Oy kullanýmýnda dikkat edilecek hususlar
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Oy kullanýmýnda dikkat edilecek hususlar
1 Kasým'daki milletvekili genel seçiminde oylarýn geçerli sayýlmasý için oy pusulasýnýn üzerinde, "evet" ya da "tercih" mühründen baþka bir iþaret, yazý veya imza bulunmamasý gerekiyor.
01 Kasım 2015 Pazar 02:04
 Bu Haberi Paylaş


1 Kasým'daki milletvekili genel seçiminde oylarýn geçerli sayýlmasý için oy pusulasýnýn üzerinde, "evet" ya da "tercih" mühründen baþka bir iþaret, yazý veya imza bulunmamasý gerekiyor.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK)  26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde sandýk kurullarýnýn oluþumu ile görev ve yetkilerini düzenleyen genelgesine göre sandýklar, okul (özel okullar ve özel dershaneler dahil) avlusu veya salonlarýn elveriþli kýsýmlarý gibi geniþ ve umumi yerlere konulacak.

Açýk yerlerde, saçaðý, sahanlýðý, sundurmasý bulunan yerler üstün tutulacak. Kapalý oy verme yerleri, yeterli aydýnlatmasý ve masasý olan, oy serbestliðini ve gizliliðini saðlayacak nitelikte olacak. 

Ayrýca seçimin güvenliðini saðlamakla görevli kolluk güçleri dýþýnda, özel güvenlik görevlileri ve belediye zabýtalarý gibi görevliler de dahil olmak üzere resmi üniforma ve silah taþýyanlar sandýk alanýna giremeyecek.

Adaylar ve siyasi partiler ile baðýmsýz adaylarýn sandýk baþlarýnda görevlendirecekleri müþahitlerin kamu hizmetlerinden yasaklý olmayan, ergin kimselerden belirlenmesi gerekecek. Bu þartlarý taþýmayan kimse müþahit olamayacak ve sandýk alanýndan uzaklaþtýrýlacak.

Oy verme gününde sandýk kurulunun yapacaðý iþleri de düzenleyen genelgeye göre, sandýk çevresinde düzenin saðlanmasý sandýk kurulu baþkanýna ait olacak.

Sandýk Kurulu, oy verme saatinden 1 saat önce sandýk baþýnda toplanarak ant içecek. Gerekli iþlemlerin tamamlanmasýnýn ardýndan oy verme iþlemine geçilecek.

Onaylý sandýk seçmen listesinde yazýlý her seçmen, oy verme yetkisine sahip olacak. 298 sayýlý kanunda sayýlan istisnalar dýþýnda, sandýk seçmen listesinde kaydý olmayanlarýn oy kullanmalarýna izin verilmeyecek.

Her seçmen, kanunda sayýlan istisnalar dýþýnda, hangi sandýk seçmen listesinde kayýtlý ise ancak o sandýkta oy kullanabilecek. Bir seçmen, birden fazla oy kullanamayacak.

Oyunu kullandýktan sonra sandýk baþýndan ayrýlmayan seçmene, baþkan uzaklaþmasýný hatýrlatacak. Seçmen yine orada kalýrsa, baþkan onu kolluk aracýlýðý ile uzaklaþtýracak.

Oy verme süresi

1 Kasým Pazar günü oy verme için saat 08.00'den 17.00'ye kadar geçecek zaman oy verme süresi olacak. Ancak YSK'nýn 2015/1572 sayýlý kararý uyarýnca Adýyaman, Aðrý, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakýr, Elazýð, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüþhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraþ, Mardin, Muþ, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, ?anlýurfa, Van, Bayburt, Batman, ?ýrnak, Ardahan, Iðdýr ve Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarýnda oy vermenin baþlangýç ve bitiþ saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.

Oy vermenin bitiþ saati geldiði halde sandýk baþýnda oylarýný vermek üzere bekleyen seçmenler varsa sandýk kurulu baþkaný bunlarý saydýktan ve kimliklerini aldýktan sonra sýra ile oylarýný kullanmalarýna izin verecek. YSK'nýn belirlediði bitiþ saatinden sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Oy verme günü sandýk baþýna gelen seçmenler, sandýk kurulu önüne kurul baþkaný tarafýndan sýra ile birer birer alýnacak. Gebeler, hastalar ve engelliler sýra ile bekletilmeden oylarýný verecek. Sandýkta görevlendirilen güvenlik görevlileri ve yaþlýlarýn da bekletilmeden oy kullanmalarýna izin verilebilecek. 

Sandýk kurulu baþkaný,  oy zarfýyla birleþik oy pusulasýnýn hiçbir yerinde herhangi bir iþaret bulunmadýðýný gösterecek. 

Sandýk baþýna gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasýný taþýyan, nüfus cüzdaný, resmi dairelerce verilen soðuk damgalý kimlik kartý, pasaport, evlenme cüzdaný, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcýlar ile yüksek yargý organý mensuplarýna verilen mesleki kimlik kartý, avukat, noter ve askeri kimlik kartý gibi kimliðini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini baþkana verecek ve seçmen sýra numarasýný söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarýnca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri, seçmenin kimliðinin tespitinde geçerli olmayacak.

Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasý olmayan resimli ve resmi bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için bu belgelerin yanýnda ayrýca seçmen bilgi kaðýdýný veya nüfus müdürlüklerince verilmiþ nüfus kayýt örneðini ibraz etmesi gerekecek.''Tercih'' veya ''evet'' mühürleri olacak

Sandýk kurulu önüne alýnan seçmen, oyunu kullanmadan önce kimlik belgesini varsa seçmen bilgi kaðýdýný baþkana verecek ve kimliðini ispat edecek.

Baþkan tarafýndan seçmene kapalý oy verme yerine girmeden önce, birleþik oy pusulasýnda tercih ettiði siyasi parti veya baðýmsýz aday için ayrýlan bölümden dýþarý taþýrmamak suretiyle ''tercih'' veya ''evet'' mührünü basmasý, ''tercih'' veya ''evet'' mührü dýþýnda herhangi bir yerine imza atmamasý veya iþaret koymamasý, aksi halde oyunun geçersiz sayýlacaðý, birleþik oy pusulasýný düzgün bir þekilde katlayýp zarfa koymasý ve yapýþtýrmasý gerektiði belirtilecek.

Seçmenin, cep telefonu, fotoðraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleþme saðlayýcý cihazlarla kapalý oy verme yerine girmesinin yasak olduðu ve cezasýnýn bulunduðu, bu tür cihazlar varsa oy verme iþlemi bittikten sonra iade edilmek üzere býrakýlmasý gerektiði hatýrlatýlacak.

Yeni bir oy pusulasý verilmeyecek

Birleþik oy pusulasýndan baþka, zarfa hiçbir þey koymamasý, aksi halde kullandýðý oyun geçersiz olacaðý, seçmene birleþik oy pusulasý verildikten sonra hata veya baþka bir neden ileri sürülerek yeni bir birleþik oy pusulasý verilemeyeceði de açýklanacak.

Tutuklular yeterli güvenlik tedbirleri alýndýktan sonra, ceza infaz kurumu idaresinin belirleyeceði bir düzen içinde oy kullanacaklarý sandýk bölgesine getirilecek. Tutuklularýn serbest ve gizlilik içinde oylarýný kullanmalarý sandýk kurulunca saðlanacak. Seçmenlerden ceza infaz kurumlarýnda tutuklu bulunanlar, oyunu kullandýktan sonra yetkililerce sandýk alanýndan götürülecek.

Zarf ve birleþik oy pusulasýný alan seçmenin oyunu kullanmadan önce danýþmak veya görüþmek amacý ile baþka bir yere gitmesine veya sandýk alanýnda baþka bir kimse ile görüþmesine izin verilemeyecek. 

Seçmen, kapalý oy verme yerinden dýþarý çýkmadýkça, hiç kimse oraya giremeyecek ancak oy pusulasýný hazýrlamak için, kapalý oy verme yerinde, normal süreden fazla kalan seçmenler, kurul baþkaný tarafýndan makul bir süre verilerek uyarýlacak. Bu uyarýya raðmen kapalý oy verme yerinden çýkmayan seçmen, oradan çýkarýlacak.

Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni aksaklýklarý açýkça belli olanlar, o seçim çevresi seçmeni olan ve o sýrada sandýk alanýnda bulunan akrabalarýndan birinin, akrabasý yoksa diðer herhangi bir seçmenin yardýmýyla oylarýný kullanabilecek. Bir seçmen birden fazla engelliye yardým edemeyecek.

Okuma-yazma bilmeyen seçmenlere, oylarýný kullanmalarý konusunda baþkalarý tarafýndan sandýk alanýnda yardým edilmeyecek. Okuma-yazma bilmeyen seçmen, sorduðu ve istediði takdirde kurul baþkaný, birleþik oy pusulasý üzerinde bulunan siyasi parti iþaretlerinden hangisinin hangi partiye ait olduðunu veya baðýmsýz adaylara nasýl oy verileceðini açýklayacak.

Seçmen, kapalý oy verme yerinde birleþik oy pusulasýnda tercih ettiði siyasi parti ya da baðýmsýz aday için ayrýlan bölümü "evet" ya da "tercih" mührüyle iþaretleyecek, oy pusulasýný zarfa koyacak, zarfý sandýða atacak ve listede isminin karþýsýndaki bölümü imzalayacak.

Sayým açýk yapýlacak

Ýlçe seçim kurulu baþkaný tarafýndan kendilerine oy kullanma hakký bulunduðuna iliþkin olarak belge verilen görevliler, bu belge ile görevli olduklarý sandýk bölgesinde oy verecek.

Milletvekilleri, milletvekili kimliði ile seçmen bilgi kaðýdýný; milletvekili adaylarý ise herhangi bir il seçim kurulu baþkanýnca milletvekili adayý olduklarýna iliþkin meþruhat verilmiþ seçmen bilgi kaðýdýný göstermek suretiyle kayýtlý olduklarý seçim çevresi dýþýnda da oylarýný kullanabilecek. Ýlçe seçim kurulunca 298 sayýlý kanunun ilgili hükmü uyarýnca düzenlenen seçmen bilgi kaðýtlarý esas alýnacak.

Oy verme bitince, kurul baþkaný bunu yüksek sesle ilan edecek ve oy vermenin bittiði saat tutanak defterine geçirilecek.

Oy sandýklarý, sandýk seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarýný kullanmýþ olsalar bile oy verme saati bitmeden açýlamayacak. Adýyaman, Aðrý, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakýr, Elazýð, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüþhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraþ, Mardin, Muþ, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, ?anlýurfa, Van, Bayburt, Batman, ?ýrnak, Ardahan, Iðdýr ve Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarýnda saat 16.00'dan önce, geri kalan illerde ise 17.00'den önce açýlamayacak. 

Sayým ve döküm açýk yapýlacak. Kullanýlmayan birleþik oy pusulalarý ve zarflar ayrý ayrý paketler haline getirilerek mühürlenecek, sayýlacak. Bu sayý da sandýk sonuç tutanaðýna geçirilecek. Kullanýlmayan oy pusulalarý ve zarflar ilçe seçim kuruluna teslim edilecek. Sandýk kurulu baþkaný, mühürleri de bir zarfa koyarak aðzýný kapatacak. 

Sandýk, oy verme yerinde hazýr bulunanlarýn gözü önünde, sandýk kurulu baþkaný tarafýndan açýlacak. Sandýktan çýkan zarflar, sandýk kurulu baþkaný tarafýndan yüksek sesle iki defa sayýlacak. Ýki sayým arasýnda fark olursa, üçüncü sayým yapýlarak sonucuna göre iþlem yapýlacak ve o seçimde kullanýlan toplam zarf sayýsý tespit edilecek. Verilen oy ayný anda sayým döküm cetveline iþlenecek. 

Cetvel, sandýk kurulu baþkaný ve siyasi parti temsilcisi tarafýndan imzalanacak ve mühürlenecek. Sandýk sonuç tutanaðýnýn onaylý bir sureti, sandýk kurulu tarafýndan sandýk çevresi içinde herkesin görebileceði bir yere asýlacak. Bu tutanak oy verme gününden itibaren bir hafta süreyle asýlý kalacak.

Sandýk sonuç tutanaðýnýn birer sureti, yeteri kadar hazýrlanarak sandýk kurulu baþkaný ve üyelerince imzalandýktan ve mühürlendikten sonra seçime katýlma yeterliliði olan ve talep eden siyasi parti ve baðýmsýz adaylarýn müþahitlerine verilecek. Ayrýca, siyasi parti temsilcilerinin de imzaladýðý sonuç tutanaklarý ile sayým döküm cetvelleri elektronik ortamda taranýp SEÇSÝS üzerinden seçime katýlan siyasi partilere gönderilecek.

Sandýklar, bütün seçimlere ait sayým ve döküm iþlemleri bitinceye kadar oy verme yerinden çýkarýlamayacak. Oylarýn sayým ve dökümüne derhal baþlanacak, açýk ve aralýksýz yapýlacak. ?ikayet ve itirazlar, iþi durdurmayacak.

Sayým-döküm cetvelinde, siyasi partilerin ve baðýmsýz adaylarýn aldýðý oylar, orada bulunanlara, baþkan tarafýndan yüksek sesle ilan edilecek.

Oy pusulalarýnýn geçerli olmayacaðý haller

Arkasýnda "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigraný ve sandýk kurulu mührü bulunmayan oy pusulalarý ile hiçbir yerine "evet" ya da "tercih" mührü basýlmamýþ, siyasi partilere veya baðýmsýz adaylara ayrýlan alanlardan birden fazlasýna mühür basýlmýþ oy pusulalarý geçerli sayýlmayacak.

Sandýðýn ait olduðu seçim çevresinden baþka bir seçim çevresi için düzenlenmiþ oy pusulalarý da geçerli kabul edilmeyecek.

Bütünlüðü bozacak þekilde yýrtýlmýþ veya koparýlmýþ, üzerinde "evet" ya da "tercih" mührü dýþýnda veya bu mühürler yerine herhangi bir özel iþaret, isim, imza kaþesi, mühür veya parmak izi basýlan, üzerinde yer alan siyasi partilere veya baðýmsýz adaylara ait bölümleri belirgin þekilde karalanmýþ, çizilmiþ veya iþaretlenmiþ olan oy pusulalarý da geçersiz sayýlacak.

Üzerinde yer alan matbu yazýlarýn ve þekillerin dýþýnda yazýlar, harfler veya sayýlar yazýlmýþ, þekiller çizilmiþ birleþik oy pusulalarý geçerli kabul edilmeyecek.

Zarfýn içinde el ilaný, broþür ya da özel bir iþaret, yazý, þekil taþýyan kaðýt veya iþaret amacý taþýyan herhangi bir madde çýkmasý halinde, bu zarftan çýkan oy pusulalarý hesaba katýlmayacak.

Oylarýn geçerli sayýlacaðý haller

Zarflarýn açýlmasý veya oylarýn okunmasý sýrasýnda oy pusulasýnýn yýrtýlmasý, bütünlüðü bozulmaksýzýn bir kýsmýnýn kazaen yýrtýlmasý durumunda oylar geçerli sayýlacak.

Herhangi bir þekilde lekelenmiþ olup da bunun özel olarak iþaret koymak amacýyla yapýlmadýðýnýn anlaþýlmasý durumunda, bu oy geçerli kabul edilecek.

Bir siyasi parti veya baðýmsýz aday alanýna basýlan mührün sadece iki parti alanýný ayýran çift çizgili bölgeye taþmýþ olmasý durumunda oy geçerli sayýlacak.

Baþka bir siyasi partinin veya baðýmsýz adayýn alanýna taþmamak kaydýyla bir siyasi partinin alanýna birden çok mühür basýlmasý halinde de oy geçerli kabul edilecek.

Sandýk kurulunca geçerli oy pusularý, tutanaklar, imzalý sayým ve döküm cetvelleri, geçersiz, itiraza uðrayan oy pusulalarý, kullanýlmamýþ oy zarflarý ve pusulalar ayrý ayrý paketlenecek, üyelerce imzalanýp mühürlenecek torbaya konularak tekrar mühürlenip, imzalanacak. 

Hazýrlanan mühürlü torba ve sadýk kurulu mührü, en az iki üye tarafýndan en kýsa zamanda ilçe seçim kurulu baþkanýna teslim edilecek. Ýlçe seçim kurulu torbayý, tamamlanan sandýk kurullarýndan aldýklarý seçim sonuçlarýný SEÇSÝS'te elektronik ortamda birleþtirerek, il seçim kurulu baþkanlýklarýna ve siyasi partilere bildirecek. 

Sandýk kurulu iþ ve iþlemlerine itiraz

Sandýk kurulu baþkanlarýnýn veya bu kurullarýn yaptýklarý iþlemlere, aldýklarý tedbirlere, bunlara benzer sair iþlemlerine veya herhangi bir kimsenin, 298 sayýlý Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkýnda Kanun'un koyduðu yasaklara aykýrý hareketlerine karþý sandýk kurullarýna þikayette bulunulabilecek. 

Ayrýca, sandýk kurullarýnýn kararlarý, oylarýn sayým ve dökümü ile tutanaklarýn düzenlenmesine iliþkin iþ ve iþlemleri aleyhine, ilçe seçim kuruluna itiraz edilebilecek. Bu itirazlar, sandýk sonuç tutanaðýnýn düzenlenip baþkan ve üyeler tarafýndan imzalanmasýna kadar sözle veya yazýyla, sandýk kurullarý vasýtasýyla yapýlabileceði gibi oy verme gününden sonraki salý günü saat 15.00'e kadar doðrudan ilçe seçim kurullarýna yazýlý olarak yapýlabilecek.

Sandýk baþý iþ ve iþlemlerine karþý, ilçe seçim kuruluna itiraz edilebilmesi için, önce sandýk kuruluna þikayet veya itirazda bulunulmuþ olmasý þartý aranmayacak. 

Ýlçe seçim kurullarý, itirazlarý en geç itirazýn yapýldýðý tarihten sonraki ikinci gün saat 17.00'ye kadar karara baðlayacak.


AA
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR