On binler Meal Sýnavý'na katýldý
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
On binler Meal Sýnavý'na katýldý
"Kur??an Nesline Meal Sýnavý" Türkiye??nin farklý illerinde on binlerce kiþinin katýlýmýyla gerçekleþti.
11 Aralık 2016 Pazar 20:08
 Bu Haberi Paylaş


Kur’an Nesli Platformu tarafýndan organize edilen, 46 ilde toplam 100 merkezde düzenlenen “Kur’an Nesline Meal Sýnavý” yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirildi.  

Bitlis’te kar ve soðuk havaya raðmen sýnava yoðun katýlým oldu

Umre ödüllü sýnava olumsuz hava þartlarýna raðmen Bitlis’te yoðun bir katýlým saðlandý. Bitlis Merkez, Tavan, Adilcevaz ve Mutki ilçelerinde yoðun katýlýmýn saðlandýðý umre ödüllü ‘Kur’an Nesline Meal Sýnavý’ saat 10.30’da baþladý.

Bitlis merkezde sýnav, Oya Havare ilköðretim okulunda yapýldý. Gece boyunca yaðan kar yaðýþý, sabahýn erken saatlerinde oluþan don ve soðuk havaya raðmen katýlýmcýlar sýnava yaklaþýk bir saat kala okula gelmeye baþladýlar.

Sýnavýn baþlamasýna saatler kala okula gelen görevliler, sýnava girecek öðrencilerin listelerini hem sýnýflara hem de okulun giriþine astýlar. Görevliler, sýnava girenlere yardým ederek sýnýflara yerleþtirdiler. Erkek ve kadýnlarýn sýnýflarýnýn ayrý olduðu sýnavda, kadýn görevliler de hazýr bulundu. Köylerden minibüslerle sýnava gelenler, çok heyecanlý olduklarýný ve ilk kez böylesi bir sýnava katýlacaklarýný dile getirdiler.

Gençlerin yoðunlukta olmasý gelecek adýna umutlandýrýyor

Yapýlan sýnav hakkýnda açýklamada bulunan Kur’an Nesli Platformu Bitlis Temsilcisi Suphullah Uysal, olumsuz hava þartlarýna raðmen böylesi yoðun bir katýlýmý kendilerinin de beklemediðini söyledi.

Bitlis merkez ve 3 ilçesinde yoðun katýlýmla sýnavýn yapýldýðýný, gençlerin yoðunlukta olmasýnýn gelecek adýna umut verici olduðunu vurgulayan Uysal, þunlarý söyledi: “Halkýmýzýn yoðun bir teveccühü vardýr. 2’inci kez yapýlmasýna raðmen biz bu kadar yoðun bir katýlým beklemiyorduk. Hamdolsun imanlý halkýmýz yoðun bir katým gösterdi. Dünden bu yana kar yaðmasýna raðmen, havanýn çok ayaz, sert ve soðuk olmasýna raðmen, halkýmýz kar kýþ demeden, soðuk hava demeden gelip bu sýnava katýldý. Allah hepsinden razý olsun. Ýlçelerimizde de yoðun bir katýlým vardýr. Görevli arkadaþlar sabah erken saatlerinde ilçelere gittiler. Sýnava katýlanlarýn yüzde 90’nýna yakýný gençlerin oluþturmasý, gelecek adýna bizleri umutlandýrdý.”

Bursa

Meal sýnavý Bursa merkez Gülhaným Karasu Ýlköðretim Okulu ve Gemlik Ýmam Hatip Anadolu Lisesinde gerçekleþtirildi. Sýnava yüzlerce kiþi katýlým gösterdi.

Sýnava genç kýzlarýn yoðun katýlým gösterdiðini söyleyen Kur’an Nesli Platformu Bursa Koordinatörü Adnan Alýnç, sabahýn erken saatlerinden itibaren katýlýmcýlarýn sýnavýn yapýlacaðý okullarda toplanmaya baþladýðýný söyledi.

Kadýn ve erkek görevlilerin nezaretinde gerçekleþtirilen sýnav sonrasýnda katýlýmcýlar, sýnavýn iyi geçtiðini, elde edecekleri dereceyle umre ödülünü almaya hak kazanmayý arzuladýklarýný söylediler.

?anlýurfa’da 5 bin 58 öðrenci sýnava girdi

Ýki ayrý kategoride düzenlenen umre ödüllü “Kur’an Nesline Meal Sýnavý” ?anlýurfa’da saat 10.30’da, 30 okulda gerçekleþti. Sýnava 5 bin 58 öðrenci katýlým saðlarken merkezde 9 farklý okulda 2 bin 180 öðrenci sýnava girdi.

Sýnav öncesinde okullara gelen katýlýmcýlarda heyecan olduðu görülürken, kimisi ailesiyle beraber kimileri de arkadaþlarýyla birlikte saatler öncesinden sýnavýn yapýlacaðý okullara geldi.

Konu hakkýnda ÝLKHA’ya açýklamalarda bulunan Kur’an Nesli Platformu ?anlýurfa Ýl Koordinatörlüðü yetkililerinden Fatih Karakaþ, “Kur’an Nesline Meal Sýnavýna bu yýl yoðun bir katýlým saðlandý. ?anlýurfa merkezde 9 okulda sýnav yapýyoruz. Birinci ve ikinci kategori olmak üzere toplam 2 bin 180 öðrenci katýlým göstermiþ.  ?anlýurfa genelinde de 30 okulda sýnav yapýyoruz. Toplam 5 bin 58 öðrenci sýnava girdi. Her yýl bu tür sýnavlarý artýrmayý düþünüyoruz.” þeklinde konuþtu.

?anlýurfa/Viranþehir

Viranþehir’in Kale Mahallesi’nde bulunan Sakarya Ýlköðretim Okulunda gerçekleþen sýnavla ilgili konuþan Kur’an Nesli Platformu koordinatörü Mehmet Kaya, ”Düzenlendiðimiz sýnava halkýmýz büyük bir teveccühle katýlým saðlandý. Buradaki amacýmýz Rabbimizin kitabýný çocuklarýmýza okurmak, bununla beraber kitap okuma alýþkanlýklarýný artýrmaktýr. Çocuklarýmýz ne zaman Kur’an’ý Kerim’i okuyup anlasalar o zaman aileleri ve toplum için faydalý olacaklardýr. Çocuklarýmýzý bu sýnava teþvik edebilmek için de dereceye girenlere Umreye ödülü, diz üstü bilgisayar, tam altýn, yarým altýn, bisiklet ve Risale-i Nur Külliyatý gibi ödüller veriyoruz.” dedi.

Sýnava katýlan Azat Akmýþ ise þunlarý söyledi: “Meal kitabýný okuduðumda Kur’an’ýn hayatýmda daha da etkisi olduðunu fark ettim. Bu sýnava, kazanmak amacýyla deðil Kur’an’ý anlamak ve hayatýmda tatbik etmek amacýyla katýldým. Kur’an neslini devam ettirebilmek için buradayýz. Çok güzel bir sýnav. Bunu düzenleyen Kur’an Nesli Platformundan Allah bin kat razý olsun.”

?anlýurfa/Akçakale

?anlýurfa’nýn Akçakale ilçesinde ilk kez yapýlan sýnava yoðun bir katýlým olduðu görüldü. Ýlçede iki ayrý noktada gerçekleþen sýnavla ilgili konuþan Kur’an Nesli Platformu Akçakale Koordinatörü Halil Kurtboðan, þunlarý söyledi:

“Günlerdir sýnavla ilgili yaptýðýmýz çalýþmamýz sonrasýnda bir ilk olmasýna raðmen ilçede sýnava yoðun bir ilgi olduðunu gördük. Ýlçe merkezinde bulunan iki ayrý noktada gerçekleþtirdiðimiz sýnava bay-bayan, küçük-büyük her yaþtan katýlým gerçekleþti. Toplam 310 kiþi sýnava katýldý.”

Sýnava giren katýlýmcýlardan Yasin Ay ise “Çok heyecanlandým. Umarým kazanýrým. Aslýnda umreyi kazanmasam da Kur’an Pýnarý kitabýný okumakla ve bu sýnava katýlmakla birçok kazanýmým oldu.” dedi.

Katýlýmcýlardan Mustafa Ersü de “Ben bu sýnava girmekle þunu öðrendim; Ýslami ilimleri daha çok okumamýz lazým. Kur’an’ý daha çok okumamýz lazým. Bu sýnavlarýn yýlda bir deðil de iki üç ayda bir gerçekleþmesini talep ediyorum.” diye konuþtu.

Adana

Kur'an Nesli Platformunca Türkiye genelinde onlarca merkezde düzenlenen Meal Sýnavý’nýn Adana ayaðý 23 Nisan Ýmam Hatip Orta Okulunda gerçekleþtirildi. Yüzlerce kiþinin katýldýðý sýnav 10.30’da baþladý. Toplan 80 sorunun sorulduðu sýnav bir buçuk saat sürdü.

Adana’daki sýnavla ilgili bilgi veren Kuran Nesli Platformu Adana Koordinatörü Veysi Sonkaya, Kur’an Meali Sýnavý'nýn, Allah'ýn kitabýný daha iyi anlama ve hayata tatbik konusunda faydalý bir etkinlik olduðunu söyledi.

Sýnavýn çocuk ve yetiþkinler olmak üzere iki kategoride yapýldýðýna iþaret eden Sonkaya, “Adana’mýzda sýnav için yaklaþýk bin kiþi baþvurdu. Bugün yapýlan sýnava yüzlerce kardeþimiz iþtirak etti. Kur’an Nesli Platformunun vesile olduðu meal sýnavý vesilesi ile Kur’an’ýn insanlýða yönelik mesajýnýn daha iyi anlaþýlmasýný niyaz ediyoruz. Sýnavýmýza katýlan tüm kardeþlerimizden Allah razý olsun.” diye konuþtu.

Mardin/Kýzýltepe

Mardin ve ilçelerinde 7 merkezde bin 181 kiþinin katýldýðý umre ödüllü Meal Sýnavý 10.30’da baþlayýp 12.00’de sona erdi.

Kýzýltepe ilçe merkezi Cumhuriyet Ýlkokulunda yapýlan sýnav hakkýnda bilgi veren Kur’an Nesli Platformu Mardin Koordinatörü Mahmut Akýn, þunlarý söyledi:

“Bu seneki Kur’an Nesli Platformunun düzenlediði Meal Sýnavý elhamdülillah halkýmýzýn yoðun katýlýmýyla gerçekleþti. Mardin ve ilçelerinde toplam 7 merkezde yapýlýyor. Toplamda sýnava bin 181 kiþi katýldý. Allah’a hamd ediyoruz. Buradaki amacýmýz Allah’ýn kitabý olan yüce Kur’an’ýn Mealini halkýmýza sunmak, halkýmýzý Kur’an ile birleþtirmek, Kur’an ile buluþturup onu anlayýp hayatlarýnda tatbik etmektir. Ýnþallah gelecek yýllarda daha yüksek katýlýmla bu tür sýnavlarý gerçekleþtireceðiz.”

Mardin/Nusaybin

Birçok merkezde olduðu gibi Nusaybin'de de geçekleþen sýnava kadýn-erkek ve çocuklar yoðun ilgi gösterdi.

Sýnava katýlan Süleyman Korkut, sýnavýn çok güzel geçtiðini, bu tür sýnavlarýn tekrarlanmasý gerektiðini söyledi.

Yunus Yusma ise halkýn bu tür sýnavlara ihtiyacý olduðunu, bu gibi sýnavlar sayesinde öðrenilecek çok þey olduðunu ifade etti.

Sýnavýn bir diðer katýlýmcýsý Necmeddin Akyüz de sorularýn çok özenle seçilen kaliteli sorular olduðunu, sýnavdan dolayý Kur’an Nesli Platformuna teþekkür ettiðini dile getirdi.

Necla Korkut isimli bayan katýlýmcý da “Bizim için önemli olan Kur’an’ý öðrenmektir. Buna vesile olan herkese teþekkür ediyorum. Hem biz hem çocuklarýmýz sýnava iþtirak ettik.” dedi.

Mardin/Midyat

Midyat’ta düzenlenen Meal Sýnavý 7 noktada gerçekleþti. Saat 10.00’da gerçekleþen sýnava yüzlerce kiþi katýldý.

Platform yetkililerinden Samir Özhan sýnavla ilgili yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi: “Sýnava katýlým gösterenlerin sayýsý yedi yüz ellidir. Ayný zamanda yedi noktada sýnav yapýlmýþtýr. Bu sýnavda emeði geçen tüm kardeþ ve bacýlarýma teþekkürlerimi sunuyorum. Rabbim sürekli bizi bu tür sýnavlarla meþgul etsin inþallah.”

Adýyaman/Kahta

Kahta’daki sýnav Kubilay Ýlk ve Orta Öðretim Okulunda yapýldý. Gerçekleþen sýnava kadýnlarýn yoðun katýlým gösterdiði gözlemlendi.

Katýlýmcýlar sýnavýn çok faydalý olduðunu, toplumun bu ve buna benzer etkinliklere ihtiyacý olduðunu belirttiler.

Aðrý/ Doðubayazýt

Kur’an Nesli Platformunun Türkiye genelinde 46 ilde gerçekleþtirdiði “Kur’an Nesline Meal Sýnavý” Doðubayazýt’ta Cemile Yassuboða Ýlkokunda gerçekleþti.

Sabahýn erken saatlerinden itibaren sýnavýn yapýlacaðý okula gelen katýlýmcýlar saat 10.00’da içeriye alýnmaya baþladý. Saat 10.30’da baþlayan sýnava yüzlerce Kur’an aþýðý katýldý.

Saat 12.00’de sona eren sýnavýn ardýndan konuþan katýlýmcýlar, “Bu organizasyonu yapan ve vesile olanlardan Allah razý olsun. Gerçekten çok hayýrlý bir çalýþma. Dereceye giremesek dahi bu sýnav sayesinde bir kez daha Kur’an’ýn özünü anlamaya çalýþtýk.” dediler.

Mersin

Meal Sýnavýnýn gerçekleþtiði illerden biri de Mersin. Burada düzenlenen sýnavla ilgili konuþan Kur’an Nesli Platformu Mersin Ýl Koordinatörü Ýzzet Erdem, þunlarý dile getirdi:

“1’inci kategoride 143 kiþi, 2’inci kategoride 350 kiþi sýnava girdi. Mersin merkezde Anadolu Ýmam Hatip Lisesi, Tarsus ilçesinde de Anadolu Ýmam Hatip Lisesini tahsis ettik. Sýnavýmýz herhangi bir sýkýntý yaþamadan sona erdi. Sýnava giren tüm kardeþlerimizden Allah razý olsun. Genç erkek ve bayanlarýn yoðun katýlým gösterdiklerini müþahede ettik. Amacýmýz Kur’an’ýn daha iyi anlaþýlmasýdýr. Toplumun geleceðini güven altýna almaktýr. Kendine, ailesine, toluma faydalý bireylerin yetiþmesine katký sunmaktýr.”

Gümüþhane

Kur'an Nesli Platformu tarafýndan Türkiye geneli 46 ilde yapýlan “Kur'an Nesline Meal Sýnavý” Gümüþhane'de de gerçekleþti. Yüzlerce kiþinin katýldýðý sýnavda ilk andan itibaren sýnavda büyük bir ciddiyet ve heyecan gözlendi.

Sýnavla ilgili bilgi veren Kur'an Nesli Platformu Gümüþhane Ýl Koordinatörü Mehmet Kabayel, 2000 yýlý ve sonrasýnda doðanlarýn birinci kategoride, 1999 ve öncesi doðumlularýn ikinci kategoride yarýþtýklarýný belirtti. Kabayel, sýnava katkýsý olan herkese teþekkür ederek sýnavýn hayýrlara vesile olmasýný diledi.

Diyarbakýr

Tüm Türkiye’de olduðu gibi Diyarbakýr merkez ve ilçelerinde de Meal Sýnavý binlerce kiþinin katýlýmýyla gerçekleþti

Sýnav ile ilgili bilgi veren Kur’an Nesli Platformu yetkililerden Murat Arslan, sýnavýn amacýnýn Kur’an-ý Kerim’in daha iyi anlaþýlmasý, idrak edilmesi ve günlük hayatta tatbikine katký sunmak olduðunu söyledi.

“Kur'an Nesline Meal Sýnavý”nýn birkaç yýldýr uygulandýðýný hatýrlatan Arslan, sözlerine þöyle devam etti: “Bu yýl her iki kategoride istediðimiz oranda bir baþvuru aldýk. Bu etkinliðinin düzenlemenin amacý ana kaynaðýmýz ve Ýslam’ýn temeli olan Kur’an-ý Kerim’in toplum tarafýndan anlaþýlmasý, okunmasý ve hayatlarýnda tatbik edilmesi açýsýndan çok önemlidir.  Peygamber efendimiz veda hacýnda iki þey býrakýyor bize; biri Kur’an diðeri ise sünnetidir.  Kur’an Nesli Platformu ve Peygamber Sevdalýlarý Platformu olarak Kur’an’ýn anlaþýlmasý için bu tarz etkinlikleri düzenliyoruz. Bu aydan sonra siyer iklimine doðru bir geçiþ yapacaðýz.”

Diyarbakýr merkez ve ilçelerde toplam 5 bin üzerinde çocuk, genç ve yetiþkinin sýnava katýldýðýný belirten Aslan, “2 aylýk bir maraton sonunda çeþitli ödüller elde edecekler. Amaç ödül deðildir.  Kur’an-ý Kerimin anlaþýlmasý ve hayatlarýna tatbik etmeleridir. Ýnþallah ödülde onun tacý olacaktýr. Özellikle velilerimiz bu tür sýnavlara katýlým göstermeli ki çocuklarýmýz için teþvik edici olsun.” dedi.

Diyarbakýr/Ergani

Kur’an Nesli Platformu tarafýndan umre ödüllü "Kur'an Nesline Meal Sýnavý" Ergani’de Aynur Sari Ýlkokulunda yapýldý. Sýnavda 250 kiþi ter döktü.

Sýnava giren adaylardan Ýsa Zeybek, sýnav vesilesiyle Kur’an-ý Kerim’i daha detaylý okuduklarýný belirterek, “Yýllardýr bizim özlediðimiz, beklediðimiz bir sýnavdý. Daha önce birçok sýnava girip çýktýk. Bugün hepimizin ihtiyaç duyduðu konularý gördük. Sýnavdan beklentimiz ödülden ziyade kendimizi ve bilgimizi sýnamaktý.” dedi.

Denizli

Resmi kurumlarýn sýnav için okul tahsis etmemesi nedeniyle Denizli’de bir düðün salonunda düzenlen sýnavda her yaþtan katýlýcý yer aldý.

Sýnava iliþkin konuþan Kur’an Nesli Platformu Denizli Ýl Koordinatörü Yunus Akbay, bu hayýrlý yarýþta kaybedenin olmadýðýný dile getirerek, “Bu sýnava giren tüm arkadaþlara teþekkür ediyorum. Çünkü bu hayýrlý yarýþta kaybeden kimse yok. Hidayet kitabýmýz Kur’an-ý Kerim ile alakalý bir kitabýn okunmasý ve sýnava girilmesi sýnava katýlan herkese bir fayda saðlayacaktýr inþallah.” dedi.

Resmi makamlarýn okul tahsis etmemesinin bu tür programlarý engelleme giriþimi olduðunu dile getiren Akbay, sözlerine þöyle devam etti:

“Türkiye genelinde on binlere hitap eden böyle bir sýnav için Denizli’de bizlere engel çýkaran her resmi kurum, aslýnda sýnava katýlan bu on binlerce vatandaþýmýza engel olmak istemiþtir. Burada Müslümanlarýn hidayet kaynaðý olan Kur’an-ý Kerim ile ilgili bir sýnav yapýlýyor. Dolayýsýyla gerçekleþtirilecek olan sýnav hayýrlara vesile olacak bir sýnavdýr. Böyle bir durumda resmi kurumlarýn bunu desteklemesi ve teþvik etmesi gerekirken engel çýkarmalarýný onlar için bir talihsizlik olarak görüyor ve bundan sonraki programlar için bu tür engellemelere baþvurmamalarýný bekliyoruz.”

Muþ

Kur’an Nesli Platformu tarafýndan Türkiye genelinde düzenlenen "Kur'an Nesline Meal Sýnavý", bugün saat 10.30'da Muþ’ta yoðun katýlýmla gerçekleþtirildi.

Kur’an Nesli Platformu Muþ Koordinatörü Mustafa Tuna, sýnava yoðun bir katýlýmýn olduðunu ve bu sýnav vesilesiyle insanlarýn Kur’an’ý okuyup anlamalarýna vesile olduklarýný söyledi.

Sýnava birinci kategoriden giren Oktay Özmen, sýnav sorularýnýn kaliteli olduðunu söyleyerek, “Bu sýnava uzun zamandýr çalýþýyordum. Kitabý beþ altý defa okudum. Hedefim Umre’ye gitmek. Umre olmasa da baþka bir ödül kazanacaðýmý düþünüyorum.” þeklinde konuþtu.

Kur’an Nesli Platformu tarafýndan düzenlenen ‘Kur'an Nesline Meal Sýnavý’na Gaziantep’te binlerce kiþi katýlýrken, Platformun Gaziantep Sözcüsü Adem Kýlýnç, Türkiye genelinde ilk defa Meal sýnavý düzenlemelerine raðmen yoðun bir katýlýmýn olduðunu söyledi.

Gaziantep

Gaziantep merkezde düzenlenen sýnav heyecaný ayný zamanda Araban, Nizip ve Karkamýþ ilçeleri ile merkeze baðlý bazý köylerde de gerçekleþtirildi. Gaziantep merkezde yapýlan oturuma yaklaþýk bin kiþi katýlýrken, sýnava giren adaylarýn oldukça heyecanlý olduklarý gözlemlendi.

Sýnava erkek ve bayan katýlýmcýlar ayrý sýnýflarda girerken, sýnav 8 ayrý merkezde düzenlendi. Gerçekleþen sýnavla ilgili konuþan Kur’an Nesli Platformu Gaziantep Koordinatörü Adem Kýlýnç, sýnavý düzenlemelerindeki amaçlarýnýn insanlarý Kur’an-ý Kerim’e yöneltmek olduðunu söyledi.

Bütün Ýslam âlemi ve Müslümanlarýn Mevlid Kandilini de tebrik eden Kýlýnç, “Kur’an Nesli Platformu’nun düzenlemiþ olduðu meal sýnavýna 17 Ekim’de start verilmiþti. 27 Kasým’a kadar da kayýtlar devam etti. Meal sýnavý daha önce platforma baðlý STK’larda düzenleniyordu. Fakat bu yýl ilk defa Türkiye geneli geniþ katýlýmlý olarak düzenlendi.” dedi.

Ýlk defa böyle bir sýnav düzenlemelerine raðmen katýlýmýn oldukça yoðun olduðunu ifade eden Kýlýnç, “Halkýmýzýn sýnava teveccühü çok iyiydi. Hatta sýnýflarý gezerken bayan katýlýmcýlarýmýz kendi küçük çocuklarý ile birlikte sýnava girmiþti. Bu bizi çok duygulandýrdý. toplum olarak Kur’an’a olan saygý ve sevgiye ve O’na olan baðlýlýða burada þahit olduk.” þeklinde konuþtu.

Aðrý

Türkiye genelinde 100'ü aþkýn merkezde yapýlan sýnava Aðrý’da yüzlerce kiþi katýldý.

Sýnavla ilgili bilgi veren Kur'an Nesli Platformu Aðrý Koordinatörü Arif Yýlmaz, "Sýnavýmýz iki ayrý kategoride gerçekleþti. Birinci kategorideki kardeþlerimiz 60 soru üzerinden ikinci kategoridekiler ise 80 soru üzerinden birbirleriyle yarýþtý. Yarýþma 90 dakika boyunca devam etti. Bu sýnavda umduðumuz hedefin üzerinde bir teveccüh ile karþýlaþtýk. Bu durum bizi sevindirdi. Kur'an Nesli Platformu olarak Kur'an-ý Kerim'e hizmet etmek ve anlaþýlmasý noktasýnda çalýþmalar yapmak bizleri çok sevindiriyor." dedi.

Sýnavda katkýsý olan herkese teþekkür eden Yýlmaz, son olarak þunlarý kaydetti: "Kur'an Nesli Platformu olarak tüm kardeþlerimize teþekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrýca Edirne'sinden Iðdýr'ýna kadar bu üç aylýk süreç boyunca gayret gösteren, çalýþan tüm kardeþlerimizden Allah razý olsun. Bu tablolar kendiliðinden oluþmuyor, bu tablolarýn ortaya çýkmasýnda gönüllülerimizin büyük bir fedakârlýðý var. Bu iþin mimarisi aslýnda onlardýr. Rabbim sýnavý hayýrlara vesile kýlsýn.” Bu yýl 3’üncüsü düzenlenen umre ödüllü Meal Sýnavýna Van Merkez ve Erciþ’te yaklaþýk bin kiþi katýldý.

Van

Katýlýmcýlar sabahýn ilk saatlerinden itibaren sýnav giriþ kartý ve kimlikleriyle okullarda hazýr bulundu. Ardýndan yarýþmacýlar sýnav görevlileri tarafýndan içeriye alýndý. Yarýþmacýlar, kalem, silgi ve kalemtýraþlarýný beraberinde getirdi. Sýnav öncesi görevliler, sýnavda uyulmasý gereken kurallarý hatýrlattý.

Ýki kategoride gerçekleþtirilen sýnava çocuklarýný getiren ve sýnav boyunca okul bahçesinde bekleyen ailelerin heyecanlarý dikkatten kaçmadý.

Sýnav ile ilgili bilgi veren Kur’an Nesli Platformu Van Ýl Koordinatörü Erman ?ahin, “Van genelinde yaklaþýk bin katýlým vardý. Kar yaðýþýndan dolayý bazý yarýþmacýlarýmýz gelemedi. Teveccühten memnunuz, Allah’ýn izniyle önümüzdeki yýllarda bu sayýyý artýrýp Kur’an-ý Kerim mealini insanlar arasýnda okumayý yaygýnlaþtýrýp buna daha çok vesile olmayý düþünüyoruz. Bu konuda Allah yardýmcýmýz olsun.” þeklinde konuþtu.

Bingöl

Bingöl genelinde umre ödüllü “Kur'an Nesline Meal Sýnavý”na yüzlerce kiþi katýldý. Sýnavla ilgili bilgi veren Kur’an Nesli Platformu Sýnav Koordinatörü Erkan Yaman, “Her yýl olduðu gibi bu yýlda Kur’an meali sýnavý yapýldý. Her geçen yýl katýlým sayýsý artmaktadýr. Bingöl’de bu yýl geçen yýllara göre daha fazla bir katýlým oldu. Solhan ve Karlýova ilçelerimizde de bu sýnavý yaptýk.” dedi.

Yaman, “Bu sýnavý yaparken amacýmýz sadece ödül daðýtmak deðildir. Kur’an okumuyoruz, okuyorsak da mealini okumuyoruz. Sadece yýlda bir kere Ramazan ayýnda Kur’an’ýn Arapçasýný okuyoruz. Bu meal sýnavýnda tamamen Türkçe sorular sorulmakta, Arapça bir soru bulunmamakta. Sýnavdan amaç meale yönelik okuma, anlama ve bunu hayatýmýza tatbik etmektir. En azýnda yýlda bir defa da olsa bu kitabý okuyarak meal konusunda kendimizi geliþtirerek bunu bir alýþkanlýk haline getirmek ve Kur’an’ý kendi hayatýmýza tatbik etmektir.” diye konuþtu. 

Batman

Batman’da gerçekleþen sýnavla ilgili konuþan Kur’an Nesli Platformu Genel Sekreteri Salih Güzel, "Batman merkezde 12 okul ve 6 ilçemizde ayný anda sýnavý gerçekleþtirdik. Türkiye geneli sýnav saat 10.30 itibarýyla baþladý ve 12.00 itibarýyla bitti. Tüm bölgelerimizle koordine halindeyiz. Yaþanan sýkýntýlara anlýk olarak çözme noktasýnda kardeþlerimizle iletiþim halindeyiz. Sýnavla ilgili olarak herhangi bir olumsuz durum yaþamadýk. Mevcut tablo bizleri sevindiriyor. Yeni yetiþen nesil Kur'an ile tanýþýyor. Bu anlamda toplumun yeni yetiþecek neslinin Kur'an ile hayatlarýna yön vermeleri noktasýnda da yaptýðýmýz bu çalýþmanýn önemli olduðuna inanýyoruz." ifadelerini kullandý.

/ ?ükrü Tontaþ, Zeki Aras, Ramazan Casuk, Mehmet Aslan, Sabri Acet, Emrah Deniz, Ayetullah Tarhan, Ýbrahim Koçyiðit, Yýlmaz Sönmez, M. Said Çelik, Nihat Kanat - ÝLKHA


  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR