?mer ?elik: Hasta ziyaretinin ideolojisi olmaz
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
?mer ?elik: Hasta ziyaretinin ideolojisi olmaz
Diyanet Ýþleri Baþkaný'nýn Ali Erbaþ'ýn yazar Kadir Mýsýroðlu'na yaptýðý ziyaretle ilgili tartýþmalara deðinen AK Parti Sözcüsü ?elik, ??Hasta ziyaretinin ideolojisi olmaz. Diyanet Ýþleri Baþkanýmýz hükümet ve Cumhurbaþkanýmýz tarafýndan takdir edilen bir ilim adamýdýr? dedi. ?elik, MEB'in öðrenci andý kararýna itiraz dilekçesini hazýrlayan bürokrat ve avukatlarýn görevden alýnmasýyla ilgili de "Bahçeli'nin temyiz dilekçesine iliþkin eleþtirisi haklýdýr. Dilekçeden o bölüm çýkarýlacak" dedi.
14 Kasım 2018 Çarşamba 13:42
 Bu Haberi Paylaş


Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn öðrenci andý itirazýna deðinen Çelik þunlarý söyledi:

Sayýn Bahçeli'nin eleþtirileri haklýsýz, biz de katýlýyoruz. Temyiz dilekçesindeki bu bölüm AK Parti'nin görüþünü yansýtmamaktadýr. Bakanlýk adýna oluþturulan temyiz dilekçesine iliþkin görüþü yansýtmamaktadýr. Avukatlarýn kendi tasarrfularýyla koyduklarý bölümdür orasý. Bahçeli'nin de dediði gibi sosyolojik ve tarihi olarak hatadýr.

Sayýn bakanýmýz tarafýndan bir görüþ oluþturuluyor, temiz dilekçesi için. Milli varlýðýmýzla ilgili kapsamlý bir deðerlendirme yapýlýyor. Bakanlýðýmýzýn oluþturduðu görüþe raðmen avukatlar tarfýndan paragram bu þekilde ekleniyor. Bürokratlar da kontrol etmiyor. Avukatlarla iliþik kesilmiþ bürokratlar da görevden alýnmýþtýr. Temyiz dilekçesinde imzasý bulunan 3 kiþi görevden alýnmýþtýr.

Çelik'in açýklamalarýndan öne çýkan diðer baþlýklar þöyle:

Avrupa ordusu meselesi bundan sonra çok tartýþýlacak. Bu NATO'ya alternatif bir oluþum deðildir. Bu yeni tartýþma baþka bir þekilde alevlendi. Baþkan Trump yönetime geldikten sonra yarýlma Paris Ýklim Deðiþikliði konusunda ortaya çýkmýþtý. Ýlk defa bir ABD Baþkaný Avrupa entegrasyonuna karþý çýktý. Brexit'i destekledi. Baþkan Trump'tan Macron'u ve Fransa'yý suçlayan tweet'ler geldi. Siz bu orduyu ABD, Rusya ve Çin'e karþý kurmak istiyorsunuz ama geçmiþte Almanya tarafýndan iþgal edildiniz þeklinde tepki gösterdi. NATO'nun nasýl kurucu üyesiysek Avrupa ordusu tartýþmalarýný da doðrudan güçlü bir þekilde deðerlendiriyoruz.

"SALDIRI YOK, RAPOR BUGÜN YA DA YARIN AÇIKLANIR"

Hakkari'deki patlamayla ilgili rapor tamamlanmak üzere. Milli Savunma Bakanýmýz bugün ya da yarýn açýklanacaðýný söyledi. Hem askeri hem idari soruþturma devam ediyor. Silahýn ve mühimmatýn kendisinde bir sorun olmadýðý görüldü. Depolama arýzasýyla ilgili ilk bulgulara göre herhangi bir sýkýntý olmadýðý görüldü. Bu namlular operasyonlardan önce test ediliyor. Bu top da yakýn zamanda Karapýnar'da test edilmiþ ve göreve elveriþli raporu verilmiþ. Ýlk anda namlu mermiyi terk ediyor ama geriye doðru oluþan basýnç nedeniyle kaza meydana geliyor. Bu mesele dýþardan saldýrýyla gerçekleþmemiþ. Sosyal medyada bununla çok spekülasyon yapýldý. Afyon'daki mühimmat patlamasýyla bir benzerlik yok.

DÝYANET Ý?LERÝ BA?KANI'NIN ZÝYARETÝ 

Bu tartýþmalar olduðu andan itibaren ayrýntýlý bir þekilde izledik. Bu tartýþmalar neticesinde Cumhurbaþkanýmýz görüþünün paylaþýlmasýný istemiþtir. FETÖ, PKK gibi terör örgütlerine karþý son derece gayretli bir ilim adamýdýr. FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin de hedefindedir. Ortaya koyduðu çalýþmalar takdir edilmektedir. Bu ziayret insani bir ziyarettir. Siyasi sonuçlar çýkarmaya baþlarsak sonu gelmez. Hasta ziyaretinin ideolojisi olmaz. Diyanet Ýþleri Baþkanýmýz hükümet ve Cumhurbaþkanýmýz tarafýndan takdir edilen bir ilim adamýdýr. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili her konunun tartýþmaya dönmesini doðru bulmuyoruz. Her zaman hak ettiði saygýyý görecektir.

CEMAL KA?IKÇI CÝNAYETÝ

CIA Baþkaný'na gereken bilgi verilmiþtir. CIA Baþkaný'ný davet edin kendisiyle paylaþýlan delilleri kongreyle paylaþmasý istendi. Ulusal Güvenlik Danýþmaný'nýn yaptýðý þeyin yanlýþ olduðunu söylemek isterim. Biz kimseyi suçlamýyoruz. Biz olayýn örtbas edilmemesi için çalýþýyoruz. Bu katillerin kim olduklarý belli. Türkiye'de yargýlayalým. Suud Baþkonsolosluðu Suud topraðýdýr ama Türkiye Cumhuriyeti topraklarý içerisindedir. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin saygýnlýðýna yönelik bir saldýrýdýr. Bunlara üst düzey bir yetkili emir vermeden bu saldýrýyý gerçekleþtirmeleri mümkün deðildir. Üst düzey emir kimin tarafýndan verilmiþtir? Bu ortaya çýkmalý. Merhumun cesedi nerededir? Saygýn bir þekilde defnedilme hakký vardýr. Dünya tarihinin en vahþi eylemlerinden biridir. Bu katiller Suudi Arabistan yetkililerinin elinde.

FRANSIZ DI?Ý?LERÝ BAKANI'NI KINIYORUZ

Fransýz Dýþiþleri Bakaný'nýn Cumhurbaþkanýmýza yönelik ifadelerini kýnýyoruz. Bu kadar sorumsuz ve bilgisiz þekilde konuþmasýný yadýrgadýk. Bu bilgiler MÝT tarafýndan Fransýz istihbartý ile paylaþýlmýþtýr. Bu konuyu takip etmiyorlarsa onlarýn problemidir. Bu kýnanacak bir eylemdir. Bu konuyla ilgili Avrupa neden ortak bir politika üretememektedir.

TÜRKÝYE LÝBYA KONFERANSI'NDAN NEDEN ÇEKÝLDÝ?

Biz Libya'da  tüm taraflarýn masada olmasýný istiyoruz. Libya'nýn daha az müdahaleye ihtiyacý var. Türkiye gibi Libya konusunda merkezi rolü var. Türkiye'nin davet edilmediði gayriresmi toplantý organize edilmiþtir. Bu sorulduðunda herkes topu birbirine atmýþtýr. Heyetimiz bu muameleyi kabul etmeyerek cumhurbaþkanýmýzla istiþare ederek toplantýdan çekilmiþtir.

YEREL SEÇÝMLER

Cumhur Ýttifaký ayaktadýr, devam etmektedir. Diðer partilerin arayýþlarýný da izliyoruz. Aday takvimleri konusunda Cumhurbaþkanýmýz baþkanlýðýnda bir heyet çalýþmalarý gerçekleþtiriyor. Çalýþmalar büyük oranda tamamlandý. Temayüller neticesinde arkadaþlarýmýz içerisinden en uygun arkadaþlarýmýz belirlenecek. Takvimle ilgili kesin bir þey söyleyemez. Adaylar Cumhurbaþkanýmýzýn katýldýðý bir lansmanla tanýtýlacak.

"CHP DOÐRU Ý? YAPTI"

CHP ezana saldýran bu þahsý disipline sevk ederek doðru bir iþ yapmýþtýr. Ezanla kavgalý olmak yanlýþ bir ruh halidir. Biz bunlarýn geride kaldýðýný düþünüyoruz. CHP'nin bu þahsý disipline sevk etmesi ve bu sözlere karþý olmasý Türkiye'nin geldiði olgunluk açýsýndan anlamlýdýr. Neden bu parti ideolojik olarak milletle kavga etmek üzere kurgulanmýþ bir siyaset peþinde koþmaktadýr. Disipline sevk edilmesi iyidir ama CHP'nin bir yazýlým güncellemesine ihtiyacý vardýr. Ezan evrensel bir çaðrýdýr. Milletin böyle bir meselesi yoktur.

15 Temmuz þehit ve gazilerimiz için çok sayýda karar alýndý. Ne yaparsak yapalým þehitlerimize olan borcumuzu ödeyemeyiz. (Kýlýçdaroðlu'nun) Bahsettiði konu çok cüzzi bir miktardýr. Bunun þehit ve yakýnlarýna nasýl yönlendireceði konusunda bir vakýf kurulacaktýr. Bahsettiði gibi büyük bir miktar ortada yok. Son derece cüzzi bir rakam. Onun da en iyi þekilde deðerlendirilmesi için Aile Bakanýmýzýn bizzat takibiyle bir vakýf çalýþmasý tamamlanmak üzeredir. Herhangi bir problem yok." 

  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR