakanlýðý ve Gençlik ve Spor Bakanlýðýyla beraber Türkiye'nin en aktif bakanlýklarýndan biri olarak düþünülmesi; Türkiye'nin savunma ve güvenlik politikalarý çerçevesinde ele alýnmasý gerekir. Bizde Kültür Bakanlýðý hep turistlere yönelik hizmet verecek, kültürü turistlere tanýtacak, tali bir bakanlýk olarak görülmüþtür. Hâlbuki Kültür Bakanlýðý, gençliðin geleceðinin inþasýnda aktif rol alan, kalýcý politikalarý üreten ve icra eden bir bakanlýk olarak düþünülmelidir. Kültürün tanýtýlmasýnda sadece tali bir rol almalý, tanýtým iþini Turizm Bakanlýk veya kurumlarýna býrakmalýdýr. Bu açýdan Kültür ve Turizm Bakanlýðý diye birleþtirilmesi uygun olmamýþtýr.”

Madem Terör Çetesi;  GEREÐÝNÝ YAPIN
Ýttihadül Ülema Genel Baþkan Yardýmcýsý Molla Beþir 


 “BÝRÝLERÝNÝN KENDÝ DOÐRULARINI DAYATMADIÐI BÝR SÝSTEMÝN OLMASINI ÝSTÝYORUZ”

Maneviyat aðýrlýklý ve özellikle Müslüman olan bu millettin inancýyla barýþýk bir sistem beklentileri olduðunu söyleyen Ýttihadül Ülema Genel Baþkan Yardýmcýsý Molla Beþir ?imþek, “Ýnsan haklarýný ön plana çýkaran, toplu kýyýmlarýn yaþanmadýðý, bir kimsenin akrabalarý yüzünden cezalandýrýlmadýðý, ‘insanýn bu beni temsil ediyor' diyebileceði bir sistemin olmasýný temenni ediyoruz. Birilerinin kendi doðrularýný dayatmadýðý, kültürel deðerlerinin korunduðu bir sistemin olmasýný istiyoruz. Allah-u Teâlâ'nýn insanlara bahþetmiþ olduðu bütün hak ve hukuklarýn korunduðu ve verildiði bir sistemin olmasýný ümit ediyoruz. Kumpaslarýn olmadýðý, insanlarýn inançlarýndan dolayý yýllarca cezaevlerinde çürütülmediði bir sistem olmasýný temenni ediyoruz. Ayrýca medreselerimiz ve camilerimiz bizim deðerlimizin önemli bir parçasýdýr. Toplumun ýslahýnda öncülük etmiþ medreselerimizin statüye kavuþturulmasý ve geleceklerini de içinde görebilecekleri bir yapýya kavuþturulmasý gerekiyor. Ayný þekilde camilerimizin de daha aktif hale getirilmesi gerektiðini düþünüyorum.” dedi.

Madem Terör Çetesi;  GEREÐÝNÝ YAPIN

“HER ALANDA ATILIM ÝÇÝN ADALET SAÐLANMALI”

Türkiye'nin en büyük problemlerinden bürokrasi egemenliðinin aþýlmasý için yeni sistemi bir þans olarak gördüðünü ifade eden HÜDA PAR Dýþ Ýliþikler Danýþmaný Zeynep Bozdaþ ise “Bürokrasinin hafifletilmesi ülke sorunlarýnýn çözümünü büyük ölçüde hýzlandýracaktýr. Bu bakýmdan desteklediðimiz yeni sistemden, önümüzdeki süreçte özellikle insan haklarý noktasýnda aktif bir mesai harcamasýný bekliyoruz. Öncelikli beklentimiz her alanda adaletin saðlanmasýdýr. Son yýllarda birçok insanýn haksýz yere iþten atýldýðý, tutuklandýðý bir süreçten geçiyoruz. Suçlu suçsuz ayýrýmýnýn yapýlamadýðý, insanlarýn kitlesel olarak cezalandýrýldýðý aksaklýklarla dolu bir mekanizma aktif olarak çalýþýyor. Yeni sistemde öncelikli beklentimiz bu mekanizmadan doðan aksaklýklarýn giderilmesidir. Buna baðlý olarak yine yýllardýr 28 ?ubat maðduriyetinden ötürü cezaevlerinde tutuklu olan mahkûmlarýn adil yargýlamayla özgürlüklerine kavuþturulmasýný talep ediyoruz. Yeni sistemin devreye girmesiyle insan haklarý ihlallerine yönelik geçerli bir bahane söz konusu olmayacaktýr. Türkiye'nin her alanda atýlým gerçekleþtirebilmesi için öncelikli ve en temel gündem maddesi olmasý gerekeli olan, toplum içerisinde adaletin saðlanmasýdýr.” dedi.

DOÐRUHABER

 
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR