Nurullah Kuray: Müzik, Allah Ýçin Yapýlmalý!
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Nurullah Kuray: Müzik, Allah Ýçin Yapýlmalý!
??Her Dem Selam?, ???zgürlük ?afaðý?, ??Merhaba? isimli albümleriyle, Ýslam ?mmetinin haykýran sesi olan, ezgi sanatçýsý Nurullah Kuray ile Ýslami müziði ve çalýþmalarý hakkýnda konuþtuk. Kuray, ??helal dairesindeki imkânlarla, müzikal eserler yapýlmalýdýr?? dedi.
22 Ağustos 2016 Pazartesi 15:32
 Bu Haberi Paylaş

Söyleþimize þöyle bir sorudan baþlayalým. Bilindiði gibi siz bir hekimsiniz. Hekim olmanýzla birlikte, müzikle uðraþmaktasýnýz. Müziðe olan ilginiz nasýl ve ne þekilde baþladý?

Doðuþtan müzisyendim. Sonradan hekim oldum. Her tohum nasýl ki toprakta uykudadýr, uygun nem ýsý ve ýþýk ile nevþ-u nema bulduðunda yeþerir. Benim için de Diyarbakýr’dagrup Vuslat ile tanýþtýktan sonra, uygun koþullar meydana gelince profesyonel anlamda müzik hayatým baþladý. Zaten kulak algýsý ile flüt ve baðlama çalýyordum. Arkadaþ ortamlarýnda bazen eserler seslendiriyordum. Ancak üniversitede okurken, kaldýðým evin sokaðýnda ilahi eþliðinde düðün yapýldýðýný görünce o Ýslami müzik gurubu ile tanýþmak istedim. Tanýþtýktan sonra süreç bu güne kadar uzadý iþte.

Sesinizle yüzbinlere ulaþmaktasýnýz. Müzik yapmaktaki temel gayeniz ve hedefiniz nedir?

Tabiî ki Allah rýzasý. Malum müzik biraz zevke bakar. Sevmeyince veya duygulanmayýnca tecessüm etmiyor. Müzik yaptýrtan bu duygulaným olayýdýr. Bu tahrikrikten sonra meydana gelen olgu, eðer Ýslam’a hizmet edecekse bunu halkla paylaþýrým. Dolaysýyla müzikten gayem, sesimin beni Allah’ýn rýzasýna kavuþturmasýdýr.

ÝSLAMÝ EZGÝLER, SUYU KESÝLMEYEN ÇE?ME GÝBÝDÝR

Sizinde bildiðiniz gibi müzik iki kýsma ayrýlýr. Birincisi Ýslami müzik, ikincisi gayr-i Ýslam müzik. Siz Ýslami ezgiler seslendiriyorsunuz. Seslendirmiþ olduðunuz ezgilerde ne gibi kriterleriniz var. Kýrmýzý çizgileriniz nelerdir?

Kanun koyucu da kýrmýzýçizgileri belirleyen de Allah’týr.  Bize de bunlara uymak düþer. Müzik ilhamdan gelir. Ýlham ise Allah tan gelir. Dolayýsýyla her þeyde olduðu gibi eser oluþtururken de Allah’a borçluyuz. Helal dairesindeki imkânlarla, müzikal eserler yapýlmalýdýr. Müzik eserleri, suyu kesilmeyen çeþme gibidir. Ýnsanlar sürekli faydalanýr. Süreðen þeyler bekâya namzettir. Haliyle baki âleme aittir. Hâsýlý yaptýðým eser kalýcý ise, kayýtlara geçiyorsa ahiret yurdunda da bana faydasý dokunmalý. Yaptýðým eser bu kriteri karþýlýyorsa amacýna ulaþmýþtýr. Gerisi boþtur.

MÜZÝK ÝLE ÇOK GÜZEL ÝSLAMÝ HÝZMET YAPILIR

Sizce müzik ile Ýslami hizmet yapýlabilinir mi?

Müzik bir tepsidir. O tepsiyle istediðinizi sunarsýnýz. Tepsiniz çok güzelse, yemeðin tadý çok güzel olmazsa da bir albenisi olur. Tepsi de güzel yemekte güzel ise bambaþka olur. Mehter takýmýnýn Osmanlý Ordusu’nun savaþ esnasýndaki rolünü biliriz. Bütün bunlarý düþündüðümüzde müzikle çok güzel Ýslami hizmet yapýlabileceðini müþahede ederiz.

ÖZLEM AJANS BÜNYESÝNDE ÜÇ HARÝKA ALBÜM

?uana kadar kaç albüm çýkardýnýz.  Bugüne kadar yapmýþ olduðunuz albüm çalýþmalarýnýzdan biraz söz eder misiniz?

2006 yýlýndan beri adým attýðým profesyonel müzik hayatýmda “Özlem Ajans” bünyesine 3 albüm yaptým. Ýlkini 2007 yýlýnda “Her Dem Selam” ismiyle yaptýk tüm gelirini Filistin’e baðýþladýk. Sonrasýnda 2012 de uzun yýllar müziðe ara vermiþ olan ses sanatçýsý Remzi Esmer abimizle, beraber “Özgürlük ?afaðý” (Fecra Azadi) isimli albümü yaptýk. Son olarak 4-5 ay önce “Merhaba” isimli bir albüm yaptýk. Tabi bunlarýn haricinde “Özlem Ajans”ýn çýkardýðý düðün albümleri ve Kutlu Doðuma yönelik albümlerde de parçalarým oldu. Can Can Muhammed, Muhammede ve ses sanatçýsý Bilar Güler abimizle, “Dile Hýþyar” isimli parçalarýn kliplerinde rol aldým.

DÝNLEYENLER SEÇÝCÝ OLMALIDIR

Peki, Ýslami ezgileri dinleyenler nelere dikkat etmelidir. Bu konuda dinleyici seçici davranmalý mý?

Her dinleyici ister istemez seçicidir. Nitekim herkes her parçayý dinlemez. Ancak þahsen kendim bir parça yaparken, hem kendime hem de dinleyiciye sevap kazandýracak bir þekilde hassasiyet göstermeye çalýþýrým. Dinleyici de bir parçayý dinlerken parçanýn bu getirisine dikkat etmelidir. Çünkü zamanýnýzý ayýrýyorsunuz. Aksi halde zevkler zaten tartýþýlmaz.

?EHÝD AYTAÇ BARAN EZGÝSÝ, BENÝ DAÝMA DUYGULANDIRIR

?ehitlerle ilgili ezgileriz de var. ?ehitlerle ilgili ezgi söylemek nasýl bir duygu?

“Ateþ düþtüðü yeri yakar” derler ya, tanýdýðýn þehitlerle ilgili eserleri de seslendirmek öyle bir þey iþte. Bunu en somut örneðini ?ehid Aytaç Baran ile ilgili seslendirdiðim parçada yaþadým. O parçanýn ben de apayrý bir yeri var. Her okuyuþumda çok duygulanýrým. Sanki karþýma geçip de beni dinliyormuþ hissine kapýlýrým.

HEM OLUMLU, HEM OLUMSUZ TEPKÝLER ALIYORUM

Dinleyenlerinizden, yapmýþ olduðunuz çalýþmalarýnýzla ilgili olumlu veya olumsuz tepkiler alýyor musunuz?

Elbette… Hem olumsuz, hem de olumlu tepkiler alýyorum. Ancak amaç Allah rýzasý ise ve olumsuz tepkiler da yapýcý ise gam yoktur. Geniþ bir dinleyici kitlesine hitap edilince deðiþik tepkilerin gelmesi kaçýnýlmaz oluyor. Fakat genel anlamda her parçanýn dinleyicisi olmakla beraber aradan sýyrýlýp da toplumun geneline hitap eden parçalar oluyor. Bence bir sanatçýnýn kendisi yaptýðý eseri dinleyebiliyorsa, o eser baþarýlýdýr.

MÜSLÜMANLAR, SANAT’DA ÇOK GERÝDELER

Ýslam için yapýlan sanatsal çalýþmalarý yeterli buluyor musunuz?

Kesinlikle hayýr. Bunun birkaç nedeni vardýr. Evvela þunu söylemek gerekir. Sanat bir toplumun geliþmiþliðini gösterir. Bugün Müslümanlar nasýl ki bilimde ileri olmadýklarý gibi sanatta da ileri deðiller. Çünkü sanat ve bilim insaný tamamlayan farklý birer unsurdur. Birçok Ýslami camia Ýslami hizmette müziðin konumunu çok geri plana atýyor. Hâlbuki müzik duygunun dýþa yansýmasýdýr. Gençlik dönemi duygunun hâkim olduðu yaþam evresidir. Gençliði Ýslami müzikle doyurmadýðýnýz takdirde gençlik, sözlerine önem vermeden gayr-i Ýslami müziðe eðilim gösterebiliyor. Nitekim çevremizde buna þahit oluyoruz. Bu durum sanatsal çalýþmalarýn yeterli olmadýðýný gösteriyor. Tabi iyi bir sanatýn sergilenmesi için duygunun bilimle harmanlanmasý lazým. Ýslami müzik piyasasýnda eðitim konusunda maalesef eksiðimiz çok.

Varsa sözleri size ait olan bir ezgiyi bizimle paylaþýrýmsýnýz?

?ehid Aytaç Baran ile ilgili olan parçanýn sözleri bana ait parçalardan biri. Daha önce de belirttiðim gibi çok yakýn bir arkadaþýmdý. Kendisi þehadetinden 4-5 gün sonra rüyama geldi. Benim için bir parça yap dedikten sonra, bu parçayý yaptým yoksa öyle bir niyetim yoktu.

 HER DÝLDE, EZGÝ SESLENDÝRMEK LAZIM

Eserlerinizi Türkçe ve Kürtçe seslendirmektesiniz. Dinleyenleriniz sizden hangi dilde daha çok ezgi seslendirmenizi istiyorlar?

Her iki dilde de olumlu görüþler almama raðmen Kürtçe dilinde daha iyi parça okuduðuma inanýyorum. Tahminimce dinleyicilerimde o kanaattedir. Lakin amaç hizmetse, her dilde parça seslendirmek lazým. Her kesime ulaþmak lazým.

YENÝ ALBÜM ÝÇÝN, DAMLALAR BÝRÝKÝYOR

Yakýnda çýkacak herhangi bir çalýþmanýz var mý?

Damlalar birikiyor. Göl oldu mu piyasaya çýkacaktýr. Fakat yakýn zamanda albüm çalýþmasý düþünmüyorum.

Ýslami müzik programlarýna gidiyor musunuz? Bu konuda STK’lardan yeterli desteði alýyor musunuz?

Tabi gidiyorum. Özellikle Nisan ayýnda “Kutlu Doðum” programlarýndan dolayý benimle beraber tüm “Özlem Ajans” sanatçýlarýnýn yoðun bir müzik programý oluyor. Bunun yanýnda sünnet, niþan, düðün ve her türlü Ýslami müzik organizasyonlarýna ekibimle beraber katýlýyorum. Bu konuda bana ulaþmak isteyen okuyucularýmýz “Özlem Ajans” ile irtibat kurabilirler.

Son olarak çalýþmalarýnýzla ilgili neler söylemek istersiniz?

Yarabbi ayaðýmýzý sabit kýl ve bu çalýþmalarý bize ahiret azýðý yap derim.

Kýymetli abim, bize zaman ayýrdýðýnýz için size çok teþekkür ediyorum

Bende, göstermiþ olduðunuz ince hassasiyetinizden dolayý sizlere teþekkür ediyorum.

Röportaj: Ziya Gündüz

  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR