'Muhammed Sudan aðabey isimsiz bir kahramandý'
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
'Muhammed Sudan aðabey isimsiz bir kahramandý'
Hizbullah cemaatinin liderlerinden Muhammed Sudan'ýn vefatýnýn birinci yýl dönümü münasebetiyle düzenlenen anma etkinliðine katýlan aile fertleri ve dava arkadaþlarý Muhammed Sudan'ý anlattý.
17 Nisan 2015 Cuma 11:50
 Bu Haberi Paylaş


Hizbullah cemaatinin liderlerinden Muhammed Sudan'ýn vefatýnýn üzerinden bir yýl geçti. Vefatýnýn yýldönümü münasebetiyle düzenlenen anma etkinliðine çok sayýda seveni, aile fertleri ve dava arkadaþlarý katýldý.

Muhammed Sudan'ý aradan geçen bir yýla raðmen özlemine ve ayrýlýðýna alýþamadýklarýný söyleyen dostlarý ve ailesi özlemlerini, duygu ve düþüncelerini Ýlke Haber Ajansýna anlattýlar.

Geçirdiði  aðýr bir hastalýk sürecinden sonra 10 Nisan 2014 tarihinde hakkýn rahmetine kavuþan Muhammed Sudan'ýn davasýnýn ve tek kaygýsýnýn Ýslam olduðunu ve davasý için hiçbir bedel ödemekten geri durmadýðýný anlatan dava arkadaþlarý ve ailesi, merhumun bu uðurda çektiði iþkence, sürgün ve zindan hayatýný anlatýrken; Muhammed Sudan'a olan hayranlýklarý ve ona olan özlemlerini bir kez daha ortaya koydular.

Babasýnýn yokluðunu iliklerine kadar yaþadýklarýný ve bunun acýsýný bu gün çok daha aðýr bir þekilde hissettiklerini söyleyen merhum Muhammed Sudan'ýn oðlu Molla Hüseyin Sudan, Babasýnýn kendisini sürekli olarak ilme teþvik ettiðini okumayý tavsiye ettiðini belirterek, kendisinin de bu tavsiyeye olabildiðince icabet etmeye çalýþtýðýný söyledi.

“En deðerli mirasý, güzel ahlakýydý”

Babasý Muhammed Sudan'ýn en bariz özelliðinin güzel ahlakýnýn olduðunu belirten Molla Hüseyin Sudan, “O, yanýnda bulunanlarý güzel ahlaký ile etkilerdi. Hicret ve cezaevi sürecinden dolayý kendisinden uzun süre uzak kaldýk.  Buna raðmen bize karþý olan babalýk görevini olabildiðince yapmaya gayret ediyordu. Kendisinin üzerinde bulunduðu yolu iyi anlayabilmemiz ve hak adýna daha kararlý olmamýz için hep tavsiyelerde bulunurdu. Bir gün olsun hayýr adýna bize tavsiyelerini eksik etmedi.” ifadelerini kullandý.

Babasýndan kendileri için kalan en deðerli mirasýn güzel ahlaký olduðunu söyleyen Molla Hüseyin Sudan, babasýnýn insanlarý Ýslam'a davetinde insanlarýn teveccüh göstermesinin en büyük sebebinin de bu güzel ahlak olduðunu söyledi.

Molla Hüseyin Sudan, “Babam, akraba ziyaretlerine çok önem verir, insanlarla iyi iliþkiler kurardý.  Kendisiyle ayný fikirde olmayan, hatta belki fikir olarak kendisine karþý olan insanlarla bile o güzel ahlakýyla muamele ederdi ve sürekli nasihatlerde bulunurdu. Peygamber ahlakýný okuduðumuz zaman peygamber ahlakýnda var olan birçok özelliðin babamda olduðunu görürdük. O anlamda bize belki býraktýðý en büyük miras onun güzel ahlakýydý. O, güzel bir baba ve güzel bir arkadaþtý. Bize her yönüyle güzel bir örnekti.” ifadelerini kullandý.

“Onun yeri benim yerimdir”

Kardeþiyle her zaman gurur duyduðunu ve kardeþinin ömrü boyunca bir gün olsun Allah'ýn rýzasýnýn dýþýnda hiçbir iþe tevessül etmediðini söyleyen Muhammed Sudan'ýn ablasý Fadile Selimoðlu ise kardeþi gibi canýný ve çocuklarýný Allah yolunda feda etmeye razý ve hazýr olduðunu söyledi.

Kardeþi Muhammed Sudan'ýn bir gün olsun kendilerine karþý kýrýcý olduðunu dahi hatýrlamadýðýný söyleyen Selimoðlu,  sözlerini þöyle sürdürdü:

“Babam Muhammed kardeþime her zaman için hayýr üzerine nasihat eder, ve hayýrlý olmasýný isterdi. Babam ona kitap verir, sürekli okumasýný tavsiye ederdi. O günden sonra kardeþim Ýslam'a hizmet adýna bir gün olsun hak bildiði davasýndan ve yolundan geri durmadý.  Kendi deyiþiyle, ‘Bir aðacýn altýnda oturup düþündüm, düþündüm. Babam benim için kötülüðü düþünmez dedim ve her yönüyle Ýslam'a hizmet için kendimi hazýrlamam gerektiðini düþündüm. Ardýndan gelip babama; hiçbir zaman Allah'ýn yolundan ve davasýndan dönmeyeceðine dair söz verdim.' O günden sonra canýný, malýný, her þeyini Allah yolunda vakfetti.  Vefatýndan sonra babamý rüyamda gördüm. Bana ‘Onun yeri benim yerimdir.' diyordu.  Ýnþallah, herkes onu nasýl seviyorsa Allah'da onu seviyor.”

“Her þeyiyle Ýslam'a fedakârlýk yapýyordu”

Babasýnýn Ýslam davasý için yýllarca sürgünlerde ve zindanda kaldýðýný söyleyen Muhammed Sudan'ýn kýzý Rukiye Kurtoðlu ise, babasýnýn son olarak çektiði aðýr hastalýðýnda kendisini çok yorduðunu söyledi.

Babasý Muhammed Sudan'ýn hayatýný Ýslam'a adadýðýný söyleyen Kurtoðlu, “Babam her þeyiyle Ýslam'a fedakârlýk yapýyordu. Çocuklarýna karþý þefkatliydi. Annem vefat ettiðinde, bana hem annelik yaptý hem de babalýk yaptý. Allah ondan razý olsun. Allah mekânýný cennet eylesin.” diye konuþtu.

“Bile Bile zararýma ortak oldu”

Muhammed Sudan'ýn amcasý oðlu ve ayný zamanda iþ ortaðý olan Mahfuz Akkaya ise, Muhammed Sudan'ý tarif etmek isteyenlerin onda görecekleri en belirgin alametinin merhameti ve hakka olan düþkünlüðünü göreceðini söyledi.

Kendisi ile bir dönemi ticaret yapma imkâný bulduðunu söyleyen Akkaya, Muhammed Sudan aðabeyini Hz. Ebubekir'e benzettiðini, ticaretinde de onu anýmsattýðýnýn altýný çizdi.

Akkaya, “Akrabalarýna karþý çok merhametli idi. Beni en çok etkileyen yönü ise ticareti idi. Kendisi zorla gelip bana ortak oldu. Ben kendisine söyledim. Abi, ben iflas etmiþim. Sen ise evini satýp bana getiriyor benim zararýma ortak oluyorsun. Zarar edeceðini bile bile sýrf beni kurtarmak için evini sattý ve bu iþe girdi ve neticede dediðimiz gibide oldu. Zarar ettik ancak bir gün olsun bunu bana hatýrlatacak bir imada dahi bulunmadý. Onu tanýmýþ, onunla dost olmuþ, davasýnda kendisine kardeþ olmanýn bahtiyarlýðýný yaþýyorum. ifadelerini kullandý.

 “Muhammed Sudan aðabey isimsiz bir kahramandý”

Bir dava arkadaþý olarak Muhammed Sudan'ý anlatan yakýn arkadaþlarýndan Bahattin Temel ise, Sudan hoca gibi insanlarýn her yönüyle örnek alýnacak þahsiyetler olduðunu belirterek onu sevmenin, onun býraktýðý davaya sýmsýký sarýlmakla anlam kazanacaðýný söyledi.

Tarih boyunca birçok isimsiz kahramanýn dünyaya geldiðini ancak bunlarýn deðerinin ölümlerinden sonra anlaþýldýðýný belirtenTemel, “Onlarýn vefatlarý ile bu kahramanlýklarý ortaya çýkmýþtýr. Ýþte aziz Muhammed Aðabey de yaþadýðý sürece bu isimsiz kahramanlardan biriydi. Kendisini hiçbir zaman ön plana çýkarmadý. Hiçbir zaman yapmýþ olduðu faaliyetlerin baþkalarý tarafýndan bilinmesini istemedi. O, neyi yaptýysa sýrf Allah rýzasý için yaptý.” ifadelerini kullandý.

Muhammed Sudan'ý tanýdýðý günden bu yana birçok yönden beraber kalma fýrsatý bulduklarýnýn altýný çizen Temel, merhum Muhammed Sudan'ýn gerek zindan da gerekse de dýþarýda kalbinde, Allah rýzasý dýþýnda herhangi bir þeyi talep etmediðine þahitlik ettiðini söyledi.

“Verdiklerimiz kazandýklarýmýzdýr”

Aðabeyi Muhammed Sudan'ýn çok güzel bir ahlaka sahip olduðunu söyleyen Mehmet Sudan'ýn kýz kardeþi Züleyha Yersiz ise, hidayetin Allah'ýn nasip ettiði herkese nasip olduðunu ancak güzel ahlak sahibi olmanýn ise bu hidayet içerisinde apayrý bir makam olduðunu söyledi.

Aðabeyi Muhammed Sudan'ýn yaþamý boyunca sinirlendiðine, öfkelendiðine ya da birilerine kýzdýðýna þahit olmadýðýný söyleyen Yersiz, aðabeyini sinirlendiren, öfkelendiren tek þeyin, Ýslam'a yapýlan saldýrýlar olduðunun da altýný çizdi.

Babasýnýn çok varlýklý olduðunu söyleyen yersiz, Aðabeyinin bu varlýða bir gün olsun tenezzül etmediðini, Ahireti dünyaya tercih ettiði için servetine çizik attýðýný belirtti.

Aðabeyi Sudan'ýn malýný mülkünü Allah yolunda vakfettiðini söyleyen yersiz sözlerini þöyle tamamladý:

“Annem ona, ‘Bak oðlum malýn mülkün kalmadý. Bir gün baþýna bir bela gelirse, çocuklarýna kim bakacak.' dedi.  Aðabeyimde anneme önce tebessümle baktý ve ‘Biz bu yola malýmýzý, canýmýzý koymuþuz. Bunlarý koymuþsak, tasalanma. Bu bize kalacak, gerisi kaybettiklerimizdir. Verdiklerimiz ise kazandýklarýmýzdýr. Allah ile yapýlan en güzel ticaret de budur.' diye cevap verdi. O Allah'tan razýydý. Ýnþallah Allah da ondan razý olur. 

ilkha  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR