Musluman Kadin Vakur Durusuyla Ornek Olmalýdir
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Musluman Kadin Vakur Durusuyla Ornek Olmalýdir
Ýslam??a ve Müslümanlara hizmet eden kurumlarda görev almýþ ve sorumluluk üstlenmiþ bacýlarýmýz baþta olmak üzere her bacýmýz olgunluðuyla, vakarýyla, edep ve hayâsýyla, ihlas ve takvasýyla, mütevazý ve alçak gönüllüðüyle, nefsi ve þeytani hastalýklardan arýnmýþ haliyle topluma örnek olmalýdýr.
28 Nisan 2015 Salı 17:37
 Bu Haberi Paylaş


Bismillahirrahmanirrahim.

“Mümin erkekler ve mümin kadýnlar birbirlerinin velileridirler. Ýyiliði emrederler, kötülükten alýkoyarlar, namazý dosdoðru kýlarlar, zekâtý verirler, Allah’a ve Resulüne itaat ederler. Ýþte onlara Allah merhamet edecektir. ?üphesiz Allah mutlak galiptir, hikmet sahibidir.” (Tevbe / 71)

“(?eytan) dedi ki: “Beni azdýrman sebebiyle, onlar(ý saptýrmak) için senin dosdoðru yoluna oturacaðým. Sonra gerçekten onlara önlerinden ve arkalarýndan, saðlarýndan ve sollarýndan yaklaþacaðým. Onlarýn çoðunu þükrediciler olarak bulamayacaksýn.” (A’raf / 16–17)

“…Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan kimse cennete girmez.” (Müslim, Ebu Davud, Tirmizi)

Kur’an’ý Kerim’in gerek yukarýdaki ayeti celilesinde gerekse baþka birçok ayetinde mümin olan erkek ve kadýnlar beraber zikredilmiþ, birçok güzel ortak vasfa sahip olduklarý beyan edilmiþtir. Bu ayeti kerimede görüldüðü gibi kadýn ve erkek müminlerin birbirlerinin velileri olduklarý, iyiliði emrettikleri, kötülükten nehy ettikleri, namazý dosdoðru kýldýklarý, zekâtý verdikleri, Allah ve Resulüne itaat ettikleri ve bu güzel vasýflarý sebebiyle Allah (CC)’ýn merhametine nail olacaklarý zikredilmiþtir.

Ýnsanlarýn birçoðunun haram içerisinde tepindikleri bir dönemi yaþamaktayýz. Böyle bir ortamda Allah (CC)’ýn bize hidayeti lütfedip Ýslam ve Müslümanlara hizmet etmeyi ve salih insanlarýn oluþturduðu bir yapý ile beraber oluþumuzu nasip etmesi, Rabbimizin bizi sevdiðinin bir alametidir.

Ýnsanlarýmýza iyiliði emretme ve kötülükten nehyetme vazifemizi erkek ve kadýn olarak ifa etmenin ortamýnýn oluþmasý ve mensubu olmakla iftihar ettiðimiz camiamýzýn bizlere birçok hayýr kapýsýný açmasý elbette bizler için büyük bir lütfu ilahidir. Bizler bu hayýrlý iþlerle uðraþýrken þeytan ve avenesinin boþ durmayacaðý ve bizleri de münkerata bulaþtýrmak için her türlü entrikaya baþvuracaðý kuþkusuzdur.

Bacýlarýmýz için birçok hayýr kuruluþu ve hizmet alanlarý açýlmýþtýr. Ýlahi rahmetle kuþatýlmýþ bu ortamlarda Ýslami sorumluluklarýný ifa etmeleri için her türlü imkân hazýrlanmýþtýr. Ýslami tedrisat yapýlan eðitim kurumlarýmýz, derneklerimiz, hayýr kurumlarýmýz, siyasi alanda varlýk göstereceðimiz kuruluþlarýmýz, medya kurumlarýmýz mevcuttur. Bütün bu alanlarda çok hayýrlý hizmetler yapma, insanlarýmýzý girmiþ olduklarý felaket yolundan çevirip Ýslam’ýn sahili selametine çýkarma imkânlarýmýz mevcuttur. Ýhlasla ve takva ile bu alanlarda çalýþmamýz durumunda, dünyada huzur ve selamet, ahirette ise Firdevs cennetleri kazanma imkânýmýz vardýr. Kimimiz konuþarak, kimimiz yazarak, kimimiz okuyarak, kimimiz okutarak, kimimiz koþarak, kimimiz koþturarak, kimimiz bütün bunlarý yapanlara hizmet ederek sorumluluðumuzu yerine getirmeye gayret ediyoruz. Rabbim bütün bunlarý kendi rýzasý için kabul etsin.

Bu faaliyetleri sürdürürken özellikle dikkat etmemiz gereken bir nokta vardýr. Gece gündüz uðraþýp çektiðimiz sýkýntýlar ile beraber bütün bu hayýrlý amellerimizi boþa çýkaracak ve hesap gününde bizi hüsrana uðratacak tehlikeler de mevcuttur. Özellikle bu kötü ortamdan sýyrýlýp Rabbimize kul olma ve O’nun rýzasýný kazanma gayretimizden nefis ve þeytanýn memnun kalmayacaðý, bu sevincimizi kursaðýmýzda býrakmak için her türlü hile ve desiseye baþvuracaðý muhakkaktýr. Bizi bütün bu güzelliklerden alýkoymak ve amellerimizi boþa çýkarmak için nefis ve þeytanýn bu amansýz düþmanlýðýný hep zihnimizde tutmamýz ve ona karþý korunmamýz gerekir.

Ýhlas ve takva libasýna bürünmeden, nefsin ve þeytanýn hile ve desiselerinden emin olmak mümkün deðildir. Allah korusun, sað, sol, arkada ve ön tarafýmýzdan girip bize kibri telkin edecek ve ayaklarýmýzý yerden kesip havalarda uçurtacak. Öyle bir hal yaþatacak ki, insanlarý gözümüzde deðersiz ve cüce, bizleri ise yere göðe sýðmaz devler olarak gösterecektir.

Bu durumda olan insan her ne amel iþlerse iþlesin cehenneme yakýt olmaktan emin olmasý mümkün olmayacaktýr. Özellikle bacýlarýmýzýn böylesi bir akýbetle baþ baþa kalmamalarý için kibir, kendini beðenme, kendini gösterme afetinden uzak durmaya çalýþmalarý, ihlas ve takvaya tutunmalarý gereklidir. Çalýþma ortamlarýmýzda sorumluluk üstlenmiþ, bazý makamlarý iþgal etmiþ bacýlarýmýzýn özellikle bu hususa dikkat etmeleri gerekir. Bu tür makamlar, kibir belasýna sürükleyecek afetler olmaktan öte tevazu ve alçak gönüllülük kazandýrmalýdýr.

Diðer taraftan ihlasý bozucu, nefsi öne çýkarýcý yaklaþým ve davranýþlardan uzak durulmalýdýr. Bu tür yaklaþýmlar, çalýþmalarýn bereketini yok eder ve amelleri boþa çýkarýr. Özellikle çalýþma içinde bulunan ve sorumluluk mevkiinde olan bacýlarýmýzýn bu tür nefsi ve þeytani hastalýklardan azami derecede uzak durmalarý ve þu duayý kendilerine virt edinmeleri gerekir:

“…Rabbim! ?eytanlarýn kýþkýrtmalarýndan sana sýðýnýrým. Ve onlarýn yanýmda bulunmalarýndan da sana sýðýnýrým Rabbim!” (Mu’minun / 97–98)

Gýybet, dedikodu, nemime, fitne, iftira, haset, lakap takma gibi hastalýklardan da ateþten kaçar gibi kaçmak gerekir. Ýnsanlarýmýzý karanlýklardan kurtarma adýna yola çýkmýþ bacýlarýmýzýn, bu helak edici davranýþ ve yaklaþýmlardan uzak durmalarý gerekir.

Her Müslüman için edep ve hayâ önemlidir ve vazgeçilmezdir. Ancak Müslüman kadýnlar için edep ve hayâ kuþkusuz daha önemli ve daha elzemdir. Müslüman bacýlarýmýz hayâ timsali olmalý ve Müslüman kadýnýn ziyneti olan hayâyý, kendi þahýslarýnda baþta olmak üzere toplumda yeniden ihya etme sorumluluklarýný yerine getirmeleri gerekir. Kadýnlýk nezahetinden ve vakarýndan uzak olan kimi mahlûkun; “biz kimsenin namusu deðiliz” gibi naralar attýðý bir toplumda, bacýlarýmýza bu konuda kuþkusuz daha büyük vazife düþmekte ve Ýslam dininin belirgin karakterinden olan hayâ duygusunu yeniden canlandýrmaya çalýþmalarý gerekmektedir.

Ýslam’a ve Müslümanlara hizmet eden kurumlarda görev almýþ ve sorumluluk üstlenmiþ bacýlarýmýz baþta olmak üzere her bacýmýz olgunluðuyla, vakarýyla, edep ve hayâsýyla, ihlas ve takvasýyla, mütevazý ve alçak gönüllüðüyle, nefsi ve þeytani hastalýklardan arýnmýþ haliyle topluma örnek olmalýdýr.

Müslüman kadýnýn þahsiyetini ve üstün ahlakýný yeniden canlandýrma gayreti içinde olmalýdýr. Her bacýmýz durumunu gözden geçirip varsa eksikliklerini tespit edip gidermeye çalýþmalýdýr. Her birisinin birer Hz. Hatice, Aiþe, Ümmü Seleme, Fatma, Sümeyye ve Zeynep olup bu örnek þahsiyetlere benzemeye çalýþmalarýný umuyor ve diliyoruz.

Bütün bunlardan sonra bacýlarýmýza þu hatýrlatmayý da yapmak istiyoruz: Kurum ve kuruluþlarýmýzýn büyümesi ve daha geniþ halk kitlelerine ulaþmasý ve yayýlmasý için ciddi bir gayret içine girmemiz gerekmektedir. Bunun için tüm kardeþlerimizden; medyamýza daha büyük destek vermelerini, sahip çýkmalarýný, daha çok insana ulaþtýrmalarýný, gazete ve dergilerimizin tirajlarýnýn daha bir yükselmesi, radyo, televizyon ve sitelerimizin daha etkili ve faal olmasý için ciddi destek vermelerini, maddi ve manevi katkýda bulunmalarýný istiyor ve bacýlarýmýzdan bekliyoruz. Sevdiklerimize gösterdiðimiz itinanýn aynýsýný bu kurum ve kuruluþlarýmýza da göstermemiz gerekir. Bu güzel davranýþlarýnýzla eþlerinize, babalarýnýza, kardeþlerinize, abilerinize yani erkeklere örnek olmanýzý bekliyoruz.

Hz. Peygamberi anma etkinliklerinde oluþan rahmeti vesile kýlýp daha çok insana ulaþma ve daveti sunma temennisiyle… Rabbim bizi razý olmadýðý her türlü hal, hareket ve davranýþlardan korusun. (Âmin)

Allah’a emanet olun.

Baþyazý / Nisanur Dergisi - Nisan 2015 (41. Sayý)
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR